Zápis z 50. schůze rady města konané dne 5.11.2012

zveřejněno: 5. 11. 2012

ZÁPIS

z 50. schůze rady města konané
dne 5.11.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 50. schůze rady města:

 1. Pivo Santiniho hvězda
 2. Přijetí daru
 3. Žádost o dlouhodobý pronájem plavecké školy
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Dohoda o výkonu veřejné služby
 7. Stanovení ceny knihy Žďárský uličník
 8. Změna člena komise pro sport a volný čas
 9. Schválení uzavření dohody o spolupráci s HZS hl.m.Prahy
 10. Prezentace města
 11. Omezení provozu VHP a JTHZ
 12. Rozhodnutí města o přijetí dotace
 13. Výběrové řízení – zbraně pro MP
 14. Různé:

  Schválení odvodu PO Poliklinika
  Změna Jednacího řádu Rady města Žďár nad Sázavou

  PRO INFORMACI:

  Usn. 712/2012/OS
  Výpis ze zápisu z komise ROD a pracovní skupiny

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 705/2012/1.MST

Pivo Santiniho hvězda

Rada města bere na vědomí provedené kroky a vyhodnocení dosavadního využití reklamního předmětu – piva Santiniho hvězda.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje snížené ceny piva Santiniho hvězda dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení  Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě o ochranné známce dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje marketingovou podporu piva Santiniho hvězda ze strany města po předchozím odsouhlasení umístění a vzhledu radou města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 700/2012/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 701/2012/SPORTIS

Žádost o dlouhodobý pronájem plavecké školy

Rada města po projednání bere na vědomí žádost paní Markové na dlouhodobý pronájem plavecké školy v relaxačním centru a konstatuje, že provozovatelem relaxačního centra je SPORTIS příspěvková organizace a její ředitel, který je městu odpovědný za provoz a jeho ekonomiku i podnájemní vztahy v tomto objektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 702/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města ruší záměr č. Z-110/2011-OP na prodej budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p. č. 316 a p. č. 317 a prodej pozemku p. č. 316,  zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p. č. 317,  zastavěná plocha ve výměře 1 612 m2, vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3127 ve výměře 14 m2 – pod TS Žďár T51 Vysočany – ul. K Přehradě, ZR 5, p. č. 3298 ve výměře 24 m2 –  pod TS Žďár T34 Potok Libušín – ul. Studentská, ZR 4, p. č. 3311 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T31 Dětské středisko – ul. Dolní ZR 1, p. č. 3318 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T32 Vodaři Libušín – ul. Studetská, ZR 4, p. č. 6012 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T54 Palachova 1 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6025 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T55 Palachova 2 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6029 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T56 Palachova 3 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6031 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T57 Palachova 4 – ul. Palachova, ZR 6 a p. č. 6076 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T30 Jihlavská blok 18 – ul. Jihlavská, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků pod objekty technické vybavenosti – trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1040003496/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3704, 3705, 3708, 3709, 3712/1, 3713, 3719, 3720, 3724, 3725, 3726, 3732, 3733, 3737, 3739, 3745, 3853, 3854, 3857, 3858  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Neumannova: rekonstrukce NN“, spočívající v umístění zemního kabelu NN, rozpojovacích a přípojkových skříní,v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 30.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Znojmont, s. r. o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 119/1, 119/7, 119/8, 119/13 a 119/17 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního kabelového vedení elektro přípojky, plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace, přesah střechy v rámci vybudování novostavby víceúčelového objektu – IOOV v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, na p.č. 119/9 v k. ú. Město Žďár včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedených sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu zakládající právo provést stavbu v rámci akce „Novostavba místní komunikace – KREJDY“ na pozemku p.č. 8984 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Město Žďár, která bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava v předloženém znění – viz příloha č. 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 703/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 29, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhovuje žádosti ředitelky PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a v současné době nebude vyhlašovat záměr na pronájem bytu, který se nachází v objektu základní školy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2  ke Smlouvě o  nájmu nebytového prostoru ze dne  01.10.2012. Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností  IDA GRUNT s.r.o., se sídlem Nádražní 496/29, 591 01 Žďár nad Sázavou,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 704/2012/OS

Dohoda o výkonu veřejné služby

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohod o výkonu veřejné služby s Krajskou pobočkou úřadu práce České republiky v Jihlavě a zmocňuje starostku  paní Ing. Dagmar Zvěřinovou k jejich podpisu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 706/2012/Rgm

Stanovení ceny publikace „Žďárský uličník“

Rada města po projednání schvaluje cenu publikace „Žďárský uličník“ dle předložené varianty B.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 709/2012/ŠKS

Změna člena Komise pro sport a volný čas

a) Rada města po projednání odvolává člena Komise pro sport a volný čas Vlastislava Křištu s účinností od 1.11.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města pro projednání jmenuje Bc. Věru Veselou novou členkou Komise pro sport a volný čas místo odstupujícího člena Komise pro sport a volný čas Vlastislava Křišty s účinností od 1.11.2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 708/2012/Star.

Dohoda o spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl.m.Prahy

Rada města schvaluje uzavření dohody o spolupráci mezi městem Žďár nad Sázavou a Hasičským záchranným sborem hl.m. Prahy v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 707/2012/STAR.

Prezentace města

Rada města po projednání schvaluje:

1. Vypracovat dodatek ke smlouvě s firmou PAROLA s.r.o. Jihlava s platností od 1. 1. 2013, v němž bude zahrnuto rozšíření Novin žďárské radnice o osm tiskových stran a zřízení redakční rady.

2. Navýšení rozpočtu na náklady spojené s rozšířením Novin žďárské radnice na rok 2013 ze stávajících 60.000 Kč/rok na 312.000 Kč/rok. Toto navýšení financovat z příjmů podle zákona o loteriích.

3. Redakční radu Novin žďárské radnice ve složení: předsedkyně Ing. Dagmar Zvěřinová, členové Mgr. Jaromír Brychta, Bc. Ladislav Bárta, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka, Mgr. Karel Herold, JUDr. Miloš Jirman, PaedDr.Jaroslav Ptáček, Jana Svobodová.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 713/2012/OF

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj.MF-95664/2012/34-4 a MF – 99070/2012/34-10.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 714/2012/ORÚP

Rozhodnutí města o přijetí dotace

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace na akci Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0.

 

13. Usn. 711/2012/MP

Výběrové řízení – zbraně pro MP

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na nákup služebních zbraní určených pro městskou policii.

Rada města stanovuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Dagmar Zvěřinová – předsedkyně komise, ing. Rudolf Voráček, Ing. Milan Petr, Mgr. Martin Kunc, nprap. Bc. Tibor Ladič, nprap. Robert Suchý, Bc. Stanislav Maštera – členové komise.

Rada města schvaluje oslovení účastníků výběrového řízení a to České zbrojovky a.s., Svat.Čecha 183, Uherský Brod, CB Servis Centrum s.r.o., Střelnice Borek 34, České Budějovice, který zastupuje v ČR firmu Walter (Německo) a MPI CZ s.r.o., Hornokrčská 704/13, Praha, který zastupuje v ČR firmy GLOCK Ges.m.b.H.(Rakousko), Aimpoint AB (Švédsko), Sturm, Roger and Co. (USA), Brügger&Thomet (Švýcarsko), Fobus International (Izrael) a Sioen (Belgie).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Různé

Usn.715/2012/Pol.

Schválení odvodu PO Poliklinika

Rada města revokuje usnesení Rady města č.j.519/2012/Pol.ze dne 10.4.2012 v bodě 1) a 2) a schvaluje odvod PO Poliklinika ve výši 1.850.000 Kč do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Změna Jednacího řádu Rady města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje  změnu Jednacího řádu Rady města, kdy v §4 bod 3. se slova „nejméně pět dní“ nahrazují slovy „nejméně tři dny“ s účinností od 6.11.2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn.712/2012/OS

Výpis ze zápisu z komise ROD a pracovní skupiny

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu ze 14. zasedání Komise péče o rodinu a dítě ze dne 25.9.2012, s výpisem ze zápisu z 15: jednání Komise péče o rodinu a dítě ze dne 23.10.2012 a s výpisem ze zápisu z jednání Pracovní skupiny pro řešení sociálně-patologických jevů ze dne 20.9.2012.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města