Zápis z 2. schůze rady města konané dne 15.11.2010

zveřejněno: 15. 11. 2010

ZÁPIS

z 2. schůze rady města konané
dne 15.11.2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 2. schůze rady města:

 1. Zajištění úpravy lyžařských tratí
 2. Změna úhrad pečovatelské služby
 3. Restrukturalizace PO CERUM
 4. Návrh na vypořádání ztráty PO CERUM z r. 2009
 5. Úprava rozpočtu PO Poliklinika pro r. 2010
 6. Majetkoprávní úkony RM
 7. Majetkoprávní úkony ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. NIPI, o. s. – žádost o příspěvek
 10. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 11. Žádost o použití znaku města
 12. Vyhodnocení grantů ADVENT a VÁNOCE
 13. Stanovení ceny propagačního materiálu
 14. Rozpočtová opatření č. 6/2010
 15. Návrh rozpočtu na rok 2011
 16. Organizační řád MěÚ
 17. Smlouva o vstupech a vjezdech na pozemky města ZR

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 11/2010/OŠKS

Zajištění úpravy lyžařských tratí

Rada města po projednání bere na vědomí dodatek k žádosti o prodeji úpravy lyžařských tratí číslo 2, Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 – oddílu lyžování z majetku Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou do majetku města Žďáru nad Sázavou a ukládá OŠKS připravit zajištění úpravy tratí pro roky 2011 až 2021 včetně převodu movitého majetku a práv sloužících k této činnosti v průběhu let 2011 a 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 17/2010/SSm

Změna úhrad pečovatelské služby

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad v pečovatelské službě a doplnění pravidel pro poskytování pečovatelské služby od 01.01.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 2/2010/CERUM

Restrukturalizace PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje návrh restrukturalizace PO CERUM dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 6 zřizovací listiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 3/2010/CERUM

Návrh na vypořádání ztráty PO CERUM z r. 2009

Rada města po projednání souhlasí s vypořádáním ztráty PO CERUM z roku 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 16/2010/Poliklinika

Úprava rozpočtu PO Poliklinika pro rok 2010

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu PO Poliklinika pro rok 2010 podle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 4/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání v současné době z důvodu realizace kanalizace Stržanov neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 260 – trv. trav. porost  ve výměře – 2 068 m2,p. č. 261/14 – orná půda ve výměře 16 913 m2, p. č. 261/20 – orná půda ve výměře 1 572 m2, p. č. 268/1 – orná půda ve výměře 10 308 m2 (celkem 30 861 m2) - vše v k. ú. Stržanov a dále p. č. 644/2 - orná půda ve výměře 1 733 m2, p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2, p. č. 644/5 – orná půda ve výměře 1 884 m2 a p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2 (celkem 8 696 m2) – vše v k. ú. Zámek Žďár - celkem Stržanov a Zámek Žďár – 39 557 m2 - za účelem užívání pozemků k zemědělské činnosti.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3366 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – pod novinovým stánkem u „Polikliniky“ v ul. Studentská, ZR 4 v souvislosti se změnou vlastníka prodejního stánku k 1.1.2011 na základě předložené uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3326 – zastavěná plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zastavěno objektem sídla firmy – za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbou býv. výměníkové stanice VS 2 – Libušín - objekt čp. 1700 v ul. Studentská 18, ZR 4.

Hlasování: Pro 4, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví  Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3788 – ost. ol., ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování trafostanice pro připojení stávajících odběratelů u budovy SATT a. s. (Klub Batyskaf), nám. Republiky 146, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na zřízení předkupního práva k pozemkům ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984/4 – lesní pozemek ve výměře 2 579 m2 a p. č. 6954/7 – lesní pozemek ve výměře 587 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Předkupní právo bude zřízeno do 31. 3. 2014 pro společnost TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 v souvislosti s původně schváleným odprodejem pozemku v RM dne 1. 12. 2008 a v ZM dne 18. 12. 2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost.pl., ,jiná plocha – ve výměře 77 m2 v k. ú. Město Žďár u ŘRD Špálova čp. 1525/21 na p. č. 4595, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6237 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Romanu a Evě Bočkovým, bytem Haškova 2180/44, ZR 6 a to p. č. 6718 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2409054/1 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 268, 279/3, 379/4, 360/1, 359 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova, úpravy DS NN, I. etapa“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní a rozpojovacích skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, ZR 4 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3278, 3279 a 3280 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu – stavba „Žďár n. Sáz., ul. Studentská, Kabelový rozvod“ - v ul. Studentská, ZR 4 (od čp. 1720 – teplárna Sattu, a. s. k čp. 1133 – správní budova VaS, a. s.) - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 5/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod nemovitosti – dar pozemku z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3104-29/2010 ze dne 21. 7. 2010 nově p. č. 1220/10 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného rampou pro bezbariérový přístup do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 8, pro 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Petra Michala, bytem Veselíčko 47 a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem rekonstrukce a údržby rybníka pro drobný chov ryb včetně zkulturnění prostředí v okolí rybníka za podmínek:

- zřízení věcného břemene na požární nádrž ve prospěch města

- podmínka odbahnění rybníka do 2 let od prodeje pozemků pod sankcí odstoupení od smlouvy

- kupní cena v min. výši stanovené znaleckým posudkem a to ve výši 120.620,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společnosti ZDAR, a. s. Žďár nad Sázavou se sídlem Jihlavská 759/4, ZR 1 a to p. č. 6731 – trvalý travní porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 u a. s. ZDAR – za účelem sjednocení pozemků jako součást stávající zeleně u čerpací stanice BENZINA.

- za kupní cenu ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, bytem Tyršova 480/1, ZR 1 a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p.č. 9035 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9036 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví p. Milana Černého, bytem Studentská 1705/8, ZR 4 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (naproti průmyslové zóně) – za účelem vzájemně výhodného zarovnání tvarů pozemků při zachování stávající výměry s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 9035 -  orná a p. č. 9036 – orná v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 7,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 8031 – orná ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek navazující na současnou byt. zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3 ve vlastnictví Ing. Romana Pohanky, bytem Hlohová 1467/35, ZR 5 za pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za účelem výstavby RD s využitím podmínek pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. - B1.

p. č. 8031 – orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 30.6.2014, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu budevydáno nejpozději do 30.6.2014, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.09.2010 do 30.10.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 1210001003 mezi prodávajícím -Městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - předmětem které je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - realizováno v rámci stavby „Rozšíření STL plynovodu“ v průmyslové zóně Jamská, ZR 1, k. ú. Město Žďár - za kupní cenu ve výši 158.000,-- Kč včetně DPH (20%) t.j. 31.600,-- Kč – celkem tedy 189.600,-- Kč – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 6/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947,  v budově č.p. 2234, umístěné  na  ulici Palachova č.or. 70, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947,  v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947,  v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřené mezi Lenkou Pokornou a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 9/2010/ORÚP

NIPI, o. s. – žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje zařazení příspěvku pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o. s. (dříve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR) do rozpočtu města pro rok 2011. Město je však připraveno i nadále poskytovat NIPI ČR, o. s. prostory pro jeho činnost v budově MěÚ zdarma.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 12/2010/OŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 možnost čerpání částky ve výši 203.998,- Kč za opravu vstupních dveří sportovní haly z provozní dotace schválené Smlouvou o poskytnutí provozní dotace na druhé pololetí roku 2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 13/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou společnosti AKTIV 95 OPAVA, s. r. o. do kolekce znaků měst a obcí České republiky na reklamních předmětech.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 14/2010/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „ADVENT a VÁNOCE 2010“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „ADVENT a VÁNOCE 2010“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 15/2010/OŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu – magnetu s obrázkem města Žďáru nad Sázavou dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 7/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 6/2010/RM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/2010/RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 8/2010/OF

Návrh rozpočtu na rok 2011

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 18/2010/taj

Organizační řád MěÚ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 16.11.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1/2010/SMLR

Smlouva o vstupech a vjezdech na pozemky Města Žďáru nad Sázavou

Rada města schvaluje Smlouvu o vstupech a vjezdech na pozemky Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města