Zápis z 82. schůze rady města konané dne 3.2.2014

zveřejněno: 4. 2. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 82. schůze rady města:

 1. Prodej dřeva
 2. Zvýšení provozní dotace pro PO SPORTIS
 3. Informace PO Sportis
 4. Rozpočtové opatření č. 10
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2014, finanční vypořádání roku 2013 - odloženo
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Konkursy PO
 9. Žádost o finanční příspěvek
 10. Smlouva o příspěvku – klub seniorů
 11. Přijetí daru
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1143/2014/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvu se společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1146/2014/SPORTIS

Zvýšení provozní dotace pro PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města zvýšení příspěvku na provozní dotaci o 25 000 Kč pro PO SPORTIS na rekonstrukci kuchyně na Tálském mlýně.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1147/2014/SPORTIS

Informace PO SPORTIS

Rada města po projednání bere na vědomí informaci PO SPORTIS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1150/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 10/2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 10/2013.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1148/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části p. č. 1581/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 300 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem rozšíření dvorku u RD Veselíčko čp. 30 a jeho využití k chovu drobných hospodářských zvířat a uskladnění dřeva na otop – vše v k. ú. Veselíčko u ZR.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9517/5 – trvalý travní porost ve výměře cca 750 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem rozšíření areálu stávající firmy.

Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání nevyhlašuje záměr na odprodej 2 pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 774/3 – orná půda v k.ú. Zámek Žďár v lokalitě sídliště Klafar, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domků.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části pův. p. č. 9069 – travní porost dle zhotoveného GP č. 3721-9/2014 ze dne 27. 1. 2014 nově p. č. 9069/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 270 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové, ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové,ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška, Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku (části původní místní komunikace města k chatám v Krejdách) v rámci posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Aleši Bartošovi, ZR 1 a to p. č. 6665 – zastav. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Martinovi a Pavlíně Malenovským, ZR 6 a to pronájem části p. č. 5986/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem údržby zeleně u byt. domu čp. 2235 na p. č. 6003 ul. Palachova 72, ZR 6 vše v k. ú. Město Žďár.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g)

1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 19. 8. 2013 ve věci  uzavření smlouvy č. NM-1030013043/001 o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 254, 246/1, 246/4, 247/1, 247/2, 250, 260/3, 694/7, 694/5, 694/29, 654/2, 654/1 a 650/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, rozšíř. DS, Město“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN a rozpojovací skříně v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 v rámci stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Toto usnesení se ruší.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 254, 246/1, 246/4, 247/1, 247/2, 247/3, 260/3, 694/7, 694/5, 694/29, 654/2, 654/1 a 650/1 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Pilská nádrž, rozšíř. DS, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN, venkovního vedení NN, stožáru NN a rozpojovací skříně v lokalitě u Pilské nádrže, ZR 2 v rámci stavby města „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene - služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Pavlem Hromádkou,  ZR 6 – jako oprávněným a to na částech p. č. 6131/1, 6238 a 6125 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Prodejní stánek – vodovodní přípojka, splašková kanalizační přípojka, ul. Nádražní, ZR 6“, spočívající v umístění nového zemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky pro připojení prodejního stánku umístěného na p. č. 6131/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené stavby přípojky ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti vedení vodovodní přípojky a splaškové kanalizační přípojky se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění přístřešku na popelnice na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Vlastimilem Chmelařem, ZR 7 – jako oprávněným a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – v rámci dodatečného povolení stavby u rodinného domu čp. 1366 v ul. Kavánova 20, ZR 7, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti umístění přístřešku na popelnice se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání odkládá vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 326 – ost. plocha, ost. komunikace – části ve výměře cca 100 m2 – zřízení 7 parkovacích míst

- p. č. 326 – ost. plocha, ost. komunikace – části ve výměře cca 100 m2 – vybudování chodníku podél budovy č.p. 72 na p. č. 317 v Doležalově náměstí

- p. č. 304 – zahrada – části ve výměře cca 40 m2 – zřízení 3 parkovacích míst

- p. č. 315 – zastavěná plocha – části ve výměře cca 40 m2 – zřízení 3 parkovacích míst

- p. č. 329 – ost.. plocha, zeleň v zástavbě – části ve výměře cca 200 m2 – zřízení 16 parkovacích míst

- vše v k. ú.  Město Žďár (dle mapového podkladu) – v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 - u objektu bývalé 1. ZŠ nám. Republiky 72/4, ZR 1 – v souvislosti s koupí a následným záměrem rekonstrukce objektu – za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Nájemce vybuduje nová parkovací místa a chodník na vlastní náklady. Tyto budou započteny na nájemné.

- Nájemce po uplynutí 10 – 15 let převede vybudovaná parkovací místa a chodník bezúplatně do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

7. Usn. 1149/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 25, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 33, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

c) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 2, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

d) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem  bytu č. 27, umístěném v obytném domě č.p. 1905 na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s manž. Janem a Janou Matýskovými. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, umístěném v obytném domě č.p. 1679, na Horní ulici č.or. 22 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s p. Evou Cempírkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 31, umístěném v obytném domě č.p. 2234, na ulici Palachova č.or. 70 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města schvaluje Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005,  dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.2.2012 a dodatku č. 4 ze dne 23.1.2013, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ivanem Augustinem, podnikajícím pod obchodním jménem Ivan Augustin - INVESTSERVIS, se sídlem Revoluční 1881/46, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 10114751, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 237  Žižkova ulice č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 vzhledem ke skutečnosti, že veškeré dlužné částky vůči Městu Žďár nad Sázavou byly uhrazeny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

k) Rada  města  po projednání  schvaluje  žádost p. Radislava Wimmera, Žďár nad Sázavou a souhlasí s provedením stavebních úprav dle předloženého návrhu v části objektu  č.p. 1141 na Nádražní ulici č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který užívá v souladu se  Smlouvou o nájmu prostor sloužící podnikání s městem Žďár nad Sázavou ze dne 16.01.2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání, v budově na Dolní ulici 165/1 ve Žďáře nad Sázavou 1, kancelář č. 517 v 5. NP o celkové výměře 21,85 m2 s účinností od 01.04.2014 na dobu neurčitou mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ing. Alešem Blahou,  591 02 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1152/2014/ŠKS

Konkursy PO

Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele/ky

· příspěvkové organizace Active – středisko volného času, příspěvková organizace Žďár nad Sázavou, sídlo organizace Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

· příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou,   Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, sídlo organizace Doležalovo náměstí 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

a ukládá odboru školství, kultury a sportu připravit realizaci vyhlášení konkursního řízení.

Hlasování: Pro 1, proti 6, zdrž.1 - NESCHVÁLENO

 

9. Usn. 11145/2014/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání  schvaluje  finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč

Základní škole Žďár nad Sázavou, Komenského 6 za účelem organizačního zajištění 50. výročí založení školy dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1153/2014/OS

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi

Městem Žďár nad Sázavou a 1. MO Svazu důchodců ČR Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1144/2014/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad  

Sázavou, Komenského 6 od občanského sdružení VerVia, o.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Různé

Ústní zpráva/RM

Vytvoření pravidel pro umisťování reklam ve městě

Rada města ukládá vedení města a MěÚ zajistit vytvoření pravidel pro umisťování reklam ve městě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města