Zápis z 28. schůze rady města konané dne 28.11.2011

zveřejněno: 28. 11. 2011

ZÁPIS

z 28. schůze rady města konané
dne 28.11.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 28. schůze rady města:

 1. Dodatek – smlouva ZDAR
 2. Smlouva – projekt integrace žáků
 3. Ceník dlouhodobých pronájmů v r. 2012
 4. Zrušení předkupního práva
 5. Přijetí daru
 6. Majetkoprávní úkony – RM
 7. Majetkoprávní úkony – ZM
 8. Zásady města Žďár nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Dodatek č. 1 ke Směrnici o inventarizaci
 11. Směrnice pro kategorizaci a odpis dlouhodobého majetku
 12. Grantové programy 2012
 13. Stanovení ceny propagačních materiálů
 14. Přijetí dědictví – sbírka obrazů
 15. Žádosti o finanční příspěvky
 16. Žádosti o změnu č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou
 17. Dohody o pořízení změny územního plánu obce Hamry n.S., Velká Losenice
 18. Rozpočet města na r.2012
 19. Vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích
 20. Různé – Schválení přijetí daru

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 381/2011/OKS

Dodatek – smlouva ZDAR

Rada města odkládá projednání dodatku č. 3 ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou“ k doplnění diskutovaných údajů a parametrů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 382/2011/4.ZŠ

Smlouva projektu – Integrace žáků v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města p projednání schvaluje návrh smlouvy příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 o poskytnutí podpory dle rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 8.11.2011 usnesením č.0500/06/2011/ZK.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 379/2011/Kultura

Ceník krátkodobých pronájmů rok 2012

Rada města po projednání schvaluje ceník krátkodobých pronájmů Kultury Žďár, příspěvkové organizace v jejich provozovnách – Dům kultury, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou a Městské divadlo, Doležalovo náměstí 72/1, Žďár nad Sázavou na rok 2012 dle předloženého návrhu č. 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 399/2011/STAR

Zrušení předkupního práva

Rada města žádá Hasičskou vzájemnou pojišťovnu o účast při případném jednání o prodeji objektu č.p.1190, postaveném na pozemku p.č.1133 a k pozemku p.č.133, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 909 m2, v k.ú. Město Žďár, na ulici Komenského ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 383/2011/2.ZŠ

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 384/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) 1. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č. 316 a p.č. 317 a prodej pozemku p.č. 316 - zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č. 317 -  zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, v k. ú. Město Žďár (plocha celkem 2 526 m2) – více viz předložený záměr – příloha č. 1.

2. Rada města pověřuje starostku města uzavíráním Smluv o spolupráci v předloženém znění – viz příloha č. 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1.  Rada města po projednání ruší bez vyhodnocení vyhlášený záměr č. Z-81/2011-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6963/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 31 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 vedle restaurace „Hubertka“ – za účelem scelení pozemkových parcel.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6167/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem výstavby objektu trafostanice (cca 3 m x 3 m) v souvislosti s připojením polyfunkčního objektu ve Žďáře n. Sáz. na ul. Nádražní ZR 6 (před budovou zdravotní školy) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9537/1 – orná půda, p. č. 9538 – orná půda, p. č. 9541/1 – orná půda a p. č. 9541/2 – orná půda celkem ve výměře cca 10 000 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - pozemky u hlavní komunikace v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, navazující na pozemky PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3759 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 9 m2 (2,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) na travnaté ploše v lokalitě centrálního parkoviště za „městskou tržnicí“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění typové mobilní buňky – monitorovací stanice venkovního ovzduší.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6504 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6260 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání ruší původní usnesení RM ze dne 29. 8. 2005 a doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení zastupitelstva města ze dne 22. 9. 2005 ve věci schváleného odprodeje pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do podílového spoluvlastnictví PROFMAN s.r.o. Žďár n. Sáz., IČ 25513001, se sídlem Strojírenská 2230/32, ZR 1 (podíl 28/125), p. Václava Rubera, ZR 1, podnikajícího pod obchodním jménem Václav Ruber, IČ 11509945, se sídlem podnikání Strojírenská 2238/10, ZR 1 (podíl 91/200) a ing. Josefa Pitky, ZR 2, podnikajícího pod obchodním jménem ing. Josef Pitka-STAKO, IČ 12705161, se sídlem podnikání Lesní 273/30, ZR 2 (podíl 321/1000) a to části p. č. 6386 – ost. plocha ve výměře cca 80 m2 v k. ú. Město Žďár navazující na p. č. 6390 – za účelem zajištění přístupu do objektu na p. č. 6390 v ul. Strojírenská 10 a 32, ZR 1 a dále části p. č. 6386 ve výměře cca 20 m2 do podílového spoluvlastnictví p. Václava Rubera, ZR 1 podnikajícího pod obchodním jménem Václav Ruber, IČ 11509945, se sídlem podnikání Strojírenská 2238/10, ZR 1 (podíl ½) a p. Jana Ondry, Hamry n.Sáz., podnikajícího pod obchodním jménem Jan Ondra, IČ 10118659, se sídlem podnikání nám. Republiky 1487/3, Žďár n. Sáz. 1, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem - za kupní cenu dle znaleckého posudku + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí.

Pozemky se prodávají pro podnikatelskou činnost nabyvatelů.

2. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Václavu Ruberovi,  ZR 1, podnikajícího pod obchodním jménem Václav Ruber, IČ 11509945, se sídlem podnikání Strojírenská 2238/10, ZR 1 – zaměřeno dle předloženého GP č. 2431-84/2006 ze dne 19. 6. 2006 a to části p. č. 6386 – ost. pl., jiná plocha – nově p. č. 6386/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 168 m2 a p. č. 6386/3 – zastav. plocha, jiná stavba ve výměře 47 m2 v k. ú. Město Žďár (celkem ve výměře 215 m2)– za účelem úpravy prostoru a vytvoření parkovacích míst před provozovnou čp. 2238 ul. Strojírenská 10, ZR 1.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 40,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2411027/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 2107, 2108, 2144, 2143, 2142, 2125, 2130, 2141, 8020/1, 8017 a 8010/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., K Milířům, kabel VN T80-T66“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 385/2011/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) 1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví pí Marie Janů (podíl 2/4), Ing. Milana Janů (podíl 1/4) a p. Ivo Janů (podíl 1/4), všichni ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4872 u rodinného domu čp. 1325/3 na p. č. 4871, ul. Alšova 3, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), oba trvale bytem  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem prodloužení zahrady p. č. 4874 u rodinného domu čp. 1326/1 na p. č. 4873, ul. Alšova 1, ZR 7 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a Ing. Lenky Potockých (SJM), ZR 1 a to části p. č. 8002/1 – ost. plocha, ost. komunikace – dle GP č. 3291-113/2011 ze dne 6.9.2011 odděleného dílu „c“ ve výměře 16 m2 sloučeného nově do p. č. 7992/18 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar - za účelem majetkoprávního vypořádání - narovnání hranice mezi pozemky p. č. 8002/1 (komunikace a chodník) a p. č. 7992/18 – orná půda (zahrada u rozestavěného RD na p. č. 7992/19 v ul. Kupecká, ZR 3).

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví do vlastnictví společnosti AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 a to p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2, p. č. 9537/1 – orná půda ve výměře cca 5 070 m2 a p. č. 9538 – orná půda ve výměře cca 100 m2 – celkem cca 5 500 m2 vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření již schváleného záměru na vybudování administrativně technického zázemí společnosti (umístění speciálních drtících zařízení a zařízení pro přepravu nadměrných nákladů) a vybudování prodloužení přístupové komunikace (inž. sítí) – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- za kupní cenu ve výši:

450,-- Kč/m2 – za část pozemků, které nejsou zatíženy vedením VN

250,-- Kč/m2 – za část pozemků zatížených vedením VN včetně ochranného pásma na části p. č. 9537/1

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 1 a to části p. č. 5393/3 – trv. trav. porost ve výměře cca 19 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem zarovnání pozemku p. č. 5386/5 ve vlastnictví firmy OBALY VYSOČINA, s.r.o. a zřízení vjezdu do areálu firmy s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

– za kupní cenu ve výši 442,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p. č. 7639 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za většinovou část p. č. 7669 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 1 600 m2 ve vlastnictví Václava Rubera, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření, ucelení a rozvoje firmy RUBER v lokalitě za prodejnou PENNY MARKET v ul. Strojírenská (bývalý Amylon) ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 7639 -  ost. pl., jiná plocha a p. č. 7669 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 80,84 Kč/m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku - odprodej do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 6043/2 – zastav. plocha ve výměře 54 m2 v k. ú. Město Žďár (pozemek zastavěný objektem s čp. 2189 ve vlastnictví města, využívaný pro účely občanské vybavenosti pro 5. ZŠ v ul. Palachova, ZR 6) – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po ukončení řízení restitučního nároku- za kupní cenu ve výši 33.000,-- Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 386/2011/OP

Zásady Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zásady  Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou  pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 387/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a  bytu  č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části společného prostoru – bývalé kotelny, nacházející se  v obytném domě č.p. 1925, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 ve výměře 10 m2  za účelem skladování věci, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, smlouvy o nájmu bytu č. 32 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a o nájmu bytu č. 26 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu umístěném v budově Základní školy na ulici  Komenského 6 ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém ředitelkou PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) 1.Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody  o provedení oprav a úprav nemovitosti, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky o.s. v předloženém znění.

2. Město Žďár nad Sázavou, jako vlastník budovy č.p. 300, na ulici Žižkova, č.or. 16 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené   na pozemku p.č. 808, zastavěná plocha a nádvoří  a přilehlého pozemku p.č. 809, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, tímto vystavuje souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou“. Projekt připravuje stávající nájemce Kolpingovo dílo České republiky o.s. pro předložení žádosti pro podporu do ROP Jihovýchod, opatření 3.2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 175,36 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena v minimální  výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Lenkou Pokornou, Hamry nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 388/2011/OP

Dodatek č. 1 ke směrnici o inventarizaci

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 389/2011/OP

Směrnice pro kategorizaci a odpis dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici pro kategorizaci a odpis dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 391/2011/OŠKS

Grantové programy 2012

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2012 podle platného statutu Fondu Města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2012  -  400 tis.Kč

2. KULTURA 2012  -  500 tis.Kč

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2012 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

3. SPORT 2012  -  3.100 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 392/2011/OŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny propagačního materiálu „Pexeso za plastikami Michala Olšiaka“ a „mikrovláknová utěrka“ dle upraveného materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 393/2011/OŠKS

Přijetí dědictví – sbírka obrazů

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí sbírky obrazů a zbylého peněžního majetku v souladu s dědickou smlouvou uzavřenou mezi panem Albertem Bödefeldem a paní Jitkou Bödefeld, rozenou Kosinkovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 396/2011/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Activu – středisku volného času, příspěvková organizaci na organizační zajištění akcí Vánoce s Active-SVČ aneb „Děti dětem“ ve Žďáře nad Sázavou v prosinci 2011 ve výši 5.000,-Kč.

· Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci na vánoční koncert žáků ve výši 5.000,-Kč.

· Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci – tanečnímu souboru GEN na „Adventní koncert“ tanečnic ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 394/2011/ORÚP

Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

a) Neschválit návrh č.1 - p. Františka Prchala

b) Schválit návrh č. 2 – společnosti ALFA SCARP, s.r.o.

c) Schválit návrh č. 3 – akciové společnosti KINSKÝ Žďár

d) Neschválit návrh č. 4 - p. Václava Rubera

e) Schválit návrh č. 5 – OK Marketu plus s.r.o., Žďár nad Sázavou

na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2066 Sb.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 395/2011/ORUP

Dohody o pořízení změny ÚP obce Hamry nad Sázavou a obce Velká Losenice

Rada města po projednání schvaluje dohody o spolupráci při pořízení změny územního plánu obce Hamry nad Sázavou a změny územního plánu obce Velká Losenice.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 397/2011/OF

Návrh rozpočtu na rok 2012 (II. čteni)

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

· Ke schválení návrh rozpočtu na rok 2012

· Vzít na vědomí rozpočtový výhled na roky 2012-2016

· Vzít na vědomí investiční výhled na roky 2012 -2014

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 398/2011/OF

OZV č. 3/2011, kterou se mění OZV č. 5/2010 o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích, s účinností od 1. ledna 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení přijetí daru

Rada města schvaluje přijetí daru 2 ks kompozitní bezpečné branky v celkové hodnotě 49.920,-Kč od E.ON Česká republika.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 390/2011/OŠKS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise pro sport a volný čas konané dne 8.11.2011, se zápisem z Kulturní komise konané dne 24.10.2011 a z Komise rozvoje města a životního prostředí ze dne 1.11.2011.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města