Zápis z 54. schůze rady města konané dne 17.12.2012

zveřejněno: 17. 12. 2012

ZÁPIS

z 54. schůze rady města konané
dne 17.12.2012

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 54. schůze rady města:

 1. Pojištění města
 2. Omezení provozu VHP a JTHZ
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Přijetí sponzorského daru
 5. Převod vlastnictví k vodnímu dílu „Napojení vrtané studny ZŠ ZR“
 6. Změna ukazatelů rozpočtu 2012
 7. Přijetí daru
 8. Změny v komisi ROD
 9. Dodatek smlouvy o příspěvku
 10. Schválení smlouvy o výpůjčce
 11. Vyřazení majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis. Kč
 12. Různé

   

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.760/2012/OF

Pojištění majetku města

Rada města po projednání:
- Schvaluje výsledky výběrového řízení na poskytovatele pojištění majetku města
- Schvaluje smlouvu o pojištění s Kooperativou, a.s.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.764/2012/STAR

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání:
- Vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj.MF-116221/2012/34.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.753/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to a to p. č. 570/375 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 250/16, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6547 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p.č. 3755 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 (dle mapového zákresu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „městské tržnice“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění prodejního stánku rychlého občerstvení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1.Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 30. 12. 1995 na pronájem pozemků v k. ú. Město Žďár a v k. ú. Zámek Žďár (dle předmětné přílohy) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – za účelem zemědělského obhospodařování s tím, že nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a nájemné činí za pozemky v lokalitě Klafar II ve výši 2.000,-- Kč/ha/rok, v lokalitě Za Zdarem a Pod Zelenou horou ve výši  3.000,-- Kč/ha/rok – viz příloha č. 5.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar III a v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar II (dle předmětné přílohy) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti AGRO – Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín – za účelem zemědělského obhospodařování s tím, že nájem bude uzavřen na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013 a roční nájemné za pozemky v lokalitě Klafar činí 2.000,-- Kč/ha – viz příloha č. 6.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 31. 10. 2011 ve věci schváleného podnájmu rybníka Návesník ve vlastnictví 44 obcí (zastoupené LDO Přibyslav) Městu Žďár nad Sázavou a to pozemku p. č. 9750 – rybník, potok ve výměře  64 600 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Vetla - za účelem sjednocení celého území a jeho využití pro rekreaci na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou s účinností původně od 1.1.2013 nově s účinností od 16.4.2013 – dle předloženého návrhu podnájemní smlouvy – viz příloha č. 7. 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje doplnění původního usnesení RM  ze dne 5. 11. 2012 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Znojmont, s. r. o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 – jako oprávněným, a to na částech p. č. 119/1, 119/7, 119/8, 119/13 a 119/17 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního kabelového vedení elektro přípojky, plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace, přesah střechy v rámci vybudování novostavby víceúčelového objektu – IOOV v lokalitě ul. Veselská, ZR 1, na p.č. 119/9 v k. ú. Město Žďár včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedených sítí ve prospěch oprávněného.

Doplnění se schvaluje tak, že VB se zřizuje kromě na shora uvedených pozemcích ještě na části p. č. 186/1 v k. ú. Město Žďár a to za účelem zřízení přípojky dešťové kanalizace a dále ještě o přesah balkónů na pozemky města u novostavby víceúčelového objektu na p. č. 119/9 v ul. Veselská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi p. Františkem Kostelencem ml., trvale bytem Veselíčko 49 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 1612/2 a p. č. 1585 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem vybudování přípojek elektro, vodovodní a kanalizační včetně přístupu a příjezdu k novostavbě rodinného domu na p. č. 907/1 a p.č. 907/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. a případných dalších oprav, údržby a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím domu 1908, 1909, 1910 se sídlem Brodská 1910/32, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení obvodové stěny BD a výměny stávajících balkonů za přistavěné zavěšené betonové lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 1910, 1909 a 1908, ZR 3 v ul. Brodská 32, 34, 36 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 944, 943 a 942 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Brodská 67-69 se sídlem Brodská 1966/69, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1292 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení obvodové stěny BD a výměny stávajících balkonů za přistavěné zavěšené betonové lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 1966 a 1967, ZR 3 v ul. Brodská 69 a 67 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1289 a 1288 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030011315/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 430/2, 430/4 a 354/1  v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování a provozování stavby „Stržanov, přípojka NN, Žilka“, spočívající v umístění kabelového vedení NN v lokalitě Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem části objektu čp. 729 (budova mateřské školy) na ul. Okružní ve Žďáře nad Sázavou 3 – učebna dětského dopravního hřiště včetně příslušenství a pozemku p. č. 1013/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 3 352 m2 v k. ú. Město Žďár – dopravní hřiště. 

Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Podmínky pronájmu:

Nájemce umožní nebo se bude spolupodílet na provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a to následovně:
- umožněním či realizací dopravní výchovy pro žáky ZŠ v měsících duben, květen, červen, září a říjen. Výuka na DDH probíhá vždy v dopoledních hodinách. Dopravní výchovu na DDH musí provádět lektor akreditovaný Ministerstvem dopravy, přičemž jeho plat je hrazen z prostředků  ministerstva dopravy
- počet hodin výuky za školní rok činí maximálně 350, z toho 140 hodin v učebně a 210 hodin na pozemku DDH


Dále nájemce v rámci činnosti Aktivu BESIP Žďár nad Sázavou a Městské policie umožní městu v pronajatých prostorách  uskutečnění těchto akcí:
- „Soutěž mladých cyklistů“ maximálně 2 dny v roce (tj.16 hodin, z toho 8 hodin na učebně a 8 hodin na dopravním hřišti)
- „Dopravně vědomostní soutěž“ maximálně 2 dny v roce (tj.16 hodin, z toho 8 hodin na učebně a 8 hodin na dopravním hřišti)
- dopravní výchovu zajišťovanou městskou policií pro mateřské školy maximálně 4 dny v roce (tj. 24 hodin, z toho 10 hodin na učebně a 14 hodin na dopravním hřišti)
po dohodě i jiných akcí

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.754/2012/POMŠ

Přijetí sponzorského daru

Rada města po projednání schvaluje Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci, přijetí věcného sponzorského daru.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.755/2012/2.MST

Převod vlastnictví k vodnímu dílu „Napojení vrtané studny ZŠ Žďár nad Sázavou“ na pozemku p.č.3842/1 v k.ú. Město Žďár a obcí Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání:

a) nevyužívá nabídku Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkové organizace o bezúplatném převodu vodního díla „Napojení vrtané studny ZŠ Žďár nad Sázavou“ na pozemku p.č.3842/1 v k.ú. Město Žďár a obcí Žďár nad Sázavou do vlastnictví města a uděluje souhlas k uzavření smlouvy o bezúplatném převodu tohoto vodního díla do vlastnictví SPORTIS, příspěvková organizace, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou.

b) Schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, příspěvkovou organizací v předloženém znění

c) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací v předloženém znění.

Hlasování: 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.756/2012/p.o.SSm

Změna ukazatelů rozpočtu p.o.SSm na rok 2012

Rada města po projednání:

- Schvaluje změnu ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2012 pro p.o.Sociální služby města Žďár nad Sázavou.
- Ukládá p.o.SSm odvod do rozpočtu Města Žďár n.S. na rok 2012 ve výši Kč 320 tis.
- Schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 320 tis. do investičního fondu p.o.SSm v roce 2012.
- Bere na vědomí uzavření spořícího účtu p.o. SSm.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.763/2012/p.o.SSm

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru od ZO Českého svazu včelařů Žďár n.S. pro p.o.SSm.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.757/2012/OS

Změna v komisi ROD

Rada města po projednání odvolává z funkce tajemníka Komise péče o rodinu a dítě paní Ludmilu Modlitbovou a vyslovuje jí poděkování za práci v této komisi.
Rada města po projednání jmenuje do funkce tajemníka Komise péče o rodinu a dítě ing. Petra Krábka, vedoucího sociálního odboru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.758/2012/OS

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o příspěvku s místní organizací Svazu důchodců ČR, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.761/2012/MP

Schválení smlouvy o výpůjčce

Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako půjčitelem a Policií ČR jako vypůjčitelem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.762/2012/4.ZŠ

Vyřazení majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč v příspěvkové organizaci Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného investičního majetku – Server EX-Raid-SATA data. Uvedený majetek není na základě servisního technika rentabilní opravovat, práce by přesáhly 100 % ceny nového stroje.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12.Různé

Ústní zpráva/RM

Změna užívání části areálu firmy SATT a.s.

Rada města neuděluje souhlas ke  změně užívání části areálu firmy SATT a.s. dle předloženého návrhu a ukládá členům rady města, kteří jsou členy představenstva SATT a.s., aby předložili představenstvu návrh o zpětvzetí žádosti na změnu užívání části areálu firmy.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

Ústní zpráva/RM

Příspěvek na zajištění VI. ročníku turnaje o pohár hejtmana Kraje Vysočina

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč na zajištění VI. ročníku turnaje o pohár hejtmana Kraje Vysočina ze sponzoringu rady města pro SKLH Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn.759/2012/OS

Zápis a výpis ze zápisu komisí

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu 16.zasedání komise péče o rodinu a dítě ze dne 27.11.2012 a se zápisem z jednání zdravotní komise ze dne 21.11.2012.

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

           

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města