Zápis z 23. schůze rady města konané dne 19.9.2011

zveřejněno: 19. 9. 2011

ZÁPIS

z 23. schůze rady města konané
dne 19.9.2011

 

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Mgr. Karel Herold, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 23. schůze rady města:

 1. Kontrolní den bazén – bez přijatého usnesení
 2. Rybník Návesník Vetla
 3. Souhlas s přijetím daru PO SSm
 4. Úprava rozpočtu na rok 2011 a změna investic
 5. Změna úhrad na azylové ubytovně
 6. Rozšíření Regionálního muzea – Smlouva o poskytnutí dotace
 7. Nebytové prostory
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Úprava Jednacího řádu RM
 10. Změna podmínek provozu sportovišť
 11. Různé:

Pro informaci:

- Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí – bez přijatého usnesení

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.303/2011/ORUP, ing. Leština

Rybník Návesník Vetla

Rada města po projednání schvaluje postup ve věci pronájmu rybníka Návesník Vetla, přípravu akce zpevnění cesty k rybníku a zařazení akce Zpevnění cesty k rybníku Návesník do návrhu rozpočtu města pro rok 2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.304/2011/SSm

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.305/2011/SSm

Úprava rozpočtu na rok 2011 a změna investic

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu rozpočtu a změnu ukazatelů rozpočtu na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou

- schvaluje změnu plánu investiční činnosti na rok 2011

- bere na vědomí výrok auditora k čerpání neinvestiční dotace MPSV za rok 2010

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.306/2011/SSm

Změna úhrad na azylové ubytovně

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na azylové ubytovně pro muže od 1.10.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.307/2011/PK

Rozšíření Regionálního muzea – Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.308/2011/OP

Nebytové prostory

a. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena v minimální výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2 ).

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.309/!2011/OP

Majetkoprávní úkony

a. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem rybníka Návesník ve vlastnictví 44 obcí (zast. LDO Přibyslav) Městu Žďár nad Sázavou a to pozemku p. č. 9750 – rybník, potok ve výměře 64 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla - za účelem sjednocení celého území a jeho využití pro rekreaci. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná pl. ve výměře cca 50 m2, p.č. 4976/2 - ost.pl., silnice ve výměře 94 m2 a části p. č. 8500/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 650 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem vybudování chodníku a úpravy komunikace v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ a to na dobu určitou po dobu výstavby

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a REALSANT s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na části p. č. 5038, p.č. 5055/1, p.č. 5043, p.č. 5042, p.č. 5051, p.č. 5041/3, p.č. 5039, p.č. 5040, p.č. 5266/1 a p.č. 5010/8 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování a provozování inženýrských sítí – dešťové, splaškové kanalizace, plynovodní přípojky, přeložka a úprava vedení el. energie VN v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. Tomášem Havlíkem, ZR 5 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 154 a 186/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 - za účelem vybudování vodovodní přípojky k objektu „Penzionu s vinotékou“ na p. č. 183 v k. ú. Město Žďár včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti na p. č. 183 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská čp. 55/12, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 300/2011/taj.

Úprava Jednacího řádu Rady města Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Jednací řád rady města dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.299/2011/OŠKS

Změna podmínek provozu sportovišť

Rada města byla seznámena se zápisem Komise pro sport a volný čas ze dne 13.9.2011.

Rada města po projednání schvaluje Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení a mimo volnočasových aktivit příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2012 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města