Zápis z 38. schůze rady města konané dne 23.4.2012

zveřejněno: 23. 4. 2012

ZÁPIS

z 38. schůze rady města konané
dne 23.4.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 38. schůze rady města:

 1. Organizační změna na Domově pro seniory
 2. Darovací smlouva a.s. SATT
 3. Přezkoumání hospodaření města
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
 7. Sbírka obrazů – informace
 8. Zastupování města v garanci 1. místostarosty
 9. Žádost o finanční příspěvek
 10. Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatelstva s obcí Budeč a obecné schválení VPS na úseku EO
 11. Různé

 

PRO INFORMACI:

Zápis z komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 528/2012/p.o.SSm

Organizační změna na Domově pro seniory

Rada města po projednání schvaluje organizační změny na Domově pro seniory, Domu klidného stáří od 1.5.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 532/2012/OF

Dar Satt a.s.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem a Satt a.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 533/2012/OF

Přezkoumání hospodaření města

Rada města po projednání:

- Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o výsledku přezkoumání za rok 2011

- Schvaluje Smlouvu o vykonání přezkumu hospodaření číslo Aud/1/2012/OI

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 526/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na pronájem, popř. výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7278 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 2 400 – 2 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem výcviku psů z důvodu předběžného prověření vlastnických vztahů ke studnám na pozemku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti Agro–Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín a to části p. č. 9513/1 - orná ve výměře 18 668 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) a p. č. 773/6 -  orná ve výměře 1 548 m2 v lokalitě Klafar II v k.ú. Zámek Žďár - za účelem užívání pozemků k provozu zemědělské výroby.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a výše nájemného 1.000,-- Kč/ha/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodej bytové  jednotky č. 1727/31/4 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na společných částech bytového domu č.p. 1724,1725,1726,1727,1728 a 1729 na ulici Dolní ve Žďáře nad - Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a spoluvlastnického podílu ve výši 11/1250 na pozemcích p.č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou – za kupní cenu ve výši 289.979,-- Kč.

Prodej se uskuteční nájemníkům bytové jednotky.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodej byt. jednotky a to bytu o velikosti 1 + 1, umístěného v bytovém domě č.p. 2047 na Neumannově ulici ve Žďáře nad Sázavou 4. Jedná se o prodej bytové jednotky 2047/32 a spoluvlastnického podílu ke společným částem  domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

Bytová jednotka bude prodána zájemci,  který nabídne nejvyšší kupní cenu. Minimální výše kupní ceny je 690.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- části  p. č. 119/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 130 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování 2 osobních automobilů za objektem čp. 16 na pozemku p. č. 119/26 v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- části p. č. 147/3 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 200 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování odstavné plochy pro parkování osobních automobilů a provedení terénních úprav za objektem čp. 17 na pozemku p. č. 119/24 a 119/25 v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3 ve výměře cca 80 m2 – dle mapového podkladu - v k. ú. Zámek Žďár (venkovní plocha přímo navazující na školní budovu na parcele č. 3, využívaná žáky ZŠ Zámek, ZR 2) – do vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. v souvislosti s rekonstrukcí objektu části zvané Staré Opatství na pozemku p. č. 1 - stavba nové plynové přípojky – za část pozemku p. č. 673/1 ve výměře cca 350 m2 v k. ú. Zámek Žďár – dle mapového podkladu, sloužící jako část soukromé přístupové cesty (z ul. Dvorské k sádkám, ale i k rodinným domům v této lokalitě) ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďár n. Sáz. a to p. č. 1480/2 – lesní půda ve výměře 3 488 m2, p. č. 1054/20 – orná půda ve výměře 1 036 m2 a p. č. 1571/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 184 m2 - vše v k. ú. Veselíčko u ZR (celkem 5 708 m2) za p. č. 2282/7 – vodní plocha ve výměře 4 487 m2, p. č. 2282/11 – vodní pl. ve výměře 19 m2 a p. č. 256 – zast. pl. ve výměře 626 m- vše v k. ú. Jámy (celkem 5 132 m2) ve spoluvlastnictví 44 obcí sdružených v LDO Přibyslav (po vypořádání podílu s Městem Chotěboř, zastoupeným LDO  Přibyslav) - za účelem majetkoprávního vypořádání po provedené rekonstrukci městských „Honzovských rybníků“ v lokalitě „Krejdy“ dle zhotoveného GP č. 379-213/2011 pro k.ú. Jámy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemku, popř. nabytí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a to p. č. 10130 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře 4 690 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem úpravy stávající cesty v souvislosti s plánovaným propojením obcí stezkou vedoucí přes k. ú. Město Žďár, Budeč a Nové Veselí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a to části p. č. 8731/1 v k. ú. Město Žďár před řadovými rodinnými domky v Mělkovicích čp. 1479 – 1482 ve výměře cca 155 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem majetkoprávního vypořádání místní asfaltové komunikace sloužící k přístupu a k příjezdu do RD s tím, že přesná výměra převáděného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání pověřuje starostku města jednat s vlastníkem  pozemku p. č. 735/9 – trv. trav. porost ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Zámek Žďár o nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 30. 1. 2012 ve věci uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a níže uvedeným vlastníkem dotčeného pozemku - jako povinným na části pozemku ve vlastnictví:

- p. č. 7005 – Lesy ČR, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

- v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, dle GP č. 3360-7/2012 ze dne 13.1.2012

- za účelem uložení a provozování stavby „Plynofikace Žďár nad Sázavou – část Radonín – STL plynovod včetně 19 ks plyn. přípojek pro RD + 1 připojení areálu fy Ekofidas s.r.o. Praha a 1 ks pro vodárnu a. s. Žďas Žďár nad Sázavou“ a to včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem příp. dalších oprav, údržby a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

- Částečná revokace spočívá v tom, že původně schválené právo odpovídající věcnému břemenu s povinným Lesy ČR, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, jako bezúplatné se nově schvaluje tak, že právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků bytových jednotek domů Brodská 2023, 2024, 2025, 2026 se sídlem Brodská 2025/98, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení obvodové stěny byt. domu a přístavby zavěšených betonových lodžií v rámci stav. úprav BD Brodská 2023, 2024, 2025, 2026, ZR 3 v ul. Brodská 96, 98, 100 a 102 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 924, 925, 926 a 927 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m)  Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6013, 6037, 6038 a 6039 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování horkovodních přípojek v rámci akce „Žďár n. Sáz., ul. Palachova - řadové domy, horkovodní přípojky“ v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. SPP 16010-019180 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 7020 a 7022 – vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel – stavba „SPP 16010-019180, Radonín, Žďár n. S., ÚPS, obnova E.ON“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a ALFA SCRAP, s. r. o. se sídlem Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 – Krč, zastoupená na základě plné moci firmou DMC Havlíčkův Brod, s. r. o. se sídlem Průmyslová 941, 580 02 Havlíčkův Brod – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6957 a 6959/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci stavby „Areál sběru a výkupu odpadu a autovrakoviště společnosti ALFA SCRAP s.r.o.“ na p. č. 6416/37 v k. ú. Město Žďár, Žďár n. Sáz. 1, ul. Jihlavská - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, která bude zároveň i budoucím kupujícím v rámci akce „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“ – dle předloženého návrhu - viz příloha č. 16.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 3 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování nové plynové přípojky v rámci rekonstrukce části zvané Staré Opatství na pozemku p. č. 1 v lokalitě areálu Zámku, ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 527/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou Sahulovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sylvou Staňkovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu nebytových prostor, která bude uzavřena mezi ing. Pavlem Černým (podnikajícím pod jménem Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou) a společností  AGF Media, a.s. se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha – Chodov, která místnost č. 209, umístěnou  v objektu na nám Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou,  využije jako kancelář. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a ing. Pavlem Černým.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 530/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání ukládá MěÚ připravit na další zasedání rady města návrh podmínek a návrh budoucí kupní smlouvy, týkající se prodeje budovy č.p.72,č.or.4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, postavené na pozemku p.č. 316 a p.č.317 a prodej pozemku p.č.316, zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č.317, zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, v k.ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

7. Usn. 536/2012/OŠKS

Sbírka obrazů – informace

Rada města byla seznámena s postupem přípravy převozu sbírky obrazů a obsahem zbylého peněžního majetku v souladu s dědickou smlouvou, kterou uzavřeli pan Albert Bödefeld a paní Jitka Bödefeld, rozená Kosinková.

Rada města pověřuje převzetím sbírky pana 1. místostarostu města

Mgr. Jaromíra Brychtu, pana Zdeňka Málka a p. Václava Košťála ve dnech 2.5. a 3.5.2012 ve městě DETMOLD v Německu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 525/2012/1.MST

Zastupování města v garanci 1. místostarosty

Rada města po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o zastupování města v garanci 1. místostarosty.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 537/2012/2.MST

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Basketbalovému klubu Žďár nad Sázavou ve výši 20 000 Kč na zajištění turnaje o titul „Mistr České republiky“ v basketbale dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 529/2012/taj.

Schválení veřejnoprávní smlouvy na úseku evidence obyvatel s obcí Budeč a obecné schválení VPS na úseku EO

Rada města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Budeč dle předloženého návrhu.

Rada města schvaluje uzavírání veřejnoprávních smluv na úseku evidence obyvatel dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Ústní zpráva/p.starostka

Nesouhlas s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry

Rada města nesouhlasí s vydáním povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v uvedených provozovnách ve městě Žďár nad Sázavou. Provozovny jsou umístěny v  lokalitách, kde jsou již v současné době kumulována obdobná zařízení, a provozování těchto zařízení odporuje zájmům obce na ochraně veřejného pořádku v centru města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 535/2012/ŠKS

Zápis z Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

Rada města bere na vědomí předběžný program Dnů partnerství v Cairanne 2012 a schvaluje seznam delegace města ve dnech 15.5. až 21.5.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci konané dne 3.4.2012.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města