Zápis z 20. schůze rady města konané dne 15.7.2011

zveřejněno: 15. 7. 2011

ZÁPIS

z 20. schůze rady města konané
dne 15.7.2011

 

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Bc. Ladislav Bárta

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 20. schůze rady města:

  1. Bytový dům Veselská
  2. Honzovské rybníky – revitalizace, dodatek SOD a rozpočtové opatření
  3. Značení lyžařských tras – smlouva o dotaci
  4. Licenční smlouva k ochranné známce
  5. Majetkoprávní úkony
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 265/2011/TSBM

Bytový dům Veselská

Rada města po projednání návrhu PKS INPOS souhlasí s tím, že finanční spoluúčast města bude maximálně do výše 300 tis.Kč s tím, že bude uzavřena smlouva na rozšířené a realizované řešení s původně vysoutěženou záruční lhůtou, která bude předložena radě města ke schválení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.262/2011/ORÚP

Honzovské rybníky – dodatek smlouvy o dílo a rozpočtová opatření

Rada města schvaluje dodatek smlouvy o dílo a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn.263/2011/ORÚP

Značení lyžařských tras – smlouva o dotaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Skiregion Žďársko – značení lyžařských tras.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.264/2011/OŠKS

Licenční smlouva k ochranné známce

Rada města po projednání schvaluje Licenční smlouvu k ochranné známce dle upraveného návrhu.

Seznam míst distribuce bude schválen radou města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.266/2011/OP

Majetkoprávní úkony

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby SO 09 Prodloužení vodovodního řadu v souladu s povolením vydaným MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1522/11/MB v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy Českých drah“ na pozemcích p. č. 6402, 6411, 6412 a 6415 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r.

1. místostarosta města