Zápis z 84. schůze rady města konané dne 3.3.2014

zveřejněno: 3. 3. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 84. schůze rady města:

 1. Návrh komunikační strategie
 2. Přijetí daru
 3. Vyhodnocení GP Sport 2014
 4. Směrnice o schvalování účetní závěrky PO
 5. Směrnice o schvalování účetní závěrky města
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Výsledky inventarizace za rok 2013
 9. Smlouvy o příspěvku
 10. Náměstí Republiky - archeologický průzkum - dohoda
 11. Žádosti o finanční příspěvky
 12. Návrh GP Organizovaný sport 2014
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1190/2014/Sv./Taj.

Návrh komunikační strategie

Rada města po projednání schvaluje vydávání vlastní tiskoviny města, zřízení Oddělení projektů a komunikace přímo řízeného starostkou města dle upraveného materiálu.

Rada města po projednání schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců MěÚ o 1 úvazek mediálního koordinátora, jehož pracovní náplní budou činnosti uvedené v připravované Komunikační strategii města.

Rada města ukládá MěÚ a kulturní komisi připravit návrh podmínek a požadavků výběrového řízení na obsazení funkce mediálního koordinátora v projektu v RM a návrh workshopů pro zastupitele města k problematice komunikační strategie v rámci výzvy 89 projektu OPLZZ.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1179/2014/3.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Komenského 6 od CONTRY kapela.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1180/2014/OF

Směrnice rady města 3/2014 – schvalování účetních závěrek PO

Změna Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města

Rada města po projednání schvaluje:

· Směrnici Rady města Žďár nad Sázavou č.3/2014, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

· Pravidla zřizovatele ve vztahu k PO města

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje zpracování auditu systému řízení organizací zřízených městem nezávislým subjektem a ukládá MěÚ zajistit tento audit a výsledky předložit do rady města.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1181/2014/OF

Směrnice k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Směrnici k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1188/2014/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2014

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2014“ jednotlivým žadatelům na sportovní akce podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

Příloha bodu č. 5

 

6. Usn. 1182/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 570/361 – zastav. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár pod řadovou PREFA garáží v lokalitě u byt. domu čp. 274 na p. č. 568/19 v ul. Lesní 24, ZR 2 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) a sjednocení vlastnictví.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3779 – ost. plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem přístavby osobního výtahu pro nemovitost čp. 147 na nám. Republiky, ZR 1 (bývalý Obchodní dům TEGO).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c)

1. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví pana Petra Koscielniaka, Polnička, postavené na pozemku p.č. 6609, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) za kupní cenu ve výši 85.000,-- Kč.

2. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města využít předkupní právo k odkoupení garáže ve vlastnictví paní Zdenky Hrstkové,  Žďár nad Sázavou 4, postavené na pozemku p.č. 6598, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár (ulice Jihlavská) za kupní cenu ve výši 80.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou, bytem Rabasova 1344/4, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2015.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2015.

- Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 včetně pozdějších dodatků mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem Smetanova 526/7, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 23.3.2010, k Dodatku č. 1 ze dne 22.2.2011, k Dodatku č. 2 ze dne 28.6.2011 a k Dodatku č. 3 ze dne 19. 2. 2013 mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako nájemcem a společností SATT, a. s. se sídlem Okružní 1889/1, ZR 3 – jako pronajímatelem, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. užívaných spol. SATT a. s. (příp. nájemci spol. SATT a. s. za účelem dalšího využití) pod jednotlivými objekty staveb SATTu na území města, týkající se změny pronájmu – snížení výměry pronajímaných pozemků a s tím spojené změny úhrady nájemného s účinností od 1.1.2014 v souvislosti s odprodejem objektů z vlastnictví a. s. SATT Žďár n. Sáz. – dle předloženého návrhu - viz Dodatek č. 4 včetně tabulky výpočtu nájemného s tím, že se mění roční výše nájemného včetně zvýšení o míru inflace 1,4 % za r. 2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Marii Sobotkové,  ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 15 m2 – za účelem využití na zahrádku a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 15 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 251 na p. č. 570/193 v ul. Nová 18, ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Petrovi a Boženě Denkovým,  ZR 6 a to části p. č. 1022 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 260 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 801 na p. č. 1021 v ul. V Zahrádkách 9, ZR 3 – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ing. Josefovi a MUDr. Janě Kryštofovým,  ZR 5 a to části p. č. 2759 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 85 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1038 na p. č. 2753 v ul. Luční 48, ZR 5 – změna nájemce v souvislosti s koupí bytu a následným přestěhováním do uvedeného byt. domu.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Luboši Guličukovi,  Český Herálec  592 01 Herálec a to části p. č. 2482 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 50 m2 – za účelem užívání zahrádky a dále výpůjčku části tohoto pozemku ve výměře 145 m2 – za účelem užívání a údržby zatravněného pozemku u bytového domu čp. 1016 na p. č. 2479 v ul. Vnitřní 5, ZR 5 – vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – změna nájemce v souvislosti s užíváním bytu v uvedeném byt. domě.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Martinu Janečkovi, trvale bytem Haškova 2161/15, ZR 6 a to p. č. 6306 – zastav. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 30,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o prostorovém uspořádání stavby „Pěší trasa podél barokního mostu, Žďár nad Sázavou“ –  k.ú. Zámek Žďár – veřejné osvětlení, uzavřené mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 – jako vlastníkem vodovodu a kanalizace, Městem Žďár nad Sázavou – jako investorem stavby a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. se sídlem Soběšická 820/156, 63801 Brno – jako provozovatelem a správcem majetku SVK Žďársko, zastoupená VAS, a.s. divize Žďár n. Sáz., Studentská 1133, ZR 4, v souvislosti s vybudováním a provozováním předmětné stavby kabelového vedení a sloupů veřejného osvětlení na pozemku p. č. 75/1 – ost. plocha, silnice v k. ú. Zámek Žďár, silnice I/37 v ul. Santiniho, ZR 2, z důvodu již existujícího vodovodu a kanalizace v zájmovém území a nemožností dodržet zákonem stanovené ochranné pásmo staveb vodních děl, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 4.6.2012 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030008451/001 ze dne 14.6.2012 – nově uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení dle smlouvy č. NM-014130006181/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 10148, 8002/1 a 7999 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Sázavská, rozšíření DS, 3 x RD“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, pilíře NN v lokalitě sídliště Klafar, ul. Sázavská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že se nově předmětné VB – služebnosti energetického vedení zřizuje - dle GP č. 3709-65/2013 ze dne 11.12.2013 - po rozdělení původního pozemku p. č. 7999 na části pozemku p. č. 7999/5 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a VB spočívá v umístění a provozování stavby „Žďár n. S., Sázavská, rozšíření DS, 3 x RD“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN v lokalitě Klafar, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti energetického vedení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na částech p. č. 178/1, 179/1, 179/5 a 178/12 v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování stavby „Stržanov: přípojka NN, Paseka“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě obce Stržanov, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti energetického vedení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

mezi Společenstvím domu Revoluční 1885 a 1886 se sídlem Revoluční 1886/62, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to

na částech p. č. 1380 a 1381 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 1,5 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem zateplení obvodové stěny byt. domu a výstavby prefabrikovaných

lodžií v rámci stav. úprav BD čp. 1885 a 1886 v ul. Revoluční 60 a 62, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1378 a 1379 v k. ú. Město Žďár a

případných dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1183/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 26, umístěném v obytném domě č.p. 2234, na Palachově ulici č.or. 70 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Davidem Tonarem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne následujícím po uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, která bude uzavřena s paní MUDr. Marií Havlíčkovou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, umístěném v obytném domě č.p. 1900, na Revoluční ulici č.or. 56 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Z. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne následujícím po uzavření dohody o ukončení nájmu bytu, která bude uzavřena s manž. Radkem a Věrou Prchalovými.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Irenou Lackovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města ukládá majetkoprávnímu odboru učinit kroky, směřující k vyklizení  bytu č. 20, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Alešem Landou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Janem Kováčem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemce budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemce plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Zdenou Judovou. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 11, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na ulici Brodská č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o  nájmu bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města schvaluje výpověď nájmu bytu č. 26, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na ulici Brodská č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy o  nájmu bytu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje podnájem  bytu č. 18, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na ulici Revoluční č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města neschvaluje žádost paní Marie Niederlové, Žďár nad Sázavou   o uzavření splátkového kalendáře.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání v budově č.p. 165, č. or. 1 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv.Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m)  Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostoru sloužícího podnikání v objektu na nám. Republiky 61 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 255,50 m2. Prostor je vhodný k provozování dílny, popřípadě jiné činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání:

1. schvaluje uzavření „Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a firmou Černý počítačové služby, nám. Republiky 75/2, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

2. schvaluje vyhlášení záměru na pronájem prostoru sloužícího podnikání – kanceláře č. 209, o celkové výměře 29,30 m2 v objektu č.p. 75  nám. Republiky č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje žádost firmy Zygmuntstav, s.r.o, Haškova 1273/2, Žďár nad Sázavou a souhlasí s provedením stavebních úprav dle předloženého návrhu v části objektu  č.p. 1141 na Nádražní ulici č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který užívají v souladu se  Smlouvou o nájmu nebytového prostoru uzavřenou  s městem Žďár nad Sázavou dne 15.07.2013

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města schvaluje Smlouvu o převodu nájmu prostoru sloužícího podnikání a o postoupení smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, panem ing. Bořivojem Sedlákem a společností Sedlák – Santa G., s.r.o., IČ 02360870, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1184/2014/OP

Inventarizace 2013 – vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje:

- vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního drobného hmotného majetku v celkové částce 39 341,50 Kč

- vyřazení dlouhodobého majetku v pořizovací ceně 18 589 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1185/2014/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem:

· Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

· Portimo, o.p.s.

· Ječmínek, o.p.s.

· ÚSVIT zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

· Kolpingovo dílo České republiky o.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1186/2014/ORÚP

Náměstí Republiky – archeologický průzkum - dohoda

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o podmínkách provedení archeologického výzkumu pro stavbu „Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou".

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1187/2014/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Źďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci ve výši 15 000 Kč na organizační zajištění taneční soutěže „Tanec, tanec … Žďár 2014“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 ve výši 10 000 Kč na účast na „Hasičských slavnostech Litoměřice 2014“ dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1189/2014/ŠKS

Grantový program Organizovaný sport 2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit grantový program ORGANIZOVANÝ SPORT 2014 a vyčlenění částky ve výši 1 mil.Kč na tento grantový program a to v souladu  s platným statutem Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásadami pro poskytování podpory z Fondu města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Různé

Ústní zpráva/RM

Řešení vývěsních skříněk ve městě

Rada města ukládá odboru komunálních služeb do příští rady města předložit řešení vývěsních skřínek po městě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Porovnání nákladů na provoz bazénu za léta 2010-2013

Rada města ukládá řediteli PO SPORTIS předložit radě města porovnání nákladů na provoz bazénu za léta 2010 až 2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města