Zápis z 83. schůze rady města konané dne 17.2.2014

zveřejněno: 18. 2. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 83. schůze rady města:

 1. Žádosti o podporu akcí ze sponzoringu rady města
 2. Schválení přijetí daru
 3. Návrh řešení kotelny na zimním stadionu
 4. Rozpočtové opatření – P.O. Poliklinika Žďár nad Sázavou
 5. Žďárský Santiniho okruh – rozpočtová opatření
 6. Problematika PO SSm
 7. Program obnovy venkova –smlouva s Krajem Vysočina
 8. Výjimka – regulativy OS Klafar
 9. Majetkoprávní úkony – RM
 10. Majetkoprávní úkony – ZM
 11. Byty a nebytové prostory
 12. Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou
 13. Přijetí daru
 14. Finanční vypořádání r. 2013 a rozpočtové opatření č. 1
 15. Rozpočtové opatření č. 2
 16. Příjem z propagačních materiálů za rok 2013
 17. Smlouva – Poznej aktivně Žďársko
 18. Žádost PO Kultura
 19. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2013
 20. Doplnění pořadníku DPS
 21. Osadní výbor Veselíčko
 22. Schválení zahraniční pracovní cesty
 23. Výroční zpráva města Žďár nad Sázavou za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.
 24. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1175/2014/p.o.SSm

Žádosti o podporu ze sponzoringu rady města

Rada města po projednání:

· schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města na úhradu nákladů spojených s pronájmem velkého sálu Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na uspořádání akce Setkání seniorů regionu ve výši 20.000,-Kč.

· schvaluje příspěvek ze sponzoringu Rady města na úhradu části nákladů spojených s pronájmem velkého sálu Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na pořádání 3. ročníku Festivalu soc. služeb ve Žďáře nad Sázavou ve výši 20.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1176/2014/p.o.SSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro p.o. Sociální služby města Žďár n.S.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1162/2014/SPORTIS

Návrh řešení kotelny na zimním stadionu

Rada města po projednání schvaluje návrh řešení kotelny na zimním stadionu dle varianty číslo:

2. Centrální zásobování tepla (horkovod) – výměník umístěn v objektu zimního stadionu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1172/2014/Pol.

Rozpočtové opatření – P.O. Poliklinika Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření na dofinancování stavby RC Srdíčko ve 4.NP polikliniky.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit  rozpočtové opatření ve výši 2 765 321 Kč s tím, že záloha uhrazená v roce 2013 na interiéry Centra Srdíčko ve výši 400 000 Kč bude pohledávkou města za PO Poliklinika.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1178/2014/ORUP

Žďárský Santiniho okruh – rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje:

Změnový list č. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 16-17 stavby „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž“ Žďár nad Sázavou a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření k navýšení stavby o 380 683,-Kč bez DPH to je  460 626,- Kč včetně DPH z položky rozpočtu 12/3419 Příměstská rekreační oblast.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

6. Usn. 1174/2014/2.MST

Problematika příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání revokuje usnesení 1108/2013/2.MST.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání jmenuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou pana Mgr. Václava Šeráka a pověřuje pana 2. místostarostu města sjednáním dne nástupu do funkce a ostatních náležitostí pracovního poměru.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

7. Usn. 1155/2014/ORUP

Program obnovy venkova – smlouva s Krajem Vysočina

Rada města pro projednání schvaluje uzavření smlouvy o činnosti města a Kraje Vysočina za účelem zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1156/2014/ORUP

Výjimka z Regulativů – obytný soubor Klafar

Rada města po projednání  schvaluje udělení výjimky ze Závazných regulativů rodinných domů v lokalitě Klafar II pro pozemek parc. Č. 7999/4 v k.ú. Město Žďár, žadatelé PharmDr. Lucie Havlíčková, MBA a plk. Mgr. Pavel Kubiš, a doporučuje zastupitelstvu města její schválení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

9. Usn. 1157/2014/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) 1. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 150 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem zlepšení přístupu k pozemku a objektu bez č.p. na p. č. 4386/2, dále k p. č. 4386/3 – zahrada a k pozemku p. č. 383/2 – trvalý travní porost – vše v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví žadatele a dále za účelem vytvoření parkovacího stání v lokalitě sídliště ŘRD „Vodojem“ ul. Makovského ZR 7.

2. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem zlepšení přístupu k pozemku a objektu bez č.p. na p. č. 4386/2, dále k p. č. 4386/3 – zahrada a k pozemku p. č. 383/2 – trvalý travní porost – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště ŘRD „Vodojem“ ul. Makovského ZR 7 - bezplatné užívání pozemku za údržbu včetně parkování.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6386 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 110 m2 (35,5 m x 3 m) v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem provedení terénních úprav u objektu na ul. Strojírenská čp. 2238 na p. č. 6390 v k. ú. Město Žďár v podílovém spoluvlastnictví žadatele s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků mezi Lesním družstvem obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav a jednotlivými členskými obcemi LDO Přibyslav - Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710), týkající se směny lesních pozemků v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou v majetku LDO Přibyslav za pozemky ve vlastnictví členských obcí LDO Přibyslav v katastrálních územích jednotlivých členských obcí a to:

- p. č. 3567 ve výměře 5 074 m2, p. č. 3584 ve výměře 1 775 m2, p. č. 3611 ve výměře 2 036 m2, p. č. 3618 ve výměře 1 006 m2, p. č. 3619 ve výměře 939 m2, p. č. 3621 ve výměře 596 m2, p. č. 3622 ve výměře 343 m2, p. č. 3632 ve výměře 21 569 m2, p. č. 3454 ve výměře 4 185 m2, p. č. 3544 ve výměře 2 343 m2, p. č. 3569 ve výměře 2 812 m2, p. č. 3570 ve výměře 1 163 m2, p. č. 3571 ve výměře 1 146 m2, p. č. 3572 ve výměře 416 m2, p. č. 3573 ve výměře 3 184 m2, p. č. 3576 ve výměře 1 289 m2, p. č. 3579 ve výměře 1 422 m2, p. č. 3606 ve výměře 212 m2, p. č. 3557 ve výměře 268 m2, p. č. 3139 ve výměře 9 434 m2, p. č. 3593 ve výměře 3 827 m2 a p. č. 3440 ve výměře 311 m- v celkové výměře 65 350 m2 – vše lesní pozemky v k. ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou ve vlastnictví Lesního družstva obcí se sídlem Ronovská 338, 582 22 Přibyslav

za p. č. 427/1 ve výměře 2 236 m2, p. č. 427/2 ve výměře 256 m2, p. č. 427/3 ve výměře 1 595 m2 – vše KN – ost. plocha a p. č. 307/4 (PK) ve výměře 7 375 m2 - vše k. ú. Staré Ransko, p. č. 531 ve výměře 6 182 m2 – ost. plocha k. ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou, p. č. 331/1 ve výměře 3 766 m2 – ost. plocha k. ú. Cikháj, p. č. 507/7 ve výměře 1 091 m2 – p. č. 507/8 ve výměře 1 099 m2 a p. č. 507/9 ve výměře 428 m2 – vše ost. plocha k. ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě, p. č. 1821/2 ve výměře 641 m2 a p. č. 1821/4 ve výměře 532 m2 – vše ost. plocha k. ú. Obyčtov, p. č. 259/3 ve výměře 701 m2 – ost. plocha k. ú. Račín u Polničky, p. č. 456 ve výměře 673 m2,p. č. 458 ve výměře 421 m2,p. č. 475/31 ve výměře 54 m2  a p. č. 482 ve výměře 3 539 m2  – vše ost. plocha k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, p. č. 1052/15 – travní plocha ve výměře 232 m2, p. č. 1087/11 ve výměře 324 m2, p. č. 1087/12 ve výměře 213 m2 a p. č. 1087/13 ve výměře 77 m2 – vše ost. plocha k. ú. Světnov, p. č. 596/2 ve výměře 2 316 m2 – ost. plocha k. ú. Vatín,  p. č. 1768/3 ve výměře 1 555 m2, p. č. 1768/4 ve výměře 2 028 m2, p. č. 1768/5 ve výměře 303 m2 a p. č. 1768/6 ve výměře 96 m2,– vše ost. plocha k. ú. Vepřová, p. č. 245/3 ve výměře 1 112 m2, p. č. 245/4 ve výměře 523 m2, p. č. 247/4 ve výměře 2 447 m2, p. č. 247/5 ve výměře 528 m2, p. č. 247/6 ve výměře 499 m2, p. č. 262/9 ve výměře 352 m2 a p. č. 262/10 ve výměře 284 m2 – vše ost. plocha k. ú. Vysoké, p. č. 1570 ve výměře 180 m2 a p. č. 1571/3 ve výměře 938 m2 – vše ost. plocha k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, p. č. 438/9 ve výměře 7 542 m2 – lesní pozemek k. ú. Radostín u Vojnova Městce, p. č. 1853/4 ve výměře 3 565 m2, p. č. 1853/5 ve výměře 449 m2, p. č. 1853/6 ve výměře 5 070 m2 a p. č. 1853/7 ve výměře 641 m2 – vše lesní pozemek k. ú. Havlíčkova Borová – v celkové výměře 61 863 m2 ve vlastnictví jednotlivých podílnických obcí LDO Přibyslav – Město Žďár nad Sázavou jako podílový spoluvlastník nemovitostí (majetkový podíl ve výši 6/710) – vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků lesních cest užívaných LDO Přibyslav.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování přístupového chodníku včetně bočního odvodnění k rekonstruované trafostanici TS 25 Vodojem - stavba „Žďár n. Sáz., rekonstrukce TS 25 Vodojem“, spočívající v provedení terénních úprav v rámci rekonstrukce TS v lokalitě ul. Jamborova, ZR 7, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 18.2.2013 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030012814/001 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 7998/18  v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS 4 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že se nově předmětné VB - dle GP č. 3702-60/2013 ze dne 10.12.2013 - zřizuje dále i na částech pozemků p. č. 7992/27 a 8014/15 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a VB spočívá v umístění a provozování stavby „Žďár n. S., Rytecká: rozšíření DS 4 RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9512/2 – orná půda a p.č. 9525/1 – orná půda ve výměře cca 3 000 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování objektu pro podnikání – za předpokladu splnění stanovených podmínek realizace podnikatelského záměru s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Kupní smlouva bude uzavřena po vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení odprodeje pozemku v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

10. Usn. 1158/2014/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí – dar pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Jaroslava Prokeše,  ZR 2 a to p. č. 695/6 – orná půda ve výměře 3 m2 a p. č. 106/4 – orná půda ve výměře 2 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pod kulturní památkou ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - „Boží muka u Dolního hřbitova“, ul. Santiniho, ZR 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p.č. 9068 – orná půdadle GP č. 3663-113/2013 ze dne 30.10.2013, kde z původní parcely č. 9068 – orná půda byla nově oddělena p. č. 9068/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 611 m2 (vlastní komunikace) a dále navazující parcely (svah, krajnice) nově vzniklé p. č. 9068/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 449 m2, p. č. 9068/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 493 m2 a p. č. 9068/5 – ost. pl., silnice ve výměře 42 m2 – vše v k. ú. Město Žďár a to části pův. p. č. 9069 – travní porost dle zhotoveného GP č. 3721-9/2014 ze dne 27. 1. 2014 nově p. č. 9069/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 270 m2 v k. ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví pí Marcely Jašové,, ZR 1 (podíl ¼), Mgr. Lenky Litochlebové, ZR 1 (podíl ¼) a MUDr. Aleše Janouška,  Velké Meziříčí (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka – stavba na cizím pozemku (části původní místní komunikace města k chatám v Krejdách) v rámci posunutí místní komunikace a vybudování nového výjezdu z chatové oblasti Krejdy v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí a umístěním zabezpečovacích zařízení ČD u nechráněného železničního přejezdu.

- za kupní cenu dle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 132,41 Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to dle GP č. 3691-266/2013 ze dne 16.12.2013 pro rozdělení pozemků - částí pův. p. č. 8062 – orná půda nově oddělené p. č. 8062/2 – orná půda ve výměře 259 m2 a p. č. 8062/4 – orná půda ve výměře 54 m2 (celkem ve výměře 313 m2) ve vlastnictví Ing. Ivany Síbrtové, Jinonice, 158 00 Praha 13 - za část pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části z pův. p.č. 8061 – orná půda nově oddělené p. č. 8061/2 – orná půda ve výměře 313 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3 – za účelem dalšího rozvoje lokality – vypořádání budoucí komunikace.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se všechny směňované pozemky v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Ivany Síbrtové, oceňují částkou ve výši 300,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uvedené DOHODY o uznání dluhů, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

11. Usn. 1159/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje znění Smlouvy o nájmu bytu, která bude uzavírána od 1.3.2014 mezi městem Žďár nad Sázavou a nájemníky bytů ve vlastnictví města.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Vladimírem Truhlářem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Klárou Drápalíkovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

d) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru učinit kroky, směřující k vyklizení  bytu č. 8, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a to v případě, že strany nájemců bytu nebude hrazeno nájemné a splátky na dlužném nájemném a poplatku z prodlení a to do posledního dne každého kalendářního měsíce.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje podnájem bytu č. 42, umístěném v obytném domě č.p. 2240, na ulici Kovářova č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k Mandátní smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností spojených s předmětem Smlouvy, uzavřené dle ustanovení §§ 566 až 577 obchodního zákoníku dne 3.1.2005 včetně dodatku č. 1 ze dne 21.7.2005,  dodatku č. 2 ze dne 18.10.2011, dodatku č. 3 ze dne 14.2.2012 a dodatku č. 4 ze dne 23.1.2013, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Josefem Mičkou, podnikajícím pod obchodním jménem Josef Mička – PAMEX, se sídlem Strojírenská 46/2426, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostoru sloužícího podnikání, umístěného v objektu AZ Centra č.p. 1141, Nádražní ulice č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o celkové výměře 125,88 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální výši 850 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 228,98 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 925 Okružní ulice č. or. 1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, o celkové výměře 226,82 m2. Prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného 400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostoru  v objektu základní školy – sklep č.p. 4 ulice Zámek č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného je 500 Kč/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

12. Usn. 1160/2014/OP

Volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města  zvolit podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a navazujících předpisů a dále zákona č. 128/2000 Sb. o obcích   pro období od 11.7.2014 – 11.7.2018 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou  a to:

Mgr.Jitku Hugovou, Žďár nad Sázavou 6

Milušku Jandovou,  Žďár nad Sázavou 1

Mgr.Moniku Krátkou, Žďár nad Sázavou 6

Annu Limlovou, Žďár nad Sázavou 4

Františka Lučku, Žďár nad Sázavou 4

Mgr. Renatu Machovou, Žďár nad Sázavou 4

Josefa Mrkose, Žďár  nad Sázavou 6

Lubomíra Mráčka,  Žďár nad Sázavou 5

Bohumila Nováka,  Žďár nad Sázavou 1

JUDr. Stanislavu Prokopovou, Ph.D., Žďár nad Sázavou 3

Pavla Roubínka,  Žďár nad Sázavou 3

Stanislava Švomu, Žďár nad Sázavou 4

Mgr. Marii Polednovou,  Žďár nad Sázavou 1

Jiřího Sobotku,  Žďár nad Sázavou 7

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odvolat na vlastní žádost z funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou:

Eduarda Doležala,  Žďár nad Sázavou 6

Milenu Pikardovou, Žďár nad Sázavou 6

Jiřinu Polednovou,  Žďár nad Sázavou 3

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

13. Usn. 1164/2014/OF

Dar J&T Banky a.s.

Rada města po projednání schvaluje darovací smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavou a J&T Bankou a.s.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

14. Usn. 1151/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 1/2014

Finanční vypořádání roku 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení finanční vypořádání roku 2013 a rozpočtové opatření č. 1/2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

15. Usn. 1171/2014/OF

Rozpočtové opatření č.2/2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení upravené rozpočtové opatření č.2/2014 a ukládá finančnímu odboru zapracovat změny do materiálu zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1161/2014/SPORTIS

Investice PO SPORTIS 2014

Rada města po projednání schvaluje investice PO SPORTIS na rok 2014 dle předloženého návrhu a doporučuje schválit zastupitelstvu města finanční prostředky ve výši 1,350.000,-Kč v rámci rozpočtových opatření.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

17. Usn. 1165/2014/ŠKS

Příjem z prodeje propagačních materiálů města v roce 2013

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města v rámci rozpočtového opatření navýšit z příjmů roku 2014 položku rozpočtu „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2013 ve výši 56.170 Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 1166/2014/ŠKS

Smlouva – Poznej aktivně Žďársko

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod uzavřenou mezi Regionální radou regionu soudržnost Jihovýchod, Kounicova 13, Brno 602 00 a městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1167/2014/ŠKS

Žádost PO Kultura Žďár

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rozpočtu ve výši 48 500 Kč příspěvkové organizaci Kultura Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

20. Usn. 1169/2014/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2013

Rada města po projednání ukládá vedoucímu MP předložit Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2013 do zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1173/2014/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1177/2014/1.MST

Ukončení činnosti Osadního výboru Veselíčko ke dni 31.1.2014

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení o ukončení činnosti Osadního výboru Veselíčko ke dni 31.1.2014.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Žďár nad Sázavou:

· Odvolat na vlastní žádost členy Osadního výboru Veselíčko p. Jaroslava Křídlo, Jaroslava Kulhánka, Otakara Ondráčka, Janu Michalovou

· Vyslovit poděkování za práci odcházejícím členům Osadního výboru Veselíčko

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit členy Osadního výboru místní části Veselíčko ve složení pan Jaroslav Blažíček, Jiří Šíma, Petr Michal, Miloš Brabec a předsedu výboru pana Romana Kalába.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

23. Ústní zpráva/1.MST

Schválení  zahraniční pracovní cesty

Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu pořádanou Krajem Vysočina pro pana Miloslava Odvárku Po stopách odpadů ve Štýrsku.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1163/2014/ST

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázvou za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2013 o činnosti v oblasti poskytování informací.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města