Zápis z 31. schůze rady města konané dne 16.1.2012

zveřejněno: 16. 1. 2012

ZÁPIS

z 31. schůze rady města konané
dne 16.1.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 31. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Vyhlášení záměrů na prodej bytů
 4. Dohody o pořízení územního plánu Vojnův Městec, změny č. 1 územního plánu Ostrov n.Oslavou, změny č. 1 územního plánu Vepřová a ÚP Radostín n.Osl.
 5. Využití autocvičiště
 6. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM
 7. OZV č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 3/2011, o místních poplatcích a OZV č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2010, o místních poplatcích
 8. Rozpočtové opatření
 9. Výběrové řízení na ředitele/ku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 10. Různé

PRO INFORMACI:

 • Veřejné zakázky města v období 07-12/2011
 • Zpráva o prostavěnosti akcí zajišťovaných odborem RUP
 • Informace o přechodu nepojistných sociálních dávek  a zaměstnanců na Úřad práce

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 422/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města odkládá rozhodnutí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a REALSANT s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na částech:

- p. č. 4669/1 - VO, vodovod, O2, NN, chodník

- p. č. 4976/2 - rozšíření silnice I/19

- p. č. 8501 - dešťová kanalizace, NN, VO, chodník, rozšíření silnice I/19

- p. č. 8599 - dešťová kanalizace, rozšíření silnice I/19

- p. č. 5267 - NN, VN

- p. č. 9008 - VN

- p. č. 8500/2 - rozšíření silnice I/19

- vše v k. ú. Město Žďár

v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Rada města pověřuje starostku města projednáním podmínek a připomínek města k realizaci záměru výstavby OC.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 717 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ v ul. Špálova, ZR 7 – za účelem výstavby samostatně stojícího rodinného domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 66 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování parkovacího stání a přístupu do budovy včetně okapových chodníků v rámci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví města v ZM dne 3. 3. 2011 a to p. č. 4577 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 504/1 a 505 ve výměře cca 115 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova 37, ZR 2 u objektu RD čp. 99 na p. č. 506 a zahrady p. č. 507 – za účelem rozšíření zahrady v blízkosti RD čp. 99.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9068 – orná půda ve výměře cca 2 012 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové, bytem Hutařova 609/9, ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové,  ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška, Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1.Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 a to p. č. 725/1 – ost. plocha, hřiště ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár - pozemek s asfaltovým povrchem - hřiště pro minigolf, nacházející se na ul. Dvorská u Bránského rybníka, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Prohlášení o závazku Města Žďáru nad Sázavou uhradit Povodí Vltavy, s.p. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek za podmínek dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6325 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6716 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6601 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Liborovi Pospíšilovi, ZR 7 a to p. č. 6714 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční    výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Jiřímu Němcovi,  ZR 6 a to p. č. 6691/9 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Vlastimilu Fialovi, ZR 6 a to p. č. 6504 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavovi a Ing. Janě Ambrožovým, oba ZR 6 a to p. č. 6260 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava – Odbor hygienických laboratoří Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava a to části p. č. 3759 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 9 m2 (2,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) na travnaté ploše v lokalitě centrálního parkoviště za „městskou tržnicí“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění typové mobilní buňky – monitorovací stanice venkovního ovzduší, sloužící pro krajský monitoring ovzduší.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou šesti let.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města schvaluje Dohodu o prostorovém uspořádání sítí, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou, Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností a.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 793 a 794 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby nového podzemního vedení horkovodních přípojek v lokalitě ul. U Jezu, ZR 3 v rámci akce „Žďár n. Sáz., Dagmarky, ul. U Jezu, horkovodní přípojky – VI. etapa“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Okružní 110 - 112 - 114 se sídlem Okružní 1920/112, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za betonové lodžie, výměny střešní krytiny a nátěr byt. domu v rámci stav. úprav BD čp. 1921, 1920 a 1919 v ul. Okružní 110, 112 a 114, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 990, 991 a 992 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkovou organizací a mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 423/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem společného prostoru (bývalá mandlovna ve výměře 13,86 m2),  umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Tiborem a Alžbětou Berkiovými  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou,  kancelář č. 514 v  5. NP, o výměře 14,83 m2, Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  společností  POINT.ZR, s.r.o., se sídlem Vrchlického 419/8,  591 01 Žďár nad Sázavou, výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č.4 ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.02.2012. Smlouva bude uzavřena  mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Hanou Roseckou, Hamry nad Sázavou – Centrum životního stylu a bude uzavřena  na dobu neurčitou s výší  nájemného  800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v celkové výměre 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného  je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 175,36 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), v celkové výměře 80,06 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Miroslavem Pátkem ZR, za účelem prodejny s náhradními díly na osobní automobily s výší nájemného  861 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 424/2012/OP

Vyhlášení záměrů na prodej bytů

Rada města po projednání:

1. schvaluje vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky č. 1729/14 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na společných částech bytového domu č.p. 1724,1725,1726,1727,1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 289.979 Kč do vlastnictví stávajícího nájemce.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. ukládá starostce města zaslat nájemcům níže uvedených bytových jednotek nabídku na odprodej:

-  bytové jednotky 2045/3 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 48/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-   bytové jednotky 2046/16 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2046/17 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2046/22 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2046/27 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

-  bytové jednotky 2047/38 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 64/2435 za kupní cenu dle předloženého návrhu.

vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. ukládá MěÚ zajištění znaleckého posudku o ceně bytové jednotky 2047/32 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 36/2435 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. ukládá starostce města zaslat nájemci bytové jednotky 2045/7 návrh na prodej bytové jednotky 2045/7 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 13/487, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. ukládá starostce města zaslat nájemci bytové jednotky 2045/8 návrh na prodej bytové jednotky 2045/8 a  spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435 , v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 425/2012/ORUP

Dohody o pořízení ÚP Vojnův Městec, změny č. 1 ÚP Ostrov nad Oslavou, změny č. 1 ÚP Vepřová a ÚP Radostín nad Oslavou

Rada města po projednání schvaluje dohody o spolupráci při pořízení územního plánu Vojnův Městec, územního plánu Radostín nad Oslavou, změny č. 1 územního plánu Ostrov nad Oslavou a změny č. 1 územního plánu Vepřová.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 428/2012/OD

Využití autocvičiště

Rada města po projednání schvaluje provozní řád a výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města k uzavírání dohod o využití.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 429/2012/OF

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 430/2012/OF

OZV č. 1/2012, kterou se ruší OZV č. 3/2011 o místních poplatcích

OZV č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2010, o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje  zastupitelstvu města schválit:

· Obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 3/2011, o místních poplatcích

· obecně závaznou vyhlášku města Žďáru nad Sázavou č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 5/2010, o místních poplatcích

· obě vyhlášky s účinností 15 dnem po vyhlášení

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 432/2012/Kultura

Rozpočtová opatření roku 2011

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu příspěvkové organizaci Kultura Žďár na rok 2011 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/RM

Výběrové řízení na ředitele/ku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města jmenuje pana Bc. Michala Huberta Zrůsta ředitelem příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou s účinností od 01.02.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Různé

 

PRO INFORMACI:

Usn. 426/2012/ORUP

Veřejné zakázky města v období 07-12/2011

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených od června do prosince 2011.

 

Usn. 427/2012/ORUP

Zpráva o prostavěnosti akcí zajišťovaných odborem RUP

Rada města byla seznámena s prostavěností stavebních akcí zajišťovaných odborem rozvoje a územního plánování.

 

Usn. 431/2012/taj.

Informace o převodu činností a zaměstnanců z odboru sociálního na Úřad práce ČR

Rada města bere na vědomí předložené informace.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Bc. Ladislav Bárta, v.r.
2. místostarosta města