Zápis z 37. schůze rady města konané dne 10.4.2012

zveřejněno: 10. 4. 2012

ZÁPIS

z 37. schůze rady města konané
dne 10.4.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 37. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Inventarizace 2011
 5. Prodej pozemku p.č.8010/2 v k.ú. Město Žďár
 6. Likvidace s.p. Prádelny a čistírny
 7. Dodatky ke smlouvám – sportoviště
 8. Žádost o finanční příspěvky
 9. Rozdělení výtěžku z VHP za rok 2011
 10. Hospodaření MOS s.r.o. za rok 2011
 11. Rozpočtová opatření č. 5/2012
 12. Ředitelské volno – ZŠ Švermova
 13. Žádost PO Poliklinika Žďár n.S.
 14. Příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
 15. Dohoda o umisťování osob vykonávajících trest obecně prospěšných prací
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 511/2012/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 12. 12. 2011 ve věci schválení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou dle záměru č. Z-101/2011-OP společnosti Cooper-Standard Automotive ČR s.r.o. se sídlem Jamská 219/33, ZR 1 a to p. č. 5387/3 – orná půda ve výměře 1 286 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem vybudování parkoviště pro osobní automobily – rozšíření stávajícího parkoviště na p. č. 5389 ve vlastnictví společnosti Cooper Standard Automotive ČR s.r.o. na základě žádosti uvedené firmy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6642 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5510 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 197 m2 a p. č. 5511 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 605 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vybudovaného chodníku a zeleného pásu podél komunikace I/37 v ul. Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2013.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2013.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Martinu Břečkovi, Moravské Křižánky, 592 02 Svratka a to části p. č. 4669/1 – ost. pl,, jiná plocha ve výměře 150 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - v souvislosti se schváleným odprodejem pozemku v ZM dne 26. 5. 2011 - p. č. 4456 ve výměře 114 m2 pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 původně ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7 včetně rozšíření původního odprodeje o část pozemku p. č. 4669/1 ve výměře cca 42 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování vchodu do domu (schváleno v ZM dne 25. 8. 2011) - za účelem získání pozemku před objektem čp. 1657 – býv. kotelna na ul. Makovského, ZR 7 – přestavba na byt. jednotku – přístavba balkónu se zasunovací prosklenou stěnou, např. k umístění dětského kočárku (nejedná se o nový vstup na pozemek) a rozšíření pozemku u objektu s tím, že pozemek nebude oplocován.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje úhradu za užívání pozemků a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p. č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“. Úhrada za užívání pozemků Městem Žďár nad Sázavou na r. 2012, hrazená společnosti IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.692,-- Kč + 20% DPH = 2.030,40 Kč – na základě vystavené faktury.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 1100/1 a 1115 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova – úsek Š25 – Š2547“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova – úsek Š25 – Š2547“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova – úsek Š25 – Š2547“ – dle předloženého návrhu – příloha č. 7.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) 1. Rada města po projednání ruší původní usnesení RM ze dne 13. 2. 2012 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411020/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7967, 7971, 7973/1, 7973/3 a 7973/5 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Vápenická, přeložka VN, Město“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN a stožáru VN v lokalitě Klafar, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 6411020/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7971, 7973/1, 7973/3 a 7973/5 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Vápenická, přeložka VN, Město“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení VN a stožáru VN v lokalitě Klafar, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu výstražného světelného a zvukového zařízení AZD 530 AS, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a obcí Světnov, v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 512/2012/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Miroslavy Blažíčkové,  ZR 2 a to částí p. č. 504/1 a 505 ve výměře cca 115 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v ul. Bezručova 37, ZR 2 u objektu RD čp. 99 na p. č. 506 a zahrady p. č. 507 – za účelem rozšíření zahrady v blízkosti RD čp. 99.

Přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 17 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 - nově p. č. 5942/9 - zahrada ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5937 u ŘRD čp. 1775 na p. č. 5936 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 – do vlastnictví manželů Jiřího a Marie Göttlerových (SJM),  ZR6,

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 20 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 nově p. č. 5942/8 - zahrada ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5935 u ŘRD čp. 1771 na p. č. 5934 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 – do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra a Ludmily Modlitbových (SJM),  ZR 6

- části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 19 m2 a části p. č. 5942/6 – trvalý trav. porost ve výměře 40 m2 – dle GP č. 3350-318/2011 ze dne 19. 1. 2012 nově p. č. 5942/6 - zahrada – díl „e“ ve výměře 19 m2 a díl „f“ ve výměře 40 m2 celkem ve výměře 58 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5933 u ŘRD čp. 1770 na p. č. 5932 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - do spoluvlastnictví manželů Ing. Luďka a Jindřišky Němcových (SJM) – podíl ½ a p. Slavomíra Hrbka – podíl ½, všichni  ZR 6

- vše za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem – cena obvyklá činí 450,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města využít předkupního práva z kupní smlouvy, uzavřené mezi městem a p. Linsbauerem  dne 16.9.1996 a nabytí pozemku z vlastnictví p. Josefa Linsbauera,  Slavkovice  a to pův. p. č. 2189/14 nově p. č. 6207 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 100.350,-- Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací v předloženém znění – viz příloha č. 5.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 513/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 18 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Veronikou Syrovcovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 400 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 455,80 m2.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Nájemné je stanoveno v minimální výši 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, (AZ Centrum) o celkové  výměře 80,06 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, umístěném v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6,  o výměře 175,36 m2. Smlouva bude uzavřena   mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Viktorem Musilem, Žďár nad Sázavou s účinností od 01.05.2012,  na dobu neurčitou,  s  výši   nájemného  862 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru z  25.10.2001 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, organizační jednotka Oblastní charita  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 514/20121/OP

Inventarizace 2011

Rada města po projednání:

1) schvaluje vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku a schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu předloženém HIK.

2) schvaluje odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahových účtech v celkové částce 175 476 Kč dle předloženého návrhu

3) doporučuje ZM odpis nedobytných pohledávek a jejich následnou evidenci na podrozvahových účtech v celkové částce 53 012 Kč a vyřazení nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 373 296,80 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 523/2012/STAR

Prodej pozemku p.č.8010/2 k.ú. Město Žďár

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 11.6.2009 týkající  se nabyvatele pozemku p.č. 8010/2 v k.ú. Město Žďár, s tím, že kupující pan Vladimír Krajina se mění na kupující manželé Vladimíra a Nelli Krajinovi, Hamry nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 522/2012/STAR

Likvidace podniku Prádelna a Čistírna, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci

1. Rada města odvolává pana Miloslava Stehna, Žďár nad Sázavou, z funkce likvidátora podniku Prádelna a Čistírna, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci, se sídlem U Malého lesa 2, Žďár nad Sázavou, IČ 00532797

2. Rada města jmenuje paní JUDr. Stanislavu Prokopovou Ph.D. Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, likvidátorkou podniku Prádelna a Čistírna, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci, se sídlem U Malého lesa 2, Žďár nad Sázavou, IČ 00532797

3. Rada města doporučuje schválit zastupitelstvu města rozpočtové opatření ve výši 20.000 Kč z rozpočtové rezervy na vypořádání likvidace podniku Prádelna a Čistírna, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci, se sídlem U Malého lesa 2, Žďár nad Sázavou, IČ 00532797

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 515/2012/ŠKS

Dodatky ke smlouvám – sportoviště

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí provozní dotace pro rok 2012 a Dodatku ke Smlouvě o půjčce dle předloženého návrhu.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace pro rok 2012 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace pro rok 2012 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

4. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace pro rok 2012 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Jednotou Orel Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

5. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace pro rok 2012 uzavřené dne 4. 1. 2012 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, o. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 521/2012/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Asociaci TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI, Žďár nad Sázavou 7, Jamborova 1778/7 na podporu akce „Zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička“ ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

· Panu Milanu Plockovi, 591 01  Žďár nad Sázavou na organizační zajištění 16. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu mužů VYSOČINA 2012 ve dnech 2.-5.8. 2012 ve Žďáře nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 516/2012/OF

Návrh na rozdělení výtěžku VHP za rok 2011

Rada města po projednání:

· Schvaluje rozdělení výtěžku z  VHP za rok 2011

· Schvaluje smlouvu o poskytnutí části výtěžku z lorerií nebo jiných podobných her

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 517/2012/MOS

Hospodaření M.O.S s.r.o. za rok 2011

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. s.r.o. za rok 2011 a převod zisku ve výši 12.238,24 Kč na snížení ztráty minulých let.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 518/2012/OF

Rozpočtové opatření č. 5/2012/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2012.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 510/2012/4.ZŠ

Ředitelské volno  pro žáky – Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na dny 30.4.2012 a 7.5.2012.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 519/2012/Pol

1) Návrh na poskytnutí příspěvku do investičního fondu z odvedeného nájemného polikliniky do rozpočtu města

2) Návrh plánu financování rekonstrukce vody a kanalizace

3) Úvěr na refinancování digitalizace RTG

4) Návrh na zaslání příspěvku na LSPP na 6. měsíců dopředu

5) Schválení kontokorentu

 

1) Rada města po projednání schvaluje poskytnutí poloviny zaplaceného nájemného jako příspěvek do investičního fondu polikliniky

2) Rada města po projednání schvaluje plán financování rekonstrukce vody a kanalizace

3) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města návrh na přijetí  bankovního úvěru pro PO Poliklinika  na refinancování digitalizace RTG

4) Rada města schvaluje zaslání příspěvku na LSPP na 6 měsíců dopředu ve výši 817.267,-Kč.

5) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města čerpání kontokorentu na bankovním účtu polikliniky ke krátkodobému překlenutí provozního financování PO Poliklinika z důvodu neproplacení provedených výkonů zdravotními pojišťovnami.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 520/2012/Star

Příspěvek pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu rady města pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení Kraje Vysočina na akci setkání „Zasloužilý hasič“ v termínu 10.-14.9.2012 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 524/2012/Star.

Dohoda o umisťování osob vykonávajících trest obecně prospěšných prací

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody o umisťování osob vykonávajících trest obecně prospěšných prací s Občanským sdružením Ječmínek, se sídlem Jiřího z Poděbrad 15, 591 01 Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města