Zápis z 53. schůze rady města konané dne 3.12.2012

zveřejněno: 3. 12. 2012

ZÁPIS

z 53. schůze rady města konané
dne 3.12.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 53. schůze rady města:

 1. Schválení technického zhodnocení budovy, schválení odepisování technického zhodnocení budovy
 2. Zrušení prohlášení pozemku za kulturní památku
 3. Rekonstrukce povrchů nám. Republiky – předfinancování stavby
 4. Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím –   předfinancování  stavby
 5. Přijetí daru – zvonkohra
 6. Žádost o povolení změny v rozpočtu POMŠ
 7. Vyhláška č.5/2012 o poplatku za komunální odpad
 8. Kritéria pro přijímání dětí do 1.tř.ZŠ
 9. Návrh grantových programů pro rok 2013
 10. Smlouva – zajištění provozu TIC
 11. Stanovení ceny propagačního materiálu
 12. Majetkoprávní úkony RM
 13. Majetkoprávní úkony ZM
 14. Byty a nebytové prostory
 15. Omezení provozu JTHZ
 16. Rozpočtové opatření č. 10/2012/ZM
 17. Návrh rozdělení výnosů loterijní daně
 18. Schválení kupní smlouvy – zbraně pro Městskou policii
 19. Různé:

  Změna člena v komisi pro sport a volný čas
  Revokace usnesení – členství v MAS Santiniho Žďársko
  Zrušení usnesení 707/2012/STAR – bod č. 2

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 752/2012/Pol.

Schválení technického zhodnocení budovy

Schválení odepisování technického zhodnocení budovy

Rada města po projednání schvaluje technické zhodnocení budovy, které bude sloužit pro pobočku VZP a zároveň PO Poliklinika schvaluje odepisování tohoto technického zhodnocení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 733/2012/ORÚP

Zrušení prohlášení pozemku za kulturní památku

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti na zrušení prohlášení pozemku parc.č.198/2 v k.ú. Město-Žďár, rejstříkové číslo kulturní památky – 20226/7-4632, za kulturní památku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 734/2012/ORÚP/PK

Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky – předfinancování stavby

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předfinancování akce „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předpokládaného projektu v odhadované výši 41 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 735/2012/ORÚP/PK

Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním vyžitím – předfinancování stavby

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předfinancování akce „Žďárský Santiniho okruh za poznáním a vyžitím“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši 31 mil.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 747/2012/ORÚP

Přijetí daru – zvonkohra

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru – zvonkohry od a.s. ŽĎAS.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 736/2012/POMŠ

Žádost o povolení změny v rozpočtu Mateřské školy Žďár nad Sázavou, p.o.

Rada města po projednání schvaluje změny v rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 737/2012/KS

Vyhláška č. 5/2012

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

8. Usn. 739/2012/ŠKS

Kritéria pro přijímání dětí do 1. tříd základních škol

Rada města po projednání byla seznámena s kritérii pro přijímání dětí do 1. tříd jednotlivých základních škol ve Žďáře nad Sázavou pro rok 2013/2014 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 740/2012/ŠKS

Návrh grantových programů pro rok 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2013 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2013 - 400 tis.Kč

2. KULTURA 2013 - 500 tis.Kč

3. SPORT 2013 - 3.100 tis.Kč

4. EDIČNÍ ČINNOST 2013 - 100 tis.Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 741/2012/ŠKS

Smlouva – zajištění provozu TIC

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění provozu Turistického informačního centra Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Bohuslavem Nahodilem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 749/2012/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje ceny 2. vydání knihy „ Poutní kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 742/2012/OP

Majetkoprávní úkony - RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2478 – zahrada ve výměře cca 150 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržby s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Věry Pejchalových (SJM),  ZR 5, a to části p. č. 8025 – orná půda ve výměře cca 6 500 m2 v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8022 – trvalý trav. porost, p. č. 8023 – orná půda, p. č. 8024 – orná půda, p. č. 8065 – ost. pl., ost. komunikace a p. č. 8070 – orná půda v celkové výměře cca 6 500 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar – za účelem vybudování inž. sítí pro připravovanou výstavbu 25 RD Klafar III, ZR 3, s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 648/1 – orná půda ve výměře 2 090 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve spoluvlastnictví PhDr. Dany Votoupalové, Brno–sever, Husovice (podíl ½) a Ing. Jarmily Daňkové,  Brno–sever, Černá Pole (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou akcí města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Františku Tejkalovi, ZR 2 a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 11. 12. 2001 ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a Základní školou Žďár nad Sázavou Švermova 4, příspěvkovou organizací, se sídlem Švermova 1132/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4 - jako nájemcem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3835 ve výměře 193 m2 - zast. plocha (skleník), p. č. 3837/1 ve výměře 1 004 m2 – ost. plocha, p. č. 3838 ve výměře 1 784 m2 – ost. plocha, p. č. 3839 ve výměře 1 448 m2 – ost. plocha, p. č. 3841 ve výměře 1 804 m2 – ost. plocha, p. č. 3842/3 ve výměře 183 m2 – ost. plocha a p. č. 3843/2 ve výměře 9 033 m2 - ost. plocha – sportoviště - vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v celkové výměře 15 449 m2 - za účelem využití pozemků pro zajištění výchovně vzdělávací činnosti – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 2379/2012 o nájmu pozemku mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako nájemcem a Povodím Vltavy, s.p. Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov - jako pronajímatelem, týkající se pronájmu pozemku p. č. 658/1 v kat. území Zámek Žďár ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. v rámci připravované akce města: Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž – za účelem umístění 4 x schodiště pro přístup do vody o rozměrech 2,0 x 1,5 m.a mola o rozměrech 1,5 x 9,0 m, s tím, že výše nájemného činí 20,-- Kč/m2/rok - dle předloženého návrhu viz příloha č. 6.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím domu Neumannova 2056, 2057, 2058 se sídlem Neumannova 2056, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3719 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,8 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem opravy a modernizace byt. domu - výměny stávajících balkonů za betonové lodžie v byt. domě čp. 2056-2058 v ul. Neumannova 35, 37 a 39, ZR 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3718, 3717 a 3716 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. SPP 11010-044627 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 1066/3, 1081, 1080, 835, 794, 769, 923, 768, 751, 148, 145, 214/1 a 311 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. 1. Máje, U Jezu a Kopečná, ZR 3 a dále nám. Republiky, ZR 1 - za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel – stavba „LTE2M_J_ZRBRO_OK“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 20.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. SPP 11010-044623 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 312, 346/1 a 352  – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Horní, ZR 1 - za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický kabel – stavba „LTE2M_J_ZRAGR_OK“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. EKO-JMP/Žďár n. S./685/12 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojky pro obytný soubor KLAFAR II – ul. Povoznická, Žďár nad Sázavou“, č. stavby 49195 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, dle KS č. 1211001588/161797, na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 7992/5, 7992/20 a 7998/18 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II ul. Povoznická, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. EKO-JMP/Žďár n. S./593/12 PŘELOŽKA o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu a plynovodní přípojky v rámci akce: Úprava povrchů Havlíčkova náměstí ve Žďáře nad Sázavou“, č. stavby 52716/3400307 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na částech pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 13/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Havlíčkova náměstí, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi společností VHS Bohemia a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p.č. 214/1 a 261 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 0,5 m – za účelem přesahu ozdobné, stupňovité – třemi stupni se rozšiřující římsy (nejširší 300 mm) do ul. Nádražní a nám. Republiky na fasádě objektu čp. 65 (býv. hotel Bílý lev) v lokalitě nám. Republiky, ZR 1 v rámci stavby „Výstavba podnikatelského inkubátoru SEVERITY ve Žďáře n. Sáz.“ umístěného na p. č. 251 v k. ú. Město Žďár, ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 743/2012/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Aleny Plevové,  ZR 6, a to části p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost – dle oddělovacího GP č. 3480-251/2012 pro rozdělení pozemku ze dne 15.11.2012, z pův. p. č. 5942/3 – trvalý trav. porost ve výměře 1 350 m2 oddělen pozemek nově označ. jako p. č. 5942/10 – zahrada ve výměře 14 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pro rozšíření zahrady p. č. 5939 u ŘRD čp. 1773 na p. č. 5938 v lokalitě ul. Palachova, ZR 6.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 9.100,-- Kč, tj. 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Lady Štěpánkových (SJM),  ZR 2 a to části p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha – dle oddělovacího GP č. 745-254/2012 pro rozdělení pozemku ze dne 20.11.2012, z pův. p. č. 570/438 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 86 m2 oddělen pozemek nově označen jako p. č. 570/453 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 47 m2 v k. ú. Zámek Žďár, přilehlý k parcelám č. 570/104 – zahrada a p. č. 570/309 – zastav. plocha pod RD čp. 455 v ul. Vejmluvova 26, ZR 2 – za účelem scelení s těmito pozemky ve vlastnictví žadatelů a k využití pro osázení zelení.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 27.260,-- Kč, tj. 580,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Zdeňka a Jitky Sáblíkových (SJM), Veselíčko  a to části p. č. 1160/1 – trv. trav. porost v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. (ve skutečnosti se jedná o pozemek pod rybníkem) – dle GP č. 198-269/2012 ze dne 25. 11. 2012 z pozemku pův. p. č. 1160/1 – trvalý trav. porost oddělena část nově označená jako p. č. 1160/26 – trvalý trav. porost ve výměře 319 m2 v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka (rybník vybudovaný fyzickou osobou).

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to části p. č. 774/3 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár - dle zhotoveného GP č. 743-234/2012 ze dne 2. 11. 2012 z pův. pozemku p. č. 774/3 – orná půda oddělena část nově označená jako p. č. 774/84 – orná půda ve výměře 1 910 m2 v k. ú. Zámek Žďár. v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků pro klienty ÚSP Křižanov v rámci akce „Transformace ÚSP Křižanov“

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500,-- Kč/m2

- Kupní smlouva bude uzavřena po povolení stavby s tím, že povolení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2013. V případě, že do stanoveného termínu nebude povolení stavby vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že povolení užívání stavby bude vydáno do 36 měsíců od povolení stavby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a to p. č. 5976/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 707 m2, p. č. 5976/10 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 1 211 m2 a p. č. 5976/11 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po zapsání geometrického plánu č. 3245-13/2011 ze dne 11. 7. 2011 na oddělení státní silnice II/353 ve Žďáře nad Sázavou – kruhová křižovatka ul. Brněnská – Jihlavská, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Otokara Plačka, 150 00 Praha 5 – Smíchov (podíl ½) a Ing. arch. Evy Letovské, 140 00 Praha 4 – Nusle (podíl ½) a to p. č. 4159/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 764 m2, p. č. 4160/1 – trv. trav. porost ve výměře 198 m2, p. č. 4160/2 – trv. trav. porost ve výměře 81 m2, p. č. 4669/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 37 m2, p. č. 4669/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 816 m2 a p.č. 4669/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 659 m2 v k. ú. Město Žďár (chodník a břeh za zahradami u RD v ul. Blažíčkova, ZR 7) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za řadovými garážemi ul. Neumannova, ZR 4 směrem k sídlišti Vodojem, ZR 7.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2, celkem tedy 1.311.000,-- Kč za pozemky ve výměře 6 555 m2 + náhrada ve výši 86.765,-- Kč za porosty starší 60 let, kupní cena v celkové výši 1.397.765,-- Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Josefa Rámiše,  ZR 4 a to p. č. 1104 – ost. plocha, zeleň ve výměře 145 m2 a p. č. 1105 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka, na kterých se nachází zčásti veřejná zeleň a místní komunikace – chodník včetně zastávky MHD.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou u pozemku p. č. 1104 – ost. plocha, zeleň ve výměře 145 m2 ve výši 72.500,-- Kč, tj. 500,-- Kč/m2 a u pozemku p. č. 1105 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4 m2 ve výši 3.200,-- Kč, tj. 800,-- Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – prodloužení termínu pro vydání pravomocného SP - původního usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 119/9 – ost. plocha ve výměře 236 m2 a části p. č. 119/13 – ost. plocha v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 – za účelem výstavby víceúčelového objektu IOOV za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku p. č. 119/13 bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.

- Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení napředmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM. V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- za kupní cenu ve výši 3.103,-- Kč/m2

- Částečná revokace se schvaluje tak, že:

Kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu s tím, že SP bude vydáno a nabude PM nejpozději do 12 měsíců ode dne schválení prodeje v ZM (8. 3. 2012) – původně stanovený termín pro vydání pravomocného stavebního povolení do 8. 3. 2013 se nově prodlužuje o 1 rok, tj. do 8. 3. 2014.

V případě, že do stanoveného termínu nebude pravomocné SP vydáno, pozbývá schválené usnesení platnosti. Kupující provede výstavbu tak, že kolaudace stavby bude uskutečněna do 24 měsíců od nabytí PM staveb. povolení.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Pavlem Špinarem, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, v předloženém znění – viz příloha č. 9.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 1. 8. 2012 do 10. 11. 2012.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 744/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem a p. Pavlem Šustáčkem dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 29, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem a p. Janem Starým dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném nájmu bytu  č. 9, umístěném v obytném domě č.p. 1829 na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o společném nájmu bytu bude uzavřena mezi městem a p. Radkem Sádovským a p. Erikovou Sádovskou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města vyhlašuje záměr na uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností, uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce, předmětem které je užívání restaurace, umístěné v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. Předmětem je převod práv a povinností vyplývajících z těchto smluv na společnost Restaurant &Catering s.r.o..

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 745/2012/Star.

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení č.j.MF-113832/2012/34-1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 746/2012/OF

Rozpočtová opatření č. 10/2012/ZM

 Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2012/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 751/2012/2.MST

Rozdělení finančních prostředků z příjmů ze zákona o loteriích

 Rada města po projednání schvaluje navrhované rozdělení finanční částky ve výši 407.500 Kč z příjmů ze zákona o loteriích určených na sportovní činnost oddílů  mládeže ve městě dle předložené  tabulky, varianta č. 4.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

18. Usn. 753/2012/MP

Schválení kupní smlouvy – zbraně pro Městskou policii

Rada města schvaluje kupní smlouvu, které bude uzavřena mezi Českou zbrojovkou, a.s. jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

19. Různé

Ústní zpráva/RM

Změna člena v komisi pro sport a volný čas

Rada města bere na vědomí odstoupení pana Miloslava Šimona (zástupce SKLH Žďár) z komise pro sport a volný čas a schvaluje pana Martina Krásného za člena komise pro sport a volný čas.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Revokace usnesení – členství v MAS Santiniho Žďársko

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení ze dne 18.10.2012 v bodu č. 6 týkající se členství v MAS Santiniho Žďársko.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Zrušení usnesení

Rada města ruší bod č. 2 usnesení 707/2012/STAR.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 738/2012/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 12.11.2012.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města