Zápis z 18. schůze rady města konané dne 27.6.2011

zveřejněno: 27. 6. 2011

ZÁPIS

z 18. schůze rady města konané
dne 27.6.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 18. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Odpis majetku
 4. Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě
 5. Problematika bytový dům Veselská ul. – jednání přerušeno do následující schůze RM – 11. 7.2011
 6. Dohody o spolupráci při pořízení ÚP obce Rudolec a Nové Veselí
 7. Vyhlášení výběrového řízení na stavbu místní komunikace Klafar II – ul.Dolní
 8. Rozpočtové opatření – obnova studánky Klafar
 9. Stanovení ceny propagačního materiálu
 10. Zmocnění opatrovníkem
 11. Schválení zahraniční cesty
 12. Vyhlášení výběr.řízení na úvěr
 13. Různé

 

Pro informaci:

Odvod balastních vod – Smlouva o dílo

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 239/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2010 a k Dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2011 mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako pronajímatelem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. užívanými spol. SATT a. s. (příp. nájemci spol. SATT a. s. za účelem dalšího využití) pod jednotlivými objekty staveb SATTu na území města, týkající se změny pronájmu – snížení výměry pronajímaných pozemků a s tím spojené změny úhrady nájemného s účinností od 1.7.2011 v souvislosti s odprodejem některých objektů z vlastnictví a. s. SATT Žďár n. Sáz. – dle předloženého návrhu - viz Dodatek č. 2 včetně tabulky výpočtu nájemného.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 6131/1 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 v blízkosti bývalého supermarketu – za účelem umístění prodejního stánku rychlého občerstvení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 105 m2 - za účelem vybudování přístupového chodníku, přístavby k pův. objektu, dřevěné terasy k rekonstruovanému objektu čp. 1663 na objekt k trvalému bydlení a vybudování nového parkovacího místa, přípojky plynovodu a dalších cca 10 m2 za účelem vybudování okapového chodníku ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7 na p. č. 4645 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Antonínu a Ludmile Fialovým, ZR 1 a to části p. č. 49 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 28 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení samostatného přístupu a vstupu do zadní části objektu čp. 254 na p. č. 44 Havlíčkovo nám. 7, ZR 1 v k. ú. Město Žďár z ul. Nábřežní, ZR 1.

Nájemní smlouva bude uzavřena za dodržení podmínek stanovených odborem komunálních služeb a TSBM MěÚ Žďár n. Sáz.:

- smlouva o nájmu s tří měsíční výpovědní lhůtou

- vybudování na vlastní náklady

- zimní i letní údržba na vlastní náklady a zodpovědnost

- přístup pouze pro bydlení

- výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje:

1. - pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - části p. č. 1147/1- ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu čp. 203, ul. Nová 8, ZR 2 ve výměře cca 2 m2 pro pěstování okrasných květin

- výpůjčku části uvedeného pozemku cca 60 m2 zatravněno – bezplatná údržba zeleně manželům Janu a Marii Kolouškovým, ZR 2

- Nájemní smlouva a výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného u pronájmu 20,-- Kč/m2/ročně.

 

2. - pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - části p. č. 1147/1- ost. pl., jiná plocha v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu čp. 203, ul. Nová 8, ZR 2 ve výměře cca 4 m2 pro pěstování okrasných květin

- výpůjčku části uvedeného pozemku cca 52 m2 zatravněno – bezplatná údržba zeleně p. Martinu Junkovi, ZR 2

- Nájemní smlouva a výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného u pronájmu 20,-- Kč/m2/ročně

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Lubomírovi a Ing. Janě Poulovým, ZR 6 a to p. č. 6562 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Vrbíkovi, ZR 3 a to p. č. 6694 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže na základě dědictví.

 - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na základě žádosti p. J. Chalupy prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení na výstavbu víceúčelového objektu IOOV – původně stanoveného do 28. 7. 2011 dle smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 27. 9. 2010 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. J. Chalupou - o 1 rok, tj. nejpozději do 28. 7. 2012 a to v souvislosti se schváleným odprodejem pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Jaroslava Chalupy, ZR 4 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem. Odprodej pozemků byl schválen v ZM dne 13. 12. 2007 (částečná revokace usnesení ze dne 14. 3. 2007, původní usnesení ZM ze dne 23. 3. 2006).

 Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Jaroslavem Chalupou, ZR 4 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 119/1, 119/7, 119/8, 119/13, 119/17 a 186/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování přípojek inž. sítí – přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace, přípojky NN a plynu a přesah střechy pro stavbu „Novostavba víceúčelového objektu v ul. Veselská, ZR 1“ na pozemku p. č. 119/9 a 119/13 včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek a přesahu střechy ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti shora uvedené stavby objektu na p. č. 119/9 a 119/13 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Obaly Vysočina, s. r. o. se sídlem Brněnská 131, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 5386/3, 5385/2, 9520/3 a 5385/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování přípojek inž. sítí – splaškové a dešťové kanalizace, přípojky vody, plynové přípojky a elektro přípojky pro novostavbu „Skladová hala, obchodní a administrativní budova“ – PZ Jamská, ZR 1“ na pozemku p. č. 5386/5 včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti shora uvedené stavby objektu na p. č. 5386/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny „Jamská“, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

k) Rada města po projednání schvaluje doplnění dotčených pozemků ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410177/1 (schváleno v RM dne 24.1.2011) na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7998/18 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar II., ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Povoznická, úprava DS NN“ spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění předmětné smlouvy se schvaluje tak, že shora uvedené VB se rozšiřuje o část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8002/1 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4411001/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8500/2 a 4976/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Novoměstská, AGR Gastro“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2410084 a 2410085/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3837, 3788, 3746, 3745, 3739 a 3738 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., úprava VN230 T2-T6 a Žďár n. Sáz. ul. Švermova kabel NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, VN a rozpojovací skříně včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./02-1/11 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „VTL Žďár nad Sázavou – sever, úsek: Žďár n. Sáz. - Jamská“, č. stavby: ID 837390 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů v celkové délce 6,16 m, na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9513/1 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3119-113/2010 ze dne 23. 9. 2010 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 616,-- Kč + 20% DPH, tj. 123,20 Kč – celkem tedy 739,20 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./04-1/11 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „VTL Žďár nad Sázavou – sever, úsek: Vysoké - Škrdlovice“, č. stavby: 3024168 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na částech p. č. 318/5 v celkové délce 137,09 m, p. č. 318/7 v celkové délce 117,54 m a p. č. 318/11 v celkové délce 8,34 m v k. ú. Vysoké, obec Vysoké – dle GP č. 194-113/2010 ze dne 23. 9. 2010 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 26.297,-- Kč + 20% DPH, tj. 5.259,40 Kč – celkem tedy 31.556,40 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./04-2/11 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „VTL Žďár nad Sázavou – sever, úsek: Vysoké - Škrdlovice“, č. stavby: 3024168 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na částech p. č. 583/1 v celkové délce 72,73 m, p. č. 590/1 v celkové délce 6,99 m a p. č. 593/3 v celkové délce 5,13 m v k. ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou – dle GP č. 711-113/2010 ze dne 23. 9. 2010 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 8.485,-- Kč + 20% DPH, tj. 1.697,--Kč – celkem tedy 10.182,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

q) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění veterinární péče v chovu ryb. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a MVDr. Miroslavem Havránkem, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 240/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou1, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno v minimální výši 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum). Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok, celková výměra provozovny 61,02 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum). Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok, celková výměra provozovny 63,97 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e. Rada města po projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěném v areálu obřadní síně Zelená hora – pohřební služba ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 neboť dlužné nájemné za užívání nebytových prostor bylo ze strany nájemce v měsíci červnu 2011 uhrazeno.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f. Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem v Praze, Spálená 75/16, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 241/2011/OP

Odpis majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku dle návrhu ÚIK a doporučuje zastupitelstvu města vyřazení a následný bezúplatný převod vozidla Škoda Pick-up do vlastnictví občanského sdružení Ječmínek

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 249/2011/STAR

Žádost Nemocnice Nové Město na Moravě

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 500.000,-Kč nemocnici Nové Město na Moravě na přístrojové vybavení nového interního oddělení nemocnice přístrojem pro telemetrii EKG dle předložené žádosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 243/2011/ORÚP

Dohody o spolupráci při pořízení ÚP obce Rudolec a Nového Veselí

Rada města schvaluje Dohody o spolupráci při pořízení ÚP obce Rudolec a Nového Veselí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 244/2011/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní“ Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 246/2011/ORÚP

Rozpočtová opatření – obnova studánky Klafar

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 245/2011/OŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu Santiniho hvězda dle předložené varianty B.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 248/2011/0S

Zmocnění opatrovníkem

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Hany Števkové pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou pana Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Růženy Rodinové vedoucího sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou pana Ing. Petra Krábka.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Ústní zpráva/STAR.

Schválení zahraniční cesty

Rada města schvaluje zahraniční cestu delegace města Žďár nad Sázavou do italského města Somma Campagna ve dnech 24.6. – 27.6.2011 ve složení:

Ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města, Bc. Ladislav Bárta – 2.místostarosta města, Ing. Jiří Matoušek, tlumočník.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 250/2011/OF

Vyhlášení výběrového řízení na úvěr

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí investičního úvěru ve výši 45 mil.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Různé

PRO INFORMACI:

Usn.247/2011/ORÚP

Odvedení balastních vod – smlouva o dílo

Rada města byla seznámena s návrhem smlouvy o dílo na zpracování PD „Odvedení balastních vod z areálu Společensko relaxačního centra“.

 

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

 
Bc. Ladislav Bárta v.r.

2. místostarosta města