Zápis z 27. schůze rady města konané dne 14.11.2011

zveřejněno: 14. 11. 2011

ZÁPIS

z 27. schůze rady města konané
dne 14.11.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 27. schůze rady města:

 1. Modernizace kina Vysočina
 2. Informace – veřejná zeleň, veřejné osvětlení
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Neumannova 13-15
 6. Návrh rozpočtu 2012
 7. Stavební úpravy na Domově pro seniory
 8. Žádost Římsko-katolické farnosti ZR II o příspěvek
 9. Příspěvek na PD ul. Na Úvoze, Jihlavská, Dolní – tlakové pásmo
 10. Veřejná zakázka Místní komunikace Klafar
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 370/2011/PK

Modernizace kina Vysočina

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o grant ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie na projekt „Modernizace kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 371/2011/KS

Informace o veřejné zeleni a veřejném osvětlení

Rada města projednala materiál týkající se veřejné zeleně a veřejného osvětlení ve městě a ukládá odboru komunálních služeb doplnění požadovaných údajů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 375/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rabínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 317/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 56 m2, p. č. 404/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 427 m2 a p. č. 404/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání chodníků v ul. Bezručova, ZR 2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6691/9 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře od cca 3 500 m2 do 4 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – výstavbu areálu společnosti – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek Brodská 2002, 2003, 2004 se sídlem Brodská 2003/92, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zhotovení betonových lodžií a zateplení byt. domu v rámci stav. úprav BD Brodská 2002, 2003, 2004, ZR 3 v ul. Brodská 90, 92 a 94 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 928, 929 a 930 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2411028/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6408, 6135, 6165, 6161/1, 6053, 6031 a 6039 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Palachova, úprava DS VN215 T19-T57“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se    úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 23. 8. 2010 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č.  2410004/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6971, 9999, 10003, v k. ú. Město Žďár, ul. Jihlavská, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár, VN61, o.Nábytek, o.T29, úprava DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Částečná revokace – doplnění pozemku dle smlouvy č. 2410-004/001/NM18/YPM se schvaluje tak, že nově se VB dle GP č. 3308-115/2011 ze dne 19. 10. 2011 zřizuje na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6971, 6976/3, 9999 a 10003 v k. ú. Město Žďár, ul. Jihlavská, ZR 1.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části p.č.809 v k.ú. Město Žďár ve výměře cca 650 m2 dle dohodnutých podmínek. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 376/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města neschvaluje návrh ing. Ivana Augustina na uzavření dodatku č. 3  k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005 a dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“  ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Miloslavem Odvárkou, Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou na celek kanceláří č. 104 o výměře 13,10 m2, 104a o výměře 12,34 m2 a  105 o výměře 10,94 m2 v 1. NP  mezi Městem Žďár nad Sázavou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Krajská pobočka pro kraj Vysočina, Bratří Čapků 18, 586 01 Jihlava. Výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok s účinností od 01.01.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vhodného k provozování - obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena v minimální  výši 400 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 455,80 m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 377/2011/OP

Neumannova 13-15

Rada města po projednání:

a) Ukládá MěÚ po pravomocném rozhodnutí o schválení smíru připravit vyhlášení záměru na prodej

- bytové jednotky 2045/3 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 48/2435

- bytové jednotky 2045/7 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 13/487

- bytové jednotky 2045/8 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435

- bytové jednotky 2046/16 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2046/17 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2046/22 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435

- bytové jednotky 2046/27 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435

- bytové jednotky 2047/32 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2047/38 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435

vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou.

 

b) Schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Dohodě, uzavřené dne 29.8.2011 mezi městem Žďár nad Sázavou a občanským sdružením NEUMANN, se sídlem Neumannova 13, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 374/2011/OF

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 373/2011/POSSm

Stavební úpravy na Domově pro seniory

Rada města po projednání schvaluje zrušení usn. rady města č. 88 ze dne 19.4.2010 čj.1245/2010/POSSm a  schvaluje provedení stavebních úprav na Domově pro seniory z vlastních zdrojů

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 368/2011/ORÚP

Žádost Římskokatolické farnosti ZR II o příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč na vstupní dveře stávajícího obnovovaného vstupu baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Příspěvek bude uhrazen z položky Inženýrská činnost rozpočtu města pro rok 2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 369/011/ORÚP

Příspěvek na projektovou dokumentaci ul. Na Úvoze, ul. Jihlavská a dolní tlakové pásmo – 4. část

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ve výši 32 tis.Kč na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Úvoze“, finanční příspěve ve výši 60 tis.Kč na projektovou dokumentaci „Vodovod ul. Jihlavská“ a finanční příspěvek ve výši 35 tis.Kč na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce vodovodu dolní tlakové pásmo – 4. část“. Příspěvky budou uhrazeny z položky Inženýrská činnost rozpočtu města pro rok 2011 a vráceny do rozpočtu města snížením příspěvku na realizaci připravovaných staveb.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 372/2011/ORÚP

Veřejná zakázka „Místní komunikace Klafar ul. Dolní, Žďár nad Sázavou – posouzení kvalifikace

Rada města po projednání schvaluje Posouzení kvalifikace, Rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců a Protokol o posouzení kvalifikace, tak jak je doporučila Stavební poradna s.r.o., společnost pověřena výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy ze dne 6.5.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 378/2011/OS

Zápisy z Komise péče o rodinu a dítě

Rada města byla seznámena se zápisy z jednání Komise péče o rodinu a dítě ze dne 27.9.2011 a 25.10.2011.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města