Zápis z 56. schůze rady města konané dne 7.1.2013

zveřejněno: 7. 1. 2013

ZÁPIS

z 56. schůze rady města konané
dne 7.1.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 56. schůze rady města:

 1. Spolupráce se spol. Kinský, a.s.
 2. Přijetí daru
 3. Petice – parkovací plochy ul. Nádražní
 4. Žádost o regulaci plánované výstavby bytových domů, lokalita Klafar
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Žádost o bezplatné užívání Relaxačního centra pro základní školy
 8. Smlouvy – sportoviště
 9. Pověření funkcí opatrovníka
 10. Pověření k jednání vzniku MAS
 11. Zápis z jednání komise rozvoje a ŽP, doporučení komise
 12. Různé

PRO INFORMACI: Zápis a výpis ze zápisu komise ROD

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Spolupráce se společností Kinský, a.s.

Rada města bere na vědomí informace k připravovanému projektu Interpretačního centra v Zámku Žďár nad Sázavou a ukládá MěÚ projednat předložený návrh memoranda o spolupráci k tomuto projektu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 765/2013/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od C.D.O. PRAGUE, s.r.o.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 767/2013/ORÚP

Petice – parkovací plochy ulice Nádražní

Rada města po projednání schvaluje postup ve věci podané žádosti pod názvem „Petice“ a návrh odpovědi, který je součástí materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 768/2013/ORÚP

Žádost o regulaci plánované výstavby bytových domů, lokalita Klafar

Rada města ukládá městskému úřadu projednat s investorem stavby námitky obyvatel rodinných domů v lokalitě Klafar a prověřit možnosti změny v rámci směrné části územního plánu případně zpracování územní studie.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 770/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 9020 – orná půda ve výměře 3 253 m2 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla,  ZR 3 za stejnou část p. č. 9017 – orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 9021 – orná půda ve výměře 3 484 m2 ve vlastnictví Ing. Jaroslava Chalupy, ZR 2 v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu za část p. č. 677/1 – trv. travní porost ve výměře cca 144 m2 a část p. č. 690/1 – trv. travní porost ve výměře cca 41 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - přesná výměra částí předmětných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP – za účelem přístupu k objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě U Pilské nádrže a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Ing. Jaroslavem Chalupou,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 677/1 a p. č. 690/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zřízení přístupu a příjezdu k rekreačnímu objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě pod Pilskou nádrží ve Žďáře n. Sáz. 2 ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Tomáši Havlíkovi,  ZR 5 a to části p. č. 204 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Husova, ZR 1 – za účelem umístění kontejneru pro zázemí u RD čp. 847/9 na p. č. 184/2 v k. ú. Město Žďár k umístění stavebního materiálu a zahradního nářadí.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti ZDAR, a. s. se sídlem Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 6726 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 a p. č. 6727 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě řadových Prefa garáží „U ZDARU“ v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem umístění 2 buněk Prefa garáží a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 648/1 – orná půda ve výměře 2 090 m2 v k. ú. Zámek Žďár ve spoluvlastnictví PhDr. Dany Votoupalové, Brno–sever, Husovice (podíl ½) a Ing. Jarmily Daňkové,  Brno–sever, Černá Pole (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou akcí města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž, Žďár nad Sázavou“.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 771/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem a p. Antonínem Karšulínem dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města neschvaluje žádost pana Zdeňka Plocka o udělení souhlasu s přenecháním bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, do podnájmu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, kancelář č. 617 o celkové výměře 15,18 m2 v 6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Kateřinou Ptáčkovou,  Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 Okružní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru  na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 75 na nám. Republiky, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, kancelář č. 206 v I. NP o výměře 29,30 m2.  Minimální výše nájemného je  663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1132, Švermova ulice č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, o výměře 23,94 m2. Smlouva bude uzavřena  mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Martinou Šulcovou,  Žďár nad Sázavou.  Nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností, uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru a dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce, předmětem kterých je užívání restaurace, umístěné v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou a převod práv a povinností vyplývajících z těchto smluv na společnost Restaurant &Catering s.r.o., dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 772/2013/SPORTIS

Žádost o bezplatné užívání relaxačního centra pro základní školy

Informace o provozu relaxačního centra

Rada města po projednání schvaluje žádost o bezplatné užívání relaxačního centra pro základní školy dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 773/2013/ŠKS

Smlouvy – sportoviště

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv o poskytnutí provozní dotace pro rok 2013 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 774/2013/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Olgy Zábršové pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Bc. Veroniku Halámkovou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Ústní zpráva/p.starostka

Pověření k jednání vzniku MAS

Rada města pověřuje starostku města k jednání o možnostech vzniku místní akční skupiny s účastí města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 769/2013/ORÚP

Zápis z jednání komise rozvoje města a ŽP

Rada města se seznámila se závěry z jednání komise rozvoje města a ŽP a ukládá MěÚ zpracovat  znění textu zadání poptávkového řízení na studii ekonomické využitelnosti „Objektu bývalé 1.ZŠ“ a jeho předložení ke schválení radě města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 4

 

12. Různé

Rada města bere na vědomí odstoupení pana Ericha Medera (zástupce SPOZ) z komise pro sport a volný čas a schvaluje pana Bohumila Trávníka za člena komise pro sport a volný čas.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města souhlasí s partnerstvím IBU MS v biatlonu, spolupořadatelstvím doprovodného programu, zajištěním parkování a bezplatném umístění reklamy MS ve městě.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI

Usn. 775/2013/OS

Zápis a výpis ze zápisu komise ROD

Rada města byla seznámena s výpisem ze zápisu 17. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 18.12.2012.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města