Zápis z 61. schůze rady města konané dne 18.3.2013

zveřejněno: 18. 3. 2013

ZÁPIS

z 61. schůze rady města konané
dne 18.3.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 61. schůze rady města:

 1. Účetní závěrka PO ZUŠ za rok 2012
 2. Účetní závěrka PO Active
 3. Účetní závěrka PO Poliklinika za rok 2012
 4. Schválení přijetí věcného daru
 5. Účetní závěrka PO Sportis
 6. Urbanistická studie Revitalizace sportovní zóny ZR
 7. Účetní závěrka PO ZŠ Švermova za rok 2012
 8. Účetní závěrka M.O.S.
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Vyřazení a likvidace majetku
 12. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace energet.úspor - dům kultury
 13. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy kina“
 14. Dohody o provedení  záchranného archeologického průzkumu
 15. Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene
 16. Vyhodnocení grantové programu Ediční činnost 2013 a Kultura 2013
 17. Vyhodnocení grantového programu Volný čas 2013
 18. Smlouvy o poskytnutí příspěvku GP Sport 2013
 19. Žádost o finanční příspěvek
 20. Žádost o příspěvek
 21. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 22. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 847/2013/ZUŠ

Účetní závěrka PO Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Základní umělecké školy Františka Drdly

- Roční účetní závěrku PO Základní umělecká škola Františka Drdly

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 827/2013/Adrie-SVČ

Účetní závěrka PO Active – SVČ za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje:

- Rozdělení výsledku hospodaření PO Active-SVČ

- Roční účetní závěrku PO Active – SVČ

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 849/2013/Pol.

Účetní závěrka PO Poliklinika Žďár nad Sázavou za rok 2012

Rada města po projednání:

- Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

- Schvaluje roční závěrku PO Poliklinika Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 850/2013/Pol.

Schválení přijetí věcného daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro PO Poliklinika Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 843/2013/SPORTIS

Účetní závěrka PO SPORTIS za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje roční účetní závěrku PO SPORTIS za rok 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 867/2013/2.MST

Urbanistická studie „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n.S.“

Rada města po projednání nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení.

 

7. Usn. 846/2013/4.ZŠ

Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 848/2013/MOS

Hospodaření M.O.S. za rok 2012

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. za rok 2012 a převod zisku ve výši 11.299,49 Kč na snížení ztráty minulých let.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 851/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 2 900 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Dagmar Daňhelové, ZR 1 a to p. č. 9012 – orná půda ve výměře 4 149 m2, p. č. 9044 – orná půda ve výměře 1 896 m2, p. č. 9047 – orná půda ve výměře 2 414 m2 a p.č. 9051 – orná půda ve výměře 2 503 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, naproti průmyslové zóně v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění mobilní skladové buňky na uskladnění palet a kartónů v lokalitě u prodejny nábytku, nám. Republiky 148, ZR 1 a vybudování brány mezi buňkou a sousední budovou k zabezpečení přístupu na pozemek mezi budovami s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1220/9 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U SOU“ ul. Komenského, ZR 3 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pův. části p. č. 1113/1 po zaměření dle GP č. 745-29/2013 ze dne 12. 2. 2013 nově p. č. 1113/12 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Krátká, ZR 2, pod řadovou PREFA garáží u byt. domu Nová 224/3 na p. č. 1114, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6546 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Jiřímu Bidmonovi, trvale  Nové Veselí a to p. č. 6566 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Jiřímu Librovi, Ph.D.,  ZR 2 a to p. č. 6331 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 6001 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar se zkosenými rohy, ocelové zábradlí), nové zateplení fasády domu v lodžiích a nový okapový chodník pod lodžiemi v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace byt. domu Palachova 25, 27, 29, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1795, 1796 a 1797 v ul. Palachova 25, 27 a 29, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 5999, 5998 a 5997 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 5992 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (opřené do původního základu domu, obdélníkový tvar se zkosenými rohy, ocelové zábradlí), nové zateplení fasády domu v lodžiích a nový okapový chodník pod lodžiemi v rámci stav. úprav „Oprava a modernizace byt. domu Palachova 31, 33, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 1798 a 1799 v ul. Palachova 31 a 33, ZR 6 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 5996 a 5995 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030002445/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 8500/2 a 8501  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Novoměstská, přeložka NN, REALSANT“, spočívající v umístění pojistkové skříně a zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci původního usnesení RM ze dne 15. 11. 2010 a pozdější částečné revokace usnesení RM ze dne 12.12.2011 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2409054/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 268, 279/3, 379/4, 360/1, 359 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova, úpravy DS NN, I. etapa“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní a rozpojovacích skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Zároveň se schvaluje změna částečné revokace ze dne 12. 12. 2011 schválené tak, že se shora uvedené VB zřizuje nově na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech p. č. 75/25, 268, 279/3, 279/4, 359, 360/1, 360/2 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2.

- Nově se částečná revokace doplňuje a schvaluje tak, že se shora uvedené VB dle GP č. 744-89/2012 ze dne 2. 1. 2013 na zaměření VB zřizuje nově na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech p. č. 75/25, 268, 279/3, 279/4, 279/15, 359, 360/1, 360/2 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 – dle smlouvy č. 014130002390/001.

 - V ostatním se původně schválené usnesení nemění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb v souvislosti s realizací stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár n. Sáz., k. ú. Zámek Žďár“ mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, Žďár n. Sáz. – jako vlastníkem vodárenského zařízení, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár n. Sáz., k. ú. Zámek Žďár“ a Vodárenskou akciovou společností, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou – jako provozovatelem a správcem

majetku SVK Žďársko, za splnění uvedených podmínek – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 852/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města bere na vědomí předložený materiál týkající se informace o úhradě dlužného nájemného za užívání bytů za období od 1.1.2013.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, umístěném v obytném domě č.p.1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Lukášem Maškem a Vlastou Maškovou.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, umístěném v obytném domě č.p. 2235, na Palachově ulici č.or. 72 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Jakubem Kohoutem.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1.4.2013.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 857/2013/OP

Vyřazení a likvidace majetku

Rada města schvaluje:

· vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného hmotného majetku v celkové PC 183 009,70 Kč.

· schvaluje vyřazení a následnou likvidaci poškozeného dlouhodobého hmotného majetku (dřevěné plastiky) v celkové PC 101 900 Kč.

· schvaluje odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 15 275 Kč

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:

· schválit vyřazení nefunkčního a zastaralého dlouhodobého hmotného majetku v celkové PC 1 389 488,96 Kč 

· schválit odpis nedobytné pohledávky a následnou evidenci pohledávky na podrozvahovém účtu v celkové částce 29 500 Kč

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 853/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Dům kultury Žďár nad Sázavou, realizace energetických úspor

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Dům kultury Žďár nad Sázavou, realizace energetických úspor včetně členů, náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 854/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Stavební úpravy kina Vysočina Brodská č.p.1000/2, Žďár nad Sázavou 3

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Stavební úpravy objektu kina Vysočina Brodská č.p.1000/2, Žďár nad Sázavou 3 včetně obeslaných uchazečů, členů, náhradní komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 855/2013/ORÚP

Dohody o provedení záchranného archeologického průzkumu

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohod o podmínkách provedení archeologického výzkumu pro stavby Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Obytný soubor Klafar I – B2-IS pro 3 RD, Obytný soubor Klafar I – B2 – IS pro 4 RD, Rekonstrukce ul. Bratří Čapků.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 856/2013/ORÚP

Smlouva o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ředitelstvím silnic a dálnic, Praha pro stavbu dešťové kanalizace na nám. Republiky dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 859/2013/OŠKS

Vyhodnocení grantových programů KULTURA 2013 a Ediční činnost 2013

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu KULTURA 2013 jednotlivým žadatelům dle předloženého a schváleného návrhu Kulturní komise.

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu EDIČNÍ ČINNOST 2013  jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu Kulturní komise.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu KULTURA 2013 a EDIČNÍ ČINNOST 2013.

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 6.3.2013 a 11.3.2013.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 862/2013/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2013

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu VOLNÝ ČAS 2013 jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu odboru školství, kultury a sportu.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu VOLNÝ ČAS 2013.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 860/2013/ŠKS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu SPORT 2013

Rada města po projednání schvaluje vzory přiložených Smluv o poskytnutí příspěvku z grantového programu „SPORT 2013“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 863/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Active-středisko volného času, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou ve výši 15.000 Kč na organizační zajištění akce „Probouzení broučků“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 861/2013/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek Domovu se zvláštním režimem sv. Jana Křtitele s.r.o. Frýdek – Místek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 864/2013/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

22. Různé

Ústní zpráva/1.MST, 2.MST

Úprava hodnocení ředitelů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje úpravu osobního hodnocení ředitelů PO ZŠ Švermova, PO Poliklinika a PO Sportis dle návrhu předloženého příslušnými garanty (místostarosty) s účinností od 1.4.2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města