Zápis z 80. schůze rady města konané dne 30.12.2013

zveřejněno: 30. 12. 2013

ZÁPIS

z 80. schůze rady města konané
dne 30.12.2013

 

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 80. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Byty a nebytové prostory
  3. Projekt „Asistent prevence kriminality II“
  4. Smlouva o využití psa pro MP
  5. Rozpočtové opatření č. 9
  6. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1120/2013/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9182 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 679 m2 v k. ú. Město Žďár za sousední pozemky p. č. 9179 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 9180 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Ing. Jiřího Pokorného,591 01 Hamry nad Sázavou - vše v lokalitě chatové oblasti Krejdy – za účelem ucelení pozemků p. č. 9181 a p. č. 9183 po těžbě dřeva ve vlastnictví Ing. Pokorného v souvislosti se záměrem nové výsadby lesa na jaře 2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 150 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 8036/1 – orná půda ve výměře cca 150 m2 ve vlastnictví Mgr. Pavla Kratochvíla,  ZR 3 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zarovnání hranic pozemků pro budoucí výstavbu sídliště Klafar s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6665 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům MUDr. Zdeňkovi a MUDr. Silvii Pejchalovým,  ZR 2 a to p. č. 6594 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem a výpůjčku pozemku (dle mapového podkladu) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Karlovi a Daně Brostíkovým, ZR 6 a to pronájem části p. č. 5986/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 10 m2– za účelem vysázení okrasných keřů, vybudování pískoviště a herních prvků pro děti a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 50 m2 – za účelem údržby zeleně u byt. domu čp. 2235 na p. č. 6003 ul. Palachova 72, ZR 6 vše v k. ú. Město Žďár.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování:  Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Stanislavu Sálusovi,  ZR 3 a to p.č. 6122 – zastav. plocha ve výměře 352 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Haškova, ZR 6, pod objektem č.p. 1274 (bývalé výměníkové stanice tepelného hospodářství a. s. SATT Žďár n. Sáz., nyní využívané jako sklad ve vlastnictví fyzické osoby) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 80,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje prodloužení termínu závazku vybudování veřejného neoploceného parkoviště a zahradního altánu dle schváleného pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou organizaci KOLPINGOVO DÍLO ČR se sídlem nám. Republiky 22, ZR 1 a to části p. č. 809 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 650 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 u budovy čp. 300 využívané jako Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb – za účelem vybudování veřejného neoploceného parkoviště a zahradního altánu.

Změna se týká článku III. uzavřené nájemní smlouvy ze dne 12. 12. 2011, kde se nájemce zavázal mimo jiné, že vybuduje na pronajatém pozemku veřejné neoplocené parkoviště a zahradní altán, který bude oplocen, chodníky a zeleň dle koordinační situace a projektové dokumentace, která bude pronajímatelem schválena, a to nejpozději do 31. 12. 2013 – tento původně stanovený termín se nově prodlužuje o 1 rok - na základě žádosti Kolpingova díla ČR se sídlem nám. Republiky 22, ZR 1, z důvodu posunutí termínu rekonstrukce sousedního objektu Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb – tj. nejpozději do 31.12.2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Žďár nad Sázavou se sídlem Dolní 165, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65760263, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje doplnění uzavřené smlouvy č. 1040004853/036 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 268, 308, 289/1, 289/2, 581, 307, 298/6, 483, 309/1, 359, 316, 75/23, 317/1, 75/40, 317/2, 317/3, 404/2, 405, 360/5, 360/4, 404/1, 75/21, 504/1, 75/30, 493/5, 75/11, 493/6, 75/31, 351, 306/1, 801, 742/1 a 75/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova,  rekonstrukce DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 10 pojistkových skříní v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že se nově předmětné VB zřizuje i na části pozemku p. č. 341 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a VB spočívá v umístění nového zemního kabelového vedení NN a 11 pojistkových skříní - stavba „Žďár n. Sáz., Bezručova, rekonstrukce DS NN“ v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného – dle předloženého Dodatku č. 1 ke smlouvě 1040004853/036 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3845, 3846, 3847, 3850, 3851, 3852, 3853, 3858 a 3930 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování rekonstrukce horkovodu v rámci akce „Rekonstrukce horkovodu - Žďár n. Sáz. ul. Švermova, Bratří Čapků – Mateřská škola“ v lokalitě ul. Vančurova, Švermova, Bratří Čapků, ZR 4 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 75/30, 75/31, 268, 308, 801, 1097, 1124 v k. ú. Zámek Žďár a dále p. č. 2201/24, 2201/26, 2201/28, 2202/3, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Bezručova“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Bezručova“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár nad Sázavou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Bezručova“ – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města schvaluje dohodu, týkající se umístění busty J.A.Komenského a pamětní desky padlým legionářům v 1. světové válce na budově č.p.72, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Markem Žákem, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1121/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Tiborem Berkim a Alžbětou Berkiovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemníků budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemníků plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Luborem Čížkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Pavlem Padalíkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Pavlem Šustáčkem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu věcí movitých mezi městem Žďár nad Sázavou a SPORTIS, příspěvkovou organizací, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1141 na Nádražní ulici č. or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o výměře 49,48 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Radislavem Wimmerem, 591 01 Žďár nad Sázavou s výši nájemného 850 Kč/ m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu č.p. 1141, na Nádražní ulici  č.or. 44  ve Žďáře nad Sázavou 6, v celkové výměře 125,88 m2, vhodného k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 226,82 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření „Dodatku č. 4“ ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Vratislavem Knoflíčkem,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o nájmu bytu, která bude uzavírána s účinností od 1.1.2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a nájemníky bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1124/2013/OF

Rozpočtové opatření č. 9

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2013/RM.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1122/2013/MP

Projekt ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II“

Rada města schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ CZ.1.04/3.3.00/C5.00001.

Rada města schvaluje vytvoření tří pracovních míst začleněných v městské policii na pozice asistentů kriminality v rámci Projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ CZ 1.04/3.3.00/C5.00001 a dále schvaluje tvorbu sociálního fondu pro asistenty prevence kriminality a to z rozpočtu města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1123/2013/MP

Smlouva o využití psa pro městskou policii

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí a využití psa pro potřeby Městské policie města Žďár nad Sázavou, která bude uzavírána mezi městem Žďár nad Sázavou a strážníky městské policie v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Různé

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje příspěvky ze sponzoringu rady města:

- ZUŠ F. Drdly na akci Adventní koncert tanečnic ve výši 4 tis.Kč na částečnou úhradu nájemného v městském divadle

- Na částečnou úhradu nájemného zimního stadiónu ve Žďáře nad Sázavou na VII. ročník hokejového turnaje O pohár hejtmana Kraje Vysočina ve výši 5 tis.Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Žádost spol. ENPEKA, a.s.

Rada města souhlasí s prodloužením souhlasu se zvláštním užívání veřejného prostranství dle žádosti společnosti ENPEKA a.s ze dne 20.12.2013 do 30.6.2014 a pověřuje vedení města jednáním s firmou o zásobování sídliště Vodojem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města