Zápis z 42. schůze rady města konané dne 18.6.2012

zveřejněno: 18. 6. 2012

ZÁPIS

z 42. schůze rady města konané
dne 18.6.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 42. schůze rady města:

 1. Vyhlášení volných dnů pro žáky ZŠ Komenského 6
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Vyřazení majetku
 5. Školné MŠ ZR pro školní rok 2012/2013
 6. Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ
 7. Urbanistická studie Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž
 8. Záměr „Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím“
 9. Dohoda o pořízení ÚP obce Vatín
 10. PO Kultura Žďár – rozpočtové opatření
 11. Žádost o souhlas s nákupem investičního majetku
 12. Zpráva o výkonu veřejného opatrovnictví
 13. Povolení loterie nebo jiné podobné hry
 14. Dodatek č. 6 – Smlouva ODAS
 15. Odvolání člena bytové komise, jmenování nového člena bytové komise>
 16. Zastávka „Žďár – průmyslová zóna"
 17. Spolupráce na projektu „Rozvoj areálu zámku“
 18. Žádost o finanční příspěvek
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 579/2012/3.ZŠ

Vyhlášení volných dnů pro žáky ZŠ Komenského 6

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášené volné dny pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6 z organizačních a technických důvodů na dny 26.6., 27.6., 28.6., 29.6.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 580/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 198/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 16 m2 a části p. č. 199/2 – zastavěná plocha ve výměře cca 2 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem zajištění přístupu k zadní části nebytového prostoru k rampě pro vchod a příjezd zásobování z důvodu budoucího rozdělení nebytové jednotky (č. 61/5 v domě čp. 60 a 61) na více samostatných nebytových jednotek se samostatnými vstupy. Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 11a, Praha 3 - Žižkova a to p. č. 735/9 – trv. trav. porost ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „U Milířů“ u řeky Sázavy za ul. Purkyňova, ZR 2 - za účelem využití pro sport a rekreaci.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 7. 5. 2012 č.j. 540/2012/OP – bod b) ve věci vyhlášeného záměru a vyhlášený záměr č. Z-165/2012-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár – za účelem novostavby garáže u ŘRD na p. č. 570/310 v ul. Vejmluvova, ZR 2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6522 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu pozemku ve vlastnictví města uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a manžely Zdeňkem a Danou Lojkovými, ZR 2, kterým se rozšiřuje pronájem o část p. č. 517/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 20 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 39, 41 se sídlem Okružní 2036/39, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1459 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení přední části obvodové stěny byt. domu a přístavby nových zavěšených prefabrikovaných železobetonových lodžií na přední (jižní) straně domu v rámci stav. úprav BD čp. 2035 a 2036, ZR 3 v ul. Okružní 39 a 41 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1453 a 1454 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 581/2012/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č. p. 1825 na Revoluční ulici č. or. 11,  ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Reginou Nečasovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání setrvává na svém rozhodnutí ze dne 21.5.2012 a nevyhovuje žádosti paní Jolany Dvořáčkové o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č. p. 1936 na Brodské ulici č. or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 3“ ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Miloslavem Odvárkou,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou:

a) kancelář č. 306 o celkové výměře 15,42 m2 ve 3. NP. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Ing. Hanou Křižovičovou, Žďár nad Sázavou, výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

b) kancelář č. 307 o výměře 28,12 m2 ve 3. NP. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou RANIRAX Systéms, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

c) kancelář č. 409 o výměře 30,34 m2 ve 4. NP. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Kateřinou Dvořákovou, Zhoř, PSČ 588 26. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č. p. 235, Havlíčkovo náměstí č. or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 (Čechův dům) o celkové výměře 39,60 m2. Uvedený prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 588/2012/OP

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 356.534,78 Kč

- vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu HIK v celkové výši 53.438,50 Kč

- likvidaci, převod a prodej věcí nalezených dle předloženého návrhu HIK

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 582/2012/POMŠ

Školné MŠ ZR pro školní rok 2012/2013

Rada města po projednání bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, o výši školného pro školní rok 2012/2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 583/2012/POMŠ

Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ

Rada města po projednání schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 584/2012/ORÚP

Urbanistická studie Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž

Rada města po projednání schvaluje urbanistickou studii „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“, doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu města a ukládá Městskému úřadu, odboru rozvoje a ÚP, zajistit další přípravu podle této studie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 585/2012/ORUP

Záměr – Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím“

Rada města po projednání schvaluje projektový záměr akce „Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím“ Žďár nad Sázavou a ukládá MěÚ odboru rozvoje a ÚP ve spolupráci s projektovým koordinátorem odeslat žádost o dotaci na ROP JV.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 586/2012/ORÚP

Dohoda o pořízení územního plánu obce Vatín

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení územního plánu Vatín.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 587/2012/Kultura

PO Kultura Žďár – rozpočtové opatření

Rada města po projednání schvaluje PO Kultura provedení oprav z vlastních zdrojů, navýšení rozpočtové položky opravy o 75 000,- Kč a použití RF jako zdroje financování.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 589/2012/4.ZŠ

Žádost o souhlas s nákupem dlouhodobého hmotného majetku

Rada města po projednání schvaluje nákup dlouhodobého hmotného majetku, který bude hrazen z investičního fondu organizace.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 590/2012/OS

Zpráva o výkonu veřejného opatrovnictví

Rada města bere na vědomí informaci o výkonu funkce opatrovníka, kterou zajišťují pověření pracovníci sociálního odboru Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města na základě předložených informací konstatuje, že opatrovnictví za Město Žďár nad Sázavou je pracovníky sociálního odboru vykonáváno dobře a svědomitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 592/2012/OF

Povolení loterie nebo jiné podobné hry

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o stavu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v uvedených provozovnách.

Rada města ukládá Městské policii doplnění zprávy o statistiku závadového jednání, které lze vztahovat k provozování VHP a JTHZ ve městě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 594/2012/KS

Dodatek č. 6 – Smlouva ODAS

Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nakládání s odpadem ze dne 24.4.2007.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

15. Usn. 593/2012/STAR

Odvolání člena bytové komise

Jmenování nového člena bytové komise

Rada města odvolává na jeho vlastní žádost pana Romana Břesku z funkce člena bytové komise Rady města Žďár nad Sázavou.

Rada města děkuje panu Romanu Břeskovi za jeho práci v bytové komisi

Rada města jmenuje pana Jaroslava Miklíka členem bytové komise Rady města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0.

 

16. Usn. 596/2012/2.MST

Zastávka „Žďár – průmyslová zóna“

Rada města ukládá starostce města a příslušným odborům MěÚ jednat s ŘSD, SŽDC a Krajem Vysočina o technickém řešení a finančním zajištění přechodu cestujících přes místní komunikaci v lokalitě vlakové zastávky ČD Žďár – průmyslová zóna,  a to nejpozději do konce měsíce června 2012. Požadavky SŽDC a ŘSD, které vyplynuly z připravovaného projektu, jsou jako budoucí závazek pro město nepřijatelné.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 595/2012/2.MST

Spolupráce na projektu „Rozvoj areálu zámku“

Rada města byla seznámena se záměrem projektu Revitalizace zámeckého areálu ve Žďáru nad Sázavou, který se bude ucházet o podporu v rámci dotačního řízení ROP Jihovýchod.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města deklaruje zájem na spolupráci města Žďár nad Sázavou na záměru projektu Revitalizace zámeckého areálu ve Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2 

 

18. Usn. 597/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Čochtanklubu Žďas Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč na uspořádání Mistrovství České republiky v distančním plavání s ploutvemi a 3. kola Českého poháru v distančním plavání s ploutvemi v areálu Amfora na Velkém Dářku dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města