Zápis z 68. schůze rady města konané dne 8.7.2013

zveřejněno: 8. 7. 2013

ZÁPIS

z 68. schůze rady města konané
dne 8.7.2013

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 68. schůze rady města:

 1. Doplnění pořadníku DPS
 2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení: Zajištění realizace projektu Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost MěÚ Žďár nad Sázavou – KA 01,02,03,04
 3. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů Náměstí Republiky
 4. Skladové prostory SATT – vyjádření
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Žádosti o finanční příspěvek
 8. Rozpočtové opatření č.5/RM
 9. Problematika povolování JTHZ
 10. Spolupráce na projektu Město vzdělávání
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 965/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 966/2013/PK

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušeného podlimitní řízení: Zajištění realizace projektu Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou – KA 01,02,03,04

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele služeb – zjednodušené podlimitní řízení:

Zajištění realizace projektu Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost – MěÚ Žďár nad Sázavou – KA 01,02,03,04

včetně vyzvaných uchazečů, členů komise a náhradníků pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 967/2013/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů Náměstí Republiky

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou“,  vč. obeslaných uchazečů, členů,  náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 971/2013/ORUP

Skladové prostory SATT – vyjádření

Rada města po projednání schvaluje změnu užívání stavby „Skladové prostory, změna v užívání stavby, dodatečné stavební povolení“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 968/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města vyhlašuje záměr na prodej bytové jednotky – bytu č. 1727/9, umístěném v bytovém domě č.p. 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, číslo orientační 27, 29, 31, 33, 35, 37, Dolní ulice ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, na pozemcích par. č. 3328, parc.č. 3329, parc.č. 3330, parc.č. 3331, parc.č. 3332 a parc.č. 3333, spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 3/250 a spoluvlastnického podílu k pozemkům  par. č. 3328, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 171 m2, par.č. 3329, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par. č. 3330, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 169 m2, par.č. 3331, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 , par.č. 3332, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 168 m2 a par.č. 3333, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 170 m2 o velikosti 3/250, k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, za kupní cenu ve výši 420.000,-- Kč. Nabyvatelé bytové jednotky budou stávající nájemníci.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) 1. Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-262/2013-OP na prodej:

- bytové jednotky – bytu č. 2046/16 o velikosti 1+1 o výměře 35,90 m2 umístěném v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 2046, v budově obytného domu č.p. 2045, č.p. 2046, č.p. 2047, na Neumannově ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, postaveném na pozemcích p.č. 3734, p.č. 3735 a p.č. 3736, prodej spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 36/2435, a prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 o velikosti 36/2435. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k.ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Minimální výše kupní ceny je 690.000,-- Kč.

2. Rada města po projednání ruší vyhlášený záměr č. Z-263/2013-OP na prodej:

- bytové jednotky – bytu č. 2047/32 o velikosti 1+1 o výměře 35,80 m2 umístěném v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 2047, v budově obytného domu č.p. 2045, č.p. 2046, č.p. 2047, na Neumannově ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, postaveném na pozemcích p.č. 3734, p.č. 3735 a p.č. 3736, prodej spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy o velikosti 36/2435, a prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 o velikosti 36/2435. Tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí vedeném pro k.ú. Město Žďár Katastrálním úřadem pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Minimální výše kupní ceny je 690.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to pův. p. č. 5 – ostatní plocha ve výměře 30 m2 v k. ú. Stržanov - dle nově zhotoveného návrhu GP na rozdělení pozemku – nově vzniklé p. č. 5/1 ve výměře 23 m2 – za účelem přístupu k rodinnému domu čp. 84 s tím, že Jednotě, spotřebnímu družstvu Velké Meziříčí jako vlastníku objektu na p. č. 4/1 bude novým vlastníkem p. č. 5/1 zřízeno věcné břemeno spočívající v právu cesty (chůze a jízdy) přes tento dotčený pozemek ve prospěch vlastníka objektu na p. č. 4/1 a dále odprodej nově vzniklé p. č. 5/2 ve výměře 7 m2 – za účelem přístupu k opravám rodinného domu postaveného na pozemku p. č. 20 – zastav. plocha a nádvoří – vše v k. ú. Stržanov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu nemovitostí a to objektu čp. 128 v ul. Jihlavská, ZR 1 postaveném na p. č. 6468 - hala s příslušenstvím (velkoobchodní sklad koberců a elektroinstalačního materiálu včetně prodejen firmy ELKOV) umístěná na p. č. 6468 včetně pozemku - zastav. plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2 a přilehlého pozemku p. č. 6469 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 3 239 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Karla Vodičky, Bukovice, 679 23 Lomnice u Tišnova, nacházející se v trase plánovaného obchvatu města – propojovací komunikace Jihlavská x Brněnská, ZR 1, za náhradní pozemek v lokalitě průmyslové zóny v ul. Brněnská, ZR 1 a to část p. č. 9541/2 – orná půda ve výměře cca 6 160 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár pro vybudování nového objektu pro zázemí firmy a velkoobchodního skladu s tím, že přesná výměra části směňovaného pozemku p. č. 9541/2 bude určena oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení ve věci zápisu pozemku p. č. 647/1 – ost. plocha, silnice ve výměře 6 338 mv k. ú. Zámek Žďár - pozemek pod tělesem silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina č. III/35016 (část silnice ze Žďáru nad Sázavou od firmy TOKOZ směrem do obce Polnička) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s probíhajícím šetřením ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár n. Sáz. – chybný zápis v KN na LV č. 10001 – ČR – MěNV Žďár n. Sáz. při přepisu z Pozemkové knihy – seznam II veřejný statek – silnice – správný zápis měl být na LV č. 2 – ČR – ONV Žďár n. Sáz. (v souvislosti s naříz. č. 2/1950 Sb.)

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Vlastimilu Zemanovi, trvale bytem Haškova 2180/44, ZR 6 a to p. č. 6573 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ivanu Sýkorovi,  ZR 4 a to p. č. 6477 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Ivě Krejčové,  ZR 7 a to p. č. 6661 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 30. 1. 2012 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. PO 03/SEKO/2012 – 06070/SEKO/2012/AOPK mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov jako povinným, na části pozemku p. č. 7001 ve vlastnictví AOPK ČR - v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, dle GP č. 3360-7/2012 ze dne 13.1.2012 - za účelem uložení a provozování stavby „Plynofikace Žďár nad Sázavou – část Radonín – STL plynovod včetně 19 ks plyn. přípojek pro RD + 1 připojení areálu fy Ekofidas s.r.o. Praha a 1 ks pro vodárnu a. s. Žďas Žďár nad Sázavou“ a to včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem příp. dalších oprav, údržby a rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi panem Františkem Kudrnou, 592 55 Bohdalec – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 2469/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování NTL přípojky plynu k RD v ul. Vysocká čp. 808/46, ZR 5 na p. č. 2496 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace uvedené přípojky ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Kopečná 10 a 12 se sídlem Kopečná 1840, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1066/3 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem náhrady balkonů lodžiemi v rámci stav. úprav BD čp. 1840 a 1839, ZR 3 v ul. Kopečná 10 a 12 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1065 a 1064 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Okružní 1887/2, 1888/4 se sídlem Okružní 1888/4, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1384 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem náhrady balkonů lodžiemi a zateplení obvodové stěny v rámci stav. úprav BD čp. 1887 a 1888, ZR 3 v ul. Okružní 2 a 4 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1383 a 1382 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím vlastníků domu Pelikánova 34 se sídlem Pelikánova 1653, Žďár nad Sázavou 7 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na částech p. č. 4316 a 4669/1 v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 1 m2 u uvedeného byt. domu – za účelem umístění souosého potrubí pro odvod spalin a přívod spalovaného vzduchu k plynovému kotli pro plynovou kotelnu u byt. domu Pelikánova 1653/34, ZR 7 na p. č. 4314 v rámci stavby „Změna umístění odkouření“ v souvislosti se stavebními úpravami byt. domu – umístěné na stěnu domu (trubky komína o průměru cca 150 mm – 2x, výška  cca 11m) včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě u byt. domu čp. 1653 Pelikánova 34, ZR 7 v k. ú. Město Žďár a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace komínu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene mezi Krajem Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – jako vlastníkem a povinným a Městem Žďár nad Sázavou - jako oprávněným, na části pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina p. č. 2316/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Wonkova, ZR 1 – za účelem vybudování a provozování přeložky vodovodu v rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní, Žďár n. Sáz. – SO 351 – přeložka vodovodu“ – investor Město Žďár nad Sázavou, včetně přístupu a příjezdu k uvedené stavbě a případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace přeložky vodovodu ve prospěch oprávněného – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi M & M reality holding, a. s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00 – pobočka Žďár nad Sázavou a Městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je spolupráce ve věci prodeje nemovitostí a to objektu býv. 1. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou 1, nám. Republiky 72/4 včetně pozemků v k. ú. Město Žďár – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 969/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 2046, na Neumannově ulici č.or. 13 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 26, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem  bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Martinou Sahulovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Patrikem Lužickým dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Lukášem Krulem dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Monikou Halamkovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města ruší bez vyhodnocení záměr na pronájem bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 36 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Martinou Sahulovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města ruší svoje usnesení č. 922/2013/OP ze dne 27.05.2013 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu na Nádražní ulici č.p. 1141, č. or. 44, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Evou Cempírkovou, trv. bytem Velká Losenice, PSČ 592 11, s výši nájemného 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou část Žďár nad Sázavou 6 o celkové výměře 80,06 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Zygmuntstav, s.r.o., Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje:

1. uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 925, Okružní ulice č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 224,82 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou – Pamex, Strojírenská 2425/46, Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 400 Kč/m2/rok.

2. vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p. 925, Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad  Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 o celkové výměře 230,98 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 400 Kč/m2/rok. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru umístěného v objektu č.p. 1141, Nádražní ulice  č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, v celkové výměře 87,56 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.p. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 175,36 m2, vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 970/2013/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje příspěvek ze sponzoringu  rady města panu Jindřichu Mahelovi, Bratří Čapků 2063/10, Žďár nad Sázavou ve výši 5.000 Kč na účast na mistrovství Evropy v kulové střelbě dle přiložené smlouvy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města na organizační zajištění akce „Společná věc“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení  finančního příspěvku  z kapitoly Kultura, položka Pašijová hra, Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou I, ve výši 7.000 Kč na výdaje spojené s přípravou divadelního představení Pašijová hra 2013 dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 4, proti 1, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

8. Usn. 973/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 5/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013/RM.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž, 0

 

9. Usn. 975/2013/OF

Problematika VHP a JTHZ

Město Žďár nad Sázavou jako účastník řízení bude podávat rozklad proti rozhodnutí o povolení provozování loterie nebo jiné podobné hry prostřednictvím Centrálního loterijního systému OAS VLT č.j. MF-48849/2013/34 ze dne 25.6.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 974/2013/2.MST

Spolupráce na projektu Města vzdělávání

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci, předmětem které je spolupráce při realizaci projektu „Města vzdělávání“.  Smlouva o spolupráci bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností EDUin, o.p.s., IČ 247 06 370 se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

PRO INFORMACI:

Mat. 972/2013/OŠKS

Zápis z Kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 17.6.2013.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města