Zápis z 32. schůze rady města konané dne 30.1.2012

zveřejněno: 30. 1. 2012

ZÁPIS

z 32. schůze rady města konané
dne 30.1.2012

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Jana Svobodová

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 32. schůze rady města:

 1. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve Žďáře n.S.
 2. Pracovněprávní předpisy PO SPORTIS
 3. Informace – školství
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Změna úhrad na denním stacionáři
 7. Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytování úvěru ze SFRB pro r. 2012
 8. Zmocnění opatrovníkem
 9. Doplnění pořadníku DPS
 10. Prevence kriminality města Žďár n.S.
 11. Psí útulek – uzavření dodatku smlouvy
 12. Odvolání člena zdravotní komise, jmenování nového člena
 13. Dodatek ke smlouvě o přidělení ratingu s Moodys Investors Service
 14. Různé

PRO INFORMACI:

 • Zápis z komise rozvoje a ŽP

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 433/2012/POMŠ

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy  ve Žďáře nad Sázavou, p.o.

Rada města byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace pro školní rok 2012/2013 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 434/2012/Sportis

Pracovněprávní předpisy PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje pracovněprávní předpisy PO SPORTIS

dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 435/2012/OŠKS

Informace – školství

Rada města byla seznámena se zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a se zápisem dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2012/2013 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 436/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9516/1 – trv. trav. porost ve výměře 2 550 m2, části p. č. 9517 – trv. trav. porost ve výměře cca 2 300 m2, části p. č. 9518/5 – orná ve výměře cca 900 m2 a části p. č. 9512/10 – orná ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře cca 5 800 m2)  v lokalitě PZ Jamská (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření areálu stávající firmy a příp. výstavby manipulační a odstavné plochy.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Prodej pozemku bude probíhat dle Zásad města Žďáru nad Sázavou pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, schválených v Zastupitelstvu města Žďáru nad Sázavou dne 15. 12. 2011.

Kupní cena bude stanovena ve výši ceny obvyklé na základě zpracovaného znaleckého posudku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6632 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Zemědělskému družstvu Nové Město na Moravě se sídlem Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě a to p. č. 830/1 – trv. trav. porost ve výměře 2 905 m2 a p. č. 830/4 – trv. trav. porost ve výměře 167 m2 (v celkové výměře 3 072 m2) v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem provozu zemědělské výroby.

Celková výše nájemného činí 242,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností AUTOBAZAR Vysočina, s. r. o. se sídlem Dolní 1726/33, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1443 a 1460 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení přesahů z objektu čp. 920 na p. č. 1444 v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 v rámci stavby „Stavební úpravy objektu, Okružní čp. 920, Žďár n. Sáz.“ - včetně přístupu a příjezdu k objektu za účelem provozování VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Revoluční 24-28 se sídlem Revoluční 1865/28, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za betonové lodžie, zateplení byt. domu v rámci stav. úprav BD čp. 1863, 1864 a 1865 v ul. Revoluční 24, 26 a 28, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 951, 952 a 953 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a níže uvedenými vlastníky dotčených pozemků - jako povinnými na částech pozemků ve vlastnictví:

- p. č. 6955/1 – Kraj Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava

- p. č. 6974/2, 6976/1 – Hettich ČR, k. s. se sídlem Jihlavská 2190/3, ZR 1

- p. č. 6986, 6989 – Technocervice-tech. a kom. služby, s.r.o. Slezská 844/96, Praha 3

- p. č. 6992/1, 6994 – Heiland Milan, bytem Radonín

- p. č. 6992/2 – ŽĎAS a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, ZR 1

- p. č. 6993 – PF ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3

- p. č. 7001 – AOPK ČR se sídlem Nuselská 39/236, Praha 4

- p. č. 7005 – Lesy ČR, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

- p. č. 7006/1 – Harvánek Vladimír, bytem Radonín

- p. č. 7007/1 – Švecová Věra, bytem Radonín

- p. č. 7018/1 – Mokrý Lubomír, bytem Radonín 4

- p. č. 7039 – Vejrostová Šárka,bytem ZR 7

- p. č. 7056/1 – Šíma Jaromír, bytem Radonín

- p. č. 7082 – manželé Doležal Emanuel a Marie (SJM), bytem Radonín

- p. č. 7167, 7168 – EKOFIDAS, spol. s r.o. se sídlem Soumarská 972/7, Praha 22 - Uhříněves

- vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, dle GP č. 3360-7/2012 ze dne 13.1.2012

- za účelem uložení a provozování stavby „Plynofikace Žďár nad Sázavou – část Radonín – STL plynovod včetně 19 ks plyn. přípojek pro RD + 1 připojení areálu fy Ekofidas s.r.o. Praha a 1 ks pro vodárnu a. s. Žďas Žďár nad Sázavou“ a to včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem příp. dalších oprav, údržby a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) 1.Rada města vyhlašuje záměr na prodej bytové jednotky 2047/32 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Bytová jednotka bude prodána zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Minimální výše kupní ceny je 690.000 Kč.

2. Rada města vyhlašuje záměr na prodej bytové jednotky 2046/27 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 64/2435 v k.ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 334.912 Kč. Prodej se uskuteční stávajícím nájemníkům bytové jednotky.

3. Rada města zmocňuje starostku města k vyhlášení záměru na  prodej:

- bytové jednotky 2045/3 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 48/2435

- bytové jednotky 2046/16 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2046/17 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435

- bytové jednotky 2046/22 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 54/2435

- bytové jednotky 2047/38 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 64/2435

- bytové jednotky 2045/7 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 13/487, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

- bytové jednotky 2045/8 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  ve výši 54/2435,

- vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou a to v případě, že nájemníci těchto bytových jednotek budou kladně reagovat na nabídku města, týkající se prodeje těchto bytových jednotek.

 

4. Rada města souhlasí s návrhem právního zástupce Ing. Havelky a p. Sýkory.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 437/2012/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22 o  velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č. or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č. or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 438/2012/p.o.SSm

Změna úhrad na denním stacionáři

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na denním stacionáři pro mentálně postižené osoby s účinností ode dne 1.2.2012.

Rada města po projednání bere na vědomí změnu ceny stravy na pečovatelské službě od 1.2.2012 v důsledku změny DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 439/2012/TSBM

Vyhlášení výběrového řízení a jmenování komise na poskytnutí úvěru ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2012.

Rada města po projednání schvaluje:

 • Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru na opravy bytového fondu ve města Žďár nad Sázavou ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) pro rok 2012 dle předloženého návrhu.
 • Jmenování komise na poskytnutí půjček dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 440/2012/OS

Zmocnění opatrovníkem

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Marii Burianové pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 441/2012/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 442/2012/MP

Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 ve výši 63 800 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s rozšířením MKDS ve výši 200 000 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2012.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2012 ve výši 22 800 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Rada města jmenuje do funkce „Manažer prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou“ paní Dagmar Pálkovou.

Rada města schvaluje Plán prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2012-2013.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky ve výši 50 000 Kč určené k financování preventivních aktivit dle Plánu prevence kriminality města a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 443/2012/MP

Psí útulek – uzavření dodatku smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku ze dne 20.1.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 445/2012/star.

Odvolání člena zdravotní komise, jmenování nového člena zdravotní komise

Rada města odvolává člena zdravotní komise pana Ing. Vladimíra Novotného na jeho vlastní žádost.

Rada města jmenuje novým členem zdravotní komise pana Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 446/2012/taj.

Dodatek ke smlouvě o přidělení ratingu

Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě o přidělení ratingu s Moodys Investors Service dle předloženého materiálu a pověřuje starostku města jeho podpisem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Různé

Ústní zpráva/RM

Revokace usnesení z 16.1.2012 bod č. 9 ve věci jmenování ředitele p.o. Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města revokuje usnesení ze dne 16.1.2012 bod č. 9 ve věci jmenování ředitele příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou pana Bc. Michala Huberta Zrůsta k 1.2.2012. Termín nástupu do funkce ředitele p.o. Poliklinika se stanovuje na 1. pracovní den po ukončení pracovní neschopnosti pana Bc. Michala Huberta Zrůsta.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Usn.447/2012/ORÚP

Zápis z komise rozvoje města a ŽP

Rada města pověřuje komisi rozvoje a ŽP přípravou zadání výběrového řízení   na nový městský webový portál s navrženými vlastnostmi a funkčností.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

Ústní zpráva/RM

Žádost o finanční příspěvek

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 7.000,-Kč na pořádání Dětského karnevalu organizovaného SRPŠ Základní škola Komenského 6 ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Zastupování města v a.s. SATT

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolání pana Mgr. Jaromíra Brychty ze zastupování města na valných hromadách a radě akcionářů společnosti SATT a.s. a doporučuje pověřit zastupováním města ve společnosti SATT a.s. paní starostku města Ing. Dagmar Zvěřinovou.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města