Zápis z 67. schůze rady města konané dne 24.6.2013

zveřejněno: 24. 6. 2013

ZÁPIS

z 67. schůze rady města konané
dne 24.6.2013

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Herold

 

Schválený pořad 67. schůze rady města:

 1. Schválení kupní smlouvy – prodej zbraní MP
 2. PO Kultura Žďár – rozpočtové opatření
 3. Povolení navýšení kapacity MŠ Žďár n.S. v rejstříku škol a školských zařízení
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Doplnění pořadníku DPS
 7. Žádost o příspěvek
 8. Návrh řešení dodávek elektrické energie pro rok 2014
 9. Problematika kina
 10. Žádost o užití znaku města
 11. Vyhodnocení grantového programu Město v zahraničí
 12. Žádost TS Smyk
 13. Žádost o finanční příspěvek
 14. Rozpočtové opatření –zateplování budov
 15. Rozpočtové opatření č. 4
 16. Poděkování
 17. Problematika p.o. Sociální služby města – bez usnesení
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 950/2013/MP

Schválení kupní smlouvy – prodej zbraní MP

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a Svatoplukem Salašem jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 951/2013/Kultura

PO Kultura Žďár – rozpočtové opatření

Rada města schvaluje PO Kultura převod finančních prostředků ve výši 110 tis.Kč z rezervního fondu do fondu investičního.

Rada města schvaluje PO Kultura použití investičního fondu k pořízení a instalaci nového elektronického pokladního systému.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 957/2013/POMŠ

Povolení navýšení kapacity MŠ Žďár nad Sázavou, p.o. v rejstříku škol a školských zařízení

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení kapacity MŠ Žďár nad Sázavou, p.o. v rejstříku škol a školských zařízení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 952/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy KUCHYNĚ SPEKTRUM s.r.o. se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda – nově dle GP pro rozdělení pozemku p. č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle GP č. 3542-38/2013 ze dne 14. 3. 2013) – za účelem realizace podnikatelského záměru - výstavby objektu – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Na pozemku bude vybudována chráněná dílna a budou v ní zaměstnávány osoby se zdravotním postižením.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2013 a termín dokončení stavby do 31. 12. 2015.

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání nedoporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 16. 5. 2013 ve věci schváleného odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1 a to části p. č. 2478 – zahrada - dle zhotoveného GP č. 3512-1/2013 ze dne 30.1.2013 pro rozdělení pozemku p. č. 2478, oddělené části nově označené jako p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - pozemku přilehlého k domu čp. 1036/7 na ul. Vnitřní, ZR 5, ve vlastnictví družstva – za účelem využití pro nájemce družstevních bytů v domě - zajištění přístupu k domu – chodník a příjezdová komunikace, užívání a údržby - za schválenou kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. za cenu obvyklou ve výši 100.800,-- Kč, tj. 700,-- Kč/m2 s tím, že nedoporučuje snížení schválené kupní ceny na cenu zjištěnou - dle předloženého ZP č. 1098/19/2013 ze dne 1. 3. 2013 Ing. Irmy Poděbradské, kde činí ocenění předmětného pozemku p. č. 2478/2 – zahrada ve výměře 144 m2 v k. ú. Město Žďár - cena zjištěná částku ve výši 55.000,-- Kč, tj. 381,94 Kč/m2 – na základě žádosti ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár n. Sáz. 1.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ve spoluvlastnictví pozemků pí Zdenky Endlové,  ZR 3 (podíl ½) a pí Vladimíry Doležalové,  ZR 7 (podíl ½) a to p. č. 4206 – louka ve výměře 1 110 m2, p. č. 4382 – louka ve výměře 826 m2 a p. č. 4387 – louka ve výměře 70 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ mezi řadovými garážemi za ul. Neumannova a ul. Makovského, ZR 7

p. č. 5987 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 581 m2 v k. ú. Město Žďár mezi ul. Jihlavská ZR 1 (za areálem Krajské správy a údržby silnic – u bývalé trati ČD) a byt. domy v ul. Haškova a hřištěm u ZŠ Palachova, ZR 6

p. č. 7691 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 797 m2, p. č. 7692 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 264 m2, p. č. 7693 – zahrada ve výměře 295 m2, p.č. 7694/1 – ost. plocha, svah, skála ve výměře 513 m2, p. č. 7834 – rybník, potok ve výměře 56 m2, p. č. 7836 – rybník potok ve výměře 96 m2 a p. č. 7837 – lesní půda ve výměře 875 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U viaduktu“ ZR 3 v blízkosti zahrádkářské kolonie na jedné straně trati ČD z druhé strany u čistírny odpadních vod ŽĎAS a.s.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvalujevyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3827/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 8 m2 v k. ú. Město Žďár – dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Horní, ZR 1 (vedle provozovny lahůdek VESNA) – za účelem provozování stávajícího sezónního prodejního stánku k prodeji zmrzliny v souvislosti se změnou vlastníka stánku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města  nevyhovuje žádosti společnosti TECHNOSERVICE-technické a komerční služby, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ 610 62 812 a neschvaluje částečnou revokaci svého usnesení ze dne 30.1.2012, týkající se úplatnosti práva věcného břemene, spočívajícího v povinnosti povinného z věcného břemene trpět na části pozemků p.č.. 6986 a p.č. 6989  v k.ú. Město Žďár existenci podzemního vedení STL plynovodu včetně  práva chůze a jízdy k  plynovodu za účelem provedení údržby, oprav a rekonstrukce tohoto plynovodu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi „DMB“ Družstvo majitelů bytů se sídlem Švermova 18, Žďár nad Sázavou 4 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 3930 a 3931 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkónů za přistavěné železobetonové lodžie opřené do původního základu domu, výměna zábradlí u schodišťových lodžií, vnější zateplení fasády byt. domu, pultová stříška nad vstupem u č. 16, nové dláždění okapového chodníku a dalších oprav narušených konstrukcí v rámci stav. úprav BD čp. 2100 a 2101, ZR 4 v ul. Švermova 16 a 18 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 3926 a 3927 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Sdružením nájemníků bytů Makovského 1656/52, Žďár nad Sázavou 7 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 1 m2 u uvedeného byt. domu – za účelem vybudování komínu pro plynovou kotelnu u byt. domu Makovského 1656/52, ZR 7 na p. č. 4455 – umístěný na stěnu domu (trubky komína o průměru cca 150 mm – 2x, výška  cca 11m) včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě komínu u byt. domu čp. 1656 Makovského 52, ZR 7 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace komínu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi p. Otakarem Ondráčkem, bytem Veselíčko 12 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1584 v k. ú. Veselíčko u ZR – za účelem přesahu římsy střechy v rámci stavby „přístavba autodílny“ na p. č. 910/1 ke stávajícímu objektu na p. č. 103/2 v k. ú. Veselíčko u ZR ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi manžely Ludvíkem a Ilonou Šťastníkovými,  ZR 2 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár dle GP č. 770-9/2013 – za účelem zřízení práva přístupu a příjezdu pro vlastníka pozemků p. č. 570/125 a 570/394 u RD čp. 365/22 na p. č. 570/269 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Lesní, ZR 2, ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) 1.Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu a to mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

2. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu a to mezi městem Žďár nad Sázavou a Sociálními službami města Žďáru nad Sázavou, příspěvkovou organizací, se sídlem Okružní 67, 59101 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 953/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o provedení oprav a úprav nemovitosti, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem České republiky o.s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

c) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 10.12.2001, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou č.p. 825 ulice Komenského č.or. 6, příspěvková organizace ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje žádost paní Hany Vejrostové a souhlasí s podnájmem části nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 766, ulice Na Úvoze č.or. 15 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5. Smlouva o podnájmu bude uzavřena za stejných podmínek, které jsou upraveny ve Smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 18.12.2000.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 954/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 955/2013/OS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč z položky Sponzoring RM  občanskému sdružení STŘED na provoz Linky důvěry STŘED.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

8. Usn. 956/2013/TSBM

Dodávky el.energie

Rada města schvaluje návrh postupu řešení dodávek elektrické energie pro rok 2014 podle bodu 3.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 963/2013/1.MST, 2.MST

Problematika KINA VYSOČINA

a) Rada města byla seznámena s aktuální situací provozu kina Vysočina.

b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení finančního příspěvku o 100 tis.Kč pro rok 2013 na  zajištění provozu kina Vysočina.

c) Rada města ukládá odboru školství, kultury a sportu, 2. místostarostovi a ředitelce příspěvkové organizace Kultura připravit organizační, ekonomické a provozní zajištění kina Vysočina od 1.1.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 958/2013/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti PAROLA, spol. s r.o., Jihlava, Fritzova 1552/34 se spojením „Noviny žďárské radnice“ a to na dokumenty v listinné či elektronické podobě, v ochranné známce a na propagačních materiálech vztahujících se k Novinám žďárské radnice na červenec a srpen 2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

11. Usn. 959/2013/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2013

Rada města po projednání schvaluje rozdělení finančních prostředků z programu „Prezentace Žďáru nad Sázavu v zahraniční 2013“ dle předloženého návrhu a přiložené Smlouvy o příspěvku.

Rada města byla seznámena se zápisem z jednání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci ze dne 18.6.2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 960/2013/ŠKS

Žádost TS Smyk

Rada města se seznámila s žádostí TS Smyk a ukládá OŠKS navrhnout řešení do konce srpna 2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 964/2013/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč z rozpočtu – kapitoly č. 33, položky Pašijové hry, Centru pro rodinu a sociální péči na organizační zajištění akce Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou dle přiložené Smlouvy o příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 961/2013/ORÚP

Rozpočtová opatření – zateplování budov

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 962/3013/OF

Rozpočtová opatření č. 4/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření č. 4/2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Ústní zpráva/RM

Poděkování

Rada města u příležitosti odchodu do starobního důchodu pana Mgr. Karla Herolda,  ředitele ZŠ Palachova, děkuje za dlouhodobě kvalitní vedení a řízení příspěvkové organizace města a schvaluje mu odměnu dle předloženého návrhu starostky města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města