Zápis z 59. schůze rady města konané dne 18.2.2013

zveřejněno: 18. 2. 2013

ZÁPIS

z 59. schůze rady města konané
dne 18.2.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 59. schůze rady města:

 1. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2012
 2. Rozpočtové opatření č . 2/12013
 3. Změny pracovněprávních předpisů PO SPORTIS
 4. Ceník a provozní doba Relaxačního centra od 1.3.2013
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Doplnění pořadníku do DPS
 8. Veřejná zakázka na dodavatele stavby Školní kuchyň SŠG A.Kolpinga –výsledky Výběrového řízení
 9. Vyhlášení ředitelského volna
 10. Úprava počtu tříd na školní rok 2013/2014 pro ZŠ Švermova 4
 11. Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2012 o činnosti v oblasti Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 12. Organizační řád MěÚ
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 812/2013/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012

Rada města po projednání ukládá vedoucímu MP předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2012 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 813/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

- pokrytí ztráty hospodaření PO Sportis za rok 2012 z rozpočtu města

- poskytnutí příspěvku do investičního fondu PO Sportis ve výši 500 tis.Kč

- navýšení provozního příspěvku PO Sportis o 500 tis.Kč.

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2013 včetně doplnění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 821/2013/SPORTIS

Změny pracovněprávních předpisů pro SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje změny pracovněprávních předpisů PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 822/2013/SPORTIS

Ceník a provozní doba relaxačního centra od 1.3.2013

Rada města po projednání schvaluje ceník a provozní dobu relaxačního centra od 1.3.2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 814/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – využití předkupního práva schváleného v ZM dne 3. 3. 2011 - a to p. č. 6984/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 508 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření firmy - plánovaná výstavba výrobní haly TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 137/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Zahradní, ZR 1 - za účelem výstavby domu pro individuální bydlení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod - dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to p. č. 8710 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 555 m2 v k. ú. Město Žďár, pozemku zastavěného silnicí III/35420 v místní části Mělkovice, po realizaci stavby silnice „III/35417, 35420 Slavkovice – Mělkovice“ (investor stavby Kraj Vysočina), kterou došlo k rekonstrukci povrchů a modernizaci silnice ve správě státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zpětný převod historického majetku dle z. č. 173/2012 Sb. do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 a to pozemků p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 (pův. PK p. č. 1425/2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 1803) v k.ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 a části p. č. 7902 – zahrada (pův. PK p. č. 2408 a 2409 ve výměře cca 1 500 m2 dle výpisu z pozemkové knihy, knihovní vložka č. 377), výměra bude upřesněna po zaměření GP, v k. ú. Město Žďár v lokalitě zahrádkářské osady Brodská, ZR 3.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod pozemku Obci Polnička a to p. č. 835/7 – ost. plocha, silnice ve výměře 306 m2 – podíl ½ v k. ú. Polnička, obec Polnička, v rámci majetkoprávního vypořádání listu vlastnictví č. 551 býv. MěNV Žďár n. Sáz. s vlastnickým právem ČR - podíl ½ a Kámen Brno, s. r. o. se sídlem Mezírka 775/1, Brno-střed – Veveří, 602 00 Brno 2 v podílu ½ na základě souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Městem Žďár nad Sázavou a Obcí Polnička.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 21. 1. 2013 ve věci uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2010, k Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2011 a k Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2011 mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako pronajímatelem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. užívanými spol. SATT a. s. (příp. nájemci spol. SATT a. s. za účelem dalšího využití) pod jednotlivými objekty staveb SATTu na území města, týkající se změny pronájmu – snížení výměry pronajímaných pozemků a s tím spojené změny úhrady nájemného s účinností od 1.1.2013 v souvislosti s odprodejem objektu z vlastnictví a. s. SATT Žďár n. Sáz. – dle předloženého návrhu - viz Dodatek č. 3 včetně tabulky výpočtu nájemného s tím, že se mění roční výše nájemného – zvýšení o míru inflace za r. 2011 a 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1343, 1345 a 1361 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního televizního kabelového rozvodu v rámci akce „Kabelový rozvod - Žďár n. Sáz., U Věžičky“ v lokalitě „Stalingrad“ ul. Revoluční, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030012814/001 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7998/18  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS 4 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p. se   sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 mezi Povodím Vltavy, státní podnik se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na částech p. č.  259 – zastavěná plocha a 260/2 – zastavěná plocha v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby přípojky splaškové kanalizace v souvislosti se stavbou města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž – Žďár nad Sázavou“ spočívající v umístění, výstavbě a provozování předmětné přípojky splaškové kanalizace včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o vyslovení souhlasu se stavbou přeložky vodovodu mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz. – jako vlastníkem vodárenského zařízení a Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby - stavba „Přeložka vodovodu“ v k. ú. Zámek Žďár na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou části p. č. 260/3, pro příměstskou rekreační oblast Pilská nádrž – přeložka vodovodu SO 24 ve Žďáře n. Sáz., za splnění uvedených podmínek – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 815/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p.2228, na Brněnské ulici č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní  Erikou Olahovou na dobu určitou 1 měsíce s možností prodlužování nájmu o stejnou dobu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje provedení stavebních úprav – doplnění okna k bytu č. 7 v bytovém domě na ulici Jamborova č.p. 1531, č.or. 3 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7. Stavební úpravy budou provedeny v souladu s předloženým návrhem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 4.2.2013 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, když kancelář č. 310 o výměře 4,02 m2 se mění na kancelář č. 615  o výměře 14,02 m2. Smlouva o nájmu nebytových prostor bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a Sdružením Ambra, Stržanov 34, 591 02 Žďár nad Sázavou 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru  na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 75 na nám. Republiky, č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, kancelář č. 206 v I. NP o výměře 29,30 m2.  Minimální výše nájemného je  663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené dne 19.4.2012  mezi městem a  p. Viktorem Musilem, předmětem které je užívání nebytového prostoru  v objektu AZ Centra, obchod se zbožím druhé jakosti - nábytek, domácí potřeby, č.p. 1141 Nádražní ulice, č.or. 44 ve  Žďáře nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené dne 29.8.2012 mezi městem a p. Jaroslavou Nunvářovou, předmětem které je užívání nebytového prostoru v objektu AZ Centra, prodejna obchodu s uměleckými předměty, č.p. 1141 Nádražní ulice, č.or. 44 ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené dne 24.7.2012 mezi městem a p. Taťjanou Novotnou, předmětem které je užívání nebytového prostoru v objektu AZ Centra, provozovna kosmetického salonu pro psy a kočky, č.p. 1141 Nádražní ulice, č.or. 44 ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p.1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Michalem a Dagmar Szabovými na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování nájmu o stejnou dobu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje žádost osadního výboru Stržanov a rozhodla o využití objektu č.p. 28 ve Stržanově (bývalá škola). Rada města nebude vyhlašovat záměr na pronájem bytu, který je umístěn v objektu č.p. 28 ve Stranově. Celý objekt č.p. 28 ve Stranově bude využíván pro potřeby Knihovny Matěje Josefa Sychry a osadního výboru Stržanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 818/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 817/2013/ORUP

Veřejná zakázka na dodavatele stavby „Školní kuchyň Střední školy gastronomické A. Kolpinga“ Žďár nad Sázavou – výsledky výběrového řízení

Rada města po projednání ruší výběrové řízení na dodavatele stavby „Školní kuchyň Střední školy gastronomické A. Kolpinga“ Žďár nad Sázavou z důvodu nezajištění finančního krytí stavby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 823/2013/4.ZŠ

Ředitelské volno  pro žáky – Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na dny 9.5.a 10.5.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 824/2013/4.ZŠ

Úprava počtu tříd na školní rok 2013-14 pro ZŠ Švermova 4

Rada města po projednání  bere na vědomí žádost o  úpravu počtu tříd na školní rok 2013-14 pro ZŠ Švermovu 4  a doporučuje řediteli řešit situaci přijetí žáků na ZŠ Švermova v rámci svých pravomocí, kapacit a kritérií pro přijímání žáků do 1. tříd.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 4 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o úpravu počtu tříd na školní rok 2013-14 pro ZŠ Švermova 4 a doporučuje řediteli řešit situaci přijetí žáků na ZŠ Švermova v rámci svých pravomocí a kapacit.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

11. Usn. 816/2013/ST

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 820/2013/taj.

Organizační řád MěÚ

Rada města schvaluje Organizační řád MěÚ Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města