Zápis z 22. schůze rady města konané dne 5.9.2011

zveřejněno: 5. 9. 2011

ZÁPIS

z 22. schůze rady města konané
dne 5.9.2011

 

Počet přítomných členů: 6

Omluveni:

Bc. Ladislav Bárta, Mgr. Karel Herold, Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 22. schůze rady města:

 1. Distribuce propagačního materiálu Santiniho hvězda
 2. Žádost o užití znaku města
 3. Žádosti o finanční příspěvky
 4. Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2011/2012
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Výkon rozhodnutí
 8. Hospodaření příspěvkových organizací
 9. Pravidla hospodaření příspěvkových organizací
 10. Fotovoltaická elektrárna - Poliklinika
 11. Vyhodnocení provozu LSPP na Poliklinice a rozbor hospodaření za I. pol. 2011
 12. Návrh na podání ústavní stížnosti
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 295/2011/OŠKS

Distribuce propagačního materiálu Santiniho hvězda

Rada města po projednání schvaluje distribuci propagačního materiálu Města Žďáru nad Sázavou „Santiniho hvězda“ dle předložené varianty B.

Rada města pro projednání ukládá odboru ŠKS předložit návrh Licenční smlouvy k ochranné známce mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Měšťanským pivovarem Havlíčkův Brod a.s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 294/2011/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města na webové stránky sportovního klubu Handicap Sport Clubu Velké Meziříčí o. s. a na propozice turnajů pořádaných Handicap Sport Clubem Velké Meziříčí o. s. pro rok 2011.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 293/2011/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Společnosti AVE-KONTAKT s.r.o., Pardubice ve výši 10 000,- Kč na organizaci mezinárodního šachového festivalu ve Žďáře nad Sázavou.

- Praktické škole a speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou ve výši 7 000,- Kč na činnost hudebního souboru „Pusa na zámek“

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční krytí akce „Rozsvícení vánočního stromu“ ve výši 25 tis.Kč formou rozpočtového opatření z prostředků grantového fondu města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 287/2011/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2011/2012

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 288/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5330 – louka ve výměře cca 57 m2, p. č. 5331 – louka ve výměře cca 8 m2 a části p. č. 5333/1 - louka ve výměře cca 1 100 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření okrasné zahrady p. č. 5332/1 u rodinného domu čp. 2290/35 v ul. Jamská, ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5331/1-louka ve výměře cca 800 m2 a p.č. 5335 – louka ve výměře cca 260 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření přilehlé zahrady p. č. 5332/3 u rodinného domu čp. 2292/39 v ul. Jamská, ZR 1.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby splaškové kanalizace – stoka BB-2 – kamenina DN 250 v délce 116,5 m v reprodukční ceně 400.000,-- Kč a dále vodovodu – rozváděcí řad 3-6 tvárná litina DN 80 K9 s vnější zinkoaluminiovou vrstvou v délce 115,5 m v reprodukční ceně 200.000,-- Kč v souladu s  Kolaudačním souhlasem, vydaným Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, č.j. ŽP/1178/11/MB ze dne 10. 5. 2011 v souvislosti s užíváním stavby vodního díla: „Obytný soubor RD – KLAFAR II – ulice Povoznická – dešťová kanalizace, splašková kanalizace a vodovod“ na pozemcích p. č. 7998/18 a 7992/5 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2 v souvislosti se změnou vlastníka garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 570/359 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u byt. domů na ul. Lesní 274/24, ZR 2 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6633 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2410088/02 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 290/19 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Polnička, VN99,88-182, úprava DS“, spočívající v umístění příhradového stožáru včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4411084/001 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9441 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Grejdy – přípojka NN, Mráček“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – a to na částech p. č. 3941/1, 3942, 3943, 3932, 3953, 3955, 3975, 3976, 3980, 3981, 4005, 5289, 5288, 5287/1, 5292, 5277, 5278, 5053, 5042, 5043, 5051, 5292, 5316, 5590, 5732, 5820, 5821, 5822/1 a 5824/1 - vše k. ú. Město Žďár  - za účelem umístění optických sítí - uložení HDPE trubek a kabelů optické datové sítě a provoz – stavba: „Servisní síť – Žďár III.“ (ul. Švermova ZR 4, Novoměstská, Jamská, Brněnská, ZR1) – včetně přístupu a příjezdu za účelem jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu každé trasy (1. část - mapa 1+2 ul. Švermova, ul. Novoměstská, část ul. Jamská, 2. část - mapa 3+4 pokračování ul. Jamská, 3. část - mapa 5 část ul. Novoměstská a 4. část - mapa 6+7 ul. Brněnská) se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč, tj. celkem 4 x 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Žďár nad Sázavou a to Smlouvy č. 09030206 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 289/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům). Uvedený prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 1.000 Kč/m2/rok (kanceláře a soc. zařízení o výměře 39,60 m2).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání ruší svoje usnesení č. 210/2011/OP  ze dne 16.5.2011 ve věci uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor (pravé části nebytového prostoru), umístěném v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, č. or. 44,  ve Žďáře nad Sázavou 6, mezi městem Žďár nad Sázavou  a  Pekárnou Kamenice, s.r.o.,  se sídlem Kamenice 38, PSČ 588 23, na dobu neurčitou s výši nájemného 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném  v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 49,48 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti, skladu. Nájemné je stanoveno v minimální  výši  500 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru v budově DM Centra  na nám. Republiky 1785/49, Žďár nad Sázavou, na dobu neurčitou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Oldřichem Vejlupkem,  Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru v budově DM Centra –  na nám. Republiky 1785/49, Žďár nad Sázavou, na dobu neurčitou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Věrou Šemrincovou,  Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města  po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje výpověď z nájmu nebytového prostoru p. Andree Roušové  v AZ Centru obchod s použitým dětským zbožím, na ulici Nádražní č.p. 1141, č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené 18.11.2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města  po projednání neschvaluje přechodnou úpravu - snížení nájemného z nebytového prostoru z důvodu stavebních úprav hlavního vchodu budovy Městského úřadu, Žďár nad Sázavou, společnosti LOSENKA s.r.o., Havlíčkovo nám. 152/4, 591 01 Žďár nad Sázavou,  která v budově  úřadu  provozuje bufet.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 290/2011/SÚ

Výkon rozhodnutí

Rada města po projednání schvaluje postup dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení položku ve výši 500.000,-Kč v návrhu rozpočtu města pro rok 2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 291/2011/PO

Hospodaření příspěvkových organizací

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO k 30.6.2011.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 292/2011/PO

Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města

Rada města trvá na stávajících termínech uvedených ve stávajících Pravidlech.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 297/2011/Pol.

Vyhodnocení provozu LSPP na Poliklinice a rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2011

Rada města po projednání bere na vědomí vyhodnocení provozu LSPP na poliklinice za I. pololetí roku 2011.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 296/2011/Pol.

Fotovoltaická elektrána – Poliklinika

1. Rada města po projednání souhlasí s ponecháním technického zhodnocení budovy v majetku polikliniky.

2. Rada města po projednání schvaluje odpisový plán fotovoltaické elektrárny.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 298/2011/taj.

Návrh na podání ústavní stížnosti

Rada města odkládá projednání ústavní stížnosti do 15.10.2011.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r.
1. místostarosta města