Zápis z 8. schůze rady města konané dne 7.2.2011

zveřejněno: 7. 2. 2011

ZÁPIS

z 8. schůze rady města konané
dne 7.2.2011

 

Počet přítomných členů: 8

Omluven:

Mgr. Karel Herold

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 8. schůze rady města:

 1. Výsledky hospodaření PO Cerum v roce 2010
 2. Doplnění ceníku služeb pro sportoviště
 3. Souhlas se změnou užívání
 4. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010
 5. Smlouva se  SFŽP - ZŠ Komenského 6, realizace energetických úspor
 6. SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí
 7. Monitorovací zpráva UNESCO
 8. Program obnovy venkova – smlouva s krajem Vysočina
 9. Rozpočtová opatření č. 10/2010/ZM
 10. Rozpočtová opatření č. 1/2011/ZM
 11. Rozpočtová opatření č. 2/2011/ZM
 12. Majetkoprávní úkony
 13. Byty a nebytové prostory
 14. Dodatek ke směrnici o majetku
 15. Žádost o užití znaku města
 16. Žádost TJ Sokol Žďár nad Sázavou
 17. Žádost o finanční příspěvek
 18. Doplnění pořadníku DPS
 19. Ukončení provozu bazénu
 20. Vyhodnocení výběrového řízení digitalizace kina Vysočina
 21. Jmenování a odměňování členů komisí RM
 22. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 98/2011/SPORTIS

Výsledky hospodaření PO CERUM v roce 2010

1. Rada města po projednání schvaluje vypořádání ztráty příspěvkové organizace CERUM za rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na úhradu zbývající ztráty PO CERUM dle předloženého návrhu.

3. Rada města ukládá řediteli PO Sportis zpracování a předložení plánu rozvoje organizace do konce července 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 115/2011/SPORTIS

Doplnění ceníku služeb pro sportoviště

Rada města po projednání schvaluje doplnění ceníku služeb pro sportoviště dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 105/2011/Kultura

Souhlas se změnou užívání

Rada města po projednání schvaluje příspěvkové organizaci Kultura Žďár:

- Změnu užívání místnosti č. 011 v suterénu budovy domu kultury dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 110/2011/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010 a ukládá vedoucímu MP předložit ji ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 96/2011/ORÚP

Smlouva se  SFŽP - ZŠ Komenského 6, realizace energetických úspor

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy se SFŽP o poskytnutí podpory na akci ZŠ Komenského 6, Žďár nad Sázavou – realizace energetických úspor.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 97/2011/ORÚP

SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení projekt „SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí“ a jeho předfinancování z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací projektu ve výši 300 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 112/2011/ORÚP

Monitorovací zpráva UNESCO

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Monitorovací zprávu lokality UNESCO za rok 2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

8. Usn. 113/2011/ORÚP

Program obnovy venkova – smlouva s krajem Vysočina

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s krajem Vysočina o stanovení součinnosti města poskytované kraji za účelem zajištění a realizace Programu obnovy venkova Vysočiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

9. Usn. 99/2011/OF

Rozpočtová opatření č. 10/2010/ZM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení RO č. 10/2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

10. Usn. 100/2011/OF

Rozpočtová opatření č. 1/2011/ZM

RM po projednání doporučuje ZM ke schválení RO č. 1/2011 včetně finančního vypořádání.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

11. Usn. 101/2011/OF

Rozpočtové opatření č. 2/2011/ZM

RM po projednání doporučuje ZM ke schválení RO č. 2/2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

12. Usn. 102/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3764 – zastavěná plocha ve výměře 146 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem občanské vybavenosti čp. 1697 nám. Republiky 61, ZR 1 (pod prodejnou pečiva ENPEKA) - za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a objektu pro provozování prodejny pečiva, potravin a rychlého občerstvení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to:

- p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře   65 m2

- p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha    ve výměře   94 m2

- p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha     ve výměře 108 m2

- p. č. 5509/3 – ost. plocha, ost. komunikace  ve výměře   78 m2

- p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace  ve výměře 187 m2

- p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 119 m2

- p. č. 5976/7 – ost. plocha, ost. komunikace  ve výměře 391 m2

- p. č. 6765/4 – ost. plocha, ost. komunikace  ve výměře     1 m2

- p. č. 6765/5 – ost. plocha, ost. komunikace  ve výměře   40 m2

- p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 374 m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v obci Žďár nad Sázavou dle GP č. 3003-23/2009, vzniklých zaměřením skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem

pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7978 – trvalý travní porost ve výměře 380 m2 v k. ú. Město Žďár u řeky Sázavy podél cesty ke „Klafárku“ v lokalitě „U Vápenné cesty“ ZR 1 - za účelem využití na zahrádku s tím, že pozemek bude upraven pro veřejnou zeleň navazující na úvoz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6278 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje doplnění dotčených pozemků ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4408244/001 (schváleno v RM dne 13.12.2010) na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 28, 77/1 a 80/3 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Nábřežní – přípojka NN, Poledna“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění předmětné smlouvy se schvaluje tak, že shora uvedené VB se rozšiřuje o část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 50 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4, za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě umístěné v pozemcích p. č. 2136/7, 2147, 2146 a 3291 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s realizací stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ – viz předložený návrh – příloha č. 6 a.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem v Praze 4, za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 – jako budoucím povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního vedení, smlouvy o provedení vynucené překládky podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěné v pozemcích p. č. 2146 a 3291 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s realizací stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ – viz předložený návrh – příloha č. 6 b.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání ruší původní usnesení ze dne 13.12.2010 ve věci zřízení předmětného věcného břemene za úplatu a schvaluje nově uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2136/7 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přeložky podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v  rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání ruší původní usnesení ze dne 13.12.2010 ve věci zřízení předmětného věcného břemene za úplatu a schvaluje nově uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2149/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování přeložky podzemního vedení horkovodní přípojky v  rámci stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ulici Dolní, Žďár n. Sáz.“ - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje bezúplatně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 784 v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3206-83/2010 ze dne 14.1.2011 - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – stavba DAGMARKY v ul. 1. máje, Malá, U Jezu, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

13. Usn. 103/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a dále  schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 18 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 na ulici Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6  (AZ Centrum). Nebytový prostor je  vhodný k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Minimální nájemné je stanoveno ve  výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

14. Usn. 104/2011/OP

Dodatek ke směrnici o majetku

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2010 o evidenci majetku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

15. Usn. 106/2011/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje použití znaku města Ing. Václavu Hlinkovi, Vysoká nad Labem  za účelem vydání mapy Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

16. Usn. 108/2011/OŠKS

Žádost TJ Sokol Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření ve výši 300 tis. Kč – bezúročná půjčka pro Tělocvičnou jednotu Sokol Žďár nad Sázavou.

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o půjčce mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 123/14, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

17. Usn. 109/2011/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Regionálnímu sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina, Žižkova 18, Žďár nad Sázavou na zajištění účasti hráčů na Mistrovství Evropy 2011 ve stolních hokejích v Rusku ve výši 15 000,- Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

18. Usn. 114/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

19. Usn. 111/2011/2MS

Ukončení provozu bazénu

1. rada města ruší provoz plaveckého bazénu, umístěném v budově č.p. 1132 na ulici Švermova č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4 a to s účinností od 1.3.2011

2. rada města schvaluje dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 10.12.2001, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, v předloženém znění

3. rada města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu  ze dne 11.12.2001, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, v předloženém znění

4. rada města schvaluje Smlouvu o  bezúplatném převodu movitých věcí, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4, v předloženém znění

5. rada města ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 zapracovat shora uvedená rozhodnutí do  vnitřních předpisů příspěvkové organizace a učinit s tím související kroky

6. rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor, uzavřený mezi 4. ZŠ jako nájemcem, paní Zdeňkou Markovou jako podnájemcem a městem Žďár nad Sázavou jako vedlejším účastníkem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

20. Usn. 107/2011/TSBM

Vyhodnocení výběrového řízení digitalizace Kina Vysočina

Rada města po projednání schvaluje výsledek výběrového řízení na provedení digitalizace kina Vysočina dle předloženého materiálu – zjednodušené podlimitní řízení   Digitalizace kina Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

21. Jmenování a odměňování členů komisí RM

Rada města schvaluje předsedy a členy komisí rady města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

Různé

Rada města ukládá 2. místostarostovi jednat o využití hotelového domu Jehla pro potřeby města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města