Zápis z 21. schůze rady města konané dne 15.8.2011

zveřejněno: 15. 8. 2011

ZÁPIS

z 21. schůze rady města konané
dne 15.8.2011

 

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 21. schůze rady města:

 1. Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM p. Ing. Tomáši Havlíkovi
 2. Částečná revokace usnesení a rozpočtová opatření
 3. Smlouva s PKS – střecha Veselská
 4. Rozpočtová opatření č. 5
 5. Úvěr 45 milionů
 6. Majetkoprávní úkony ZM
 7. Soudní spor OS Neumann
 8. Směrnice inventarizace majetku
 9. Stanovení způsobu odpisování
 10. Návrh zadání územního plánu města Žďár nad Sázavou
 11. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy objektu č. 329 (Moučkův dům)“
 12. Revokace usnesení č.j. 2/2010/ORUP,PK/9
 13. Harmonogram rozpočtu 2012
 14. Hospodaření PO k 30.06.2011
 15. Majetkoprávní úkony RM
 16. Byty a nebytové prostory
 17. Návrh zajištění provozu relaxač.centra a lyžař.tratí
 18. Ředitelské volno pro žáky
 19. Ústavní stížnost
 20. Různé

 

Pro informaci:

Veřejné zakázky města – přehled za 01-06/2011

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Předání osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva města panu Ing. Tomáši Havlíkovi.

 

2. Usn. 279/2011/TSBM+KS

Částečná revokace usnesení a rozpočtová opatření

Rada města:

1. částečně revokuje usnesení č.j.153/2011/Active – SVČ.

Část usnesení ve znění „Rada města po projednání schvaluje finanční zajištění přestavby budovy Active – střediska volného času, příspěvková organizace na ulici Dolní 3 dle varianty č. 1“

se nahrazuje usnesením „ Rada města po projednání schvaluje finanční zajištění přestavby budovy Active-střediska volného času, příspěvková organizace na ulici Dolní 3 v rámci rozpočtových opatření č. 5.

2. doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření dle upraveného materiálu – zvýšení letního úklidu MK o 500 tis.Kč.

Rada města ukládá řediteli PO Active – SVČ připravit do nájemní smlouvy na budovu Dolní 3 od roku 2012 její zvýšení ve výši splátky případného úvěru na rekonstrukci budovy dle jim předloženého materiálu č.j. 153/2011/Active-SVČ.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 278/2011/TSBM

Dohoda o způsobu odstranění vady díla s PKS INPOS a.s.

Rada města schvaluje dohodu o odstranění vady díla s PKS INPOS a.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 269/2011/OF

Rozpočtová opatření č. 5

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 5/2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 271/2011/OF

Úvěr 45 milionů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení výběr poskytovatele úvěru ve výši 45 mil.Kč na 10 let s fixní sazbou po dobu čerpání a splácení dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 273/2011/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) 1. Rada města po projednání schvaluje revokaci svého usnesení ze dne 15. 11. 2010 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ZM ze dne 25. 11. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky,  ZR 1 a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP - za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, ZR 1 - dle GP č. 3236-48/2011 ze dne 16. 3. 2011 pro rozdělení pozemku z parcely č. 411 – ost. plocha zeleň v zástavbě ve výměře 236 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 19 m2 nově označ. jako p. č. 411/15 – ost. pl., jiná plocha a dále oddělen díl „b“ ve výměře 1 m2 z p.č. 409 – ost. plocha, ost. komunikace, rovněž sloučený do nově vzniklé p. č. 411/15 v celkové výměře 20 m2 – vše v k.ú. Město Žďár – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Břečky, Křižánky , 592 02 Svratka a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 42 m2 – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vchodu do domu a zřízení nového parkovacího místa k rekonstruovanému objektu čp. 1657 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou (objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz.) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského 54, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1657 na byt. jednotku v ul. Makovského 54, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu pozemku pro bydlení ve výši 1.140,-- Kč/m2 a pozemku pro parkovací místa za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana ZR 2  a paní Lucie Hříbkové, bytem Sázava , 592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 - za účelem zřízení nekrytého parkovacího stání a cca 35 m2 - za účelem přístavby balkonu ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7 na p.č. 4320 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu pozemku pro bydlení ve výši 1.140,-- Kč/m2 a pozemku pro parkovací místa za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Jakuba Zemana, Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucie Zemanové,  ZR 3 (SJM) a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 105 m2 - za účelem vybudování přístupového chodníku, přístavby k pův. objektu, dřevěné terasy k rekonstruovanému objektu čp. 1663 na objekt k trvalému bydlení a vybudování nového parkovacího místa, přípojky plynovodu a dalších cca 10 m2 za účelem vybudování okapového chodníku ke stávajícímu objektu - vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s přestavbou stávajícího objektu býv. kotelny čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7 na p. č. 4645 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 9. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1663 na byt. jednotku v ul. Štursova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 9. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu pozemku pro bydlení ve výši 1.140,-- Kč/m2 a pozemku pro parkovací místa za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 a to části p.č. 6209/4 – ostatní plocha ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem umístění reklamního pylonu v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u areálu společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 v rámci stavby „Rozšíření vnějších ploch areálu AUTO…“ dle vydaného stavebního povolení č.j. SÚ/1164/09-VPS s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 440,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Bc. Pavla a Mgr. Martiny Růžičkových (SJM), oba trvale  ZR 6 a to p. č. 9190 – trvalý travní porost ve výměře 518 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem údržby pozemku v blízkosti rekreačního objektu na p. č. 9202 a přilehlé zahrady p. č. 9203 z důvodu zabránění vytváření černé skládky.

- za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a Ing. Lenky Potockých (SJM), ZR 1 a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 12 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3) s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Libora Svobody,  ZR 3 a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu prodejny, výstavní plochy, skladu a zázemí pro zaměstnance firmy Spektrum – prodej a montáž kuchyňských linek – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 5. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 5. 2014.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města projednat prodej části pozemku p.č. 9517 ve výměře cca 450 m2 v k.ú. Město Žďár,  v lokalitě PZ Jamská, společnosti VODASERVIS s.r.o. se sídlem Jamská 2362/53, Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 s ohledem na skutečnost, že cena pozemku je znaleckým posudkem stanovena ve výši 442,-- Kč/ m2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 2 514 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a p. č. 830/1 – louka ve výměře 2 905 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko  – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu a vzhledem k dalšímu využití v souladu s územním plánem.

- za kupní cenu ve výši 10,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemku p. č. 8028 - orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Martiny Bačovské a Michala Bačovského, oba bytem  Žďár nad Sázavou 2 (spoluvlastnický podíl každého z nich tvoří ½) za část pozemku p. č. 8066 - orná půda ve výměře 960 m2 – dle GP č. 3276-175/2011 ze dne 26. 7. 2011 oddělena část – nově označ. jako p. č. 8066/2 – orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou  ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v lokalitě Klafar v souvislosti s další připravovanou bytovou výstavbou.

Hodnota směňovaných pozemků činí 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p.č. 7972 – orná půda ve výměře 1 770 m2 a p.č. 7974 – orná půda ve výměře 57 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 (za řadovými garážemi u Sattu) ze spoluvlastnictví Mgr. Hany Cikánové, Praha – Horní Počernice (podíl ½) a Blanky Švecové,  356 01 Sokolov (podíl ½) – za účelem připravované další bytové výstavby v lokalitě Klafar.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod pozemku p.č. 7992/5, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 826 m2 a pozemku p.č. 7992/20, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 898 m2 v k.ú. Město Žďár (dle GP číslo 3272-82/2011) a dále bezúplatný převod komunikace, zpevněných ploch a chodníků, obslužné komunikace, zpevněné plochy a  parkoviště, veřejného osvětlení  a terénních a zahradních úprav, ozelenění vše na pozemcích p.č. 8001/1, p.č. 8001/24, p.č. 8001/25 a p.č. 8002/1 v k.ú. Město Žďár a komunikace postavené na pozemcích p.č. 7998/18, p.č. 7992/5 a p.č. 7992/20 v k.ú. Město Žďár, veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 8002/1, p.č. 7998/18, p.č. 7992/20, p.č. 7992/5, p.č. 7990/2, p.č. 7991, p.č. 7977 a p.č. 7998/1,  sadových úprav na pozemcích p.č. 7998/1 a p.č. 7992/20 v k.ú. Město Žďár, dešťové kanalizace – stoka AB-2 – betonové potrubí DN 300 v délce 114,7 m, splaškové kanalizace – stoka BB-2 – kamenina DN 250 v délce 116,5 m a vodovodu – rozváděcí řad 3-6 tvárná litina DN 80 K9 s vnější zinkoaluminiovou vrstvou v délce 115,5 m tak, jak jsou uvedeny v příloze uvedených darovacích smlouvách, z vlastnictví společnosti VÝSTAVBA KLAFAR s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1007, PSČ 591 01, IČ 277 22 287, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a to p. č. 6958 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 90 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku užívaného částečně jako chodníku a travnatého pásu za železničním mostem ČD směrem k firmě Hettich.

- za kupní cenu v celkové výši 27.600,-- Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to části vodovodu – stavba SO 02 Vodovod – řad PE 110 x 6 v délce 19,5 m a řad PE 160 x 9,5 v délce 134,7 m v souladu s vydaným Sdělením – kolaudační souhlas MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/777/11/MB ze dne 20. 4. 2011 v rámci stavby vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ – část vodovod na pozemcích p. č. 9512/2, 9523, 9525, 9528/1 a 9538 v k. ú. Město Žďár. Hodnota stavby činí 979.662,-- Kč včetně DPH – dále viz smlouva v předloženém znění - příloha č. 15.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby SO 09 Prodloužení vodovodního řadu v souladu s povolením vydaným MěÚ  Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1522/11/MB v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy  Českých drah“ na pozemcích p. č. 6402,  6411, 6412 a 6415 v k. ú. Město Žďár. Hodnota stavby činí 706.857,39 Kč bez DPH dále viz smlouva v předloženém znění - příloha č. 16.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

q) 1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 16. 5. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke zrušení usnesení ZM ze dne 26. 5. 2011 ve věci schválení Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou,  ZR 5 – pohledávka v celkové výši 38.100,-- Kč, kde výše měsíčních splátek činila 1.000,-- Kč.

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení – pohledávka v celkové výši 38.100,-- Kč, kde výše měsíčních splátek činí 500,-- Kč, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou, bytem  ZR 5, v předloženém znění – viz příloha č. 17.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 29. 11. 2010 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 15. 12. 2011 níže uvedený záměr - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinného domu v sídlišti „Vodojem“ ZR 7a to:

původní usnesení:

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 – manželům Bedřichu a Vladimíře Götzovým (SJM), ZR 7

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

nové usnesení:

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře 13 m2 – pí Vladimíře Götzové,  ZR 7

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, v předloženém znění – viz příloha č. 18.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu automobilu ŠKODA PICK-UP mezi městem Žďár nad Sázavou a Občanským sdružením Ječmínek,IČ 26538377,  se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Jiřího z Poděbrad 402/15,  v předloženém znění – viz příloha č. 19.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.05.2011 do 31.07.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 275/2011/OP

Soudní spor OS Neumann

a) Rada města schvaluje návrh žalovaného občanského sdružení Neumann na uzavření smíru ve věci o určení vlastnictví, projednávané u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, ve znění:

1. Město Žďár nad Sázavou je vlastníkem:

- bytové jednotky 2045/3 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 48/2435

- bytové jednotky 2045/7 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 13/487

- bytové jednotky 2045/8 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435

- bytové jednotky 2046/16 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2046/17 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2046/22 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435

- bytové jednotky 2046/27 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435

- bytové jednotky 2047/32 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2047/38 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435

vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou.

2. Město je povinno zaplatit na účet OS Neumann částku ve výši  3 011 925 Kč do 15ti dnů od pravomocně schváleného smíru.

b) Rada města  rozhodla, že v případě, že bude pravomocně schválen shora uvedený smír,  nebude vůči vlastníkům zbývajících 35 bytových jednotek v domě č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 činit ani zastupitelstvu města doporučovat žádné kroky, které by vedly ke zpochybnění vlastnictví 35 bytových jednotek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 276/2011/OP

Směrnice inventarizace majetku

1. Rada města schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti v předloženém znění

2. Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Směrnici č. 1/2010 o evidenci majetku ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.2.2011 v předloženém znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 277/2011/OP

Stanovení způsobu odpisování

Rada města rozhodla o odpisování dlouhodobého majetku zjednodušeným způsobem.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 282/2011/ORUP

Návrh zadání územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválit návrh zadání územního plánu Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 284/2011/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Rozříšení RgM - Stavební úpravy objektu č.p.329 Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „ Rozšíření Regionálního muzea - Stavební úpravy objektu č.p.329 Žďár nad Sázavou včetně komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 285/2011/ORUP

Revokace usnesení čj. 2/2010/ORUP,PK/9

Rada města doporučuje zastupitelstvu města částečnou revokaci usnesení čj.2/2010/ORUP,PK/9 ze dne 15.12.2011 ve věci Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou (Moučkův dům) – schválení předfinancování stavby. Část usnesení „v odhadované výši 10,2 mil.Kč“ se mění na „v odhadované výši 11.555 mil.Kč  vč. DPH“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

13. Usn. 268/2011/OF

Zásady pro sestavení rozpočtu Města Žďár nad Sázavou na rok 2012

Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje:

- Zásady pro sestavení rozpočtu Města Žďár nad Sázavou na rok 2012

- Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na rok 2012

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 270/2011/OF

Hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2011

Rada města odkládá  projednání hospodaření příspěvkových organizací k 30.6.2011 do 30. 9. 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 272/2011/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1952/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 120 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem využití jako zpevněná plocha pro parkování vozidel u objektu čp. 920 na p. č. 1444 v lokalitě ul. Okružní 21, ZR 3.

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1952/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 180 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití k umístění stavebního materiálu určeného k rekonstrukci stávajícího objektu čp. 920 na p. č. 1444 s tím, že doporučuje žádost řešit záborem veřejného prostranství (ze strany od garáží).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6348 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na  odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1006 v ul. Na Prutech 24, ZR 5 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku – bezúplatný převod, popř. odprodej do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 6043/2 – zastav. plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví ČR – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po ukončení řízení restitučního nároku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6916 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem provedení povrchové úpravy – asfaltový koberec a betonové obrubníky na příjezdové místní komunikaci – vjezd do provozovny bioplynové stanice v ul. Jihlavská, ZR 1 v rámci stavby Bioplynová stanice na zpracování rozložitelných odpadů Žďár nad Sázavou.

Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou p. Vítu Kolátorovi, ZR 1 a to p. č. 7297/1 – orná půda ve výměře 381 m2, p. č. 7299 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 660 m2 a p. č. 7300 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 194 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 – za účelem vytvoření zázemí pro umístění kotců a zajištění výběhu pro závodní psy v souvislosti se sportovní činností (mushing) a zároveň vyčištění zarostlého pozemku a jeho budoucí údržba.

Výpůjčka bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 a to části p.č. 6209/4 – ostatní plocha ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem umístění reklamního pylonu v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u areálu společnosti AUTO…s. r. o. se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 v rámci stavby „Rozšíření vnějších ploch areálu AUTO…“ dle vydaného stavebního povolení č.j. SÚ/1164/09-VPS.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a roční výše nájemného 2.500,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Lubošovi Slavíčkovi,  ZR 6,a to p. č. 6506 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Szkanderovi,  ZR 6 a to p. č. 6638 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání hlasovala o schválení uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi společností VIKI, spol. s r. o. se sídlem Věžní 1249/6, 586 01 Jihlava – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování bezbariérového přístupu k objektu čp. 1835, ul. Brodská 10, ZR 3 – restaurace „COLORADO“ ve prospěch oprávněného, tj vlastníka objektu čp. 1835, ul. Brodská 10, ZR 3.

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Revoluční 17-25 se sídlem Revoluční 1852/19, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem realizace předsazených betonových lodžií v rámci stav. úprav BD a zateplení byt. domu čp. 1851, 1852, 1853, 1854 a 1855 v ul. Revoluční 17, 19, 21, 23 a 25, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1048, 1049, 1050, 1051 a 1052 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek POST pro dům čp. 1830, 1831, 1832, 1833 a 1834 se sídlem Brodská 1833/14, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem realizace předsazených betonových lodžií v rámci stav. úprav BD a zateplení byt. domu čp. 1830, 1831, 1832, 1833 a 1834 v ul. Brodská 20, 18, 16, 14 a 12, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1054, 1055, 1056, 1057 a 1058 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Bytovým družstvem Vančurova, družstvo se sídlem Vančurova 2108/1, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným - a to na části p. č. 3980 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem realizace nových markýz nad vstupními schody, zateplení byt. domu čp. 2106, 2107 a 2108 v ul. Vančurova 1-5, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3977, 3978 a 3979 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům s.r.o., se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění – viz příloha č. 13.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Povodím Vltavy, státní podnik, v předloženém znění – viz příloha č. 14.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q)Rada města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu a to mezi městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou, se sídlem Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou a mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, se sídlem Doležalovo nám. 974/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění – viz příloha č. 15 a 16.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou p. Petru Klimešovi, Lhotka  a to části p.č. 3755 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 10 m2 (dle mapového zákresu) - na základě vyjádření správců inž. sítí - v k. ú. Město Žďár v lokalitě „městské tržnice“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění prodejního stánku rychlého občerstvení.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného 15.000,-- Kč/ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 274/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného za užívání bytu č. 22, umístěném v bytovém domě č.p. 2240, č.or. 2 na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu a to s účinností od 1.8.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2 ).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep,  na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. or. 1 na ulici Okružní č.p. 925,  ve Žďáře nad Sázavou 3 ke dni 31.10.2011. Dohoda bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KRÁLOVSTVÍ LOUTEK s.r.o., Okružní 925/1, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 281/2011/SPORTIS

Návrh zajištění provozu relaxačního centra a lyžařských tratí

Rada města po projednání  bere na vědomí návrh PO SPORTIS na zajištění provozu relaxačního centra a lyžařských tratí dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 267/2011/4.ZŠ

Ředitelské volno pro žáky

Rada města bere na vědomí vyhlášení volna pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na dny 29.-30.9.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 286/2011/taj

Návrh na podání ústavní stížnosti

Rada města projedná návrh ústavní stížnosti do 15.9.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

PRO INFORMACI:

Usn.283/2011/ORUP

Veřejné zakázky města 01-06/2011

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek realizovaných od ledna do července 2011.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Bc. Ladislav Bárta v.r.
2. místostarosta města