Zápis z 52. schůze rady města konané dne 19.11.2012

zveřejněno: 19. 11. 2012

ZÁPIS

z 52. schůze rady města konané
dne 19.11.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 52. schůze rady města:

 1. Active-SVČ – financování
 2. Souhlas s přijetím daru
 3. Doplnění pořadníku DPS
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Směrnice č.3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků vč. odpovědnosti
 7. Směrnice č. 4/2012 pro odpis dlouhodobého majetku
 8. Směrnice č.5/2012 o evidenci majetku
 9. Rozhodnutí o způsobu odpisu dlouhodobého majetku
 10. Dohoda o převodu zimního stadionu
 11. Pěší trasy podél barokního mostu – řešení parkování
 12. Žádosti o změnu ÚP č.4 a změny regulačního plánu č. 2
 13. Žádost Římskokatolické farnosti ZR 2
 14. Rozpočtové opatření – vodní hospodářství
 15. Rozdělení finančních prostředků z příjmů ze zákona o loteriích
 16. Rozpočet města 2013 – 2.čtení
 17. Různé: Dotisk knihy „Žďárský uličník I“

   

  PRO INFORMACI:

  Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 6.11.2012

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 716/2012/0Active-SVČ

Active – SVČ – financování

Rada města po projednání bere na vědomí předloženou zprávu o financování Active-středisko volného času, příspěvková organizace.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 718/2012/p.o.Ssm

Souhlas s přijetím darů

Rada po projednání schvaluje věcných darů pro p.o.Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 719/2012/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 720/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení ze dne 24. 9. 2012 ve věci vyhlášeného záměru č. Z-208/2012-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 774/3 – orná půda ve výměře cca 1 800 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků pro klienty ÚSP Křižanov v rámci akce „Transformace ÚSP Křižanov“ s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Částečná revokace se schvaluje tak, že nově se mění výměra části prodávaného pozemku dle zhotoveného GP č. 743-234/2012 ze dne 2. 11. 2012 a to z pův. pozemku p. č. 774/3 – orná půda oddělena část nově označená jako p. č. 774/84 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Zámek Žďár.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Rámiše,  ZR 4 a to p. č. 1104 – ost. plocha, zeleň ve výměře 145 m2 a p. č. 1105 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka, na kterých se nachází zčásti veřejná zeleň a místní komunikace – chodník včetně zastávky MHD s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 204 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Husova, ZR 1 – za účelem umístění kontejneru pro zázemí u RD čp. 847/9 na p. č. 184/2 v k. ú. Město Žďár k umístění stavebního materiálu a zahradního nářadí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6726 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 6727 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží „U ZDARU“ v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Peňázovi,  620 00 Brno – Tuřany, Holásky a to p. č. 6621 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Evě Němcové,  ZR 6 a to p. č. 6691/5 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Liborovi a Jitce Dolákovým,  ZR 2 a to části p. č. 1136 – ost. pl., zeleň v zástavbě a části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 65 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem využití na zahrádku u byt. domu Lesní čp. 255/31 po přestěhování do uvedeného byt. domu.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Filipovi a Veronice Pružincovým,  a to části p. č. 2759 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 30 m2 – za účelem zřízení zahradního posezení + houpačka a hrací prvky pro děti s tím, že další část uvedené parcely ve výměře 30 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Luční čp. 1075/44 na p. č. 2751, ZR 5, bude zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a SPORTIS, příspěvkovou organizací se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 - jako nájemcem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3842/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 2 408 m2, p. č. 3842/2 – ost. plocha, sport a rekreační plocha ve výměře 287 m2, p. č. 3837/2 – ost. plocha ve výměře 484 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem využití pro potřeby sportovně relaxačního centra v lokalitě u základní školy, Švermova 4, ZR 4 – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nepotřebného majetku mezi Active - středisko volného času, příspěvková organizace  se sídlem  Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 72052414, DIČ CZ72052414 a Městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu – viz příloha č. 8.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb k akci Města Žďár n. Sáz. „Světelné signalizační zařízení ul. Brodská – Revoluční, Žďár n. Sáz.“ mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem stávajícího vodovodu a kanalizace, dále Městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem pozemků p. č. 1255, 1386, 1254, 1250, 1059, 1066/3, 1003, 1053, 963/1, 1262, 1263, 950 a 937 a současně investorem stavby „Světelné signalizační zařízení ul. Brodská – Revoluční, Žďár n. Sáz.“ a Vodárenskou akciovou společností, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno – divize Žďár nad Sázavou se sídlem Studentská 1133, Žďár n. Sáz. – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko,týkající se vybudování nových stožárů světelného signalizačního zařízení a kabelového rozvodu předmětné stavby na shora uvedených pozemcích ve vlastnictví města a dále na p. č. 1084 – vše v k. ú. Město Žďár, jejímž vlastníkem je ŘSD ČR Praha v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem předmětného pozemku a objektu a společností Asklepius Společnost privátních zdravotníků spol. s r. o. se sídlem Studentská 1694/7, Žďár n. Sáz. – jako investorem předmětné stavby, a to Smlouvy zakládající právo provést stavbu na p. č. 3354 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města v rámci stavby Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti (lékárna – ul. Studentská) č.p. 1694 ve Žďáře nad Sázavou, ul. Studentská 7, ZR 4 na p. č. 3353 v k. ú. Město Žďár v předloženém znění – viz příloha č. 10.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi p. Alešem Kolocem a p. Miroslavem Kolocem, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 290 a p. č. 409 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 0,5 m kolem uvedeného domu – za účelem zateplení objektu domu (zateplením obvodového pláště dojde ke zvětšení obrysu cca o 80 mm na pozemek města, kde je umístěn

chodník – jedná se o část ul. Nádražní a Tyršova) včetně přístupu a příjezdu k uvedenému domu na p. č. 274 v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 014130001881 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1005, 1011/5, 1013/1 a 1013/2  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Okružní, přeložka NN, GREMIS“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 721/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 400 Kč/m2/rok. 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru  na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 75 na nám. Republiky, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, kancelář č. 206 v I. NP o výměře 29,30 m2.  Minimální výše nájemného je  663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1132, Švermova ulice č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 (4. ZŠ) o celkové  výměře  23,94 m2. Uvedený prostor je vhodný k provozování masáží a regenerace. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce majetku, který je vybavením informačního a turistického centra  umístěného  v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce bude  uzavřen  Mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bohuslavem Nahodilem na dobu určitou do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o nájmu, která bude uzavřena  mezi Městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 722/2012/OP

Směrnice č. 3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 723/2012/OP

Směrnice č. 4/2012 pro odpis dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 4/2012 pro odpis dlouhodobého majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 724/2012/OP

Směrnice č. 5/2012 o evidenci majetku

Rada města po projednání schvaluje Směrnici č. 5/2012  o evidenci majetku

dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 725/2012/OP

Rozhodnutí o způsobu odpisu dlouhodobého majetku

Rada města po projednání schvaluje rovnoměrný způsob odpis dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 717/2012/2.MST/OP

Převod objektu zimního stadionu

1. Rada města potvrzuje svoje prohlášení ze dne 30.10.2011 a opětovně deklaruje, že v případě převodu objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č.2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č.2160, ostatní plocha, o výměře 916m2 v k.ú. Město Žďár, obec a okres Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, převezme veškerá práva a povinnosti, vyplývající z poskytnuté státní dotace, název akce „TJ Žďár nad Sázavou“, občanské sdružení IČ 00547492 – rekonstrukce zimního stadionu“, evidenční číslo ISPROFIN 298222-0439 ze dne 20.7.2009, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 20.7.2009, č.j. 12/39856/2009-12 a z poskytnuté státní dotace, název akce „PS7-TJ Žďár nad Sáz.-Reko povrchu FS na ÚP“, dotace z programu 233510, evidenční číslo ISPROFIN 233512-2258, rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 24.10.2007, čj.23650/2007-480.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a TJ Žďár nad Sázavou,  předmětem které je převod objektu zimního stadionu č.p.1496, postaveném na pozemku p.č.2159, pozemku p.č.2159, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5434 m2 a pozemku p.č.2160, ostatní plocha, o výměře 916m2 v k.ú. Město Žďár, obec a okres Žďár nad Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 726/2012/ORUP

Pěší trasy podél barokního mostu – řešení parkování

Rada města po projednání schvaluje postup přípravy projektu stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, včetně parkoviště, Žďár n.S.“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 727/2012/ORUP

Žádosti o změnu ÚP č. 4 a změny regulačního plánu č. 2

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- Schválit návrh č. 1- Zemědělského družstva SVĚTNOV

- Neschválit návrh č. 2 – Sallerovy výstavby – Invest I, spol. s r.o.

- Schválit návrh č. 3 – Ing. Lubomíra Königa

na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

- Schválit návrh č. 1 – Ing. Lubomíra Königa

- Schválit návrh č. 2 – Městského úřadu Žďár nad Sázavou

na pořízení změny č. 2 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 728/2012/ORUP

Žádost Římskokatolické farnosti ZR 2

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na restaurátorské práce na obnově vnitřních dveří v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Příspěvek bude uhrazen z položky Projekty rozpočtu města pro rok 2012.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

14. Usn. 729/2012/ORUP

Rozpočtové opatření – vodní hospodářství

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 730/2012/2.MST

Návrh rozdělení příjmu z automatů

Rada města po projednání schvaluje navrhované rozdělení finanční částky ve výši 142.500 Kč z příjmů ze zákona o loteriích určených na sportovní činnost oddílů ve městě dle předloženého materiálu . O rozdělení zbývajících 407.500 Kč rada města rozhodne po předložení smluv dokládajících příjmy oddílů od loterijních společností.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

16. Usn. 732/2012/OF

Rozpočet města 2013 – 2. čtení

 Rada města po projednání:

- Doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2013

- Schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2013-2017

- Schvaluje návrh investičního výhledu na roky 2013-2015

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Různé

Ústní zpráva/RM

Schválení dotisku knihy „Žďárský uličník I“

Rada města schvaluje dotisk knihy „Žďárský uličník I“ v počtu 1000 ks.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

PRO INFORMACI:

Usn.731/2012/2.MST

Zápis z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 6.11.2012

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise pro sport a volný čas ze dne 6.11.2012.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města