Zápis z 58. schůze rady města konané dne 4.2.2013

zveřejněno: 4. 2. 2013

ZÁPIS

z 58. schůze rady města konané
dne 4.2.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 58. schůze rady města:

 1. Problematika reduktorů
 2. Odpadové hospodářství 2012, 2013
 3. Žádost fa Janáčková
 4. Žádost o zvýšení příspěvku na LSPP o 150 tis.Kč ročně
 5. Grantový program 2013 – Organizovaný sport 2013
 6. Žádost o finanční příspěvek – MS Biatlon
 7. Rozpočtová opatření č.1/2013
 8. Rozpočtová opatření č. 2/2013
 9. Program obnovy venkova – mandátní smlouva
 10. Žádost Lungta
 11. Konkurz na místo ředitele ZŠ Palachova 35, Žďár nad Sázavou
 12. Žádosti o finanční příspěvky
 13. Změna člena komise pro sport a volný čas
 14. Majetkoprávní úkony – RM
 15. Majetkoprávní úkony – ZM
 16. Byty a nebytové prostory
 17. Vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko
 18. Smlouva o dotaci
 19. Smlouvy o příspěvku
 20. P.O. Sociální služby města - stanovení platu pověřené ředitelky
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 808/2013/KS,TSBM

Reduktory

Rada města se seznámila s problematikou reduktorů el. energie.

Rada města ukládá MěÚ zpracovat návrh dalšího postupu a opětovně předložit radě města k projednání včetně návrhu  způsobu financování.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 792/2013/KS

Odpadové hospodářství 2012, 2013

Rada města se seznámila s problematikou vyúčtování odpadového hospodářství a doporučuje tento materiál postoupit členům zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 793/2013/KS

Žádost fa Janáčková

Rada města projednala žádost firmy Janáčková a doporučuje navýšení počtu pracovníků VPP o jednoho a pověřuje MěÚ, odbor komunálních služeb k dalšímu jednání.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 809/2013/Pol.

 Žádost o navýšení příspěvku na LSPP o 150 tis.Kč ročně

Rada města po projednání  bere na vědomí žádost o  navýšení příspěvku na provoz LSPP o 150.000 Kč ročně a ukládá řediteli PO Poliklinika předložit radě města analýzu využívání LSPP za rok 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 802/2013/2.MST

Grantový program ORGANIZOVANÝ SPORT 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit grantový program ORGANIZOVANÝ SPORT 2013 a vyčlenění částky 1,5 mil.Kč na tento grant a to v souladu s platným statutem Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou dle upraveného materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

6. Usn. 807/2013/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek – MS v biatlonu

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy rozpočtu města pro příspěvkovou organizaci Kultura Žďár, Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou do výše 150.000 Kč na organizační zajištění doprovodného programu MS v biatlonu 2013 ze dne 12.2.2013 ve Žďáře nad Sázavou pod názvem „ŽĎÁR FOR BIATLON“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 794/2013/OF

Rozpočtová opatření č. 1/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2012 a rozpočtové opatření č. 1/2013 dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 795/2013/OF

Rozpočtová opatření č. 2/2013

Rada města odkládá projednání bodu rozpočtové opatření č.2/2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 796/2013/ORÚP

Program obnovy venkova – mandátní smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření mandátní smlouvy o součinnosti města a Kraje Vysočina za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 798/2013/OŠKS

Žádost Lungta

Rada města bere na vědomí dopis Občanského sdružení Lungta, Dlouhá 2, Praha 1.

Rada města prohlašuje, že solidarizuje s lidmi všech zemí, kde jsou porušována lidská práva a uplatňovány metody násilného potlačování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 799/2013/OŠKS

Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele/ky  Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje vyhlášení konkurzního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. O náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

Rada města po projednání jmenuje členy konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace ve složení dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 801/2013/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci ve výši 15.000 Kč na organizační zajištění taneční soutěže „Tanec, tanec…Žďár 2013“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města ve výši 20.000 Kč na organizační zajištění akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2012 okresu Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 806/2013/OŠKS

Změna člena Komise pro sport a volný čas

Rada města po projednání odvolává člena Komise pro sport a volný čas Ing. Jozefa Vanka s účinností od 1.2.2013 a děkuje za jeho dosavadní práci.

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Miloslava Straku novým členem  Komise pro sport a volný čas za odstupujícího člena delegovaného za TJ Žďár nad Sázavou s účinností od 1.2.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 803/2013/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod pozemku Obci Polnička a to p. č. 835/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 306 m2 – podíl ½ v k. ú. Polnička, obec Polnička, v rámci majetkoprávního vypořádání listu vlastnictví č. 551 býv. MěNV Žďár n. Sáz. s vlastnickým právem ČR - podíl ½ a Kámen Brno, s. r. o. se sídlem Mezírka 775/1, Brno-střed – Veveří, 602 00 Brno 2 v podílu ½ na základě souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Polnička s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 639/13 – orná půda ve výměře 509 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za části p. č. 638 – louka a 647/10 – ost. plocha, silnice ve výměře cca 500 m2 (dle mapového podkladu) ve spoluvlastnictví Ing. Arnošta Kafky, 674 01 Třebíč a p. Oldřicha Moučky, 539 42 Svratouch (každý podíl ½) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „U Tokozu“ před benzinovou čerpací stanicí PH – za účelem vybudování parkoviště a příjezdové komunikace v souvislosti s plánovanou výstavbou „Stanice technické kontroly pro osobní vozidla do 3 500 kg“ na sousedním pozemku p. č. 639/1, který je ve spoluvlastnictví fyzických osob s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6331 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6566 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi p. Pavlem Vykoukalem,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 614/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování vodovodní a kanalizační přípojky ke stávajícímu objektu čp. 74 na p. č. 91 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Santiniho ve Žďáře n. Sáz. 2 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka objektu čp. 74 na p. č. 91 v k. ú. Zámek Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce horkovodu – rozšíření VS 3 Libušín Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6131/1, 6133, 6134 a 6135 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce horkovodního rozvodu Šachty N29-N31 Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu 2045 - 2047 se sídlem Neumannova 2045/15, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 3737 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem přesahu střechy v rámci zastřešení bytového domu včetně připravovaného zateplení obvodové stěny BD a výměny stávajících balkonů za lodžie v rámci stav. úprav BD čp. 2047, 2046 a 2045, ZR 4 v ul. Neumannova 11, 13 a 15 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3734, 3735 a 3736 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 804/2013/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice zastoupené na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to p. č. 3127 ve výměře 14 m2 – pod TS Žďár T51 Vysočany – ul. K Přehradě, ZR 5, p. č. 3298 ve výměře 24 m2 –  pod TS Žďár T34 Potok Libušín – ul. Studentská, ZR 4, p. č. 3311 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T31 Dětské středisko – ul. Dolní ZR 1, p. č. 3318 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T32 Vodaři Libušín – ul. Studetská, ZR 4, p. č. 6012 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T54 Palachova 1 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6025 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T55 Palachova 2 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6029 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T56 Palachova 3 – ul. Palachova, ZR 6, p. č. 6031 ve výměře 9 m2 – pod TS Žďár T57 Palachova 4 – ul. Palachova, ZR 6 a p. č. 6076 ve výměře 25 m2 – pod TS Žďár T30 Jihlavská blok 18 – ul. Jihlavská, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků pod objekty technické vybavenosti – trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou:

- p. č. 3127  -  za částku ve výši 10.500,-- Kč, tj.    750,-- Kč/m2

- p. č. 3298  -  za částku ve výši 26.400,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 3311  -  za částku ve výši 27.500,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 3318  -  za částku ve výši 27.500,-- Kč, tj. 1.100,-- Kč/m2

- p. č. 6012  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6025  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6029  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6031  -  za částku ve výši  9.000,-- Kč, tj. 1.000,-- Kč/m2

- p. č. 6076  -  za částku ve výši 22.500,-- Kč, tj.    900,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemku ve vlastnictví manželů Ing. Petra a Věry Pejchalových (SJM), ZR 5, a to dle GP č. 3513-19/2013 pro rozdělení pozemku ze dne 25.1.2013 - z pův. p. č. 8025 – orná půda ve výměře 6 504 m2 oddělen nově pozemek p. č. 8025/1 – orná půda ve výměře 6 480 m2, který přechází do majetku města, dále z pův. pozemku p. č. 8022 - trvalý travnatý porost vzniká nově p. č. 8022/2 – trvalý travní porost ve výměře 431 m2, z pův. pozemku p. č. 8023 – orná půda ve výměře 4 663 m2 oddělen díl „b“ ve výměře 1 811 m2 a z pův. p. č. 8024 – orná půda ve výměře 4 199 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 2 977 m2 a nově oba sloučeny do p. č. 8024/2 – orná půda ve výměře 4 788 m2, z pův. p. č. 8065 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 2 907 m2 byla nově oddělena p. č. 8065/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 781 m2 a z pův. p. č. 8070 – orná ve výměře 2 441 m2 nově oddělena p. č. 8070/2 – orná ve výměře 480 m2, celkem rovněž ve výměře 6 480 m2, které přecházejí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Pejchalových (SJM) – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar – za účelem vybudování inž. sítí pro připravovanou výstavbu 25 RD Klafar III, ZR 3.

 

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, přecházející do vlastnictví manželů Pejchalových, oceňují takto:

p. č. 8022/2 – trvalý travnatý porost se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2, p. č. 8024/2 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2, p. č. 8065/2 – ost. plocha, ost. komunikace se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2 a p. č. 8070/2 – orná půda se oceňuje částkou ve výši 300,-- Kč/m2 – vše v k. ú. Město Žďár.

Pozemek p. č. 8025/1 ve vlastnictví Pejchalových v k. ú. Město Žďár přecházející do vlastnictví města se oceňuje částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 8. 10. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení částečnou revokaci - snížení kupní ceny ve věci schváleného odprodeje pozemků v ZM dne 18. 10. 2012 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Znojmont, s.r.o. se sídlem Santiniho 147/23, ZR 2 a to p. č. 439/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 192 m2 (dvůr) a p. č. 439/2 – zastav. plocha a nádvoří ve výměře 84 m2 (pod garážemi) v k. ú. Město Žďár – za účelem scelení pozemkových parcel a majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka nemovitostí, nacházejících se v uzavřeném, zdí a budovami ohraničeném areálu administrativních budov (bývalých policejních služeben Policie ČR) v lokalitě ul. Nádražní čp. 835/36 na p. č. 438 a čp. 646/38 na p. č. 436, ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že se schvaluje odprodej za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem Ing. Karla Straky, tj. za cenu obvyklou ve výši 331.200,-- Kč, tj. 1.200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Elzbiety Jadwigy Szemberske Kadlec,  ZR 2 a to p. č. 570/375 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 250/16, ZR 2

- za kupní cenu dle znaleckého posudku z r. 2004 ve výši 587,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 31. 10. 2011 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení usnesení ZM ze dne 10. 11. 2011 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. Františka Tejkala,  ZR 2 a to p. č. 570/373 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného PREFA garáží u byt. domů na ul. Nová čp. 251/18, ZR 2.

- za kupní cenu ve výši ve výši 1.580,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 805/2013/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1829 na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 8 umístěném v obytném domě č.p. 1932 na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem společného prostoru, nacházejícího se ve sklepních prostorách obytného domu č. 1936/35 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města neschvaluje žádost paní Zuzany Kováčové a nevyhlašuje záměr na pronájem společného prostoru, nacházejícího se ve sklepních prostorách obytného domu č. 1829/27 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou -  kanceláře č. 310 o výměře 4,02 m2, v 3. NP. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sdružením Ambra, Stržanov 34, 591 02 Žďár nad Sázavou 2. Výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 810/2013/OP

Vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení majetku vloženého do SVK Žďársko z majetkové evidence města dle předloženého postupu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 811/2013/OS

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou“.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou“ v celé výši, v rámci rozpočtových opatření č. 2/2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 791/2013/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a:

- MO Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou

- Občanským sdružením Ječmínek Žďár nad Sázavou

- Kolpingovým dílem ČR

- Hospicovým hnutím – Vysočina Nové Město na Moravě

- ÚSVIT zařízením Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Havlíčkův Brod

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 797/2013/2.MST

Problematika PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje plat pověřené ředitelky PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou paní Petry Bednářové ke dni 1.2.2013 dle návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Různé

PRO INFORMACI

Usn. 800/2013/ŠKS

Zápis z Komise pro sport a volný čas

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 6.12.2012 a 24.1.2013.

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města