Zápis z 16. schůze rady města konané dne 30.5.2011

zveřejněno: 30. 5. 2011

ZÁPIS

z 16. schůze rady města konané
dne 30.5.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 16. schůze rady města:

 1. Odměny ředitelům PO a vedoucímu organizační složky
 2. Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu PO Kultura
 3. Vyúčtování příspěvku na provoz bazénu
 4. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Dětské dopravní hřiště
 5. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce Radniční ul. a Havlíčkova nám.
 6. Smlouva o předání a ochraně datových sad
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Smlouva o vykonání přezkumu hospodaření roku 2011
 10. Termínovaný vklad
 11. Farmářské trhy
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 223/2011/1.MST, 2.MST

Schválení odměn ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum

Rada města schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení výsledků činnosti a hospodaření za rok 2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 217/2011/Kultura

Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu

Rada města po projednání hlasovala o schválení Dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu příspěvkové organizace Kultura Žďár dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 0, proti 1, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO

 

3. Usn. 222/2011/4.ZŠ

Vyúčtování příspěvku na provoz bazénu přísp. organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 vyúčtování schváleného příspěvku na provoz bazénu na rok 2011 ve výši 168.949,01 Kč za účelem krytí nákladů bazénu v měsících březnu a dubnu 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 215/2011/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Dětské dopravní hřiště“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Dětské dopravní hřiště“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 216/2011/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Radniční ulice“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Radniční ulice“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 220/2011/ORÚP

Smlouva o předání a ochraně datových sad

Rada města po projednání schvaluje „Smlouvu o předání a ochraně datových sad“ mezi městem Žďár nad Sázavou a krajem Vysočina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 218/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6209/4 – ost.pl., ,jiná plocha ve výměře cca 3 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u Kauflandu, ul. Chelčického, ZR 6 - za účelemumístění reklamního panelu firmy Global Elektro o velikosti 2 m x 1,5 m.

Hlasování: Pro 8 proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání hlasovala o zrušení usnesení RM č. 14 ze dne 2. 5. 2011 čj. 187/2011/OP – Majetkoprávní úkony – bod g) ve věci schváleného pronájmu pozemku na dobu neurčitou a  o schválení vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3358 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – na dobu určitou a to 10 let - za účelem zřízení oplocené venkovní skladovací stanice kapalného vzduchu – Poliklinika Žďár n. Sáz. v souvislosti s provozem kryokomory v suterénu budovy polikliniky ul. Studentská, ZR 4.

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3366 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě před Poliklinikou, ul. Studentská, ZR 4 – za účelem umístění prodejního stánku rychlého občerstvení.

Hlasování: Pro 8 proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje úhradu za užívání pozemků a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p. č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“.

Úhrada za užívání pozemků Městem Žďár nad Sázavou na r. 2011, hrazená společnosti IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.663,20 Kč + 20% DPH = 1.995,84 Kč – na základě vystavené faktury.

Hlasování: Pro 8 proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vyslovení souhlasu, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4, ve smyslu § 24 odst. 2 platného z. č. 274/2001 Sb., a to souhlasu se stavbou přeložky podzemního vedení jednotné kanalizace, na základě vydaného územního rozhodnutí č.j. SÚ/751/10/Ka ze dne 16. 7. 2010, realizované dle PD vypracované firmou Optima, s. r. o. se sídlem Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, umístěné v pozemcích p. č. 2149/1, 2153/1, 2158, 2201/1, 2201/2, 2201/16, 2201/17, 2201/18, 2201/19, 2201/20, 2201/21, 2316/1, 3289/1 a 3290 vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s realizací stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ – viz předložený návrh – příloha č. 5.

Hlasování: Pro 8 proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 219/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Jolanou Dvořáčkovou za podmínek dle předloženého návrhu.

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena dle návrhu předloženého bytovou komisí.

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 16 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

d) Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Věry Zemanové a Jaroslava Beránka o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor dohodou ke dni 31.7.2011.

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne  22.02.2006, ve znění dodatku č.1, ke dni  31.05.2011. Dohoda bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a  Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou v předloženém znění.   

f) Rada města po projednání schvaluje:

1. uzavření  Dohody   o   ukončení   smlouvy   o   nájmu    nebytového   prostoru   ze    dne 31.08.1992,    uzavřené    mezi  Městem   Žďár  nad   Sázavou  a   Junák –    svaz skautů a skautek ČR, přístav  Racek  Žďár  nad  Sázavou  dle  předloženého znění s tím, že nájem bude ukončen ke dni 31.5.2011.

2.  uzavření  Dohody  o  ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze dne  28.05.1990 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Junák – svaz skautů a skautek ČR,  přístav Racek Žďár nad Sázavou dle předloženého znění s tím, že nájem bude ukončen ke dni 31.5.2011.

g) Rada města po projednání schvaluje výpověď   Nájemní  smlouvy uzavřené dne 01.09.2003, ve znění dodatku č. 1 mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou Vesna Liberec, spol. s r.o., Husova 25/5, 460  01 Liberec. Výpovědní lhůta, dle čl. IV. nájemní smlouvy činí šest měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru kuchyně, jídelny a příslušenství v budově bývalé 1. ZŠ na nám. Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 1, na dobu neurčitou s výši nájemného 30.424 Kč/měsíc. Celková výměra části nebytového prostoru je 456,37 m2. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Josefem Částkou, Moravec, PSČ 592 54.

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům). Uvedený prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 1.000 Kč/m2/rok (kanceláře a soc. zařízení o výměře 39,60 m2 ).

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace na dokrytí roční ztráty, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou v předloženém znění a dále schvaluje změnu Přílohy č. 1 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 221/2011/OF

Smlouva o vykonání přezkumu hospodaření r. 2011

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření číslo Aud/3/2011/OI.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 224/2011/OF

Termínovaný vklad

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o zřízení účtů ve Volksbank CZ a.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Ústní zpráva/RM

Variantní financování společensko relaxačního centra

Rada města ukládá MěÚ zpracovat variantní financování relaxačního centra úvěrem v objemech 45, 90 a 135 mil.Kč podle harmonogramu plateb dodavateli stavby včetně přípravy zadávacích podmínek a odhadu dopadu na dluhovou službu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn.225/2011/2.MST

Farmářské trhy ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání:

- schvaluje realizaci farmářských trhů ve Žďáře nad Sázavou v roce 2012.

- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na jejich realizaci

- pověřuje starostku města k podpisu žádosti o dotaci

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

13. Různé

Pověření k hlasování na valné hromadě SATT a.s.

Rada města pověřuje 1. místostarostu města Mgr. Jaromíra Brychtu, aby na valné hromadě SATT a.s. navrhl a hlasoval pro stažení bodu Volba členů představenstva z programu valné hromady.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města