Zápis z 5. schůze rady města konané dne 29.12.2010

zveřejněno: 29. 12. 2010

ZÁPIS

z 5. schůze rady města konané
dne 29.12.2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing.  Karel Straka

 

Schválený pořad 5. schůze rady města:

  1. Rozpočtová opatření
  2. Změna rozpočtu – úprava výše příspěvku na provoz 2010
  3. Rozpočtová opatření č. 8/2010/RM
  4. Smlouvy – údržba lyžařských tratí
  5. Smlouva – sportoviště
  6. Žádost o finanční příspěvek
  7. Žádost o užití znaku města
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 68/2010/Kultura

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura na rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 69/2010/Ssm

Změna rozpočtu – výše příspěvku na provoz 2010

Rada města po projednání schvaluje snížení příspěvku na provoz PO SSM ve výši Kč 1.100 tis. v roce 2010 a změnu ukazatelů rozpočtu 2010 a doporučuje ZM uvolnit v rámci finančního vypořádání roku 2010 částku Kč 1.100 tis. jako příspěvek do investičního fondu p. o. Sociální služby města Žďár n. S.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 70/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 8/2010/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010/RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 71/2010/OŠKS

Smlouvy – údržba lyžařských tratí

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace, mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10 dne 01.02.2010, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lyžařských tratí, mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a panem Jiřím  Bradáčem, Studentská 1710/16, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 72/2010/OŠKS

Smlouva – sportoviště

Rada města po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování provozní dotace na dokrytí roční ztráty“ mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 73/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města schváleného rozpočtu r. 2011 ve výši 10.000,- Kč Tělocvičné  jednotě Sokol Nové Veselí na zajištění kvalifikačního turnaje o postup na MS juniorů, které se koná ve dnech 7. – 9.1.2011 dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 74/2010/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání bere na vědomí užití loga města Žďáru nad Sázavou společnosti D.I.S., spol. s r. o., Brno – Královo Pole, Křižíkova 2960/72 na informační tabuli akce: „Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

8. Různé

Schválení odměny

Rada města schvaluje odměnu ředitelům PO města a vedoucímu organizační složky Regionálního muzea ve výši dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3

 

Schválení prodloužení realizace akce

Rada města schvaluje prodloužení realizace akce dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne 16.2.2010 o. s. Modré dny Nové Město na Moravě do 28.2.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdržel se 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města