Zápis z 63. schůze rady města konané dne 29.4.2013

zveřejněno: 29. 4. 2013

ZÁPIS

z 63. schůze rady města konané
dne 29.4.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 63. schůze rady města:

 1. Možnosti řešení veřejného pořádku v souvislosti s provozem VHP, regulací provozní doby a reklamy
 2. Pivní festival 
 3. Problematika reduktorů
 4.  Závěrečná zpráva UNESCO
 5. Návrh na rozdělení grantového programu Organizovaný sport 2013
 6. Žádosti o finanční příspěvek
 7. Vyhlášení GP - Prezentace ZR v zahraničí 2013
 8. Majetkoprávní úkony – RM
 9. Majetkoprávní úkony - ZM
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Směrnice a majetek
 12. Vyřazení majetku
 13. Rozpočtové opatření č. 3
 14.  Závěrečný účet města za rok 2012
 15. Roční účetní závěrka
 16. Přezkoumání hospodaření města za rok 2013
 17. Křižovatka Revoluční – Brodská
 18. Žádosti o  změnu ÚP č. 4
 19. Autoprovoz MěÚ
 20. Výběrové řízení na ředitele/ku PO Sociální služby města
 21. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 898/2013/OP

Možnosti řešení veřejného pořádku v souvislosti s provozem VHP, regulací provozní doby a reklamy

Rada města po projednání ukládá MěÚ a MP zpracovat analýzu současného stavu a problémů spojených s provozováním  VHP, JTHZ, reklamy a hostinské činnosti v nočních hodinách.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 909/2013/2.MST

Pivní festival

Rada města uděluje výjimky z OZV č. 3/2012 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství pro akci „Pivní festival“ pořádanou dne 22.6.2013 v prostoru Havlíčkova náměstí organizátorem panem Davidem Dvořákem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 906/2013/KS+TSBM

Problematika reduktorů

Rada města stahuje bod Problematika reduktorů z jednání.

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

4. Usn. 889/2013/2.MST

České dědictví UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2012.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění Stanov dobrovolného svazku měst a obcí České dědictví UNESCO.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 890/2013/2.MST

Vyhodnocení grantového programu Organizovaný sport 2013

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu Organizovaný sport 2013 jednotlivým žadatelům podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu Organizovaný sport 2013.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 3

 

6. Usn. 891/2013/2.MST

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města  Divadelnímu spolku Žďár, o.s., Tyršova 480/1, Žďár nad Sázavou 1 za účelem pořízení přenosného osvětlení k realizaci divadelních představení v okolních městech ve výši 15.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci na organizační zajištění soutěže „O žďárského muzikanta“ ve výši 8.000 Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Kinematografu bratří Čadíků, Mokrá Horákov na zapůjčení filmových kopií a organizační zajištění akce Filmové léto 2013 ve výši10.000 Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady města  o.s. Kulturní mosty, Žďár nad Sázavou, Vejmluvova 37 na pronájem městského divadla v rámci akce Květy hvězd pod Zelenou horou ve výši 5.000 Kč.

Hlasování: Pro 3, proti 4, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města TJ Žďár nad Sázavou, oddílu moderní gymnastiky, Jungmannova 1496/10 na cestovné a ubytování na MČR v moderní gymnastice v Ostravě a Havířově ve výši 5.000 Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 1

 

7. Usn. 907/2013/STAR

Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou, schválit výzvu a žádost grantového programu „Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013“ dle upraveného  návrhu a vyčlenit 150.000 Kč z rozpočtové rezervy do tohoto grantového programu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 893/2013/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 774/52 – orná půda ve výměře cca 5 100 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka, bytem Na Úvoze 725/8, ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8033 – orná půda, části p. č. 8034 – orná půda, části p. č. 8043/2 – orná půda, části p. č. 8053 – orná půda a části p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace – ve výměře cca 2 400 m2 a dále části p. č. 8059 – orná půda a části p. č. 8061 – orná půda - ve výměře cca 2 700 m2 (dle mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP – za účelem dalšího rozvoje lokality.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Pavlu Krčálovi, ZR 2 a to p. č. 1220/9 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U SOU“ ul. Komenského, ZR 3 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Michalovi Hronovi,  ZR 2 a to pův. části p. č. 1113/1 po zaměření dle GP č. 745-29/2013 ze dne 12. 2. 2013 nově p. č. 1113/12 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Krátká, ZR 2, pod řadovou PREFA garáží u byt. domu Nová 224/3 na p. č. 1114, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Martinovi Křížovi,  ZR 1 a to p. č. 6546 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou,  ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2014.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2014.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem Smetanova 526/7, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření předložené Smlouvy nájemní mezi jednotlivými podílnickými obcemi LDO Přibyslav se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav m.j. i Městem Žďár nad Sázavou (jako podílovým spoluvlastníkem - majetkový podíl 6/710) - jako pronajímatelem a Městysem Krucemburk, Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk – jako nájemcem, týkající se pronájmu nemovitosti, budovy č.e. 51 v k. ú. Staré Ransko v obci Krucemburk. Touto nájemní smlouvou se nahrazuje smlouva nájemní ze dne 13.6.2006 a je uzavřena na dobu určitou 20 let s účinností od 1. 1. 2013. Výše nájemného je stanovena na 1,-- Kč na 1 vlastnický podíl a rok - dle předloženého návrhu smlouvy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a ČR – Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava – jako vypůjčitelem, na dobu neurčitou, předmětem které je bezúplatná výpůjčka movitého majetku města – historická zmotorizovaná stříkačka v hodnotě 10.440,-- Kč – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Okružní 23 - 29 se sídlem Okružní 1950, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1460 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem přístavby lodžií a zateplení byt. domu v rámci stav. úprav BD čp. 1950, 1951, 1952 a 1953,  ZR 3 v ul. Okružní 23, 25, 27 a 29 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1448, 1447, 1446 a 1445 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Ing. Michalem Hulíkem, ZR 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1952/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování elektrické přípojky pro řadové garáže – hlavní rozvaděč bude umístěn na krajové garáži na p. č. 1663, odkud povede zemní kabel až k p. č. 1643 v k. ú. Město Žďár v lokalitě U SATTU ve Žďáře n. Sáz. 3, na části pozemku ve vlastnictví města p. č. 1952/3 v k. ú. Město Žďár včetně přístupu a příjezdu k tomuto zařízení a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030011751/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6063/3 a 6090 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Haškova 18, přeložka NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014130003072/001 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 6092 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Haškova 17, přeložka“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014130003073/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 273/1, 6175/2 a 6175/3  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Nádražní 39, 41, přeložka“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb k akci „ZŠ Švermova Žďár nad Sázavou – přemístění školní zahrady“, na p. č. 3839 k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem kanalizace, Městem Žďár nad Sázavou – jako vlastníkem pozemku a investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, z důvodu již existující kanalizace v předmětném pozemku a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo kanalizace – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a manžely Petrem Štěpánkem a Ladou Štěpánkovou, 591 02 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 894/2013/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1 a to části p. č. 2478 – zahrada - dle zhotoveného GP č. 3512-1/2013 ze dne 30.1.2013 pro rozdělení pozemku p. č. 2478, oddělené části nově označené jako p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržby.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 100.800,-- Kč, tj. 700,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – využití předkupního práva schváleného v ZM dne 3. 3. 2011 – do vlastnictví společnosti Technoservice – technické a komerční služby, s.r.o. se sídlem Slezská 844/96, 130 00 Praha 3 - a to p. č. 6984/4 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 508 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem rozšíření firmy - plánovaná výstavba výrobní haly TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1.

- za sjednanou kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy QSR24h Czech s.r.o. se sídlem Sázavská 2429/6, ZR 3 a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 2 900 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování montážní haly s kancelářskými prostory (objekt zastavěná plocha cca 1 200 m2) se zaměřením na kontrolu kvality dílů v automobilovém průmyslu a kompletace dílů pro automobilový průmysl – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

- za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda – nově dle GP pro rozdělení pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle GP č. 3542-38/2013 ze dne 14. 3. 2013) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - dar pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to p. č. 8710 – ostatní plocha, silnice ve výměře 2 555 m2 v k. ú. Město Žďár, pozemku zastavěného silnicí III/35420 v místní části Mělkovice, po realizaci stavby silnice „III/35417, 35420 Slavkovice – Mělkovice“ (investor stavby Kraj Vysočina), kterou došlo k rekonstrukci povrchů a modernizaci silnice ve správě státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina – za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Dagmar Daňhelové,  ZR 1 a to p. č. 9012 – orná půda ve výměře 4 149 m2, p. č. 9044 – orná půda ve výměře 1 896 m2, p. č. 9047 – orná půda ve výměře 2 414 m2 a p.č. 9051 – orná půda ve výměře 2 503 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, naproti průmyslové zóně v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

- za dohodnutou kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou v celkové výši 2.274.260,-- Kč, tj. 207,47/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 9020 – orná půda ve výměře 3 253 m2 ve vlastnictví Ing. Františka Šikla,  ZR 3 za stejnou část p. č. 9017 – orná půda ve výměře 3 253 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3541-52/2013 ze dne 19. 3. 2013 pro rozdělení pozemku - z pozemku pův. p. č. 9017 – orná půda ve výměře 9 017 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou oddělena část nově označená jako p. č. 9017/1 – orná půda ve výměře 3253 m2, k. ú. Město Žďár - v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 9021 – orná půda ve výměře 3 484 m2 ve vlastnictví Ing. Jaroslava Chalupy, ZR 2 v souvislosti s výstavbou propojovací komunikace z Jamské ulice na ulici Novoměstskou ve Žďáře nad Sázavou v rámci přípravy území pro výrobní zónu za část p. č. 677/1 – trv. travní porost ve výměře cca 144 m2 a část p. č. 690/1 – trv. travní porost ve výměře cca 41 m2 v k. ú. Zámek Žďár dle předloženého GP č. 752-64/2013 ze dne 3. 4. 2013 činí část určená pro směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - oddělená z pův. p.č. 690/1 – trv. travní porost, nově označená jako p. č. 690/7 – trv. travní porost výměru 49 m2 (pův. cca 41 m2) a část oddělená z p. č. 677/1 – trv. travní porost, nově označená jako 677/3 – trv. travní porost výměru 214 m2 (pův. cca 144 m2) –  celkem 263 m2 vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem přístupu k objektu na p. č. 690/4 v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě U Pilské nádrže a s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků Ing. J. Chalupovi, tj . celkem 3 220 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou i Ing. Jaroslava Chalupy, oceňují částkou ve výši 250,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako dárcem a Městem Žďár nad Sázavou – jako obdarovaným, týkající se převodu stavby „Dynamický zpomalovací semafor“ pro vozidla na komunikaci I/37, ul. Bezručova ve Žďáře n. Sáz. 2, na částech pozemků p. č. 75/1, 75/8, 75/9, 75/30, 493/2, 504/11, 741/11 a 801 v k. ú. Zámek Žďár – do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v hodnotě 497.166,34 Kč – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-147/2012/-OP a zároveň ruší původní usnesení RM ze dne 27. 2. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení původního usnesení ZM ze dne 8. 3. 2012 ve věci prodeje bytové jednotky 2046/16 a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu č.p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 ve výši 36/2435 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m 2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, ve výši 36/2435, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou za kupní cenu ve výši 188.453,-- Kč do vlastnictví pana Aleše Synka,  Žďár nad Sázavou 4 z důvodu, že p. A. Synek dne 1.3.2013 zemřel.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 895/2013/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Františkem Šikulou.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíců s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Josefinou Biháriovou.

Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 měsíce s možností prodlužování nájmu v případě, že nedojde k porušení smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1.5.2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 01.07.2004, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou č.p. 2189 ulice Palachova č.or. 35, příspěvková organizace ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 896/2013/OP

Směrnice majetek

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2012 pro provedení inventarizace majetku a závazků včetně odpovědnosti a dodatek č. 1 ke směrnici č. 5/2012 o evidenci majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 897/2013/OP

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje:

· vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku v celkové výši 104 852,67 Kč

<![if !supportLists]> · likvidaci a prodej věcí nalezených dle předloženého návrhu HIK

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

· odpis zastaralého a nepoužitelného majetku, který je součástí MKDS v celkové částce 864 881 Kč

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 899/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2013 dle upraveného návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

14. Usn. 900/2013/OF

Hospodaření města za rok 2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

- Závěrečný účet města za rok 2012

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 902/2013/OF

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2012

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 v rozsahu předložených výkazů:

- Rozvaha

- Výkazu zisku a ztráty

- Příloha

- Přehled o peněžních tocích

- Přehled vlastního kapitálu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 908/2013/OF

Přezkoumání hospodaření města za rok 2013

Rada města po projednání schvaluje:

- Výběr auditorské firmy pro provedení přezkoumání hospodaření města Žďár nad Sázavou

- Schvaluje uzavření smlouvy s firmou Audit Brno spol. s r.o.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 903/2013/ORÚP

Křižovatka Brodská – Revoluční

Rada města po projednání ukládá městskému úřadu pokračovat v přípravě akce „Miniokružní křižovatka Brodská – Revoluční“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn. 904/2013/ORÚP

Žádost o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár n.S.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh č. 1 Ing. Romana Krčila, na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2016 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 901/2013/taj.

Návrh na vyřazení (odprodej) os.vozidel a Dohoda o poskytnutí služebního motorového vozidla k užívání pro služební a soukromé účely uvolněným zastupitelům města.

Rada města schvaluje vyřazení (odprodej) os.vozidel MěÚ Žďár nad Sázavou a návrh Dohody o poskytnutí služebního motorového vozidla k užívání pro služební a soukromé účely uvolněným zastupitelům města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 892/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

1. Rada města po posouzení uchazečů o funkci ředitele/ky PO sociální služby města ZR vyřazuje z dalšího průběhu výběrového řízení uchazeče č. 1 z důvodu nesplnění požadovaného vzdělání.

2. Rada města ukládá MěÚ pozvat na příští jednání RM dne 13.5.2013 uchazeče vedené pod čísly 2-7, aby představili a doplnili svoji koncepci rozvoje a řízení PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

21. Různé

Usn. 905/2013/ŠKS

Zápis z Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města