Zápis z 26. schůze rady města konané dne 31.10.2011

zveřejněno: 31. 10. 2011

ZÁPIS

z 26. schůze rady města konané
dne 31.10.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 26. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Odpis majetku
 5. Rekonstrukce Active clubu
 6. Odpis investičního  majetku
 7. Požární řád města
 8. Žádost o příspěvek, sgrafita ZR 3
 9. Revokace usn.341/2011/ORUP  přístavba výtahu DKS
 10. Veřejnoprávní smlouva
 11. Rozpočtová opatření č. 6
 12. Rada školy
 13. Spádové obvody ZŠ
 14. Stanovení ceny propagačního materiálu
 15. Přijetí daru
 16. Žádost o finanční příspěvek
 17. Převod sportovišť TJ Žďár n.S. na Město Žďár n.S.
 18. Žádost TJ Žďár n.S. o opravy
 19. Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Polikliniky Žďár nad Sázavou
 20. Schválení kupní smlouvy
 21. Hodnocení ředitelů PO
 22. Různé

 

Pro informaci:

Zápis z komise pro sport a volný čas

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 350/2011OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města ukládá MěÚ připravit návrh záměru na prodej budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č. 316 a p.č. 317 a prodej pozemku p.č. 316 - zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č. 317 -  zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, v k. ú. Město Žďár (plocha celkem 2 526 m2).

Nemovitost je zatížena věcným břemenem ponechání průchodu, sloužícího k přístupu k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob než je město.

Rada města dále ukládá MěÚ zajistit vyhotovení znaleckého posudku o ceně uvedených nemovitostí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města stanovuje podmínky pro výběrové řízení o nejvyšší nabídce kupní ceny, nabízené za pozemek p.č. 119/9 - ostatní plocha ve výměře 236 m2 a část pozemku p.č. 119/13 - ostatní plocha ve výměře cca 40 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v lokalitě ulice Veselská, ZR 1, v souladu se záměrem č. Z-81/2011-OP – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 4, 5, 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5393/3 – trv. trav. porost ve výměře cca 19 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem zarovnání pozemku p. č. 5386/5 ve vlastnictví firmy OBALY VYSOČINA, s. r. o. a zřízení vjezdu do areálu firmy s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5387/3 – orná půda ve výměře 1 286 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem vybudování parkoviště pro osobní automobily – rozšíření stávajícího parkoviště na p. č. 5389 ve vlastnictví společnosti Cooper Standard Automotive ČR s.r.o.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 30 m2 - za účelem pěstování zeleniny a květin a výpůjčku další části ve výměře cca 40 m2 – za účelem zatravnění a údržby pozemku na vlastní náklady – vše u byt. domu čp. 1532 (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Štursova 1, ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje podnájem rybníka Návesník ve vlastnictví 44 obcí (zastoupené LDO Přibyslav) Městu Žďár nad Sázavou a to pozemku p. č. 9750 – rybník, potok ve výměře  64 600 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Vetla - za účelem sjednocení celého území a jeho využití pro rekreaci na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1.1.2013 – výše podnájemného je stanovena částkou ve výši 6.000,-- Kč/ha/rok bez DPH, tj. celkem 38.760,-- Kč bez DPH ročně – dle předloženého návrhu podnájemní smlouvy – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání neschvaluje prominutí úhrady za zřízení níže uvedeného věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve výši 10.000,-- Kč zvýšenou o platnou sazbu DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Českým svazem chovatelů, okresní organizace se sídlem Havlíčkovo nám. 259/17, ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p.č. 13/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Havlíčkovo nám., ZR 1 - za účelem vybudování kanalizační přípojky k objektu čp. 259/17 na p. č. 35 v k. ú. Město Žďár v ul. Havlíčkovo nám., ZR 1 (v rámci rekonstrukce Havlíčkova nám. ZR 1) včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti na p. č. 35 v k. ú. Město Žďár v ul. Havlíčkovo nám. čp. 259/17, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Bohuslavem Nahodilem ml. a p. Miloš Nahodil,  ZR 3, – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 119/13 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 - za účelem vybudování přístupu a příjezdu k novostavbě dvojgaráže a k objektu IOOV čp. 8/13 na p. č. 119/21 v k. ú. Město Žďár a dále za účelem úpravy terénu a zřízení parkovacích míst včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedeného břemene ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitostí na p. č. 119/21 a na p. č. 119/11 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská čp. 8/13, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 20. 8. 2007 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene č. C-07062/3-2-012 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 6176/1, 6179, 6180/3, 6187/4, 6188, 6186/3, 6196/1, 6195, 6200, 6209/4, 6403, 6410, 6409, 6125, 6101, 6102, 6402 a 6399 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „0292/07 Kaufland, Žďár n. S., MK“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k novostavbě obchodního objektu v lokalitě sídliště „Přednádraží“ ul. Nádražní, Chelčického, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se nově shora uvedené VB doplňuje dle GP č. 3217-101/2011 ze dne 7. 6. 2011 ještě o části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. a to p. č. 6180/1 a 6398 v k. ú. Město Žďár - vše ve prospěch oprávněného tj. Telefónica Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4411107/01 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 5266/1, 5010/8, 5267 a 9008 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Novoměstská, rozšíření DS, prodejny“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN a NN a nového dvojitého sloupu VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 147590 – 1/2 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – zastoupená na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení přeložky STL plynovodní přípojky pro p. č. 178/1 v k. ú. Zámek Žďár v rámci akce „Novostavba RD na poz. p. č. 178/1 v k. ú. Zámek Žďár při ul. Dvorská Žďár nad Sázavou“ na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na p. č. 80/1 a 80/2 v k. ú. Zámek Žďár - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 351/2011/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti KOVO KOUKOLA Invest, s. r. o. se sídlem Mezírka 775/1, 602 00 Brno a to p. č. 9525/3 – orná půda ve výměře 561 m2, p. č. 9528/3 – orná půda ve výměře 237 m2 a p. č. 9541/5 – orná půda ve výměře 3 985 m2 – vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – rozšíření zázemí stávající firmy – 1. etapa výstavba výrobních prostor, 2. etapa výstavba vývojového a výzkumného pracoviště včetně exteriérů (zpevněné a nezpevněné plochy, parkoviště) - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

- za kupní cenu ve výši 500,-- Kč/m2

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci povolení stavby.

Povolení stavby musí být vydáno nejpozději:

1. etapa – do 31. 12. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od povolení stavby, nejpozději do 31. 12. 2014.

- Povolení 2. etapy stavby musí být vydáno nejpozději do 31. 12. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že povolení užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od povolení stavby, nejpozději do 31. 12. 2015.

- V případě, že povolení 1. etapy stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Tomáše Straky a Mgr. Markéty Strakové Holemářová (SJM), ZR 1 a to p. č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1006 v ul. Na Prutech 24, ZR 5 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Františka Tejkala,  ZR 2 a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši ve výši 1.580,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to stavby splaškové kanalizace – stoka BB-2 – kamenina DN 250 v délce 116,5 m v reprodukční ceně 400.000,-- Kč a dále vodovodu – rozváděcí řad 3-6 tvárná litina DN 80 K9 s vnější zinkoaluminiovou vrstvou v délce 115,5 m v reprodukční ceně 200.000,-- Kč v souladu s  Kolaudačním souhlasem, vydaným Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, č.j. ŽP/1178/11/MB ze dne 10. 5. 2011 v souvislosti s užíváním stavby vodního díla: „Obytný soubor RD – KLAFAR II – ulice Povoznická – dešťová kanalizace, splašková kanalizace a vodovod“ na pozemcích p.č. 7998/18 a 7992/5 v k. ú. Město Žďár.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 74/1 – zahrada – dle GP č. 3317-148/2011 ze dne 17. 10. 2011 – nově označ. díl „a“ ve výměře 1 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3, sloučený nyní do p. č. 80/3 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s dokončením stavby cyklostezky – Propojení Nábřežní ul. s Farskými humny, ZR 1.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod majetku – dar do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a to splaškové kanalizace – VEŘEJNÁ STOKA z kameninového potrubí DN 250 v délce 118 m v souladu s vydaným Sdělením – kolaudační souhlas MěÚ Žďár n. Sáz. – odboru ŽP č.j. ŽP/1915/11/MB ze dne 23. 9. 2011 v rámci stavby vodního díla „Obchodní centrum Saller I. etapa – splašková kanalizace – změna“ na části pozemků p. č. 5349/1 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 5349/15 – trv. trav. porost a p. č. 5495 – ost. pl., manipulační plocha v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR1.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.08.2011 do 15.10.2011.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 352/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 9 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o nájmu bytu č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodný k provozování kadeřnických služeb - obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, čekárna, umývárna, kancelář, šatna WC, sprcha o celkové výměře 87,56 m2).

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města  po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kanceláře. Nájemné je  stanoveno v minimální výši  800 Kč/m2/rok.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši  800 Kč/rok.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru, umístěného v objektu  č.p. 253, Havlíčkovo nám, č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou.  Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou  a p. Mgr. René Pohankou,  591 01 Žďár nad Sázavou s účinností od 01.11.2011 na dobu neurčitou.  Nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje žádost p. Zdeňka Vokurky, Žďár nad Sázavou a souhlasí s provedením stavebních úprav a změnou užívání nebytového prostoru ze sportovního baru na Steak bar dle předloženého návrhu a s umístěním reklamy nad hlavní vchod baru, vše v objektu č.p. 1785, č.or. 49 na nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou 1.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou:

1. kancelář č. 403 v 4. NP, o výměře 13,70 m2, Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  paní  JUDr. Angelici Hrnčířovou, Světnov 591 01 Žďár nad Sázavou,  výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok s účinností od 01.12.2011.

2. kancelář č. 619 v 6. NP, o výměře 31,35 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Stavby Pospíchal, s.r.o., provádění staveb-rekonstrukce, Havlíčkovo nám. 152/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2012.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 362/2011/OP

Odpis majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku a schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu HIK.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku, jehož pořizovací cena přesáhla hodnotu 40.000 Kč dle návrhu HIK.

Hlasovaní: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 348/2011/Active

Rekonstrukce Active clubu

Rada města po projednání:

1. Schvaluje návrh řešení financování rekonstrukce Active clubu

2. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Active-středisko volného času, příspěvkovou organizací dle předloženého návrhu

3. Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení kupní smlouvu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Active-středisko volného času, příspěvkovou organizací dle předloženého návrhu

4. Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.

Hlasovaní: Pro 7, proti 0, zdrž  1

 

6. Usn. 348/2011/Active

Odpis investičního majetku

Rada města po projednání schvaluje odpis investičního majetku dle předloženého návrhu.

Hlasovaní: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 353/2011/POM

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 - Požární řád města

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města k projednání a schválení  upravenou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 – Požární řád města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 354/2011/ORUP

Žádost o příspěvek, sgrafita ZR 3

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na zachování sgrafit na fasádě bytového domu Okružní 68,70,72. Příspěvek bude uhrazen z položky Inženýrská činnost rozpočtu města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 366/2011/ORUP

Revokace usn.351/2011/ORUP – přístavba výtahu Dům klidného stáří

Rada města po projednání:

1. Ruší usn.rady města č. 93 ze dne 28.6.2010 č.j.1333/2010/ORÚP a revokuje usn.rady města čj. 341/2011/ORUP ze dne 17.10.2011 na následující znění: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zařazení položky do rozpočtu města pro rok 2012 pod názvem „DKS – přístavba výtahu“, ve výši 3.200 tis.Kč.

2. Schvaluje převod deponovaných finančních prostředků příspěvkové organizace Sociální služby města ve výši 500 tis.Kč do fondu reprodukce majetku

3. Schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4.000 tis.Kč z fondu reprodukce majetku příspěvkové organizace Sociální služby města do rozpočtu města v roce 2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 355/2011/SÚ

Veřejnoprávní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavírání Veřejnoprávních smluv ve věci zápisu referenčních údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 356/2011/OF

Rozpočtová opatření č. 6

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 6/2011.

Položka 3419.4 – Úprava lyžařských tratí bude uvolněna pro čerpání PO Sportis.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 358/2011/ŠKS

Rada školy

Rada města po projednání schvaluje počet členů školských rad v základních školách ve Žďáře nad Sázavou podle předloženého návrhu v příloze č. 2, varianty B.

Za zřizovatele nominuje tyto členy rady města:

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 – p. Jana Svobodová

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – p. Jana Svobodová

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – Bc. Ladislav Bárta

Základní škola Žďár nad Sázavou,. Palachova 2189/35 – Bc. Ladislav Bárta

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 359/2011/ŠKS

Spádové obvody základní škol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 360/2011/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu Naučná stezka kolem Zelené hory dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 369/2011/ŠKS

Přijetí daru

Rada města po projednání souhlasí s přijetím daru notebooků pro:

· Základní uměleckou školu Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace – 2 ks

· Základní školu Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – 1 ks

· Základní školu Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace – 3 ks

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 361/2011/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Osadnímu výboru Stržanov na organizační zajištění předvánočního setkání ve Stržanově s dětmi z dětského domova – Rovečné ve výši 4.000,-Kč

· Pěveckému sboru Svatopluk Žďár nad Sázavou na zajištění vánočního koncertu spolu s Filharmonii Gustava Mahlera ve Žďáře nad Sázavou ve výši 15.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

17. Usn. 363/2011/2.MST

Převod sportovišť TJ Žďár nad Sázavou na Město Žďár nad Sázavou

1. Rada města pověřuje 2. místostarostu města k jednání o převodu objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č.2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2, pozemku p.č.2160, ostatní plocha, o výměře 916m2 a umělého povrchu fotbalového hřiště, umístěném na pozemku p.č.2181 v k.ú. Město Žďár, obec a okres Žďár n ad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

2. Rada města prohlašuje, že v případě převodu shora uvedených nemovitostí do vlastnictví města převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající z poskytnuté státní dotace, název akce „TJ Žďár nad Sázavou“, občanské sdružení IČ 00547492 – rekonstrukce zimního stadionu“, evidenční číslo ISPROFIN 298222-0439 ze dne 20.7.2009, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20.7.2009, č.j. 12/39856/2009-12 a z poskytnuté státní dotace, název akce „PS7-TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.10.2007, čj.23650/2007-480.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 364/2011/2.MST

Žádost TJ Žďár nad Sázavou o opravy

Rada města po projednání schvaluje souhlas s využitím částky 350 tis.Kč ve sportovní hale TJ Žďár, Jungmannova 1496/10 pro opravy oken ve výši 255.000,-Kč a k opravě sociálního zařízení ve výši 95.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

19. Usn. 368/2011/1.MST

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku  Polikliniky Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje text vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 367/2011/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy na odprodej nepotřebného majetku z MP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Ústní zpráva/RM

Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací města

Rada města na základě předloženého návrhu příslušných garantů projednání a vyhodnocení mimořádných úkolů za 1. pololetí 2011 schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací a vedoucímu organizační složky Regionální muzeum dle předloženého návrhu.

Rada města na návrh příslušného garanta stavuje plat statutárního zástupce PO Poliklinika Žďár nad Sázavou paní Marcely Sobotkové dle platných předpisů a předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

22. Různé

Ústní zpráva/ZŠ Palachova

Vyhlášení ředitelského volna

Rada města bere na vědomí ředitelské volno na ZŠ Palachova 2189/35 dne 18.11.2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 357/2011/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise pro sport a volný čas konané dne 11.10.2011.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města