Zápis z 19. schůze rady města konané dne 11.7.2011

zveřejněno: 11. 7. 2011

ZÁPIS

z 19. schůze rady města konané
dne 11.7.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 19. schůze rady města:

 1. Oznámení o udělení ratingu
 2. Propagační materiál města – nabídka distribuce
 3. Investiční záměr – obchodní centrum ul. Novoměstská
 4. Žádost o použití investičního fondu
 5. Převod rezervního fondu organizace na opravu technologií tepla
 6. Problematika bytového domu Veselská
 7. Dodatek smlouvy o MHD s a.s. ZDAR
 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru s ČS a.s.
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Bytový dům ul. Neumannova
 12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí licence se spol.FRMOL
 13. Zajištění provozu relaxačního centra a lyžařských tratí
 14. Různé

 

Pro informaci:Mat. 260/2011/OS

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

Zápis z komise pro sport a volný čas

Zápis z komise pro rodinu a děti

Zápis z komise kultury

Zápis z pracovní skupiny pro sociálně patologické jevy

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Oznámení o udělení ratingu

Rada města bere na vědomí zprávu o udělení ratingu hospodaření města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Ústní zpráva/1.MST

Propagační materiál města – nabídka distribuce

Rada města schvaluje spolupráci s havlíčkobrodským pivovarem Rebel a ukládá 1. místostarostovi připravit a zajistit návrh smluvního zajištění podmínek distribuce piva Santiniho hvězda s havlíčkobrodským pivovarem a předložit ji radě města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

3. Usn. 259/2011/ORUP

Investiční záměr – obchodní centrum ul. Novoměstská

Rada města byla seznámena se záměrem stavby „Obchodní centrum ul. Novoměstská, Žďár n.S.“, který předložila společnost REALSANT, Žďár n.S. na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 251/2011/POMŠ

Žádost o použití investičního fondu

Rada města po projednání schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu PO MŠ do investičního fondu PO MŠ ve výši 80.000,-Kč.

Rada města po projednání schvaluje použití investičního fondu na zakoupení konvektomatu pro PO MŠ v celkové hodnotě 250.000,-Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 257/2011/Kultura

Převod rezervního fondu organizace na opravu technologií tepla

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár:

 • odvod rezervního fondu PO Kultura do rozpočtu města ve výši 158.774,33 Kč
 • Smlouvu o dílo s prováděcí firmou dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 242/2011/TSBM

Problematika bytového domu Veselská

Rada města vyzývá dodavatele BD Veselská 19, 21, 23 k uvedení domu do bezvadného stavu a vyřešení reklamovaných závad.

Rada města konstatuje, že více než 5leté reklamační řízení pokládá za nepřijatelné jak pro investora, tak především pro nájemníky bytů a trvá na vyřešení nejpozději do konce roku 2011.

Rada města bere na vědomí informaci PKS o zpracování nové varianty řešení závad BD Veselská, která bude předložena městu do 15.07.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 252/2011/KS

Dodatek smlouvy o MHD s a.s. ZDAR

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby, uzavřený níže uvedeného dne na období od 1.1.2010 do 31.12.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 253/2011/OF

Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou a.s.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD ze dne 27.5.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 255/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6506 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6638 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2, p. č. 9537/1 – orná půda ve výměře cca 5 070 m2 a p. č. 9538 – orná půda ve výměře cca 100 m2 – celkem cca 5 500 m2 vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření již schváleného záměru na vybudování administrativně technického zázemí společnosti (umístění speciálních drtících zařízení a zařízení pro přepravu nadměrných nákladů) a vybudování prodloužení přístupové komunikace (inž. sítí) – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9525/3 – orná půda ve výměře 561 m2, p. č. 9528/3 – orná půda ve výměře 237 m2 a p. č. 9541/5 – orná půda ve výměře 3 985 m2 – vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru – výstavby administrativního a provozního zázemí firmy za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na směnu pozemku p. č. 8028 - orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Martiny Bačovské a Michala Bačovského, Žďár nad Sázavou 2 (spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½) za část pozemku p. č. 8066 - orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle mapového podkladu – vše v lokalitě Klafar v souvislosti s další připravovanou bytovou výstavbou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě Robert Fiala - Global Elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Horka-Domky, 674 01 Třebíč a to části p. č. 6209/4 – ost.pl., jiná plocha ve výměře cca 3 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě u Kauflandu, ul. Chelčického, ZR 6 - za účelem umístění reklamního panelu firmy Global Elektro o velikosti 2 m x 1,5 m.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a roční výše nájemného 2.500,-- Kč za 1 reklamní tabuli.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dohodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 282 93 096, týkající se vybudování propojení dešťové kanalizace v ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou se zaústěním v prostoru kruhové křižovatky Nádražní-Strojírenská, v předloženém znění.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje smlouvu č. 1436/2011-SML – Smlouvu o vstupu na pozemek a umístění stavby, která bude uzavřena mezi Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 8, Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným v souvislosti s realizací stavby města „Cyklistická stezka ul. 1. máje – ul. Žižkova, k. ú. Město Žďár“, týkající se dotčeného pozemku p. č. 1102/1 – vodní plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného na LV č. 8048 pro obec Žďár na Sázavou – právo hospodaření s majetkem státu Povodí Vltavy, s. p. – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 6929/2, 6929/1, 6923/2, 6917 a 6916 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz. – vodovod ul. Jihlavská“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár n. Sáz. – vodovod ul. Jihlavská“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz. – vodovod ul. Jihlavská“ – dle předloženého návrhu.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Revoluční 1856-8 se sídlem Revoluční 1858/14, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem realizace předsazených betonových lodžií v rámci stav. úprav BD a zateplení byt. domu čp. 1856, 1857 a 1858 v ul. Revoluční 10, 12 a 14, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1000, 1001 a 1002 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2061, 2062/1, 3349, 3350, 3351 a 3376 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Šachty L26 – L28 Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Dolní, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 50 a 2062/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Přechod ul. Žižkova u šachty L28 Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 15.6.2009 včetně Dodatku č. 1 ze dne 10.5.2010. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům s.r.o. se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, v upraveném znění s 2.splátkou ve výši 200 000,-Kč do 31.7.2011 a s 3. splátkou ve výši 4 700.000,-Kč do 31. 7. 2012.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření, vyplývající z Dodatku č. 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 3755 – ost. plocha, zeleň v zástavbě a části p. č. 3759 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 10 m2 (dle mapového zákresu) - na základě vyjádření správců inž. sítí -v k. ú. Město Žďár v lokalitě „městské tržnice“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění prodejního stánku rychlého občerstvení.

 Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to p. č. 7297/1 – orná půda ve výměře 381 m2, p. č. 7299 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 660 m2 a p. č. 7300 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 194 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 – za účelem vytvoření zázemí pro umístění kotců a zajištění výběhu pro závodní psy v souvislosti se sportovní činností (mushing) a zároveň vyčištění zarostlého pozemku a jeho budoucí údržba.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 256/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v bytovém domě č.p. 1871, č.or. 30 na ulici Revoluční ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Soňou Mackyovou za podmínek dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum), vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné za užívání nebytového prostoru je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok. Celková výměra nebytového prostoru je 175,36 m2.

Je možné pronajmout i část tohoto nebytového prostoru s tím, že výměra jedné části je 125,88 m2 s tím, že tato část obsahuje i sociální zařízení a výměra druhé části (bez sociálního zařízení) je 49,48 m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům). Uvedený prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok (kanceláře a soc. zařízení o výměře 39,60 m2 ).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 258/2011/OP

Bytový dům ul. Neumannova

Rada města ukládá starostce města podat žalobu na určení, že vlastníkem:

bytové jednotky:

spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. p. 2045, 2046,2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, ve výši:

2045/3        48/2435

2045/7         13/487

2045/8       54/2435

2046/16     36/2435

2046/17     36/2435

2046/22     54/2435

2046/27     64/2435

2047/32     36/2435

2047/38     64/2435

vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou je město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 254/2011/OŠKS

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí licence se spol. FRMOL

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence se společností FRMOL, s.r.o., Praha 9, Rožmberská 254/12, na projekt „RODINNÉ ZLATO“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 261/2011/2.MST

Zajištění provozu relaxačního centra a lyžařských tratí

Rada města po projednání schvaluje zajištění provozu Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou a lyžařských tratí v rámci činnosti PO SPORTIS.

Rada města ukládá řediteli PO SPORTIS předložit návrh provozu Relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou a lyžařských tratí a zapracovat tyto činnosti do organizačního řádu organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Různé

Pro informaci:

Mat.260/2011/OS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se zápisem Komise rozvoje města a ŽP ze dne 23.6.2011, s výpisy ze zápisů Komise péče o rodinu a děti ze dne 23.5.2011 a 21.6.2011, se zápisem Kulturní komise ze dne 20.6.2011,

se zápisem Komise pro sport a volný čas ze dne 28.6.2011

a se zápisem pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů ze dne 8.6.2011.

 

Rada města ukládá komisím rady města zpracovat do konce roku 2011 plán činnosti pro rok 2012 a předložit ho radě města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje plán činnosti kulturní komise pro rok 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje doplněný rozsah témat, kterým se bude komise rozvoje města a životního prostředí zabývat v roce 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města ukládá komisi péče o rodinu a děti připravit zadání analýzy potřeb rodin ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města