Zápis z 35. schůze rady města konané dne 12.3.2012

zveřejněno: 12. 3. 2012

ZÁPIS

z 35. schůze rady města konané
dne 12.3.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 35. schůze rady města:

  1. Hospodaření PO SPORTIS za rok 2011
  2. Hospodaření PO za rok 2011
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2012/RM
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Byty a nebytové prostory
  6. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2012
  7. Projekt Panorama
  8. Organizační řád
  9. Návrh stanovení platu pro ředitele PO Poliklinika Bc. Michala Huberta Zrůsta ke dni 1.3.2012
  10. Různé

 

PRO INFORMACI

Zápisy z komisí a pracovní skupiny

Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 485/2012/Sportis

Hospodaření PO Sportis za rok 2011

Rada města po projednání schvaluje výsledky hospodaření a pokrytí ztráty příspěvková organizace Sportis za rok 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje název Relaxační centrum Žďár nad Sázavou pro nově rekonstruovaný a rozšířený bazén ve Žďáru nad Sázavou a schvaluje použití městského znaku pro toto zařízení.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 488/2012/PO

Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011

Rada města po projednání:

· Schvaluje hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011

· Schvaluje rozdělení HV PO ZŠ Komenského 2; PO ZŠ Komenského 6; PO ZŠ Palachova; PO Mateřská škola; PO Základní umělecká škola; PO Aktive – SVČ; PO Sociální služby města; PO Knihovna M.J.Sychry; PO Kultura Žďár; PO Poliklinika

· Schvaluje úhradu ztráty PO Sportis

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 494/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2012/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012/RM ve výši přijatých dotací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 486/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3766 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 49 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vybudování skladových prostor pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby STAPLAST na nám. Republiky čp. 150 na p. č. 3780 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej  pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 17 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 - nově p. č. 5942/9 - zahrada ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5937 u ŘRD čp. 1775 na p. č. 5936 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 20 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 nově p. č. 5942/8 - zahrada ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5935 u ŘRD čp. 1771 na p. č. 5934 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 19 m2 a části p. č. 5942/6 – trvalý trav. porost ve výměře 40 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 nově p. č. 5942/6 - zahrada – díl „e“ ve výměře 19 m2 a díl „f“ ve výměře 40 m2 celkem ve výměře 58 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5933 u ŘRD čp. 1770 na p. č. 5932 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 -  orná ve výměře 18 668 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) a p. č. 773/6 -  orná ve výměře 1 548 m2 v lokalitě Klafar II v k.ú. Zámek Žďár - za účelem užívání pozemků k provozu zemědělské výroby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou,  ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2013.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2013.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2013.

- Záměry budou vyhlášeny po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Jaroslavu Zamazalovi, Nové Město na Moravě a to p. č. 6325 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Marii Prokopové, bytem  ZR 6 a to p. č. 6716 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Janě Culkové,  ZR 3a to p. č. 6601 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Martinu Mlynářovi,  ZR 4 a to p. č. 6632 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 16. 1. 2012 ve věci výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava – Odbor hygienických laboratoří Jihlava, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava a to části p. č. 3759 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 9 m2 (2,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) na travnaté ploše v lokalitě centrálního parkoviště za „městskou tržnicí“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění typové mobilní buňky – monitorovací stanice venkovního ovzduší, sloužící pro krajský monitoring ovzduší.

Smlouva o výpůjčce bude uzavřena: původně schváleno na dobu určitou šesti let

nově – částečná revokace doby výpůjčky na dobu neurčitou a schválení udělení souhlasu s realizací projektu na pozemku - viz Smlouva o výpůjčce a o udělení souhlasu s realizací projektu na pozemku - příloha č. 7

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a panem Milanem Svozilem,  ZR 7 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 80/1 a 80/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem zřízení vodovodní přípojky k objektu čp. 500 na p. č. 170/2 v ul. Dvorská, ZR 2 v rámci stavby „Rodinný dům Dvorská č.p. 500 Žďár n. Sáz. – přístavba a změna užívání“ - včetně přístupu a příjezdu k objektu za účelem provozování VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1191, 1192, 1193 a 1200 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu a nové přípojky v rámci akce „Žďár n. Sáz., Komenského ulice, bytové domy č.p. 1807-1810 – Horkovodní přípojka“ v lokalitě Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. JMP/Žďár n. S./09/11, KS:1209000824 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení OS Klafar II, Město Žďár nad Sázavou, číslo stavby: 30510/3400307, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na p. č. 7998/18, 8003, 8007/1, 8008/1, 8010/1 a 8011 v k. ú. Město Žďár - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. JMP/Žďár n. S./10/12, KS:1210001003 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „„Rozšíření STL plynovodu, TS v prům. zóně Jamská II. etapa, Město Žďár, číslo stavby: 420903400307“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na p. č. 9512/2, 9523, 9525/5, 9528/1, 9537/1 a 9541/2 v k. ú. Město Žďár - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SPP 71010-004968 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 4669/1 a 8500/2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „71010-004968, VPI Žďár n. S., obchodní centrum Novoměstská“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 383/2012-SML na pozemcích ve vlastnictví ČR a s právem hospodaření s.p. Povodí Vltavy Praha mezi Povodím Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 3291 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby kanalizačního řadu vč. výústního objektu v rámci stavby „Veřejná infrastruktura (technická) – kanalizace pro odvedení srážkových vod z areálu Společensko relaxačního centra ve Žďáře n. Sáz., podchycení balastních vod v areálu, podchycení vyvěrajícího pramene a odvedení srážkových vod z části parkoviště polikliniky“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 743, 7637/1 a 7636 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – kanalizace ul. Barákova“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – kanalizace ul. Barákova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – kanalizace ul. Barákova“ – dle předloženého návrhu – příloha č. 14.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 487/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Vladimírem a Helenou Lackovými dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené  30.12.1996 mezi Městem Žďár nad Sázavou a  ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Brodská 104, PSČ 591 01, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 490/2012/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2012

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2012“ jednotlivým žadatelům podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas se snížením o 5%.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu „SPORT 2012“.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

7. Usn. 492/2012/OŠKS

Projekt PANORAMA

Rada města po projednání ruší usnesení č.j. 452/2012/OŠKS, Projekt PANORAMA ze dne 13.2.2012.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností Sitour Česká republika s.r.o. U Cikánky 158, 155 00 Praha 5, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

8. Usn. 493/2012/taj.

Organizační řád

Rada města schvaluje Organizační řád dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Ústní zpráva/1. místostarosta

Návrh stanovení platu pro ředitele PO Poliklinika Bc. Michala Huberta Zrůsta ke dni 1.3.2012

Rada města schvaluje plat ředitele PO Poliklinika dle předloženého návrhu příslušného garanta.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Různé

PRO INFORMACI:

Usn.491/2012/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města schvaluje plán činnosti komise kultury na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

Rada města ukládá místostarostům připravit do příští rady města materiál k vstupu města do MAS Santiniho Žďársko včetně finančního zajištění a připravit termín projednání v zastupitelstvu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Usn.489/2012/ORÚP

Zápisy z komise a pracovní skupiny

Rada města schvaluje předložený návrh Harmonogramu úkolů pracovní skupiny Náměstí.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města