Zápis z 66. schůze rady města konané dne 10.6.2013

zveřejněno: 10. 6. 2013

ZÁPIS

z 66. schůze rady města konané
dne 10.6.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 66. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Prodej pozemků v lokalitě Klafar
 4. Vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1.ZŠ
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Žádost o příspěvek na rekonstrukci budovy Spektrum
 7. Výběrové řízení na obsažení funkce ředitele/ředitelky PO Sociální služby města
 8. Odměny ředitelů PO
 9. Prodej dřeva
 10. Dohoda o pořízení změny ÚP obce Sazomín
 11. Analýza provozu hostinských zařízení a hracích automatů ve městě
 12. Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS
 13. Zmocnění opatrovníkem
 14. Vánoční výzdoba náměstí – II. etapa
 15. Přijetí finančního daru
 16. Rozpočtové opatření na zateplení
 17. Rozpočtové opatření na učebnu v přírodě
 18. Rozpočtové opatření č. 4
 19. Osadní výbor Mělkovice
 20. Spolupráce při VI. zimní olympiádě dětí a mládeže v Kraji Vysočina
 21. Stanovení platu ředitelky ZŠ Palachova 35
 22. Různé - Žádost COOP Jednota Velké Meziříčí

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 929/2013/OP

Majetkoprávní úkony - RM

a) Rada města po projednání schvaluje doplnění vyhlášeného záměru č. Z-261/2013-OP (schváleného v RM dne 29. 4. 2013) na směnu pozemků a to části p. č. 774/52 – orná půda ve výměře cca 5 100 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka, ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8033 – orná půda, části p. č. 8034 – orná půda, části p. č. 8043/2 – orná půda, části p. č. 8053 – orná půda a části p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace – ve výměře cca 2 400 m2 a dále části p. č. 8059 – orná půda a části p. č. 8061 – orná půda - ve výměře cca 2 700 m2 (dle mapového podkladu) – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozvoje lokality.

Doplnění se schvaluje takto:dle GP č. 756-104/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k. ú. Zámek Žďár z pův. p. č. 774/52 – orná půda v celkové výměře 6 472 m2 oddělena část určená pro směnu ve výměře 5 207 m2 označ. jako p. č. 774/52 – orná půda v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Ing. Josefa Bílka,  ZR 5 - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3556-103/2013 ze dne 27. 5. 2013 pro rozdělení pozemků v k. ú. Město Žďár:

a to části z pův. p. č. 8033 – orná půda nově oddělen díl „d“ ve výměře 38 m2, z části pův. p. č. 8034 – orná půda nově oddělen díl c ve výměře 93 m2 – oba sloučeny nově do p. č. 8034 – orná půda ve výměře 131 m2, části z pův. p. č. 8043/2 – orná půda nově oddělena výměra 40  m2 nově označena jako p.č. 8043/3 – orná půda, části z pův. p. č. 8053 – orná půda nově oddělena výměra 2 220 m2 nově označena jako p. č. 8053/2 – orná půda a části z pův. p. č. 8065/1 – ost. plocha, ost. komunikace oddělena část ve výměře 116 m2 nově označena jako p. č. 8065/4 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 2 400 m2 a dále části z pův. p. č. 8059 – orná půda nově oddělen díl „g“ve výměře 1 450 m2 a části z pův. p. č. 8061 – orná půda nově oddělen díl „h“ ve výměře 1 250 m2 - oba sloučeny nově do p. č. 8059/2 - orná půda ve výměře cca 2 700 m2 - vše v celkové výměře 5 207 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem dalšího rozvoje lokality.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku a to p. č. 2076 – zastav. plocha ve výměře 246 m2 pod budovou postavenou na p. č. 2076 – šicí dílna nyní ve vlastnictví J. Sádovského (původně objekt občanské vybavenosti SATT a.s. – bývalá stavba TH) v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku (sjednocení vlastnictví budovy a pozemku).                                                              

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku a to části p. č. 2091/1 – ost. plocha ve výměře cca 144 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek bezprostředně navazující na budovu postavenou na p. č. 2076 – šicí dílna nyní ve vlastnictví J. Sádovského (původně objekt občanské vybavenosti SATT a.s. – bývalá stavba TH) v lokalitě ul. Libušínská, ZR 1, v šíři 2 m okolo objektu - za účelem případných budoucích oprav a rekonstrukce budovy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6710 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2474 – zahrada ve výměře cca 35 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Vnitřní, ZR 5.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje změnu pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – zmenšení pronajímané výměry z celkových 2 442 m2 nově na 2 429 m2 s účinností od 1. 7. 2013 - dle Nájemní smlouvy ze dne 11.12.2001 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2004 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou – jako nájemcem, pronajímaného za účelem zajištění jeho údržby v souladu se zřizovací listinou – v souvislosti s vybudováním a užíváním stavby města „Přístavba výtahu Domu klidného stáří ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 3“ na pozemcích p. č. 891 a 892 v k. ú. Město Žďár dle GP pro vyznačení změny obvodu budovy č. 3497-188/2012 ze dne 5. 12. 2012 - z p.č. 892 – ost. plocha, zeleň ve výměře 2 442 m2 oddělen díl „a“ ve výměře 13 m2 (pozemek pod výtahem) a sloučen nově do p. č. 891 – zastavěná plocha o pův. výměře 653 m2 – nově tedy činí výměra p. č. 891 zastavěné plochy pozemku 666 m2 -pod objektem DKS čp. 763, Okružní ul. 67, ZR 3 a výměra pozemku p. č. 892 má výměru 2 429 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje změnu pronájmu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – zmenšení pronajímané výměry z celkových 23 800 m2 nově na 21 380 m2 s účinností od 1. 9. 2013 - dle Nájemní smlouvy ze dne 11.12.2001 včetně Dodatku č. 1 ze dne 26. 1. 2004 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 6. 2008, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako pronajímatelem a Základní školou, Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace – jako nájemcem, pronajímaných za účelem zajištění jejich údržby v souladu se zřizovací listinou – z důvodu ukončení pronájmu pozemků k 31. 8. 2013 a to částí p. č. 5284 a 5285 ve výměře 2 420 m2 v k. ú. Město Žďár – užívaných 5. ZŠ jako školní zahrada v lokalitě u hřbitova v ul. Novoměstská, ZR 1 (býv. školní zahrada 1. ZŠ).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SPP 71010-004319 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle – jako oprávněným – na částech p. č. 2136/7 a 2147 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „71010-004319, Místní komunikace Klafar II – ul. Dolní, Žďár n. Sáz. SO 420 přeložka a ochrana vedení Telefónica O2“, spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalického kabelu - přeložka existujícího telef. vedení prováděná v rámci vynucené překládky pod označením TCEPKPFLE 200XN0,4 a TCEPKPFLE 10XN0,4(-20) včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 500,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 930/2013/OP

Majetkoprávní úkony – ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací ŽĎÁRSKO se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 a to:

1a)  Vodovodní řad z PVC 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 40.735,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 47,35 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8749/1, 8817 a 8818 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

1b)  Vodovodní řad z IPE 90 - cena stavby vedená v účetní evidenci Města Žďár n. Sáz. v hodnotě 30.575,-- Kč (dle znaleckého posudku č. 4385-022/2013 soudní znalkyně M. Kampové)

Vodovod DN 80 mm je délky 35,54 m, hloubka uložení 1,5 m, umístěný pod povrchem pozemku p. č. 8730, 9731/1 a 8719/2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 931/2013/OP

Prodej pozemků v lokalitě Klafar

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II v předloženém znění

2. Vyhlášení záměru na prodejpozemků v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou:

pozemku p.č. 7999/2, orná půda ve výměře 1 138 m2

pozemku p.č. 7999/3, orná půda ve výměře 1 131 m2

pozemku p.č. 7999/4, orná půda ve výměře 1 129 m2

pozemku p.č. 7973/1, orná půda ve výměře    948 m2

pozemku p.č. 7973/6, orná půda ve výměře 1 040 m2

pozemku p.č. 7973/7, orná půda ve výměře 1 079 m2

pozemku p.č. 7973/8, orná půda ve výměře 1 063 m2

pozemku p.č. 7998/7, orná půda ve výměře    949 m2

v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

3. Regulativy rodinných domků v předloženém znění

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 932/2013/OP

Vyhlášení záměru na prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města vyhlásit záměr na prodej budovy bývalé 1. ZŠ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

5. Usn. 933/302/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 20.06.2011, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ladislavem Dvořákem, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Viktorem Musilem, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 948/2013/TSBM

Žádost o příspěvek na rekonstrukci budovy – Spektrum

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši max. 1,600.000 Kč na  pokrytí nákladů na spoluúčast při rekonstrukci budovy.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

7. Usn. 946/2013/2.MST

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku PO Sociální služby města  Žďár nad Sázavou

Rada města se seznámila s doporučením výběrové komise pro posouzení uchazečů o funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/RM

Odměny ředitelů PO a  vedoucího organizační složky Regionální muzeum

Rada města schvaluje na základě provedeného vyhodnocení práce odměny ředitelům PO města a vedoucího organizační složky Regionální muzeum dle provedeného vyhodnocení.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 934/2013/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání a na základě předložených nabídek schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvy se společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o. Doba splatnosti faktur bude ke dni podpisu v souladu s právním řádem ČR, odpovídá Ing. Kamil Leština.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 935/2013/ORUP

Dohoda o pořízení Změny územního plánu Sazomín

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny územního plánu obce Sazomín.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 939/2013/OŽ,OF

Analýza provozu hostinských zařízení a hracích automatů ve městě

Rada města byla seznámena se strukturou, rozložením hostinských zařízení působících na území města Žďár nad Sázavou se zaměřením na jejich provozní dobu a dále s rozsahem umístění hracích zařízení, vývoje jejich šíření a s tím spojených finančních vazeb jako podkladu pro zvážení možnosti přímé regulace formou obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku ve městě.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 940/2013/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 949/2013/OS

Pověření výkonem funkce opatrovníka

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka pana Libora Hnízdila  pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 944/2013/Star.

Vánoční výzdoba náměstí – II.etapa

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční krytí na II. etapu vánoční výzdoby náměstí do výše 130.000,-Kč včetně DPH formou rozpočtového opatření z rezervy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 942/2013/3.ZŠ

Přijetí finančního daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od SEIDLER s.r.o.

Hlasování:Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 936/2013/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření na akci zateplení a venkovní rolety ZŠ Palachova

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení navrženého rozpočtového opatření na zateplení a pořízení rolet východní stěny hlavní budovy Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 v celkové výši 2.056 tis.Kč. PO ZŠ Palachova provede odvod z investičního fondu města 1.200 tis. Kč do rozpočtu města. DPH 356 tis.Kč bude uhrazeno z rozpočtu města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 937/2013/ZŠ Pal.

Rozpočtové opatření na vybudování učebny v přírodě

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na vybudování učebny v přírodě na ZŠ Palachova 35 ve výši 100 tis.Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

18. Usn. 943/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 4/2013

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2013 včetně doplnění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 938/2013/ST

Osadní výbor Mělkovice

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou:

- Odvolat na vlastní žádost členy Osadního výboru Mělkovice:

p.Pavla Krčála, p. Františka Vrbase, p. Lubomíra Linsbauera

- Určit počet členů Osadního výboru Mělkovice: 7 členů

- Určit za členy Osadního výboru Mělkovice:

p. Petra Bloudka, p. Zbyňka Brabce, p. Tomáše Chalupu, p. Jiřího Pavelku, p. Jakuba Pustinu, p. Tomáše Vrbase, p. Ing. Jana Zástěru.

- Zvolit předsedou Osadního výboru Mělkovice p. Ing. Jana Zástěru

- Vyslovit poděkování za práci odcházejícím členům Osadního výboru Mělkovice.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 947/2013/2.MST

Spolupráce při VI. Zimní olympiádě dětí a mládeže Kraje Vysočina

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořádání Her VI. Zimní olympiády dětí a mládeže v Kraji Vysočina konaných ve dnech 19.-24.1.2014.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2014 částku ve výši 200 tis.Kč na zajištění některých aktivit zimní olympiády dětí a mládeže na území města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

21. Usn. 945/2013/2.MST

Stanovení platu ředitelky ZŠ Palachova 2189/35

Rada města po projednání stanovuje plat ředitelce ZŠ Palachova 2189/35 s účinností od 1.7.2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

22. Různé

Žádost skupiny COOP o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje žádost skupiny COOP o finanční příspěvek na provoz prodejny Jednoty SD Velké Meziříčí ve Stržanově.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města