Zápis z 36. schůze rady města konané dne 26.3.2012

zveřejněno: 26. 3. 2012

ZÁPIS

z 36. schůze rady města konané
dne 26.3.2012

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 36. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Vyhodnocení grantového programu Kultura 2012 a Volný čas 2012
 4. Žádost o užití znaku
 5. Vyhlášení výběrového řízení na podatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží Žďár n.S.“
 6. Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP Pokojov
 7. Smlouvy o poskytnutí příspěvku
 8. Žádosti o finanční příspěvky
 9. Vyhodnocení zastupování města ve sdruženích v garanci 1. místostarosty
 10. Vyhodnocení zastupování města ve sdruženích v garanci 2. místostarosty
 11. Žádosti o finanční příspěvek
 12. Žádost ČD o finanční příspěvek
 13. MAS Santiniho Žďársko
 14. Různé

· Zastupování města v garanci starostky města Žďár nad Sázavou

· Odvolání a jmenování člena Komise péče o rodinu a dítě

· Příprava novelizace vyhlášky města 2/2006

 

PRO INFORMACI

Zadávací podmínky Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra

Výpis ze zápisu komise ROD

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 495/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti Technoservice – technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slezská 844/96, 130 00 Praha 3 - p. č. 6986 – trv. trav. porost ve výměře 256 m2, p. č. 6988 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 383 m2 a p. č. 6989 – trv. trav. porost ve výměře 6 140 m2 za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - p. č. 6984/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 508 m2 a p. č. 6984/7 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 508 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Svobodovi,  ZR 4 a to p. č. 6543 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďárunad Sázavou společnosti AZ AUTO-Centrum s.r.o. se sídlem Český Herálec 5, 592 01 Český Herálec a to části p. č. 676 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 30 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem stavebních úprav a rozšíření stávajícího závětří u objektu čp. 399 na p. č. 669 – zastav. plocha ve vlastnictví spol. AZ AUTO-Centrum s.r.o., u provozovny v ul. Jiřího z Poděbrad 7, ZR 1.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 40,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání doporučuje nevyměřovat nájemné za r. 2011 firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2  v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár s ohledem na dosažený hospodářský  výsledek.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) 1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu a to „Vodovod, včetně přípojek v ul. Jungmannova, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, mezi TJ Žďár nad Sázavou, se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 - jako vlastníkem dotčených pozemků a Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby – na částech pozemků ve vlastnictví TJ Žďár n. Sáz. a to p. č. 2157 - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2158 – ostatní komunikace, ostatní plocha a p. č. 2159 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 5.

 

2.Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu a to „Vodovod, včetně přípojek v ul. Jungmannova, Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, mezi společností RISSI v.o.s. se sídlem Jungmannova 1497/12, ZR 1 - jako vlastníkem dotčeného pozemku a Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby – na části pozemku ve vlastnictví spol. RISSI v.o.s. a to p. č. 2167 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 6.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby a to v souvislosti se silniční stavbou „I/19 Žďár nad Sázavou odvodnění silnice“ v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčených pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 – zastoupená ŘSD ČR Správa Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako investorem stavby – na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1100/1, p. č. 1101, p. č. 1103, p. č. 1100/2, p. č. 1115, p. č. 1080, p. č. 1083 a p. č. 1059 v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu – viz příloha č. 8.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Jakubem Zemanem, Praha 9 – Újezd nad Lesy a Lucií Zemanovou, ZR 3 – jako oprávněným, na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem provedení přeložky vedení NN ze stávajícího přípojného místa na nové přípojné místo na fasádě objektu čp. 1663 na p. č. 4645 v rámci přestavby býv. kotelny na rodinný dům v ul. Štursova, ZR 7 v lokalitě sídliště „Vodojem“ - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozování VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek Bratří Čapků 1-15 se sídlem Bratří Čapků 2067, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu v rámci stavby: „Oprava a modernizace byt. domu Bratří Čapků 1-15, Žďár n. Sáz., II. etapa“ – za účelem opravy a modernizace byt. domu - výměny stávajících balkonů za betonové lodžie, u vybraných bytů nové lodžie, zateplení byt. domu, vybudování nového dlážděného okapového chodníku v rámci stav. úprav BD čp. 2074, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068 a 2067 v ul. Bratří Čapků 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866 a 3867 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu a dále zřízení VB na části pozemku p. č. 3868/1 - za účelem provedení přeložky kabelového vedení Telefónica ČR, a. s. a přeložky televizních kabelových rozvodů SATT, a. s. a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu a předmětných přípojek ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 273/1, 6175/2, 6175/3, 6173/1, 6173/2 a 6165 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu v rámci stavby: „Oprava a modernizace byt. domu Nádražní 39, 41, Žďár n. Sáz.“ – za účelem opravy a modernizace byt. domu - výměny stávajících balkonů za betonové lodžie, vnější zateplení fasády byt. domu, nový dlážděný okapový chodník a další úpravy konstrukcí v rámci stav. úprav BD čp. 2122 a 2123 v ul. Nádražní 39 a 41, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6172/1, 6172/2 a 6171 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu a dále zřízení VB na částech pozemků p. č. 273/1, 6175/2, 6175/3, 6173/1 a 6173/2 – za účelem provedení přeložky kabelového vedení NN a přeložky kabelového vedení spol. Telefónica ČR, a. s. a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu a předmětných přípojek ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030002339/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3755, 3758 a 3760 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Neumannova, přípojka NN, Klimeš“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě u městské tržnice v ul. Neumannova, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 497/2012/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání ruší  záměr na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3  dle návrhu bytové komise bez vyhodnocení.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení  záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 496/2012/ŠKS

Vyhodnocení grantových programů KULTURA 2012 a VOLNÝ ČAS 2012

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu KULTURA 2012 jednotlivým žadatelům dle předloženého a schváleného návrhu Kulturní komise.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu VOLNÝ ČAS 2012 jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu odboru školství, kultury a sportu.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu KULTURA 2012 a VOLNÝ ČAS 2012.

Rada města ukládá odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Žďár nad Sázavou  předložit radě města úpravu pravidel grantového programu Volný čas pro rok 2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 503/2012/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města organizaci CONFERO spol. s. r.o., Na Jarově 4, Praha 3 na vydání mapového atlasu s názvem „Česko v mapách“.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 499/2012/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží, Žďár n.S.“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží. Žďár n.S.“, včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 500/2012/ORÚP

Dohoda o pořízení změny č. 1 územního plánu Pokojov

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Pokojov.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 504/2012/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a:

· Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, organizační jednotkou Diecézní charity Brno

· MO Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou

· Sdružením Nové Město na Moravě

· Občanským sdružením Ječmínek Žďár nad Sázavou

· Kolpingovým dílem ČR

· Hospicovým hnutím – Vysočina Nové Město na Moravě

· ÚSVIT zařízením Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Havlíčkův Brod

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 505/2012/OS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení VerVia, Žďár nad Sázavou na zajištění Canisterapie pro handicapované děti ve výši 8.000,-Kč z položky sponzoring rady města.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku sdružení Linka bezpečí Praha na zajištění telefonické linky bezpečí ve výši 2.100,-Kč z položky sponzoring rady města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 502/2012/1.MST

Vyhodnocení zastupování města ve sdruženích v garanci 1. místostarosty

Rada města po projednání bere na vědomí informace o členství města Žďár nad Sázavou ve Sdružení obcí Vysočiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 508/2012/2.MST

Vyhodnocení zastupování města ve sdruženích v garanci

Rada města po projednání byla seznámena s vyhodnocením zastupování města ve svazku obcí České republiky UNESCO a v Mezinárodním hudebním festivalu 13 měst Concentus Moraviae.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 502/2012/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci na zajištění soutěže „O žďárského muzikanta“ ve výši 8.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku  ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Svazu učitelů postižených z politických důvodů, Doubravník na činnost svazu ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku  ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Active-středisku volného času, příspěvkové organizaci Žďár nad Sázavou na výtvarně-literární soutěž „Omalovánky nakreslíme, děti z Keni potěšíme“ a dále na VII. Ročník krajkářské soutěžní přehlídky ve výši 7.000,-Kč

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku  ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Panu Antonínu Kantovi na realizaci výstavy ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 1, proti 2, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Českému volejbalovému svazu, Zátopkova 100/2, Praha  6, Břevnov, na kvalifikaci ME ve volejbale ve Žďáře nad Sázavou ve výši 20.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 498/2012/Star.

Žádost Českých drah, a.s. o finanční příspěvek

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč ze sponzoringu rady města na nákup kol do půjčovny kol v budově ČD ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

13. Usn. 502/2012/1.MST,2.MST

MAS Santiniho Žďársko

Rada města hlasovala o návrhu usnesení uložit uvolněným zastupitelům města a odboru RÚP:

· Doplnit a připravit materiál o zapojení města do MAS k projednání radou města a zastupitelstvem města.

· Pokračovat v přípravě dalších materiálů vznikající o.p.s. MAS Santiniho Žďársko, a to především Strategie rozvoje MAS.

Hlasování: Pro 1, proti 5, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit založení a členství města v MAS Santiniho Žďársko o.p.s. v souladu s předloženou smlouvou a dále deleguje 2 zástupce do správní rady Ing. Dagmar Zvěřinovou a Bc. Ladislava Bártu a 1 zástupce do dozorčí rady Mgr. Jaromíra Brychtu MAS Santiniho Žďársko o.p.s.

Rada města pověřuje zástupce města ve správní radě MAS Santiniho Žďársko o.p.s., aby prosazovali obsazení pozice ředitele MAS na základě výběrového řízení.

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit vstupní jednorázový příspěvek města Žďár nad Sázavou jako zakladatele do MAS Santiniho Žďársko o.p.s. ve výši 266.000,-Kč hrazený z rozpočtové rezervy.

Hlasování: Pro 5, Proti 0, zdrž. 2

 

14. Různé

Usn. 510/2012/Star.

Zastupování města v garanci starostky města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o zastupování města v garanci starostky města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Mat. 2012/2.MST

Odvolání a jmenování člena Komise péče o rodinu a dítě

Rada města na vlastní žádost odvolává z Komise péče o rodinu a dítě paní por. Mgr. Gabrielu Filipovou a jmenuje členem Komise péče o rodinu a dítě pana npor. Mgr. Lubomíra Štefáčka.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Příprava novelizace vyhlášky města 2/2006

Rada města ukládá příslušným odborům Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Městské policii, aby připravili novelizaci vyhlášky města 2/2006 ve věci omezení nebo zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 501/2012/ORÚP

Zadávací podmínky „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra“

Rada města byla seznámena se zadávacími podmínkami akce „Odvedení balastních vod z areálu společensko relaxačního centra“.

 

Usn. 506/2012/OS

Zápis z komise

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 21.2.2012.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města