Zápis z 30. schůze rady města konané dne 30.12.2011

zveřejněno: 30. 12. 2011

ZÁPIS

z 30. schůze rady města konané
dne 30.12.2011

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 30. schůze rady města:

  1. Rozpočtová opatření č. 8/2011
  2. Byty a nebytové prostory
  3. Sportoviště – smlouvy
  4. Přijetí sponzorského daru
  5. Změna rozpočtu r.2011
  6. Změna opatrovníků
  7. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1.Usn. 419/2011/OF

Rozpočtová opatření č. 8/2011

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtu opatření č. 8/20011/ZM.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 416/2011/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 17 o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č. or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č. p. 1871, na Revoluční ulici č. or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části společného prostoru – bývalé kotelny, nacházejícího se v obytném domě č. p. 1825, na Brodské ulici č. or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 ve výměře 9 m2 za účelem skladování věcí. Smlouva o nájmu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manž. Václavem Millerem a Evou Millerovou,  Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s účinností od 01.01.2012, nájemné je stanoveno ve výši 25,-- Kč/m2/měsíc.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje výši nájemného za užívání bytů umístěných v domě na ulici Revoluční 1877, 1878, 1879 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s účinností od 01.01.2012 a dále schvaluje výši fondu oprav pro rok 2012 dle návrhu předloženého Bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje smlouvy o nájmu bytu č. 2047/32, umístěném v bytovém domě na ulici Neumannova 2045, 2046, 2047 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Ivanou Krátkou, Žďár  nad Sázavou 4 s účinností od 01.01.2012, na dobu určitou do 29.02.2012, nájemné je stanoveno ve výši 49,46 Kč/m2/měsíc.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 417/2011/OŠKS

Sportoviště – smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí provozní dotace pro rok 2012 a Dodatku ke Smlouvě o půjčce dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 418/2011/4.ZŠ

Přijetí věcného sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 přijetí věcného sponzorského daru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 420/2011/POSSm

Úprava rozpočtu na rok 2011

Rada města po projednání:

· schvaluje rozpočtová opatření na rok 2011 pro p. o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou a snížení příspěvku na provoz p.o.SSm z rozpočtu města Žďár n.S. na rok 2011 ve výši Kč 1.505 tis.Kč.

· schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 750 tis. do investičního fondu p. o. SSM v roce 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 421/2011/OS

Změna opatrovníků

Rada města po projednání ruší zmocnění opatrovníkem pro pana Oldřicha Němce, paní Ivaně Filipové.

Rada města po projednání zmocňuje funkcí opatrovníka pro pana Oldřicha Němce, paní Ludmilu Modlitbovou, pracovnici sociálního odboru.

Rada města po projednání ruší zmocnění opatrovníkem pro pana Zdeňka Drejčka, panu Jiřímu Mokrejšovi.

Rada města po projednání zmocňuje funkcí opatrovníka pro pana Zdeňka Drejčka, paní Blanku Řičanovou, pracovnici sociálního odboru.

Rada města po projednání ruší zmocnění opatrovníkem pro paní Jaroslavu Drejčkovou, panu Jiřímu Mokrejšovi.

Rada města po projednání zmocňuje funkcí opatrovníka pro paní Jaroslavu Drejčkovou, paní Blanku Řičanovou, pracovnici sociálního odboru.

Rada města vyslovuje poděkování paní Ivaně Filipové a panu Jiřímu Mokrejšovi za řádný výkon opatrovnictví za Město Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0.

 

7. Různé

Rada města schvaluje přijetí daru od společnosti Kaufland ČR v.o.s. se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 25 11 01 61 na kulturní a vzdělávací účel podle předložené Darovací smlouvy.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Bc. Ladislav Bárta, v.r.
2. místostarosta města