Zápis z 81. schůze rady města konané dne 20.1.2014

zveřejněno: 20. 1. 2014

ZÁPIS

z 81. schůze rady města konané
dne 20.1.2014

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 81. schůze rady města:

 1. Petice – svobodárna 3
 2. Směrnice o zadávání veřejných zakázek – aktualizace
 3. Veřejné zakázky města za 7-12/2013
 4. Svatební obřady
 5. Psí útulek – uzavření dodatku č. 2 smlouvy
 6. Prevence kriminality města Žďár nad Sázavou
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Odměny členům ZM a RM
 10. Informace o rozkladu MF ČR
 11. Smlouvy – sportoviště
 12. Žádosti o finanční příspěvky
 13. Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2014 „Podpora prorodinné politiky ZR“
 14. Změny v komisích
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1125/2014/TSBM

Petice

Rada města projednala petici obyvatel domu Revoluční 1871/30 a schvaluje  upravený návrh odpovědi.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1126/2014/ORUP

Směrnice o zadávání veřejných zakázek – aktualizace

Rada města po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou a z finančních prostředků organizací jím zřízených včetně úpravy 3 denní lhůty informování uvolněných zastupitelů před zveřejněním veřejné zakázky.

Rada města pověřuje starostku města uzavírám smluv, kde byl dodavatel vybrán v souladu s touto směrnicí a hodnota celkového plnění nepřesáhne rozsah veřejné zakázky malého rozsahu tj. 2 mil.Kč bez DPH u dodávek a služeb a 6 mil.Kč u stavebních prací. Starostka města má právo postoupit rozhodnutí o uzavření smlouvy do rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1131/2014/ORUP

Veřejné zakázky města za 7-12/2013

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených od července do prosince 2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1127/2014/Star.

Svatební obřady – určení místa k uzavírání manželství, stanovení oddávacích dnů

Rada města po projednání schvaluje:

· jako místo pro sňatečné obřady pro matriční obvod MěÚ Žďár nad Sázavou obřadní síň Staré radnice na nám. Republiky 24, Žďár nad Sázavou

· oddávací dny a hodiny pro provádění sňatečných obřadů:

každá sobota 10 – 16 hodin.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1129/2014/MP

Psí útulek – uzavření dodatku č. 2 smlouvy

Rada města po projednání schvaluje uzavření upraveného dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku ze dne 20.1.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1130/2014/MP

Prevence kriminality města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn finanční spoluúčast města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 ve výši 21.000 Kč.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových změn další finanční prostředky v souvislosti s účastí města v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2014 ve výši 50 000 Kč.

Rada města po projednání schvaluje účast města Žďáru nad Sázavou v Programu prevence kriminality MV ČR na rok 2014.

Rada města schvaluje Plán prevence kriminality města Źďáru nad Sázavou na období let 2014-2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1132/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jaroslava Prokeše,  ZR 2 a to p. č. 695/6 – orná půda ve výměře 3 m2 a p. č. 106/4 – orná půda ve výměře 2 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pod kulturní památkou ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - „Boží muka u Dolního hřbitova“, ul. Santiniho, ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 – za účelem využití na zahrádku a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 15 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 251 na p. č. 570/193 v ul. Nová 18, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1022 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 260 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 801 na p. č. 1021 v ul. V Zahrádkách 9, ZR 3 – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 85 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1038 na p. č. 2753 v ul. Luční 48, ZR 5 – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2482 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 – za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 145 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1016 na p. č. 2479 v ul. Vnitřní 5, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6306 – zastav. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 9518/5 a 9513/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Jamská, přípojka NN, Kuchyně“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, přípojkové skříně a uzemnění pro připojení novostavby objektu firmy v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti energetického vedení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1133/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města neschvaluje žádost manželů Bc. Jana Hrnčíře a Lindy Hrnčířové o vrácení části kupní ceny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 29, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 13, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 36, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Annou Augustinovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje výpověď nájmu  bytu č. 32, umístěného v obytném domě č.p. 203, na Libušínské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem  společného prostoru, nacházejícího se ve sklepních prostorách obytného domu č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města vyhlašuje záměr na uzavření Dohody o převodu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ing. Bořivojem Sedlákem dne 29.12.1999,  převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování provozní dotace, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ing. Bořivojem Sedlákem dne 27.2.2004 a Smlouvy o výpůjčce, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ing. Bořivojem Sedlákem dne 27.4.2006  s tím, že práva a povinnosti z těchto smluv vyplývající budou převedeny na společnost Sedlák – Santa G., s.r.o. se sídlem Vysocká 822/42, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 02360870.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného  je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v objektu na nám. Republiky 61 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o celkové výměře 255,50 m2. Prostor je vhodný k provozování dílny, popřípadě jiné činnosti. Minimální výše nájemného je 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 3  ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a IDA GRUNT s.r.o., Nádražní 496/29, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 04.12.2013, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Bc. Gabrielou Šemrincovou,  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části prostoru sloužícího podnikání v objektu DM Centra – restaurace, na nám. Republiky 1785/49, Žďár nad Sázavou o celkové výměře 188,17 m2. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p.  Ing. Jiřím Laštovičkou, Žďár nad Sázavou 2. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výší nájemného 1.250 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1134/2014/OF

Odměny členům ZM a RM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení měsíční odměny členům ZM dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon člena zastupitelstva:

Člen RM - 2.190 Kč

Předseda výboru ZM - 1.990 Kč

Předseda komise RM - 1.990 Kč

Člen výboru, komise - 1.650 Kč

Člen ZM - 510 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1142/2014/OF

Zamítnutí rozkladu

Rada města bere na vědomí zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí o povolení provozování loterie nebo podobné hry č.j. MF-488849/2013/34 ze dne 25.června 2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1137/2014/ŠKS

Smlouvy – sportoviště

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Jednotou Orel Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2014 mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, o. s. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1138/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Active-SVČ, příspěvkové organizaci ve výši 15 000 Kč na organizační zajištění republikového finále ve volejbale studentů středních škol ve dnech 29.-30.1.2014 ve Žďáře nad Sázavou dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města p. Ondřeji Červenému ve výši 15 000 Kč za účelem vydání publikace „Osvobození Žďárska“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

13. Usn. 1139/2014/OS

Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2014 „Podpora prorodinné politiky ZR“

Rada města bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou pro rok 2014“.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou pro rok 2014“ v celé výši.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1140/2014/2.MST

Změny v komisích

Rada města po projednání odvolává z Komise péče o rodinu a dítě paní Zdenku Vitáskovou, pana Mgr. Lubomíra Štefáčka a pana Luboše Skřivánka a vyslovuje jim poděkování za práci v této komisi.

Rada města jmenuje členy Komise péče o rodinu a dítě paní Mgr. Gabrielu Filipovou a paní Dagmar Pálkovou.

Rada města po projednání odvolává z Kulturní komise pana Jakuba Pustinu a vyslovuje mu poděkování za práci v této komisi.

Rada města jmenuje členem Kulturní komise paní Mgr. Lenku Benešovou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Různé

Ústní zpráva/Star.

Návrh na svolání mimořádné valné hromady spol. SATT, a.s.

Rada města po projednání souhlasí s návrhem zástupce města  Ing. Dagmar Zvěřinové v SATT a.s. svolat mimořádnou valnou hromadu s návrhem na projednání změn v orgánech společnosti.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/Star.

Žádost občanského sdružení Lungta

Rada města prohlašuje, že solidarizuje s lidmi všech zemí, kde jsou porušována lidská práva a uplatňovány metody násilného potlačování svobod a jakýchkoli snah o národnostní svébytnost.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 1135/2014/ŠKS

Zápis z Kulturní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z Kulturní komise konané dne 16.12.2013. Rada města ukládá kulturní komisi připravit varianty řešení vydávání vlastní informační tiskoviny.

Hlasování:: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Usn. 1141/2014/OS

Zápisy z komise ROD a zdravotní komise

Rada města byla seznámena se zápisem z 21. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 25.6.2013, se zápisem z 22. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 24.9.2013, se zápisem z 23. jednání komise péče o rodinu a dítě ze dne 22.10.2013 a se zápisem ze 7. jednání zdravotní komise ze dne 12.11.2013.

Hlasování:: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města