Zápis z 65. schůze rady města konané dne 27.5.2013

zveřejněno: 27. 5. 2013

ZÁPIS

z 65. schůze rady města konané
dne 27.5.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 65. schůze rady města:

 1. Elektronická aukce elektřiny a plynu pro občany a podnikatele
 2. Reorganizace personálního obsazení Regionálního muzea v návaznosti na provoz Moučkova domu
 3. Farmářské trhy
 4. Výsledky výběrové řízení na dodavatele stavby Revitalizace energetických úspor – dům kultury
 5. Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele „Studie ekonomické využitelnosti objektu bývalé 1.ZŠ, nám.Republiky, Žďár n.S.“
 6. Místní komunikace Klafar – Dolní, změnový list č. 1
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Peněžní dary z Kraje Vysočina na rok 2013
 10. Zapůjčení městského mobiliáře
 11. Dar – Růžička Petr
 12. Žádost Osadního výboru Stržanov o finanční příspěvek na dopravu
 13. Různé - Žádost PO Kultura o finanční příspěvek na Festival dechových hudeb

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 926/2013/1.MST

Elektronická aukce elektřiny a plynu pro občany a podnikatele

Rada města schvaluje na základě předložených nabídek uzavření Smlouvy o zajištění podpory při realizaci projektu „Snížení cen energií pro domácnosti ve městě Žďár nad Sázavou“ s firmou B4F Czech Republic s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 917/2013/RgM

Harmonizace personálního obsazení Regionálního muzea v návaznosti na provoz Moučkova domu

Rada města po projednání schvaluje zvýšení personálního obsazení Regionálního muzea z původního počtu 5 pracovních úvazků na počet 6,75 pracovního úvazku v návaznosti na provoz Moučkova domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 918/2013/KS

Farmářské trhy

Rada města souhlasí s pořádáním farmářských trhů v termínech 19.9. a 17.10.2013.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení příspěvku ve výši 20.000 Kč pro odbor komunálních služeb Žďár nad Sázavou na zajištění těchto dvou farmářských trhů.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 919/2013/ORÚP

Veřejná zakázka na dodavatele stavby „Dům kultury – realizace energetických úspor“ Žďár nad Sázavou – výsledky VZ

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Dům kultury – realizace energetických úspor“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 920/2013/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele „Studie ekonomické využitelnosti objektu bývalé 1.ZŠ, nám. Republiky“

Rada města bere na vědomí předložený návrh na vyhlášení zakázky na zpracovatele „Studie ekonomické využitelnosti objektu bývalé 1.ZŠ, nám.Republiky“, který neschvaluje a doporučuje zastupitelstvu města vyhlášení záměru na prodej objektu.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

6. Usn. 927/2013/ORÚP

Místní komunikace – sídliště Klafar na ul.Dolní Žďár nad Sázavou – změnový list stavby č.1

Rada města po projednání schvaluje změnový list č. 1 stavby „Místní komunikace sídliště Klafar na ul.Dolní“ Žďár nad Sázavou, a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k navýšení stavby o 3.180.000,-Kč z položky rozpočtu 11/2212 Rekonstrukce Bratří Čapků.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

7. Usn. 921/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej:

1. - bytové jednotky – bytu č. 2046/16 o velikosti 1+1 o výměře 35,90m2 umístěném v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 2046, v budově obytného domu č.p. 2045, č.p. 2046, č.p. 2047, na Neumannově ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, postaveném na pozemcích p.č. 3734, p.č. 3735 a p.č. 3736, prodej spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 36/2435, a prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 o velikosti 36/2435. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k.ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Minimální výše kupní ceny je 690.000,-- Kč.

2. - bytové jednotky – bytu č. 2047/32 o velikosti 1+1 o výměře 35,80 m2umístěném v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 2047, v budově obytného domu č.p. 2045, č.p. 2046, č.p. 2047, na Neumannově ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, postaveném na pozemcích p.č. 3734, p.č. 3735 a p.č. 3736, prodej spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 36/2435, a prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 o velikosti 36/2435. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k.ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Minimální výše kupní ceny je 690.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Lučiny“, užívaného jako část zahrady u byt. domu čp. 1186 na p. č. 5564 a u zahrady p. č. 5663/1 ve výměře 327 m2 a p. č. 5554/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 14 m2 (ve vlastnictví fyzických osob) v k. ú. Město Žďár v ul. Lučiny 1, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku ve vlastnictví Ing. Jana Klímy, Útěchov, 644 00 Brno, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 369/1 – zastavěná plocha ve výměře do cca 20 m2 (dlemapového podkladu), na které se nachází chodník pro pěší, užívaný širokou veřejností, v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, před RD čp. 440/58 na p. č. 369/2 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku v souvislosti s připravovanou akcí města „Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova, Žďár n. Sáz.“ s tím, že přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu (podíl 8/24) k pozemkům ve vlastnictví p. Ivo Tubla,  130 00 Praha 3 , do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8039 – orná půda ve výměře 3 703 m2, p. č. 8043/1 – orná půda ve výměře 637 m2, p. č. 8045 – trvalý trav. porost ve výměře 9 139 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a dále p. č. 746/27 – trvalý trav. porost ve výměře 3 802 m2, p. č. 755/5 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 316 m2, p. č. 755/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 330 m2 a p. č. 774/7 – orná půda ve výměře 16 891 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár, navazující na stávající bytovou zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3, určené pro další rozvoj lokality sídliště Klafar III.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to:

1a) Vodovodní řad z PVC 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 40.735,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 47,35 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8749/1, 8817 a 8818 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

1b)  Vodovodní řad z IPE 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 30.575,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 35,54 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8730, 9731/1 a 8719/2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6573 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6477 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6661 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Lence Lokvencové, Nové Město na Moravě a to p. č. 6722 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpově

dní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Josefu a Janě Vaculíkovým,  ZR 6 a to p. č. 6360 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Jaromíře Kujalové, ZR 3 a to části p. č. 1022 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 130 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu V Zahrádkách 803/13, ZR 3 s tím, že další část ve výměře 57,5 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ladislavovi a Petře Bouškovým,  ZR 2 a to části p. č. 570/13 a 1147/1 ve výměře 34 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu čp. 252 na p. č. 1150 v ul. Lesní 26, ZR 2 – za účelem zřízení hracího koutku pro děti s pískovištěm a travnatou plochou s tím, že další část ve výměře 8 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 ve výměře cca 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Srázná, ZR 2 – za účelem vybudování parkovacího stání pro 2 osobní automobily (dle požadavků stavebního úřadu) u RD v ul. Polní 302/32 na p. č. 570/225 a zahrady p. č. 570/50 v k. ú. Zámek Žďár.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům or.č. 76-82 VIADUKT se sídlem Okružní 2029/78, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za nové lodžie a vybudování nových lodžií u ostatních bytů, zateplení byt. domu a nátěr domu v rámci stav. úprav BD čp. 2030, 2029, 2028 a 2027, ZR 3 v ul. Okružní 76, 78, 80 a 82 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím domu Brodská 56, 58, 60 se sídlem Brodská 1930/58, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 961/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny střešní krytiny – přesah střechy, zateplení obvodové stěny byt. domu a přístavby zavěšených betonových lodžií a v rámci stav. úprav BD čp. 1929, 1930 a 1931, ZR 3 v ul. Brodská 56, 58 a 60 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 940, 939 a 938 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi ZELENOU HOROU, stavebním bytovým družstvem se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 740/2 v k. ú. Zámek Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za přistavěné železobetonové lodžie (částečně založené na samostatných základových patkách a pilotách, částečně opřené do původního základu domu), zasklení lodžií, zřízení vstupu na lodžii u bytů v 1. NP včetně vybourání parapetního zdiva a nové balkonové sestavy, nové zateplení fasády domu v lodžiích a další související práce dle projektu v rámci stav. úprav „Opravy byt. domu Purkyňova 11, Žďár n. Sáz.“ u BD čp. 463 v ul. Purkyňova 11, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 736/5 v k. ú. Zámek Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SPP 71010-005446 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na části p. č. 3788/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „71010-005446, VPI Žďár n. S., Švermova 4, Opalovací plocha“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu - přeložka existujícího telef. vedení prováděná v rámci vynucené Překládky SEK v souvislosti s vybudováním Opalovací plochy u Společensko relaxačního centra v ul. Švermova 4, ZR 4, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 200,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. EKO-JMP/Žďár n. S./685/12 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „REKO NTL Žďár nad Sázavou, ul. Vrbová“, č. stavby 23403 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2712/1 a 2784/2 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 3516-104/2013 ze dne 14. 1. 2013 - v lokalitě ul. Vrbová, ZR 5 včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou ne opakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 313 v k,. ú. Město Žďár – za účelem umístění reklamního panelu o rozměrech 5 m x 3 m, objekt nám. Republiky 68/10 (budova GE Money Bank), ZR 1 – na základě žádosti společnosti SM Consulting, s.r.o. se sídlem Jelínkových 1602, 664 34 Kuřim.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy zakládající právo provést stavbu meziŽďas a.s. se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou - jako vlastníkem dotčeného pozemku a městem Žďár nad Sázavou - jako investorem,  týkající se rekonstrukce povrchu lesní cesty ke Křiváku a to části cesty (mostek), která vede po části pozemku p. č. 7715 – ostatní plocha, neplodná půda, kat. území Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ve vlastnictví společnosti Žďas a.s. Žďár nad Sázavou, v rámci stavby města „Rekonstrukce povrchu lesní cesty ke Křiváku“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 922/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 4, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Marií Peškovou dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Tomášem Balcarem dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Vladimírem Nunvářem ml. dle návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města nevyhovuje žádosti pana Kováče a neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části bývalé dílny, umístěné v obytném domě č.p. 1936 na ulici Brodské č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou  3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání:

- bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru  v objektu č.p. 72,  na nám. Republiky č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část  Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města doplňuje své usnesení č. 62 ze dne 15.04.2013 s tím, že dodatek č. 5 ke smlouvě o  nájmu nebytového prostoru bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Pavlem Černým s účinností od 01.07.2013 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 o výměře 80,06 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Evou Cempírkovou, Velká Losenice, PSČ 592 11.  Nájemné je stanoveno ve výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 87,56 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.p. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 175,36 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep v objektu na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města nevyhovuje žádosti pana Miloše Hájka a neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 923/2013/ŠKS

Peněžní dary z Krajského úřadu Kraje Vysočina na rok 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit do rozpočtových opatření peněžní dary pro město Žďár nad Sázavou z Krajského úřadu Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2013 ve výši 414.335,-Kč, dále na podporu  zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami v roce 2013 ve výši 434.000,-Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 924/2013/ŠKS

Zapůjčení městského mobiliáře

Rada města odkládá projednání předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 925/2013/OF

Dar – Ing. Petr Růžička

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Petrem Růžičkou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 928/2013/1.MST

Žádost Osadního výboru Stržanov o příspěvek na dopravu

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,-Kč na dopravu pro děti z dětského domova Rovečné v souvislosti s pozváním Osadního výboru Stržanov na  zábavně sportovní odpoledne konané dne 15.06.2013 ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

13. Různé

Ústní zpráva

Žádost PO Kultura o finanční příspěvek

Rada města schvaluje příspěvek ve výši 20.000 Kč PO Kultura na náklady spojené s pořádáním Festivalu dechových hudeb 2013 z rozpočtové položky MS v biatlonu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města