Zápis z 29. schůze rady města konané dne 12.12.2011

zveřejněno: 12. 12. 2011

ZÁPIS

z 29. schůze rady města konané
dne 12.12.2011

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 29. schůze rady města:

 1. Žádost o povolení změny v rozpočtu MŠ ZR
 2. Přijetí sponzorského daru
 3. Změna úhrad na PS
 4. Organizační změna na DC
 5. Představení projektu ISNOV
 6. Ceník sportovišť 2012
 7. Dodatek – smlouva ZDAR
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Vyřazení hmotného invest. majetku
 11. Odpis investičního majetku
 12. Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ
 13. Smlouva – zajištění provozu Turistického informačního centra
 14. Problematika ZŠ Komenského 6
 15. Rozpočtové opatření č. 7/2011
 16. Žádost o finanční příspěvek – Domov sv.Josefa v Žirči
 17. Použití znaku města pro rekonstrukci budovy ČD
 18. Různé

PRO INFORMACI:

Zápis z komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 400/2011/POMŠ

Žádost o povolení změny v rozpočtu Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Rada města po projednání schvaluje změny v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 401/2011/POMŠ

Přijetí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcného sponzorského daru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 402/2011/POSSm

Změna úhrad na pečovatelské službě

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na pečovatelské službě s účinností ode dne 1.1.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 403/2011/POSSm

Organizační změna na Denním centru pro děti

Rada města po projednání schvaluje organizační změny na Denním centru pro děti znamenající užší propojení ambulantní a terénní formy služby od 1.1.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Ústní zpráva/radní Kraje Vysočina p.Ryšavý

Představení projektu ISNOV

Rada města bere na vědomí informace radního Kraje Vysočina Zdeňka Ryšavého o průběhu projektu ISNOV.

Rada města konstatuje, že Žďár nad Sázavou v současné době není prioritní oblastí pro umístění spalovny a nejedná se o její výstavbě ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města jasně deklaruje směrem k občanům města, že pokud by výsledkem projektu ISNOV byl záměr budování spalovny v lokalitě Žďár nad Sázavou, bude požadovat další upřesnění zatížení lokality  oblasti dopravy, plochy svozu, struktury odpadu a další. Dále v tomto případě jasně deklaruje, že bude zároveň zahájena diskuze s občany města a majitelů ŽĎAS, a.s.  Žďár nad Sázavou. Pokud nedojde k souladu názoru veřejnosti, majitelů ŽĎAS, a.s., města a kraje, spalovna ve Žďáře nad Sázavou nebude budována.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 406/2011/SPORTIS

Ceník sportovišť 2012

Rada města po projednání schvaluje ceník sportovišť na rok 2012 dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 381/2011/KS

Dodatek č. 3 – smlouva Zdar a.s.

Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby, uzavřená níže uvedeného dne na období od 1.1.2010 do 31.12.2019.“

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 404/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví manželů Jiřího (podíl ½) a Miluše (podíl ½) Měsíčkových, ZR 4 a to části p. č. 9545 – orná půda ve výměře cca 1 402 m2 v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu - (celková výměra 21 711 m2) v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku části příjezdové komunikace do lokality „Krejdy“, navazující na hlavní komunikaci z ul. Brněnská, ZR 1 s tím, že přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 5340 – trv. trav. porost ve výměře 707 m2 a p. č. 5341 – trv. trav. porost ve výměře 21 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské kolonie „Jamská“, ZR 1 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla,  ZR 3 – za účelem přípravy výstavby místní komunikace – propojky mezi ul. Brněnskou, Jamskou a Novoměstskou, ZR 1 – za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9651/11 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 450 m2 a p. č. 9642/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 v k.ú. Město Žďár, sloužící jako příjezdová komunikace u firmy AMPO s.r.o. a aWORLD s.r.o. v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 a navazující na pozemky ve vlastnictví p. Šikla.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 830/1 – trv. trav. porost ve výměře 2 905 m2 a p. č. 830/4 – trv. trav. porost ve výměře 167 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem provozu zemědělské výroby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Milanu a Dagmar Baránkovým,  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře 30 m2 - za účelem pěstování zeleniny a květin a výpůjčku další části ve výměře 40 m2 – za účelem zatravnění a údržby pozemku na vlastní náklady – vše u byt. domu čp. 1532 (dle mapového podkladu) v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Štursova 1, ZR 7.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného z pronajatého pozemku 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti Cooper-Standard Automotive ČR s.r.o. se sídlem Jamská 219/33, ZR 1 a to p. č. 5387/3 – orná půda ve výměře 1 286 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem vybudování parkoviště pro osobní automobily – rozšíření stávajícího parkoviště na p. č. 5389 ve vlastnictví společnosti Cooper Standard Automotive ČR s.r.o.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného z pronajatého pozemku 40,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou organizaci KOLPINGOVO DÍLO ČR se sídlem nám. Republiky 22, ZR 1 a to části p. č. 809 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 650 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 u budovy čp. 300 využívané jako Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb – za účelem vybudování veřejného neoploceného parkoviště a zahradního altánu.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let a výše nájemného z pronajatého pozemku 40,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 21. 2. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 3. 3. 2011 – prodloužení termínu pro vydání povolení k provedení stavby ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, Řečice,, 592 33 Radešínská Svratka a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 6. 2012 (původně 31.12.2011). Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2012 (původně do 31. 12. 2011), toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 16. 5. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 26. 5. 2011 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 a to části p.č. 9517 ve výměře cca 450 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě PZ Jamská – za účelem rozšíření zázemí areálu stávající firmy VODASERVIS, s. r. o. se sídlem Jamská 2362/53, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že nově výše kupní ceny činí 450,-- Kč/m2.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 65759800, v předloženém znění – viz příloha č. 11.   

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 23. 8. 2010 – doplnění dotčeného pozemku ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Obcí Polnička – jako oprávněným – na částech p. č. 273/1, 289 a 261/14 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Splašková kanalizace Polnička část III“ v obci Polnička s napojením na kanalizaci Žďár nad Sázavou, spočívající v  umístění nového vedení kanalizace včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se shora uvedené VB rozšiřuje o další pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to část p. č. 266/1 v k. ú. Stržanov.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

k) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 15. 11. 2011 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2409054/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 268, 279/3, 379/4, 360/1, 359 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova, úpravy DS NN, I. etapa“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní a rozpojovacích skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se shora uvedené VB zřizuje nově na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech p. č. 75/25, 268, 279/3, 279/4, 359, 360/1, 360/2 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411021/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1011, 1012 a 1013 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Okružní, přeložka NN, Gremis“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4411023/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 5869, 6013, 6165, 6166 a 6167/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., lokalita 4 bytové domy + MOP, PLF dům s.r.o.“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, zemního kabelového vedení VN a 4x rozpojovací skříně včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 405/2011/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části společného prostoru – bývalé prádelny, nacházejícího se  v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 ve výměře 16 m2  za účelem skladování věci, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor, umístěných v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o výměře 63,30 m2 vhodného k provozování obchodní činnosti nebo kanceláří. Nájemné je stanoveno v minimální výši   800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno minimální výši  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum) o celkové  výměře 80,06 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 861 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou, příspěvkovou organizací, se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti  0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra  umístěného  v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 1  ke smlouvě o výpůjčce bude  uzavřen  Mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bohuslavem Nahodilem na dobu určitou do 31.12.2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 407/2011/4.ZŠ

Vyřazení majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku:

i. Kopírovací stroj LANIER 7320

ii. Diaprojektor BENQPB8220

iii. Kopírka LANIER LD118 D

Uvedený majetek není na základě servisního technika rentabilní opravovat, práce by přesáhly 100% ceny nového stroje.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 408/2011/ZŠ Pal.

Odpis investičního majetku

Rada města po projednání schvaluje odpis investičního majetku podle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 410/2011/OŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd ZŠ

Rada města po projednání byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 411/2011/OŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 415/2011/OŠKS

Problematika ZŠ Komenského 6

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků na Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 dle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 412/2011/OF

Rozpočtové opatření č. 7/2011/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2011/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 413/2011/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ze sponzoringu rady města Domovu sv. Josefa v Žirči, neboť v letošním roce mu již jeden příspěvek byl poskytnut.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč ze sponzoringu rady města pro SKLH, o. s. na zajištění turnaje v ledním hokeji o pohár hejtmana Kraje Vysočina.

Hlasování. Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 414/2011/ORÚP

Použití znaku města pro rekonstrukci budovy ČD

Rada města po projednání schvaluje použití znaku Města Žďáru nad Sázavou na upomínkovou tabulku v nádražní budově ČD ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 409/2011/ŠKS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci konané dne 25.11.2011 a se zápisem z Kulturní komise konané dne 21.11.2011.

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města