Zápis z 25. schůze rady města konané dne 17.10.2011

zveřejněno: 17. 10. 2011

ZÁPIS

z 25. schůze rady města konané
dne 17.10.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 25. schůze rady města:

 1. Výjimka z počtu žáků
 2. Materiál dle Pravidel
 3. Rozpočtové opatření
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Reklamní nosiče na veřejném osvětlení
 7. Operační plán zimní údržby
 8. Nařízení RM č. 1/2011 o neudržovaných komunikacích v zimním období
 9. Veřejná zeleň – informace
 10. Informace z jednání zdravotní komise
 11. Dům klidného stáří – přístavba výtahu
 12. Žádost o příspěvek, sgrafita ZR 3
 13. Společensko relax. centrum
 14. Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD
 15. Dar SATT a.s.
 16. Různé

 

Pro informaci:

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 334/2011/ZUŠ

Výjimka z počtu žáků

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídách hudební nauky Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou ze stávajících 20 žáků na 24 žáků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 338/2011/Sportis

Materiál dle Pravidel

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2012 pro PO SPORTIS:

- limit reprefondu ve výši 15.000,-Kč

- objem mzdových prostředků ve výši 8,205.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu PO SPORTIS včetně oprav z vlastních zdrojů ve výši 747.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO SPORTIS do rozpočtu města na rok 2012:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele ve výši 10,962.000,-Kč

- plán oprav a rekonstrukcí z rozpočtu zřizovatele ve výši 11,830.000,-Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 339/2011/Sportis

Rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města návrh na rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 332/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 23 – zastavěná plocha ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – přilehlého pozemku u objektu „Moučkův dům“ čp. 329 v ul. Tvrz, ZR 1 (přestavba na objekt regionálního muzea) – za účelem získání dvorku k sušení prádla.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2478 – zahrada ve výměře cca 1 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlému k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 110 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady u rodinného domu čp. 1325/3, ul. Alšova, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) 1. Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-65/2011-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 12 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3) s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3291-113/2011 ze dne 6.9.2011 odděleného dílu „c“ ve výměře 16 m2 sloučeného nově do p. č. 7992/18 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem majetkoprávního vypořádání - narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej plynárenského zařízení, vybudovaného v rámci akce „Plynofikace Žďár n. Sáz. – část Radonín STL plynovod“ včetně 19 ks plynovodních přípojek pro RD + 1 připojení areálu fy Ekofidas s.r.o. Praha a 1 ks pro vodárnu a. s. Žďas, umístěné na pozemcích p. č. 6971, 6974, 6975, 6984, 6985, 6987, 6992, 6993, 6994, 6997, 6999, 7002, 7003, 7005, 7006, 7007, 7016, 7017, 7018, 7020, 7022, 7056, 7065, 7167, 7168 a 7174 – vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – zaměřeno dle předloženého GP č. 2431-84/2006 ze dne 19. 6. 2006 a to části p. č. 6386 – ost. pl., jiná plocha – nově p. č. 6386/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 168 m2 a p. č. 6386/3 – zastav. plocha, jiná stavba ve výměře 47 m2 v k. ú. Město Žďár (celkem ve výměře 215 m2)– za účelem úpravy prostoru a vytvoření parkovacích míst před provozovnou čp. 2238 ul. Strojírenská 10, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 7639 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za většinovou část p. č. 7669 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 1 600 m2 ve vlastnictví Václava Rubera, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření, ucelení a rozvoje firmy RUBER v lokalitě za prodejnou PENNY MARKET v ul. Strojírenská (bývalý Amylon) ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 74/1 – zahrada ve výměře cca 1 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3 – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením stavby cyklostezky – Propojení Nábřežní ul. s Farskými humny, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod majetku – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a to splaškové kanalizace – VEŘEJNÁ STOKA z kameninového potrubí DN 250 v délce 118 m v souladu s vydaným Sdělením – kolaudační souhlas MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1915/11/MB ze dne 23. 9. 2011 v rámci stavby vodního díla „Obchodní centrum Saller I. etapa – splašková kanalizace – změna“ na části pozemků p. č. 5349/1 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 5349/15 – trv. trav. porost a p. č. 5495 – ost. pl., manipulační plocha v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6714 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Pavlu a Dagmar Piechulovým,  ZR 6 a to p. č. 6633 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Martě Budíkové,  ZR 2 a to p. č. 570/359 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u byt. domů na ul. Lesní 274/24, ZR 2 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 23. 8. 2010 ve věci uzavření smlouvy č. 4410130/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9516/1, 9517, 9518 a 9519/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., rozšíření DS, VHS Bohemia“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a nové přípojkové skříně včetně uzemnění včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

-Částečná revokace se schvaluje tak, že nově se VB dle GP č. 3295-92/2011 ze dne 30. 8. 2011 zřizuje na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9516/1, 9517 a 9518/5 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2411049/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7020 a 7022 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Radonín úprava DS“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pilířových pojistkových skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 333/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání  ruší svoje usnesení č. 210/2011/OP ze dne 16.05.2011 ve věci uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor (pravé části nebytového prostoru), umístěném v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, č. or. 44, ve Žďáře nad Sázavou 6, mezi městem Žďár nad Sázavou a Pekárnou Kamenice, s.r.o., se sídlem Kamenice 38, PSČ 588 23, na dobu neurčitou s výši nájemného 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou 6, v celkové výměře 175,36 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2  ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací SPORTIS Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatků č. 2  k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem smlouvy, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a panem ing. Ivanem Augustinem a panem ing. Josefem Mičkou, dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 335/2011/KS

Reklamní nosiče na VO

Rada města deklaruje, že stav plakátování na sloupech veřejného osvětlení je nevhodný. Rada města ukládá ředitelce PO Kultura a odboru komunálních služeb zpracovat návrh řešení včetně ekonomické rozvahy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 336/2011/KS

Plán zimní údržby pro zimní období 2011-2012

Rada města schvaluje plán zimní údržby pro zimní  období 2011-2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 337/2011/KS

Nařízení RM č. 1/2011 o neudržovaných komunikacích v zimním období

Rada města vydává nařízení č. 1/2011, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 345/2011/KS

Veřejná zeleň – informace

Rada města projednala materiál týkající se veřejné zeleně ve městě.

Rada města ukládá vedoucímu odboru komunálních služeb připravit komplexní materiál o zajištění služeb údržby zeleně a provozu veřejného osvětlení na jednání rady města dne 14.11.2011, a to ve struktuře obsah smluv včetně dodatků, způsoby kontroly dodaných služeb, nákladů a výnosů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Ústní zpráva/předseda zdravotní komise/RM

Informace z jednání zdravotní komise

Rada města byla seznámena s usnesením z jednání zdravotní komise konané dne 12.10.2011.

Rada města ukládá řediteli PO Poliklinika předložit radě města do 19.10.2011 do 14.00 hodin aktuální stav hospodaření organizace za rok 2011 v porovnání s rokem 2010, vnitřní směrnice vydané v letech 2010 a 2011, přehled odměňování zaměstnanců včetně mimořádných odměn zaměstnanců a sankcí případně napomenutí – jmenovitě a informaci a dokumentaci k nákupu a reklamaci RTG lampy od firmy AZX.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 341/2011/ORUP

Dům klidného stáří – přístavba výtahu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města zařazení realizace akce „Přístavba výtahu“ do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 5.100 tis.Kč, s převodem 2.100 tis.Kč z rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 342/2011/ORUP

Žádost o příspěvek, sgrafita Žďár nad Sázavou 3

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na zachování nadedveřních lunet a sgrafit na fasádě bytového domu Brodská 61 -63 – 65. Příspěvek bude uhrazen z položky Inženýrská činnost rozpočtu města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 343/2011/ORUP

Společensko relaxační centrum

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města rozpočtová opatření na akci: Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou, na zajištění statiky objektu, dle předloženého materiálu – kombinovaná varianta.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 344/2011/OF

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10597/11/LCD.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 346/2011/OF

Dat Satt a.s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a Satt a.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Různé

Ústní zpráva/RM

Podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“

Rada města schvaluje podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ pro rok 2012 u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity a doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt včetně financování spoluúčasti města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 347/2011/ORUP

Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí

Rada města byla seznámena a projednala zápis z jednání komise rozvoje města a životního prostředí konané dne 04.10.2011.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města