Zápis z 33. schůze rady města konané dne 13.2.2012

zveřejněno: 13. 2. 2012

ZÁPIS

z 33. schůze rady města konané
dne 13.2.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 33. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Dodatek zřizovací listiny ZUŠ
 4. Projekt Panorama - smlouva
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2011
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2012
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2012
 8. Financování rekonstrukce vnitřních rozvodů vody a kanalizace části A budova polikliniky
 9. Veřejná zakázka MK Klafar – Dolní ul., ZR – zadávací podmínky
 10. Smlouva s Krajem Vysočina o zajištění Programu obnovy venkova
 11. Dohoda o pořízení změny č. ÚP mezi městem ZR a obcí Radostín
 12. Služební cesta – Slovensko
 13. Závěr a doporučení Pracovní skupiny náměstí a širší centrum města
 14. Problematika školství
 15. Převod nebo prodej služebního vozidla
 16. Různé

PRO INFORMACI:

 • Výpis ze zápisu komise ROD

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 448/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 150 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku u objektu v rámci schváleného odprodeje pozemku z vlastnictví města v ZM dne 26. 5. 2011 a to p. č. 4456 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7 včetně rozšíření původního odprodeje o část pozemku p. č. 4669/1 ve výměře cca 42 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vchodu do domu schváleno v ZM dne 25. 8. 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 676 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem stavebních úprav a rozšíření stávajícího závětří u objektu čp. 399 na p. č. 669 – zastav. plocha ve vlastnictví spol. AZ AUTO-Centrum s.r.o., u provozovny v ul. Jiřího z Poděbrad 7, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6543 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného u nově uzavíraných smluv o nájmu pozemku pro rok 2012 a to následovně: nájemné za užívání pozemků pro zahrádky ve výši 20,-- Kč/m2/rok a nájemné za užívání pozemků za účelem umístění garáže ve výši 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o podnájmu, která bude uzavřena mezi SPORTIS, příspěvkovou organizací a Povodím Vltavy, státním podnikem, v předloženém znění – viz příloha č. 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a REALSANT s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na částech:
- p. č. 4669/1 - VO, vodovod, O2, NN, chodník

- p. č. 4976/2 - rozšíření silnice I/19

- p. č. 8501    - dešťová kanalizace, NN, VO, chodník, rozšíření silnice I/19

- p. č. 8599    - dešťová kanalizace, rozšíření silnice I/19

- p. č. 5267    - NN, VN

- p. č. 9008    - VN

- p. č. 8500/2 - rozšíření silnice I/19

- vše v k. ú. Město Žďár

v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 3

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3331-65/2011 ze dne 26.1.2012 a to na částech p. č. 768, 784, 793, 835, 841, 1066/3, 1080 a 1081 - vše v k. ú. Město Žďár - za účelem provedené rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – stavba „DAGMARKY – II. etapa v ul. 1. máje, Malá, U Jezu a Kopečná, ZR 3“ - včetně její existence, provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411021/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7967, 7971, 7973/1, 7973/3 a 7973/5 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Vápenická, přeložka VN, Město“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN a stožáru VN v lokalitě Klafar, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn  449/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části společného prostoru místěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 (mandlovny ve výměře 13, 86 m2 a prádelny ve výměře 16,00 m2) za účelem uskladnění věcí. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Alexandrem Kováčem, nájemné je stanoveno ve výši 25 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005 a dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011. Dodatek č. 3 bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem a ing. Josefem Mičkou v předloženém znění.

Rada města odkládá projednání žádosti ing. Ivana Augustina o zvýšení měsíční odměny za správu bytů, umístěných v domech č.p. 1825, 1829, 1871, 1876, 1905,1936 a 1932 ve Žďáře nad Sázavou 3 a žádá o doložení zvýšeného objemu činnosti u těchto domů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje Zásady řádného užívání bytů, nebytových prostor a společných prostor – Domovní řád v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1:

1. kancelář č. 405, 406, 407 a 408 o celkové výměře 59,41 m2 v  4. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  firmou Fakta s.r.o.,  Komenského 25,  591 01 Žďár nad Sázavou,  výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

2. kancelář č. 619 o výměře 31,35 m2 v 6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou ARJA REAL INVEST, s.r.o.,  Králova 279/9, 616 00 Brno. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 451/2012/OŠKS

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny ZUŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje  zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 452/2012/OŠKS

Projekt PANORAMA

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností Sitour Česká republika s.r.o., U Cikánky 158, 155 00 Praha 5 v předloženém znění.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření – převod dotace Kraje Vysočina ve výši 260 tis.Kč z rezervy, která je účelově určena na zabezpečení vysílání panoramatických záměrů města Žďár nad Sázavou – Zelená hora v České televizi na samostatnou položku rozpočtu 2012 – kapitolu č. 33 Kultura pod názvem „Projekt Panorama“.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

5. Usn. 46/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 9/2011/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2011/ZM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 457/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 1/2012/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2011 a rozpočtové opatření č. 1/2012/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 454/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2012

Rada města po projednání bere na vědomí návrh na  rozpočtové opatření č. 2/2012/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 462/2012/Poliklinika

Financování rekonstrukce vnitřních rozvojů vody a kanalizace části A budova polikliniky

Rada města po projednání ukládá Technické správě budov města připravit návrh plánu financování rekonstrukce havarijního stavu vnitřního rozvodu vody a kanalizace, části A budovy polikliniky, v roce 2012.

Rada města po projednání ukládá vedení PO Poliklinika předložit bilanci fotovoltaické elektrárny, hydrocolonterapie a ve spolupráci s MěÚ bilanci investic z rozpočtu města a placených nájmů PO Poliklinika.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 458/2012/ORÚP

Veřejná zakázka „Místní komunikace Klafar ul. Dolní“ Žďár nad Sázavou – Zadávací dokumentace stavby

Rada města po projednání a s ohledem na probíhající řízení ÚOHS pozastavuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Místní komunikace Dolní, Klafar Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 459/2012/ORÚP

Smlouva s Krajem Vysočina o zajištění Programu obnovy venkova

Rada města po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy o součinnosti města za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 460/2012/ORUP

Dohoda o pořízení změny č. 1 územního plánu Radostín u Vojnova Městce

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu Radostín u Vojnova Městce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 453/2012/2.MST

Služební cesta – Slovensko

Rada města schvaluje služební cestu místostarosty Bc. Ladislava Bárty, pracovníků OŠKS Dany Hrstkové a Václava Košťála do Bratislavy na Slovensko za účelem prezentace města Žďár nad Sázavou jako destinace města UNESCO pro odborníky v cestovním ruchu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 464/2012/2.MST

Závěry a doporučení Pracovní skupiny náměstí a širší centrum města

a) Rada města byla seznámena  se závěry a doporučeními Pracovní skupiny náměstí a širší centrum města.

b) Rada města potvrzuje mandát Pracovní skupiny náměstí a širší centrum města i pro další období.

c) Rada města ukládá Pracovní skupině pro rekonstrukci náměstí a širší centrum města, aby navrhla radě města harmonogram plnění uvedených úkolů do 12.3.2012.

d) Rada města ukládá Pracovní skupině pro rekonstrukci náměstí a širší centrum města, aby připravila radě města konkrétní vhodné návrhy změny a úpravy současného návrhu rekonstrukce, které připraví do konce května 2012 včetně rozpočtu navrhovaných změn.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Ústní zpráva/2.MST

Problematika školství

Rada města po projednání po projednání hlasovala o schválení vyhlášení konkursních řízení na místo ředitele/ky:

 • příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, Vančurova 14, 591 01 Žďár nad Sázavou
 • příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
 • příspěvková organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, 591 01 Žďár nad Sázavou 3
 • příspěvková organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4
 • příspěvková organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 591 01 Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 2, proti 2, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

15. Usn. 461/2012/taj.

Převod nebo prodej služební vozidla Škoda Octávia

Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod vozidla Škoda Octávia 2,0 TDI RZ 1J85747 příspěvkové organizaci města dle projeveného zájmu nebo následný prodej za nejvyšší nabídnutou cenu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Různé

PRO INFORMACI:

Usn. 55/2012/OS

Výpis ze zápisu z Komise péče o rodinu a dítě

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu z jednání Komise péče o rodinu a dítě ze dne 22.12.2011.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města