Zápis z 62. schůze rady města konané dne 15.4.2013

zveřejněno: 15. 4. 2013

ZÁPIS

z 62. schůze rady města konané
dne 15.4.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 62. schůze rady města:

 1. Problematika reduktorů
 2. Nařízení RM č. 1/2013 – Tržní řád
 3. OZV č. 2/12013 zrušující Tržní řád
 4. Smlouvy komunální služby
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ulice Bratří Čapků
 8. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby OS Klafar II – B2, ZR (IS pro 7 RD)
 9. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Žďárský Santiniho okruh za poznáním a aktivním využitím
 10. Veřejné zakázky města 07-12/2012
 11. Dohody o pořízení změny ÚP obce Krásněves, Sázava
 12. Výsledek konkurzního řízení na ZŠ Palachova, Žďár n.S.
 13. Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“
 14. Změna člena kulturní komise a komise pro sport a volný čas
 15. Žádosti o finanční příspěvky RM
 16. Omezení provozu VHP a JTHZ
 17. Vyhlášení volných dnů ředitele
 18. Urbanistická studie „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n.S.“
 19. Otevřený dopis pedagogů ZŠ Komenského 6
 20. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 876/2013/KS+TSBM

Reduktory

Rada města ukládá MěÚ předložit návrh zadání výběrového řízení na dodavatele reduktorů na vybraných částech VO a připravit rozpočtové opatření na zajištění závazků ze smlouvy EPC.

Rada města ukládá MěÚ připravit variantní uplatnění metody EPC i pro investice do VO, výměny svítidel a spotřeby el. energie u budov města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 874/2013/KS

Nařízení rady města

Rada města vydává „Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád“.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 875/2013/KS

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2013

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 2/2013, kterou se ruší vyhláška č. 4/1997 tržní řád.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 877/2013/KS

Dodatky smluv – komunální služby

Rada města schvaluje dodatky smluv – komunální služby v souladu se smlouvami o dílo.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

5. Usn. 868/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 256/3 – orná půda ve výměře 1 896 m2 v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ – za účelem využití na zahradu – zatravněná plocha biotrávou - z důvodu, že pozemek, je součástí úvozu, v zimním období slouží jako deponie sněhu, prodejem by byl omezen přístup na sousední pozemek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 30 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem zřízení přístupové plochy k RD Stržanov čp. 84.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda – nově dle GP pro rozdělení pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle GP č. 3542-38/2013 ze dne 14. 3. 2013) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

d) Rada města po projednání schvaluje doplnění vyhlášeného záměru č. Z-234/2013-OP na směnu pozemků a to p. č. 9021 – orná půda ve výměře 3 484 m2 ve vlastnictví Ing. Jaroslava Chalupy, ZR 2 v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu za část p. č. 677/1 – trv. travní porost ve výměře cca 144 m2 a část p. č. 690/1 – trv. travní porost ve výměře cca 41 m2 v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - přesná výměra částí předmětných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP – za účelem přístupu k objektu na p. č. 690/4 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě U Pilské nádrže a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků.

- Doplnění se schvaluje tak, že dle předloženého GP č. 752-64/2013 ze dne 3. 4. 2013 činí část určená pro směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - oddělená z pův. p. č. 690/1 – trv. travní porost, nově označená jako p. č. 690/7 – trv. travní porost výměru 49 m2 (pův. cca 41 m2) a část oddělená z p. č. 677/1 – trv. travní porost, nově označená jako 677/3 – trv. travní porost výměru 214 m2 (pův. cca 144 m2) – vše v k. ú. Zámek Žďár s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 21.1.2013 č.j.  780/2013/OP – bod c) ve věci vyhlášeného záměru a vyhlášený záměr č. Z-236/2013-OP na pronájem nemovitosti ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to „Stržanovský rybník“ na p. č. 177 – rybník, potok ve výměře 1 558 m2 v k. ú. Stržanov včetně pozemku – za účelem chovu a odlovu ryb za předpokladu dodržení stanovených podmínek - na základě odstoupení žadatele od pronájmu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova

1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30.4.2014.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2014.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2014.

- Záměry budou vyhlášeny po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1022 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 130 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu V Zahrádkách 803/13, ZR 3 s tím, že další část ve výměře 57,5 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 a 1147/1 ve výměře 34 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu čp. 252 na p. č. 1150 v ul. Lesní 26, ZR 2 – za účelem zřízení hracího koutku pro děti s pískovištěm a travnatou plochou s tím, že další část ve výměře 8 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6360 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6722 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Pavlovi a Věře Houdkovým,  ZR 4 a to p. č. 6690 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Zbyňkovi a Ladislavě Zlesákovým (SJM), Světnov a to části p. č. 3765 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 18 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem umístění mobilní skladové buňky na uskladnění palet a kartónů v lokalitě u prodejny nábytku, nám. Republiky 148, ZR 1 a vybudování brány (na vlastní náklady žadatelů) mezi buňkou a sousední budovou k zabezpečení přístupu na pozemek mezi budovami.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 80,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje nájemné za r. 2012 ve výši 10,-- Kč/m2/rok firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2  v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár s ohledem na dosažený hospodářský  výsledek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje úhradu za užívání pozemků a to p. č. 5822/6 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 29 m2 (chodník) a p. č. 5550/5 – ost. plocha, zeleň ve výměře 7 m2 (ve vlastnictví spol. IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1) v celkové ploše 36 m2 v k. ú. Město Žďár u areálu firmy IWA, s.r.o. se sídlem Brněnská 758, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků, vzniklých po dokončení stavby v r. 2010 „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“.

Úhrada za užívání pozemků Městem Žďár nad Sázavou na r. 2013, hrazená společnosti IWA, s.r.o. Žďár n. Sáz. se sídlem Brněnská 758, ZR 1, činí 1.747,44 Kč + 21% DPH = 2.114,40 Kč – na základě vystavené faktury.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) 1. Rada města po projednání neschvaluje žádost UNITOP, Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, o. s. se sídlem Brněnská 717/23, ZR 1, o změnu výše nájemného na 1,-- Kč za pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 725/1 – ostatní plocha, sportoviště ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár využívaného jako pozemek sportovního hřiště na břehu Bránského rybníka ve Žďáře nad Sázavou 2.

2. Rada města po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření, spočívající v  poskytnutíí příspěvku UNITOP, Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, o. s. se sídlem Brněnská 717/23, ZR 1, o částku 15.192,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků pro dům Okružní 1998-2001 se sídlem Okružní 1998/90, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem vybudování betonových lodžií v rámci stav. úprav BD čp. 2001, 2000, 1999 a 1998, ZR 3 v ul. Okružní 84, 86, 88 a 90 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 976, 977, 978 a 979 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Autobazar Vysočina s.r.o. se sídlem Mělkovice 2374 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1460 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení 2 odstavných parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci akce „Stavební úpravy objektu, ul. Okružní č.p. 920/21 na p.č. 1444 v k. ú. Město Žďár“ v lokalitě ul. Okružní, ZR 3 - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3803, 3820, 3800, 3799, 3840, 3839, 3833, 3838, 3844, 3845, 3821, 3813 a 3822 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Oprava horkovodu, Švermova ul., 4. ZŠ Žďár n. Sáz.“ v lokalitě ul. Švermova, ZR 4 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SPP 71010-005690 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na části p. č. 3868/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „71010-005690, VPI Žďár n. S., Bratří Čapků 1-15“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 869/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 1829 na Revoluční ulici  č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a na pronájem bytu č. 24, umístěném v obytném domě č.p. 1876 na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města neschvaluje žádost pana Františka Hrbáčka o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 2046, na Neumannově ulici č.or. 13 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 a ukládá žadateli byt vyklidit nejpozději do 30.6.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 27, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Janou Richtrovou.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců  s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1.5.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Tiborem a Alžbětou Berkiovými.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce   s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1.5.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu společného prostoru, nacházejícího se ve sklepních prostorách bytového domu č.p. 1936, č.or. 35 (bývalá sušárna ve výměře 16 m2)ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu společného prostoru  bude uzavřena s občanským sdružením  Jdeme společně, IČ 01228048, se sídlem Žďár nad Sázavou, Brodská 1936/35,  na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou, nájemným ve výši 25,-- Kč/m2/rok, s účinností od 1.5.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Kateřinou Galbovou.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Renatou Vašíčkovou.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města vyhovuje žádosti nájemce – JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, Přístav vodních skautů Racek a schvaluje podnájem části nemovitosti č.p. 325, č.or. 1 na ulici 1. máje ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, za účelem krátkodobého ubytování členů oddílů a organizací, pracujících s dětmi a mládeží. Příjem z tohoto podnájmu bude použit na opravy a údržbu pronajaté nemovitosti. Nájemce předloží 1x ročně vyúčtování příjmů z tohoto podnájmu a použití těchto příjmů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města rozhodla, že sál objektu č. 15, na ulici Na Úvoze ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5, nebude využíván pro společenské události (oslava narozenin, svatba, večírky apod.). Možnost využití sálu pro ostatní akce zůstává zachována.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města bere na vědomí informaci o nájmu nebytových prostor – kina a ukládá vedení města předložit na jednání rady města návrh na změnu provozování kina.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru, v budově č.p. 75 na nám. Republiky č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou,  kancelář č. 206 o celkové výměře 29,30 m2. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou Pavel Černý – počítačové služby, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Výše nájemného 663 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného  je 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.p. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 175,36 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 80,06 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 87,56 m2, nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Zdeňkem Vokurkou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 871/2013/ORÚP

Veřejná zakázka na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Bratří Čapků“ Žďár nad Sázavou – výsledky výběrového řízení

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ulice Bratří Čapků“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 872/2013/ORÚP

Veřejná zakázka na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar II – B2, IS pro 7 RD“ Žďár nad Sázavou – výsledky výběrového řízení

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Obytný soubor Klafar II –B2, IS pro 7 RD“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 878/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďárský Santiniho okruh“, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďárský Santiniho okruh“ včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 873/2013/ORÚP

Veřejné zakázky města za 07-12/2012

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených od července do prosince 2012.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 883/2013/ORÚP

Dohody o pořízení změn územních plánů Sázava a Krásněves

Rada města po projednání schvaluje dohody o spolupráci při pořízení Změny územních plánů obce Sázava a Krásněves.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 879/2013/ŠKS

Výsledky konkursního řízení na ZŠ Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou

Rada města bere na vědomí usnesení konkursní komise pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace a vyhodnocení pořadí jednotlivých uchazečů konkursu předsedou komise.

Rada města jmenuje Mgr. Janu Bernardovou na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvkové organizace s účinností od 1.7.2013 na období 6 let.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 880/2013/ŠKS

Vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“

Rada města byla seznámena s programem a organizací vzdělávací akce „S lesníkem do lesa“ pod záštitou starostky města Ing. Dagmar Zvěřinové pořádané Městským úřadem Žďár nad Sázavou pro žáky 4. tříd Základní školy Komenského 6 a Základní školy Švermova 4 ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města pověřuje Ing. Dagmar Zvěřinovou k podpisu smluv o spolupráci se subjekty, které se budou na vzdělávací akci podílet.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 884/2013/ŠKS

Změna člena Kulturní komise a Komise pro sport a volný čas

Rada města po projednání odvolává člena Komise pro sport a volný čas Ing. Pavla Hájka s účinností od 15.4.2013.

Rada města po projednání jmenuje Mgr. Víta Roseckého novým členem Komise pro sport a volný čas za odstupujícího člena delegovaného za Tělocvičnou jednotu Sokol Žďár nad Sázavou s účinností od 15.4.2013.

Rada města po projednání jmenuje Luďka Maděriče novým členem Kulturní komise za MZO KSČM Žďár nad Sázavou s účinností od 15.4.2013.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 882/2013/OS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč z položky Sponzoring rady města Oblastní charitě Třebíč na zajištění služby AL PASO Vysočina.

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.100 Kč z položky Sponzoring rady města Sdružení Linka bezpečí.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 885/2013/Star.

Omezení provozu VHP a JTHZ

Rada města po projednání vydává nesouhlasné stanovisko k Oznámení čj.MF-44849/2013/34-1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 870/2013/ZŠ Pal.

Vyhlášení volných dnů v ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášení volných dnů v ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 ve dnech 9.5.2013 a 10.5.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 887/2013/2.MST

Urbanistická studie „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n.S.“

Rada města po projednání schvaluje urbanistickou studii „Revitalizace sportovní zóny, Žďár n.S.“

Rada města ukládá Městskému úřadu, PO Sportis a 2. místostarostovi zajistit další přípravu podle této studie s ohledem na vhodné krajské, státní a evropské dotační zdroje v rámci možné etapizace případné realizace.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 888/2013/2.MST

Otevřený dopis pedagogů ZŠ Komenského 6

Rada města byla seznámena s otevřeným dopisem pedagogů ZŠ Komenského 6 a ukládá odboru školství a 2. místostarostovi připravit návrhy řešení koncepce základních škol ve městě, a to v součinnosti s vedením škol.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města