Zápis z 34. schůze rady města konané dne 27.2.2012

zveřejněno: 27. 2. 2012

ZÁPIS

z 34. schůze rady města konané
dne 27.2.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 34. schůze rady města:

 1. Projekt ISNOV
 2. Souhlas s přijetím daru
 3. Změna úhrady v ceníku služeb
 4. Financování p.o. a dotace MPSV na rok 2012
 5. Změna úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem
 6. Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou – II. Část
 7. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2011
 8. Přijetí daru
 9. Vystoupení z Rybářského sdružení ČR a odstoupení od smlouvy o poskytování služeb poradenství a informací
 10. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2012
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2012
 12. Odvedení balastních vod z areálu Společensko relaxač. centra ve Žďáře n.S.
 13. Rozpočtové opatření č. 3/2012
 14. Místní akční skupina (MAS) Santiniho Žďársko
 15. Majetkoprávní úkony
 16. Majetkoprávní úkony – ZM
 17. Byty a nebytové prostory
 18. Doplnění pořadníku DPS
 19. Finanční analýza fotovoltaické elektrárny a čerpání dotací zřizovatele
 20. Projednání zastávky Průmyslová zóna Krejdy
 21. Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 20122 o činnosti v oblasti  poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
 22. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 472/2012/1.MST

Projekt ISNOV

Rada města bere na vědomí dokumentaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina a doporučuje zastupitelstvu města vzít dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina na vědomí a vyjádřit souhlas s pokračováním prací na projektu dle Dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který preferuje umístění zařízení ZEVO v lokalitě města Jihlavy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 465/2012/4.ZŠ

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru od Sdružení rodičů při ZŠ pro příspěvkovou organizaci ZŠ Švermova 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0 zdrž. 0

 

3. Usn. 466/2012/KMJS

Změna úhrady v ceníku služeb

Rada města po projednání schvaluje:

- S účinností od 1.3.2012 registrační poplatek za kalendářní rok ve výši 200,-Kč pro dospělou osobu

- Zpoplatnění meziknihovní výpůjční služby knihovnám – poštovné a balné (materiál) ve výši 50 Kč

- Zvýšení manipulačního poplatku výstřižkové služby pro neziskový sektor na 25 Kč a 3 Kč za každý záznam.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 467/2012/p.o.SSm

Financování p.o. Sociální služby města a dotace MPSV na rok 2012

Rada města p projednání:

- Schvaluje navýšení provozní dotace p.o. z rozpočtu města Žďár nad Sázavou na rok 2012 formou rozpočtových opatření, a to o výši vráceného, uspořeného příspěvku na provoz v závěru roku 2011, tj. o Kč 755 tis. v případě, že nebude dofinancování z jiných dotačních zdrojů

- Pověřuje 2. místostarostu města Bc. Bártu zahájit jednání se zástupci Kraje Vysočina a MPSV ČR o poskytnutí účelových dotací na provoz jednotlivých služeb p.o. alespoň ve výši uvedené v žádosti.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 468/2012/p.o.SSm

Změna úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na Domově pro seniory a na Domově se zvláštním režimem s účinností ode dne 1.3.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 469/2012/MP

Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou II. Část

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2012 ve výši 90 000 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Rada města po projednání schvaluje zařazení Programů sociálního výcviku „Šance pro tebe I“ a „Šance pro tebe II“ do Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2012.

Rada města doporučuje Zastupitelstva města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města u Programů sociálního výcviku „Šance pro tebe I“ a „Šance pro tebe II“ ve výši 13 800 Kč a to z výtěžku výherních hracích přístrojů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 470/2012/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2011

Rada města po projednání ukládá vedoucímu MP předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2011 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 471/2012/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 473/2012/OSLR

Vystoupení z Rybářského sdružení České republiky a odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, poradenství a informací mezi Rybářským sdružením a Městem Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vystoupit z Rybářského sdružení České republiky a zároveň odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, poradenství a informací mezi Rybářským sdružením a Městem Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 474/2012/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2012

Rada města vrací Komisi pro sport a volný čas k projednání a schválení návrh na poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2012“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn. 454/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2012/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 2/2012/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

12. Usn. 476/2012/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby  „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou včet komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

13. Usn. 475/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2012/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtového opatření č. 3/2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

14. Usn. 484/2012/ORÚP

Místní akční skupina (MAS) „Santiniho Žďársko“

Rada města byla seznámena se záměrem obcí založit svazek obcí na území správního obvodu Žďáru nad Sázavou za účelem vzniku místní akční skupiny „Santiniho Žďársko“ spolu s městem Žďár nad Sázavou.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účast v Místní akční skupině „Santiniho Žďársko“ a pověřuje paní starostku k zastupování města v této Místní akční skupině.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 481/2012/Star.

Projednání zastávky ČD „Průmyslová zóna – Žďár nad Sázavou“

Rada města po projednání souhlasí a podporuje zřízení železniční  zastávky „Průmyslová zóna Žďár nad Sázavou“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města deklarovat vůli poskytnout na zřízení zastávky  pozemek a uhrazení projektu této zastávky.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 477/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl,, jiná plocha ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - v souvislosti se schváleným odprodejem pozemku v ZM dne 26. 5. 2011 - p. č. 4456 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7 včetně rozšíření původního odprodeje o část pozemku p. č. 4669/1 ve výměře cca 42 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování vchodu do domu (schváleno v ZM dne 25. 8. 2011) - za účelem získání pozemku před objektem čp. 1657 – býv. kotelna na ul. Makovského, ZR 7 – přestavba na byt. jednotku – přístavba balkónu se zasunovací prosklenou stěnou, např. k umístění dětského kočárku (nejedná se o nový vstup na pozemek) a rozšíření pozemku u objektu s tím, že pozemek nebude oplocován.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Jaroslavem Chalupou, ZR 4 – jako oprávněným, a to na části p. č. 119/17 v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu nově zřízeného reklamního zařízení o rozměru š. 1,5 m x v. 3 m (reklamní plocha 4,5 m2) ve výšce 3,8 m nad chodníkem na objektu čp. 9 na p. č. 119/10 v ul. Veselská, ZR 1, umístěného nad stávajícím chodníkem na p. č. 119/17 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka předmětné nemovitosti.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Společenstvím vlastníků jednotek domu Vančurova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Vančurova 2096, ZR 4 – jako oprávněným, a to na části p. č. 3930 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení přesahu stříšek nad vstupy do obyt. domu v rámci stavby „Stavební úpravy obyt. domu Vančurova čp. 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, č. or. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ZR 4“ – dokončení zateplení obyt. domu + stříšky nad zadními vstupy (6x) – v šíři 1,5 m podél celé obvodové zdi zadní části BD na p. č. 3920 – 3925 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka obytného domu.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou úplatu neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci  svého usnesení ze dne 16. 11. 2009 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností T – Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – napojení objektu Komenského čp. 1190, ZR 3 (budova Hasičské vzájemné pojišťovny) na optickou trasu a to na částech p. č. 1130/1 a 1137/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova ZR 1 a Komenského ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se původně schválené VB doplňuje ještě o p. č. 1135 k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3365-9/2012 ze dne 25. 1. 2012. V ostatním se původně schválené břemeno nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným, a to na částech p. č.  5385/1, 9520/3 a 5386/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění trasy podzemního vedení veřejné komunikační sítě pro nové napojení objektu společnosti Obaly Vysočina, s.r.o. na stávající kabelové trasy spol. Telefónica CR, a.s. včetně protlaku pod komunikací k novému objektu v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené sítě ve prospěch oprávněného.Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3– jako oprávněným, a to na částech p. č. 1292, 1293, 1305, 1311, 1326, 1333, 1334, 1338, 1339, 1345, 1351, 1354, 1361, 1425, 1437, 1438, 1443, 1459, 1460, 1968 v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění podzemního kabelového rozvodu TV v ul. Okružní, ZR 3 - dle GP č. 3372-198/2011 ze dne 1. 2. 2012 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené sítě ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4411307/1 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice a to na částech p. č. 7973/1, 7973/3 a 7973/5 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Vápenická, rozš. DS, 4 RD, město“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN, pilířové rozpojovací skříně NN a pilířových přípojkových skříní NN v ul. Vápenická, ZR 3 včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu a to „Dynamický zpomalovací semafor pro vozidla s poptávkovým chodeckým přechodem pro chodce s detekcí vozidel v obou směrech na komunikaci I/37 v obci Žďár nad Sázavou“ v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako investorem stavby – na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 75/8, 75/9, 75/30, 493/2, 504/1, 741/11 a 801 v k. ú. Zámek Žďár, včetně závazku Kraje Vysočina, že po realizaci výše uvedené stavby předloží do 60 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu citované stavby městu Žďár n. Sáz. kopii tohoto souhlasu a přistoupí k jednání o převodu předmětu této smlouvy do vlastnictví města Žďáru n. Sáz. – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 478/2012/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. prodej bytové  jednotky č. 1729/14 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na společných částech bytového domu č.p. 1724,1725,1726,1727,1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 87/10000 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 289.979,-- Kč do vlastnictví pana Radka Zity, bytem ve Žďáře nad Sázavou.

2. prodej bytové jednotky 2045/3 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 48/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 48/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 249.346,-- Kč do společného jmění manželů Zbyňka a Jarmily Mühlfeitových, bytem  Žďár nad Sázavou 4

3. prodej bytové jednotky 2046/16 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 188.453,-- Kč do vlastnictví pana Aleše Synka, bytem  Žďár nad Sázavou 4

4. prodej bytové jednotky 2046/17 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 188.453,-- Kč do vlastnictví paní Hany Lisé, bytem  Žďár nad Sázavou 4 

5. prodej bytové jednotky 2046/22 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 54/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 283.992,-- Kč do vlastnictví paní Libuše Dvorské, bytem Žďár nad Sázavou 4

6. prodej bytové jednotky 2046/27 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 64/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 334.912,-- Kč do společného jmění manželů Bc.Jana a Lindy Hrnčířových, bytem, Žďár nad Sázavou 4

7. prodej bytové jednotky 2047/38 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 64/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 64/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 334.386,-- Kč do společného jmění manželů Zdeňka a Marie Mestekových, bytem Žďár nad Sázavou 4

8. prodej bytové jednotky 2045/7 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 13/487 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 13/487, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 112.234,-- Kč do výlučného vlastnictví Ing. Luďka Havelky, bytem Žďár nad Sázavou 4.

9.  prodej bytové jednotky 2045/8 a spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 54/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 54/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 93.846 Kč do vlastnictví pana Ivana Sýkory, bytem  Žďár nad Sázavou 4

10. mimosoudní dohodu ve věci vypořádání v rámci soudního sporu žalobce Ing. Havelky a p. Sýkory proti žalovanému městu Žďár nad Sázavou a OS Neumann, který byl veden u Okresního soud ve Žďáře nad Sázavou pod sp.zn. 11 C 34/2007 dle předloženého návrhu – příloha č. 1, 2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KONSTRUKTOR CZ a.s. se sídlem 182 00 Praha 8, Kobylisy, Kyselova 1185/2, a to části p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře od cca 3 500 m2 do 4 000 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP – za účelem vybudování objektu pro zpracování balíkových zásilek a doručování listovních zásilek, budovaného v rámci logistické sítě České pošty, popřípadě vybudování sídla společnosti - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, popř. vydání povolení k užívání stavby, t.j. nejpozději do 31. 3. 2015.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2013, toto usnesení pozbývá platnosti.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Jaroslava Černého,  bytem Pavlov, 594 44 Radostín nad Oslavou a to částí p. č. 9537/1 – orná půda, p. č. 9538 – orná půda, p. č. 9541/1 – orná půda – celkem ve výměře max. cca 5 250 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP - za účelem výstavby administrativního zázemí „Centra služeb motoristům BENONE, dispečink asistenční služby ABA a ŘSD ČR, prodejní prostory show room, prodejní prostory autopříslušenství, doplňků a autokosmetiky, servisní zázemí oprav automobilů“ - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 3. 2013. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, popř. vydání povolení k užívání stavby, t.j. nejpozději do 31. 3. 2015.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 3. 2013, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 720,-- Kč/m2 za pozemky nedotčené ochranným pásmem inženýrských sítí a ve výši 330,-- Kč/m2 za pozemky dotčené ochranným pásmem inženýrských sítí

- za kupní cenu ve výši 610,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 6167/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem výstavby objektu trafostanice (cca 3 m x 3 m) v souvislosti s připojením polyfunkčního objektu ve Žďáře n. Sáz. na ul. Nádražní ZR 6 (před budovou zdravotní školy) s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu úředně stanovenou ve výši ceny obvyklé 1.450,-- /m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 317/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 56 m2, p. č. 404/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 427 m2 a p. č. 404/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání chodníků v ul. Bezručova, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje  a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov ve správě Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 a to p. č. 725/1 – ost. plocha, hřiště ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár - pozemek s asfaltovým povrchem - hřiště pro minigolf, nacházející se na ul. Dvorská u Bránského rybníka, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku – na základě uzavřeného Prohlášení o závazku Města Žďáru nad Sázavou uhradit Povodí Vltavy, s.p. náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy na předmětný pozemek za stanovených podmínek.

- za cenu, která bude sjednána s ohledem na znalecký posudek, kde bude uvedena cena administrativní a cena v místě a čase obvyklá, a s ohledem na cenu pozemku, vedenou v evidenci s. p. Povodí Vltavy

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví manželů Jiřího (podíl ½) a Miluše (podíl ½) Měsíčkových, bytem ZR 4 a to části p. č. 9545 – orná půda ve výměře cca 1 402 m2 v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu - (celková výměra 21 711 m2) v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“ – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku části příjezdové komunikace do lokality „Krejdy“, navazující na hlavní komunikaci z ul. Brněnská, ZR 1 s tím, že přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9068 – orná půda ve výměře cca 2 012 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové, bytem ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové, bytem  ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška, bytem Ke Třem Křížům 1878/21, Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 266.400,-- Kč, tj. 132,41 Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 5340 – trv. trav. porost ve výměře 707 m2 a p. č. 5341 – trv. trav. porost ve výměře 21 m2 (celkem 728 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské kolonie „Jamská“, ZR 1 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla, bytem  ZR 3 – za účelem přípravy výstavby místní komunikace – propojky mezi ul. Brněnskou, Jamskou a Novoměstskou, ZR 1 – za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9651/11 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 450 m2 a p. č. 9642/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 (celkem 465 m2) v k.ú. Město Žďár, sloužící jako příjezdová komunikace u firmy AMPO s.r.o. a aWORLD s.r.o. v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 a navazující na pozemky ve vlastnictví p. Šikla.

- Rozdíl 263 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem ve prospěch p. Šikla doplacen za cenu ve výši 200,-- Kč/m2.

Pro účely přiznání daně z převodu nemovitostí u Finančního úřadu se pozemky v k. ú. Město Žďár oceňují následovně:

p. č. 5340 – trv. trav. porost za cenu ve výši     6,36 Kč/m2

p. č. 5341 – trv. trav. porost za cenu ve výši     6,36 Kč/m2

p. č. 9651/11 – ost. pl., jiná plocha za cenu ve výši 200,--  Kč/m2

p. č. 9642/3 – ost. pl., jiná plocha za cenu ve výši 200,--  Kč/m2

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení ze dne 18.12.2008 ve věci prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny Jamská a to následovně:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků do vlastnictví AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 -  části p. č. 9523 - orná, části p. č. 9525/1 - orná, části p. č. 9528/1 - orná, části p. č. 9537 - orná, části p. č. 9538 - orná, části p. č. 9541/1 – orná a části p. č. 9541/2 - orná, nově Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, změny hranic pozemků, ze dne 7.12.2011 číslo 3345-306/2011 označených jako

- pozemek p.č. 9528/6, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 125 m2

- pozemek p.č. 9528/7, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 114 m2

- pozemek p.č. 9541/6, ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 16 893 m2

- pozemek p.č. 9541/8, ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 66 m2

- pozemek p.č. 9541/9, ostatní plocha, zeleň ve výměře 162 m2

- pozemek p.č. 9541/1, zastavěná plocha a nádvoří,  ve výměře 2 767 m2

v k.ú. Město Žďár,  za účelem vybudování stavby „Průmyslový areál a školící centrum AQUASYS“ – průmyslová zóna na Jamské Žďár nad Sázavou včetně komunikace - za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelského objektu do vlastnictví společnosti AQUASYS, s. r. o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 za pozemky nezatížené vedením inž. sítí a 150,-- Kč/m2 za pozemky zatížené vedením VN včetně ochranného pásma.

Kupující provede výstavbu tak, že povolení  stavby bude vydáno nejpozději do 31.7.2010 a termín vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nejpozději do 30.6.2012.

V případě, že povolení stavby administrativně technického zázemí společnosti nebude vydáno nejpozději do 31.7.2010 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávaným nemovitostem se zřizuje do doby povolení užívání stavby (vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí) předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

 

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí komunikace, jejíž součástí je i vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovodní přípojka, vybudované v souladu s projektovou dokumentací „Komunikace v průmyslové zóně“  zpracovanou v roce 2008 ing. Vábkem – UNIPROJEKT Žďár n. Sáz..  z vlastnictví společnosti AQUASYS, s. r. o.. do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 13.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 15. 8. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci původního usnesení ZM ze dne 25. 8. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Libora Svobody, bytem  ZR 3 a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu prodejny, výstavní plochy, skladu a zázemí pro zaměstnance firmy Spektrum – prodej a montáž kuchyňských linek – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu. Pravomocné stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 31. 5. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 5. 2014.

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 5. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Částečná revokace se schvaluje tak, že termín pro vydání pravomocného stavebního povolení - musí být vydáno nejpozději 31. 8. 2012 (původně do 31. 5. 2012) a kolaudace do kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení, t.j. nejpozději do 31. 8. 2014 (původně do 31. 5. 2014).

- V případě, že pravomocné stavební povolení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 8. 2012 (původně do 31. 5. 2012), toto usnesení pozbývá platnosti.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkovou organizací a mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací v předloženém znění – viz příloha č. 14, 15.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 16.10.2011 do 31.01.2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy č. UZSVM/BZR/5637/2011-BZRM o bezúplatném převodu věci movité, mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno – jako vlastníkem a převodcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako nabyvatelem, předmětem které je bezúplatný převod souboru 2 keramických plastik – reliéfů „Žena a muž“ vyhotovených akademickým sochařem doc. Vladimírem Drápalem, v účetní hodnotě 44.000,-- Kč, napevno zabudovaných ve stěně vestibulu budovy sídla MěÚ čp. 227/1, ZR 1 na pozemku p. č. 1135, zapsané na LV č. 1, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, budova ve vlastnictví města, včetně přiložené doložky – souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami, uvedeným v čl. III. smlouvy – dle předloženého návrhu – příloha č. 16.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/711 nemovitostí uvedených v příloze č. 1 kupní smlouvy z vlastnictví města Chotěboře do podílového spoluvlastnictví obcí sdružených v  LDO Přibyslav s tím, že spoluvlastnický podíl města Žďáru nad Sázavou k uvedeným nemovitostem činí 6/711 a současně doporučuje ke schválení Kupní smlouvu o prodeji nemovitostí, uzavřenou mezi městem Chotěboří a obcemi sdruženými v LDO Přibyslav v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 479/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 8, o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 30, o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, o velikosti 2+1, umístěném v obytném domě č.p. 1727/31, na ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání  ruší svoje usnesení č. 423/2012/OP ze dne 16.01.2012 ve věci uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor umístěném v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, č. or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Miroslavem Pátkem, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, na dobu neurčitou s výši nájemného 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 80,06 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti, skladu.  Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum) v celkové výměře 175,36 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Výše nájemného je stanovena v minimální  výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vhodného k provozování obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena v minimální  výši 400 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 455,80 m2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 482/2012/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 483/2012/Pol.

Bilance FVE a hydrocolon

Bilance investic z rozpočtu města a placených nájmů PO Poliklinika

Rada města po projednání bere na vědomí bilanci FVE a bilanci investic z rozpočtu města a placených nájmů PO Poliklinika.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 480/2012/ST

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města