Zápis z 6. schůze rady města konané dne 10.1.2011

zveřejněno: 10. 1. 2011

ZÁPIS

z 6. schůze rady města konané
dne 10.1.2011

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 6. schůze rady města:

  1. Využití budovy bývalé 1. ZŠ
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Byty a nebytové prostory
  4. Smlouva s TJ Žďár a TJ Sokol
  5. Petice za solonizační jednotku a rekonstrukci krytého bazénu
  6. Žádost obce Polnička
  7. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 75/2011/OP

Využití budovy bývalé 1. ZŠ

Rada města po projednání ruší záměr č. Z-273/2010-OP bez vyhodnocení a ukládá úřadu zpracovat materiál týkající se využití budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 76/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2036 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle nově předloženého GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově vzniklá p. č. 2036/7 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ – na základě mapového podkladu - za účelem ucelení a sjednocení vlastnictví sousedních nemovitostí v okolí RD čp. 2302/6 na p.č. 2028/2, p.č. 2028/1 – orná půda a p.č. 2039/2 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – části p. č. 5611 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 360 m2, příp. cca 420 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako zahrádky u byt. domu čp. 1187/2 na p. č. 5558 a 5559 v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 a to z důvodu zajištění přístupu k sousedním objektům a pozemkům.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 774/1 – orná půda ve výměře 12 928 m2

- p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2

- p. č. 774/32 – orná půda ve výměře 11 364 m2

- p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2

- vše v k. ú. Zámek Žďár v celkové výměře 35 851 m2

- p. č. 8024 - orná půda ve výměře 4 199 m2

- p. č. 8026 - orná půda ve výměře 3 349 m2

- p. č. 8027 - orná půda ve výměře 3 223 m2

- p. č. 8029/1 – orná půda ve výměře 641 m2

- p. č. 8029/2 – orná půda ve výměře 640 m2

- p. č. 8032 - orná půda ve výměře 7 901 m2

- p. č. 8033 - orná půda ve výměře 3 223 m2

- p. č. 8034 - orná půda ve výměře 3 121 m2

- p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2

- p. č. 8038 - orná půda ve výměře 4 578 m2

- p. č. 8059 - orná půda ve výměře 4 266 m2

- p. č. 8060 - orná půda ve výměře 526 m2

- p. č. 8061 - orná půda ve výměře 3 476 m2

- p. č. 8070 - orná půda ve výměře 2 441 m2

- p. č. 8071 - orná půda ve výměře 923 m2

- vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 69 635 m2

celkem obě katastrální území 105 486 m2

- užívání pozemků za účelem provozování zemědělské výroby – pozemky vykoupené v r. 2008, 2009 a 2010 pro výstavbu v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou (ukončení platnosti původních nájemních smluv předchozího nájemce z důvodu neprodloužení platnosti nájemních smluv původních vlastníků se spol.  Agro – Měřín a. s. a následný prodej pozemků městu)

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků a po dokončení stavby, následném zaměření a vydání kolaudačního souhlasu výpůjčku pozemků ve vlastnictví ČR ve správě Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to částí p. č. 745/1 v k. ú. Zámek Žďár a dále částí p. č. 2131, 2132/1, 2134/1, 2135, 2145, 2169, 2173 a 2174 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování naučné stezky v rámci stavby „Naučná stezka „Klafar“ ve Žďáře nad Sázavou, část B“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6506 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Markétě Truhlářové, bytem, ZR 6 a to p. č. 6706 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou JUDr. Zdeňku Šustrovi, Poděšín, 592 12 Nížkov a to p. č. 6327 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2 a to na částech p. č. 852, 80/10, 774/19, 765, 764, 763/1, 762, 758, 757/2 a 848 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem realizace akce „Naučná stezka „Klafar“ - část B“ ve Žďáře nad Sázavou, v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár včetně zřízení práva chůze a jízdy včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Toto právo VB se zřizuje za jednorázovou úplatu 10 000 Kč a DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení bezplatného věcného břemene mezi manžely Pavlem a Martou Košťálovými, bytem ZR 7 – jako povinnými a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových a to na části pův. p. č. 4669/1, která byla nově zaměřena a označena jako p. č. 4746/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem vedení veřejného osvětlení v pozemku u RD čp. 1392 na p. č. 4728/1 a zahrady p. č. 4728/2 v ul. Slavíčkova, ZR 7 – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky veřejného osvětlení ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění dotčených pozemků ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 24. 8. 2009 a 7. 9. 2009 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – za účelem umístění optických sítí – stavba „Servisní síť – Žďár I.“- a to na částech p. č. 1220/1, 1223, 1221, 1227, 1231, 1232, 1233, 1228, 1210, 1132, 1137/2, 1103, 1100/1, 1099, 50, 48, 3778, 3376, 3349, 3352, 3350, 3351, 3369, 3368, 3362, 3366, 3371, 3372, 3381, 3382/1 a 3384 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ve Žďáře n. Sáz. 3 od Praktické školy, přes 3. ZŠ a 2. ZŠ Žďár n. Sáz. ul. Komenského, dále okolo Úřadu práce a MěÚ, přes Žďár n. Sáz. 1 - Žižkovu ul. k lávce pro pěší přes řeku Sázavu, dále podél Nábřežní ul. okolo Knihovny Matěje Josefa Sychry, přes ul. Horní a dále přes Žďár n. Sáz. 4 ul. Neumannovu směrem k Poliklinice a VOŠ a SPŠ v ul. Studentská a ke Gymnáziu s odbočkou k DDM v ul. Dolní ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění předmětné smlouvy na zřízení věcného břemene dle GP pro vyměření rozsahu VB č. 3038-43/2010 ze dne 24. 2. 2010 se schvaluje tak, že shora uvedené věcné břemeno se rozšiřuje o části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - p. č. 3364 a 3365 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2410030/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3788 a 3842/1 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě nám. Republiky, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár, TS09 Merkur, úprava DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN, zemního kabelového vedení VN, přípojkové skříně a příjezdu k TS včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zastoupenou na základě plné moci společností Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným ve věci vybudování stavby „Přeložka STL plynovodu jako SO 501 v rámci akce „Místní komunikace – sídliště Klafar na  ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Město Žďár obci Žďár n. Sáz. na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2153/1, 2149/2, 2149/1, 2149/3 a 2153/2 – vše v k. ú. Město Žďár“ a zároveň se uděluje oprávněnému právo provést stavbu předmětné přeložky plynovodu za splnění uvedených podmínek – viz předložená smlouva – příloha č. 11.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zastoupenou na základě plné moci společností Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako vlastníkem plynárenského zařízení (PZ) a Městem Žďár   nad Sázavou – jako osobou vyvolávající přeložku PZ (stavebník) ve věci potřeby přeložky PZ - STL ocelového plynovodu DN200 na ul. Dolní a Jungmannova, ZR 1 v předpokládaném termínu 05/2011 až 12/2012 v rámci realizace stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Město Žďár obci Žďár n. Sáz. a zároveň se uděluje stavebníkovi právo provést stavbu předmětné přeložky plynovodu za splnění uvedených podmínek – viz předložená smlouva – příloha č. 12.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko – SVK Žďársko a Městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem ve věci vybudování stavby „Přeložky vodovodu v k. ú. Město Žďár obci Žďár n. Sáz. na p. č. 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2153/1, 2201/1, 2201/2, 2201/16, 2201/17, 2201/18, 2201/20 a 2316/1 – vše v k. ú. Město Žďár“ – součást akce „Místní komunikace Klafar – ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou“, kde SVK Žďársko vyslovuje souhlas se stavbou předmětné přeložky vodovodu za splnění uvedených podmínek – viz předložená smlouva – příloha č. 13.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 77/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 11 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 21  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, která bude uzavřena mezi Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ movitého majetku, který je vybavením informačního a turistického centra  umístěném  v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění. Smlouva o výpůjčce bude  uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Bohuslavem Nahodilem.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 892 Kč/m2/rok (sklad a výloha o výměře 12,50 m2 ).

Rada města po projednání schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru, umístěném v DM centru „asia bistro“, nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené dne 1.2.2010 mezi Městem Žďár nad Sázavou p. Thong Nguyem Minhem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 80/2011/OŠKS

Smlouva s TJ Žďár a TJ Sokol

Rada města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní

dotace pro rok 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmanova 1496/10, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou  jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 79/2011/ORÚP

Petice za solonizační jednotku a rekonstrukci krytého bazénu

Rada města se na svém jednání seznámila s peticí za solonizační jednotku pro úpravu vody ve žďárském bazénu a za jeho rekonstrukci – JSME PRO SLANOU VODU V BAZÉNU A JEHO REKONSTRUKCI a schvaluje návrh písemné odpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 81/2011/OF

Žádost obce Polnička

Rada města po projednání schvaluje variantu řešení č. 3.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města