Zápis z 57. schůze rady města konané dne 21.1.2013

zveřejněno: 21. 1. 2013

ZÁPIS

z 57. schůze rady města konané
dne 21.1.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 57. schůze rady města:

 1. Organizační změna na Denním centru
 2. Žádost SONS
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Prevence kriminality města Žďár nad Sázavou
 6. Omezení provozu VHP a JTHZ
 7. Oběh účetních dokladů
 8. Schválení záměru rekonstrukce bufetu, 4 NP a oprav dle předloženého návrhu
 9. Doplnění pořadníku DPS
 10. Memorandum o spolupráci
 11. Přijetí daru
 12. Smlouva o partnerství
 13. Různé

- Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města

- Dotisk knihy „Žďárský uličník“

- Žádost o finanční příspěvek – sponzoring RM

- Schválení použití znaku města

- Zápis z kulturní komise

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 776/2013/p.o.SSm

Organizační změna na Denním centru pro děti

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu na Denním centru pro děti v důsledku ukončení financování služby z IP kraje Vysočina od 1.4.2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 778/2013/ŠKS

Žádost SONS

Rada města po projednání neschvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky uzavřené dne 26.3.2012 v předloženém znění.

Hlasování: 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 780/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 623/2 – trvalý travní porost ve výměře 3 644 m2 ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala, ZR a dále spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2 (býv. cesta) – podíl p. Vykoukala ve výši 1/16, vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě podél silnice směr Stržanov naproti čerpací stanici PH ve Žďáře n. Sáz. 2 – za účelem nabytí pozemků bezprostředně navazujících na pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na zpětný převod historického majetku dle z. č. 173/2012 Sb. do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a to pozemků p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 (pův. PK p. č. 1425/2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 1803) v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 a části p. č. 7902 – zahrada (pův. PK p. č. 2408 a 2409 ve výměře cca 1 500 m2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 377), výměra bude upřesněna po zaměření GP, v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské osady Brodská, ZR 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nemovitosti ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to „Stržanovský rybník“ na p. č. 177 – rybník, potok ve výměře 1 558 m2 v k. ú. Stržanov včetně pozemku – za účelem chovu a odlovu ryb za předpokladu dodržení stanovených podmínek:

- vysazení vhodného druhu ryb

- odstranění křovin a stromů v bezprostředním okolí rybníka, aby nedošlo k porušení koruny hráze

- bezplatná údržba rybníka a jeho okolí - pravidelné sečení, odstranění trávy a údržba

- zajištění odpovídajícího náhradního kluziště pro děti na hřišti p. č. 178/15 (rybník je v zimních měsících využíván místními dětmi jako kluziště)

- pořádání rybářských soutěží pro děti i dospělé

- převzetí odpovědnosti za technicko bezpečnostní dozor, manipulaci s vodou

- zajištění veškerých povolení k provozování rybníka

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6260 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Janu a Janě Klímovým,  ZR 7 a to p. č. 6547 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) 1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 22. 10. 2012 ve věci schváleného podnájmu na dobu neurčitou pro pana Radka Sobotku,  Žďár nad Sázavou 3, u pronajatého pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3755 ve výměře 10 m2 v k. ú. Město Žďár pod prodejním stánkem rychlého občerstvení, umístěného v lokalitě městské tržnice ul. Neumannova, ZR 4 a užívaného dle uzavřené nájemní smlouvy ze dne 18. 8. 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Petrem Klimešem, Lhotka.

2. Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou pro p. Van Tong Tran, Stržanov  a to části p.č. 3755 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 10 m2 (dle mapového zákresu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „městské tržnice“ ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem umístění prodejního stánku rychlého občerstvení.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. 1. 2013 a výše nájemného 15.000,-- Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2010, k Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2011 a k Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2011 mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako pronajímatelem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. užívanými spol. SATT a. s. (příp. nájemci spol. SATT a. s. za účelem dalšího využití) pod jednotlivými objekty staveb SATTu na území města, týkající se změny pronájmu – snížení výměry pronajímaných pozemků a s tím spojené změny úhrady nájemného s účinností od 1.1.2013 v souvislosti s odprodejem objektu z vlastnictví a. s. SATT Žďár n. Sáz. – dle předloženého návrhu - viz Dodatek č. 3 včetně tabulky výpočtu nájemného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje změnu pronájmu pozemků na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 10. 6. 2003 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Mateřské školy Žďár nad Sázavou se sídlem Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4 a to tak, že se ruší pronájem části původní p. č. 1013 ve výměře 3 955 m2 a nově bude pronajímána pouze p. č. 1013/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 283 m2, sloužící jako přístupová komunikace k objektu a dále p. č. 1011/4 – ost. plocha, zeleň ve výměře 1 554 m2, na části které jsou umístěna 2 dětská hřiště s herními prvky – vše v k. ú. Město Žďár u objektu čp. 729 - budova mateřské školy na ul. Okružní ve Žďáře nad Sázavou 3 na p. č. 1012 v souvislosti s dokončením stavby „Dětské dopravní hřiště ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 3“ a na základě vyhotoveného GP č. 3392-42/2012 ze dne 27. 3. 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru č. 228/2012-OP na pronájem části objektu čp. 729 (budova mateřské školy) na ul. Okružní ve Žďáře nad Sázavou 3 – učebna dětského dopravního hřiště včetně příslušenství a pozemku p. č. 1013/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 3 352 m2 v k. ú. Město Žďár – dopravní hřiště.

Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Podmínky pronájmu:

Nájemce umožní nebo se bude spolupodílet na provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a to následovně:

- umožněním či realizací dopravní výchovy pro žáky ZŠ v měsících duben, květen, červen, září a říjen. Výuka na DDH probíhá vždy v dopoledních hodinách. Dopravní výchovu na DDH musí provádět lektor akreditovaný Ministerstvem dopravy, přičemž jeho plat je hrazen z prostředků  ministerstva dopravy

- počet hodin výuky za školní rok činí maximálně 350, z toho 140 hodin v učebně a 210 hodin na pozemku DDH

 

Dále nájemce v rámci činnosti Aktivu BESIP Žďár nad Sázavou a Městské policie umožní městu v pronajatých prostorách  uskutečnění těchto akcí:

- „Soutěž mladých cyklistů“ maximálně 2 dny v roce (tj.16 hodin, z toho 8 hodin na učebně a 8 hodin na dopravním hřišti)

- „Dopravně vědomostní soutěž“ maximálně 2 dny v roce (tj.16 hodin, z toho 8 hodin na učebně a 8 hodin na dopravním hřišti)

- dopravní výchovu zajišťovanou městskou policií pro mateřské školy maximálně 4 dny v roce (tj. 24 hodin, z toho 10 hodin na učebně a 14 hodin na dopravním hřišti)

- po dohodě i jiných akcí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2528/2012-SML na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. se   sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 mezi Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na části p. č.  2134/1 – vodní plocha v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby lávky přes řeku Sázavu v souvislosti se stavbou města „Cyklistická stezka přes řeku Sázavu – Žďár nad Sázavou“ spočívající v umístění, výstavbě a provozování předmětné lávky včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8 proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 781/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 25 umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje postup při vyklizení bytů dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem a p. Evou Berkiovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření dodatků č. 4 k Mandátním smlouvám o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřených  dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatků č. 1 ze dne 21.7.2005,  dodatků č. 2 ze dne 18.10.2011 a dodatků č. 3 ze dne 14.2.2012. Dodatky č. 4 budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin - INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou a mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou,  591 01 Žďár nad Sázavou, podnikajícím pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Radimem Němcem, předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

f) Rada města po projednání neschvaluje, žádost o snížení nájemného za užívání části nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 253 na Havlíčkově nám. č. or. 5, ve Žďáře nad Sázavou za dobu od 01.10.2012 do 21.11.2012 tj. od podepsání Smlouvy o nájmu nebytového prostoru do ukončení rekonstrukce prodejny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 782/2013/MP

Prevence kriminality města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2013 ve výši 200.000 Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s účastí města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013 ve výši 100.000 Kč.

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013 ve výši 60.000 Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s účastí města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2013 ve výši 70.000 Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční prostředky ve výši 60.000 Kč určené k financování preventivních aktivit dle Plánu prevence kriminality města.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s modernizací a údržbou MKDS ve výši 110.000 Kč.

Rada města schvaluje doplnění Plánu prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou na období let 2012-2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 783/2013/Star

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj.MF-121154/2012/34-1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 784/2013/OF

Oběh účetních dokladů

Rada města po projednání schvaluje Směrnici městského úřadu a organizačních složek města č. 1/2013 k provádění hospodářských operací a nakládání s rozpočtovými prostředky města Žďár nad Sázavou – Oběh dokladů – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 785/2013/Pol.

Schválení záměru rekonstrukce bufetu, 4.NP a o prav dle předloženého návrhu Polikliniky Žďár nad Sázavou v roce 2013

Rada města po projednání schvaluje záměr rekonstrukce bufetu, 4.NP a oprav dle předloženého návrhu PO Poliklinika Žďár nad Sázavou a doporučuje zastupitelstvu města záměr schválit a uvolnit finanční zdroje ve výši 9 mil.Kč z Fondu správy finančních aktiv pro krytí záměru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.1

 

9. Usn. 789/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 786/2013/MST

Memorandum o spolupráci

Rada města po projednání schvaluje spolupráci na projektu Interpretačního centra Zámek Žďár nad Sázavou dle  upraveného návrhu Memoranda.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn. 787/2013/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Rady sdružení rodičů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 788/2013/Star.

Smlouva o partnerství

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o partnerství mezi Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, Krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou za účelem uspořádání akce cena MOSTY za rok 2012 v předloženém znění.

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek do maximální výše  170 tis.Kč pro rok 2013 na akci MOSTY 2012, krytý z finančního vypořádání rozpočtu roku 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Usn. 790/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města

Rada města bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou, Okružní 67, Žďár nad Sázavou, IČ:43379168, paní Ing. Evy Štěpničkové, ke dni 31.1.2013.

Rada města vyslovuje své poděkování paní Ing. Evě Štěpničkové za velmi dobrou práci ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou a za rozvoj organizace jako celku.

Rada města jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou, Okružní 67, Žďár nad Sázavou, IČ:43379168, paní Petru Bednářovou s účinností od 1.2.2013 na dobu určitou do dne nástupu ředitele/ky jmenovavé/ho radou města na základě provedeného výběrového řízení.

Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Dotisk knihy „Žďárský uličník“

Rada města schvaluje dotisk knihy „Žďárský uličník“ v počtu 1000 ks, finančně krytý z výnosu prodeje této knihy v roce 2012 ve výši 220 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

Ústní zpráva/RM

Žádost o finanční příspěvek – sponzoring RM

Rada města schvaluje uvolnění 9 tis.Kč ze sponzoringu rady města na zakoupení židlí do majetku města na vybavení Klubu důchodců.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

Ústní zpráva/RM

Schválení použití znaku města

Rada města schvaluje použití znaku města Žďáru nad Sázavou v Novinách žďárské radnice vydavateli – firmě Parola, spol. s r.o. – do 30.6.2013.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 779/2013/ŠKS

Zápis z kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 10.12.2012.

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města