Zápis z 60. schůze rady města konané dne 4.3.2013

zveřejněno: 4. 3. 2013

ZÁPIS

z 60. schůze rady města konané
dne 4.3.2013

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 60. schůze rady města:

 1. Účetní závěrka PO Kultura za rok 2012
 2. Účetní závěrka PO KMJS za rok 2012
 3. Účetní závěrka PO SSm za rok 2012
 4. Účetní závěrka PO MŠ za rok 2012
 5. Účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2012
 6. Účetní závěrka PO ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2012
 7. Účetní závěrka PO ZŠ Palachova 2189/35 Žďár nad Sázavou za rok 2012
 8. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ul.Bratří Čapků
 9. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby obytný soubor Klafar II – B2, ZR  (IS pro 7 RD)
 10. Použití znaku/loga města
 11. Dohody o pořízení změny č. 1 ÚP Herálec, Pavlov, Kotlasy
 12. Majetkoprávní úkony
 13. Byty a nebytové prostory
 14. Zmocnění opatrovníkem
 15. Smlouvy o příspěvku
 16. Problematika PO Sociální služby města
 17. Žádosti o finanční příspěvek
 18. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2012
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 825/2013/Kultura

Účetní závěrka PO Kultura za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár

- Roční účetní závěrku PO Kultura Žďár

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 826/2013/KMJS

Účetní závěrka PO KMJS za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje

- Rozdělení výsledku hospodaření (pokrytí ztráty) hospodaření PO KMJS

- Roční účetní závěrku PO KMJS

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 835/2013/p.o.SSm

Účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2012

Rada města po projednání:

- Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

- Schvaluje roční účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2012

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 828/2013/POMŠ

Účetní závěrka PO MŠ za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Mateřská škola

- Roční účetní závěrku PO Mateřská škola

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 829/2013/3.ZŠ

Účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- Roční účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 830/2013/2.ZŠ

Účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- Roční účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 831/2013/ZŠ Pal.

Účetní závěrka PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova  2189/35 za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

- Roční účetní závěrku PO Základní škola Žďár nad Sázavou Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 832/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Bratří Čapků ve Žďáře nad Sázavou

Rad města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Bratří Čapků ve Žďáře nad Sázavou včetně obeslaných uchazečů, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 833/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Obytný soubor Klafar II-B2 Žďár nad Sázavou, IS pro 7 RD

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Obytný soubor Klafar II-B2 Žďár nad Sázavou, IS pro 7 RD včetně obeslaných uchazečů, členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 834/2013/ORÚP

Použití znaku a loga města

Rada města po projednání schvaluje použití znaku případně loga města Žďáru nad Sázavou podle předložené žádosti pro pana Miroslava Strnada a Miroslava Dlouhého a na hudební akci skupiny Fox na Velkém Dářku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 838/2013/ORUP

Dohoda o pořízení Změny č. územních plánů Herálec, Pavlov a Kotlasy

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení Změny č. 1 územních plánů Herálec, Pavlov a Kotlasy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 836/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6690 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Zdeňce Musilové, 592 14 Nové Veselí a to p. č. 6260 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1192, 1193, 1200 a 1209 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3369-130/2011 ze dne 31. 1. 2012 - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce horkovodu – S 65 - BiGy Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – doplnění původního usnesení RM ze dne 12. 3. 2012 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1191, 1192, 1193 a 1200 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu a nové přípojky v rámci akce „Žďár n. Sáz., Komenského ulice, bytové domy č.p. 1807-1810 – Horkovodní přípojka“ v lokalitě Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního vedení horkovodních přípojek – se doplňuje o další pozemek p. č. 2043/1 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3510-78/2012 ze dne 20. 2. 2013.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci – doplnění původního usnesení RM ze dne 8. 2. 2010 ve věci uzavření smlouvy pův. č. 2409031/001 nově č. 014130000413/001 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 1636/2 v k. ú. Veselíčko ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Veselíčko - úprava DS NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Částečná revokace se schvaluje tak, že smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – za účelem umístění zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN – se doplňuje o další pozemek p. č. 1581/1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – dle GP č. 191-343/2012 ze dne 12. 2. 2013.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga se sídlem u Klafárku 1685/3, ZR 3 – jako vlastníkem dotčeného pozemku a Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby „Školní kuchyně – propojovací komunikace pro pěší Žďár n. Sáz.“ u Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře n. Sáz. 3, a to stavby propojovací komunikace pro pěší na pozemku p. č. 2043/7 v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – jako investorem stavby „SZŠ a VOŠ zdravotnická Žďár n. Sáz. – oprava komunikace a oplocení“ a Městem Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem dotčených pozemků a to p. č. 6157/1 – ost. pl., jiná plocha a p. č. 6157/2 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, spočívající ve vybudování nového oplocení na pozemku p. č. 6158 (vlastník kraj) a na části p. č. 6157/1 (vlastník město Žďár n. S.) a dále v opravě stávající komunikace včetně odvodnění na pozemích p. č. 6157/1 a 6157/2 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, ul. Dolní a Brněnská“ č. 12MP-000475, která je první částí již dříve připravované stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – průtah“, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4–Nusle v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – jako stavebníkem a Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem dotčeného pozemku p. č. 5511 v k. ú. Město Žďár v obci Žďár nad Sázavou v souvislosti s vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu a provedením stavebních prací – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a manž. Martinem Dobřichovským a   Danou Dobřichovskou,   591 01 Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2,  jako kupujícími, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 837/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 1871 na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, umístěném v obytném domě č.p.1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní  Pavlínou Maršíkovou.

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p.1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Silvestrem Hájkem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p.1932, na Brodské ulici č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní  Marií Žákovou.

2. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p.1829 na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Ivo Raabem.

3. Smlouvy o nájmu bytu budou uzavřeny dle návrhu bytové komise a budou uzavřeny na dobu určitou 1 měsíce s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, kancelář č. 616 o celkové výměře 14,49 m2 v 6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. M. Odvárkou, bytem Kukle, 568 02 Svitavy. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, kancelář č. 516 o celkové výměře 20,89 m2 v 5. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  Breezy s.r.o., Radošovice, 251 01 Říčany. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 839/2013/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka paní Jitky Jordákové pracovnici sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, paní Bc. Veroniku Halamkovou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 840/2013/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a :

- Oblastní charitou Žďár nad Sázavou

- Občanským sdružením Sdružení Nové Město na Moravě

- Kolpingovým dílem ČR

- Občanskou poradnou Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 841/2013/2.MST

Problematika PO Sociální služby

a) Rada města se seznámila s materiálem k možnosti sloučení příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou s příspěvkovou organizací Poliklinika Žďár nad Sázavou a dospěla k názoru, že sloučení těchto příspěvkových organizací není pro město Žďár nad Sázavou výhodné.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle upraveného návrhu, který je přílohou materiálu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 842/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvky

a) Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 ve výši 10 000 Kč na účast na „Hasičských slavnostech Litoměřice 2013“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Regionálnímu sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina ve výši 15 000 Kč za zajištění účasti na turnaji Belgian Open 2013 v partnerském městě Flobecq a doporučuje žádost projednat v komisi pro regionální a mezinárodní spolupráci.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 845/2013/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2013

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2013“ jednotlivým žadatelům podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas.

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 19.2.2013 a 26.2.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města