Zápis z 39. schůze rady města konané dne 7.5.2012

zveřejněno: 7. 5. 2012

ZÁPIS

z 39. schůze rady města konané
dne 7.5.2012

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 39. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Byty a nebytové prostory
 3. Prodej objektu bývalé 1.ZŠ
 4. Přijetí sponzorského daru
 5. Žádost o povolení odpisu nedobytných pohledávek
 6. Smlouva s E.ON – přeložka NN,VN ul. Dolní
 7. Směrnice k zadávání veřejných zakázek
 8. Dohoda o pořízení ÚP obce Bohdalec
 9. Venkovní plochy – relaxační centrum
 10. Žádosti o finanční příspěvky
 11. Schválení závěrečného účtu České dědictví UNESCO
 12. Odměny ředitelů příspěvkových organizací města
 13. Různé

 

PRO INFORMACI:

Zápisy z komisí

Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 540/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 907/2 – zahrada ve výměře 60 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem přístupu na p. č. 907/1 pro budoucí výstavbu RD.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem novostavby garáže u ŘRD na p. č. 570/310 v ul. Vejmluvova, ZR 2 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem a dále za dodržení podmínky:

- souhlasné stanovisko správce a majitele el. sítí (pilířek na pozemku)

- dodržení uliční čáry, kterou stanoví stavební úřad a stavba ji bude respektovat

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 517/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 20 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem rozšíření již užívané sousední zahrádky u byt. domu Srázná 257/3, ZR 2.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 108 na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a manžely Ing. Janem a Dagmar Kroupovými, ZR 2 – jako nájemci, na dočasné užívání pozemku části pův. p. č. 721/1 ve výměře 67,2 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) nově p. č. 1136 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití pro zřízení zahrádky u byt. domu s tím, že výše nájemného od 1. 1. 2012 činí 3,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9523/3 – orná ve výměře cca 30 m2 (dle mapového podkladu), p. č. 9528/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 233 m2 a p. č. 9529/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 104 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem doplnění již schváleného odprodeje pozemků pro rozšíření areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí komunikace do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to místní komunikace MS 9/40 – 2. část vybudované na p.č. 9538 a 9537/1 – dle GP č. 3345-306/2011 ze dne 7. 12. 2011 nově na p. č. 9541/7 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 455 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1 – v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním stavby místní komunikace vybudované v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 - za cenu dle znaleckého posudku č. 1189-13/12 ze dne 5. 4. 2012, vyhotoveného Ing. Zdeňkem Tulisem, ve výši 1.089.302,-- Kč včetně DPH.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města ukládá finančnímu odboru MěÚ Žďár nad Sázavou uhradit částku ve výši 127.782,-- Kč panu Josefu Linsbauerovi v souvislosti s využitím předkupního práva k pozemku p.č. 6207 ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku do majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 z majetku Města Žďáru nad Sázavou a to dešťové kanalizace v hodnotě 1.916.017,-- Kč a splaškové kanalizace v hodnotě 1.447.590,-- Kč vybudované v souvislosti se stavbou vodního díla „Průmyslová zóna Jamská, technická infrastruktura – 2. etapa, vodovod, splašková a dešťová kanalizace“ v rámci výstavby areálu firmy AQUASYS s.r.o. se sídlem Strojírenská 1208/12, ZR 1, dle povolení vodního díla vydaném MěÚ Žďár n. Sáz., odborem ŽP pod č.j. ŽP/997/08/MB ze dne 22.5.2011.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Haškova 17 se sídlem Haškova 1136/17, Žďár nad Sázavou 6 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 6092 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie, u vybraných bytů nové sloupce lodžií, zateplení fasády byt. domu, nový dlážděný a okapový chodník, oprava vstupního schodiště v rámci stav. úprav BD čp. 1136, ZR 6 v ul. Haškova 17, včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 6091 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4411373/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6929/1, 6929/2, 6952, 6953, 6954, 6957 a 6959/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby  „Žďár n. Sáz., Jihlavská, rozšíření DS, ALFA SCRAP“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 v rámci výstavby „Areál sběru a výkupu odpadu a autovrakoviště společnosti ALFA SCRAP s.r.o.“ včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. JMP/Žďár n. S./11-1/12, KS:1211001111 mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Novostavba řadového RD, včetně přípojek inž. sítí, Zámek Žďár,“ číslo stavby 3400282, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 10,92 m, na části pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na p. č. 570/443 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Vejmluvova, ZR 2 - včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – doplnění původního usnesení RM ze dne 7. 9. 2009 ve věci uzavření smlouvy č. 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – stavba „20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR“ – zemní metalické kabely TCEPKPFLE 10 XN a 5 XN a tlustostěnné trubičky 10/5,5 mm uložené do vrapovaných chrániček a to na části p. č. 8001/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že smlouva č. SPP 11010-019029, 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – se doplňuje o další pozemek p. č. 8002/1 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3388-1434/2011 ze dne 13. 3. 2012.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje částečnou změnu trasy uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě ve věci uzavření smlouvy č. SPP 16010-019180 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – schváleného v RM dne 23. 4. 2012 - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 7020 a 7022 – vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel – stavba „SPP 16010-019180, Radonín, Žďár n. S., ÚPS, obnova E.ON“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného s tím, že dotčené parcely se nemění – trasa vede po stejných parcelách.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 541/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Marií Kocourkovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinem Horáčkem dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Nájemné je stanoveno v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o  nájmu nebytového prostoru ze dne 19.04.2012, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Viktorem Musilem,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 542/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města ukládá odboru majetkoprávnímu doplnit Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene jako podklad pro uzavření oficiální smlouvy kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene dle požadavků předložených radou města, tj. vyšší smluvní pokuta, studie využitelnosti objektu, ručení fyzických osob, a doplněnou smlouvu projednat se společností EUROWIS s.r.o. Výsledek projednání bude předložen na následujícím jednání rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 538/2012/POMŠ

Přijetí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcného sponzorského daru.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 539/2012/POMŠ

Žádost o povolení odpisu nedobytných pohledávek

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou odpis nedobytných pohledávek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 543/2012/ORÚP

Smlouva s E.ON – přeložky VN, NN ul. Dolní

Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. Z101119277.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

p> 7. Usn. 545/2012/ORÚP

Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených a ukládá MěÚ připravit změnu a doplnění Pravidel zřizovatele.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 546/2012/ORUP

Dohoda o pořízení změny č. 1 územního plánu Bohdalec

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu Bohdalec.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 544/2012/ORÚP

Venkovní plochy – relaxační centrum

Rada města po projednání ukládá Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a ÚP zajistit projekt stavby „Venkovní plochy – relaxační centrum“ podle předložené varianty č. 2.

Rada města ukládá odboru rozvoje a územního plánování a řediteli PO Sportis zahájit jednání s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, o přemístění školní zahrady a předložit řešení radě města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 549/2012/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

Svazu učitelů postižených z politických důvodů, Doubravník na činnost svazu ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Svazu diabetiků – územní organizaci Žďár nad Sázavou na podporu činnosti organizace ve výši 5.000,-Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Best Fitness, občanskému sdružení, Žďár nad Sázavou na organizaci Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters v kulturistice fitness, bodyfitness a bikiny 2012 ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 550/2012/ŠKS

Schválení závěrečného účtu České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Ústní zpráva/1.MST

Odměny ředitelů příspěvkových organizací města

Rada města schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum dle provedeného hodnocení výsledků činností a hospodaření za rok 2011.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 548/2012/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města po projednání ukládá kulturní komisi ve spolupráci s řediteli a vedoucími příslušných příspěvkových a kulturních organizací zpracovat návrh dlouhodobé koncepce kultury města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 547/2012/OS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise péče o rodinu a děti ze dne 27.3.2012 a se zápisem z jednání zdravotní komise ze dne 5.3.2012.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města