Zápis z 69. schůze rady města konané dne 19.7.2013

zveřejněno: 19. 7. 2013

ZÁPIS

z 69. schůze rady města konané
dne 19.7.2013

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 69. schůze rady města:

1.    Výsledky výběrového řízení na dodavatele akce Žďárský Santiniho okruh
2.    Majetkoprávní úkony - vyhlášení záměru – nabytí trafostanice
3.    Projekt marketingu cestovního ruchu „Poznej aktivně Santiniho Žďársko“
4.    Doplnění pořadníku v DPS
5.    Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn.979/2013/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďárský Santiniho okruh“ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Žďárský Santiniho okruh“ Žďár nad Sázavou tak, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2.Usn.977/2013/OP

Majetkoprávní úkony – vyhlášení záměru

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dle zpracovaného znaleckého posudku č. 499-46/2013 ze dne 10. 7. 2013, a to – stavba pro energetiku (transformační stanice TS 06 Bazén) na pozemku p. č. 3836 včetně pozemku p. č. 3836 – zastavěná plocha ve výměře 96 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, kabelového elektrického vedení NN u plaveckého bazénu, NN technologií a příslušenství – za účelem vybudování samostatné trafostanice pro napájení Relaxačního centra, 4. základní školy a mateřské školy Srdíčko ve Žďáře n. Sáz. 4, Vančurova 14, s cílem snížit provozní náklady na spotřebovanou elektrickou energii s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3.Usn.980/2013/2.MST

Projekt marketingu cestovního ruchu „Poznej aktivně Santiniho Žďársko“

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předfinancování akce „Poznej aktivně Žďársko“ z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotace z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací předkládaného projektu v odhadované výši maximálně 8 mil.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

4.Usn.978/2013/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová, v.r.

starostka

 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města