Zápis z 85. schůze rady města konané dne 17.3.2014

zveřejněno: 17. 3. 2014

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 85. schůze rady města:

 1. Příspěvky na sportovní činnost z grantového programu „Sport 2014“
 2. Přijetí daru
 3. Žádost o užívání znaku města pro NŽR
 4. Vyhodnocení Volný čas 2014
 5. Žádost o finanční příspěvek
 6. Vývěsní skříňky ve Žďáře n. S.
 7. Dopravní řešení bývalá 1.ZŠ a vyhlášení záměru
 8. Žďárský Santiniho okruh
 9. Změny pracovněprávních předpisů PO SPORTIS
 10. Limit mzdových prostředků 2013, 2014 a plná moc PO SPORTIS
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Byty a nebytové prostory
 13. Podmínky a organizace VŘ – mediální koordinátor
 14. Zpracování digitál .povodňového plánu, výstražný systém
 15. Smlouva – Podpora prorodinné politiky ZR
 16. Smlouvy o příspěvku
 17. Různé
  • Rezignace a jmenování člena kulturní komise
  • Stanovisko rady města k usnesení zastupitelstva města k problematice budovy  Bílý lev

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva/STAR.

Příspěvky na sportovní činnost z grantového programu „Sport 2014“

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2014“ jednotlivým žadatelům na sportovní činnost podle předloženého a schváleného návrhu Komise pro sport a volný čas, mimo žádost SKLH o.s. Žďár nad Sázavou, která je snížena na 1.105 tis.Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1192/2014/Kultura

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy TOKOZ a.s., se sídlem Santiniho 20/26, Žďár nad Sázavou ve výši 7 tis.Kč.

Rada města pro projednání schvaluje přijetí daru organizaci Kultura Žďár, PO od firmy ŽĎAS a.s., se sídlem Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou ve výši 10 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1196/2014/ŠKS

Žádost o užití znaku města pro NŽR

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti PAROLA, spol. s.r.o., Jihlava, Fritzova 1552/34 se spojením „Noviny žďárské radnice“ a to na dokumenty v listinné či elektronické podobě, v ochranné známce a na propagačních materiálech vztahujících se k Novinám žďárské radnice do 30.6.2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1197/2014/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2014

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu VOLNÝ ČAS 2014 jednotlivým žadatelům dle předloženého návrhu odboru školství, kultury a sportu.

Rada města po projednání schvaluje vzor přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku z grantového programu VOLNÝ ČAS 2014.

Rada města ukládá odboru ŠKS a sociálnímu předložit návrh úpravy pravidel grantového programu Volný čas pro rok 2015.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1198/2014/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci na organizační zajištění soutěže „O žďárského muzikanta“ ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

6. Usn. 1199/2014/ŠKS

Vývěsní skříňky ve Žďáře nad Sázavou

Rada města po projednání bere na vědomí počet vývěsních skříněk a jejich umístění ve Žďáře nad Sázavou.

Rada města ukládá odboru komunálních služeb provést nátěr používaných vývěsních skříněk, odstranit skříňku malého formátu na ul. Jamborova a nepoužívané skříňky odstranit v termínu do konce dubna 2014.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1193/2014/ORÚP/OP

Dopravní řešení – bývalá 1.ZŠ a vyhlášení záměru

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků p.č.318, 326 a 329 za účelem vytvoření parkovacích míst pro užívání bývalé 1.ZŠ.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

8. Usn. 1194/2014/ORÚP/SPORTIS

Žďárský Santiniho okruh – změnové listy a vybavení areálu

Rada města po projednání schvaluje:

1) Změnový list č. 15a; 15b a 18 stavby „Příměstská rekreační oblast Pilská nádrž – Žďár nad Sázavou a schvaluje navýšení stavby o 347 267,30,-Kč bez DPH a to je 420 194,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 12/3419 Příměstská rekreační oblast

2) Z položky rozpočtu 12/3419 financování vybavení občerstvení ve výši maximálně 546 394,-Kč vč. DPH a zařizovacích předmětů rekreačního areálu v maximální výši 800 000,-Kč vč. DPH a zároveň uděluje plnou moc provozovateli PO SPORTIS na organizaci veřejné zakázky na tyto zařizovací předměty v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1191/2014/SPORTIS

Změny pracovněprávních předpisů PO SPORTIS

Rada města po projednání schvaluje:

1. Změnu organizačního řádu PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

2. Změnu Vnitřního mzdového předpisu PO SPORTIS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

10. Usn. 1195/2014/SPORTIS

Limit mzdových prostředků 2013, 2014 a Plná moc PO SPORTIS

1. Rada města po projednání schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2013 pro PO SPORTIS dle předloženého návrhu o 686.000,-Kč

2. Rada města po projednání schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků na rok 2014 pro PO SPORTIS dle předloženého návrhu o 350.000,-Kč.

3. Rada města po projednání schvaluje plnou moc pro PO SPORTIS na realizaci akcí ve výši 1,350.000,-Kč dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1201/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje nájemné za r. 2013 ve výši 10,-- Kč/m2/rok firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár s ohledem na dosažený hospodářský výsledek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a Kulturou Žďár, příspěvkovou organizací se sídlem Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou – jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky úřední desky s tím, že smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7971/2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření přístupu - práva chůze a jízdy v rámci stavby – novostavby rodinného domu na pozemku p. č. 7973/1 v k. ú. Město Žďár v ul. Vápenická, ZR 3 ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti rozšíření přístupu - práva chůze a jízdy k RD se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130006497/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3731-13/2014 ze dne 4. 2. 2014, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030011751/001 (schváleno v RM dne 29. 4. 2013) na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6063/3 a 6090 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Haškova 18, přeložka NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Haškova, ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. NM-014130007264/001 o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribuční soustavy, vymezeného GP č. 3727-23/2014 ze dne 17. 1. 2014, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě č. NM-1030015729/001 o zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 2. 9. 2013) na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice zastoupenou na základě plné moci společností E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2156/6, České Budějovice – jako oprávněným a to na části p. č. 2149/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Jungmannova,  přípojka NN, semafor“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a přípojkové skříně v lokalitě křižovatky ul. Dolní x Jungmannova, ZR 1, včetně práva chůze a jízdy za účelem údržby a příp. dalších oprav uvedeného distribučního zařízení ve prospěch oprávněného.

Právo věcného břemene – služebnosti se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti vedení distribučního zařízení na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6063/3 a 6090 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „V509 – rekonstrukce vedení“, spočívající v umístění distribuční soustavy - VVN v lokalitě průmyslové zóny Jamská a protější lokalitě „Ve Smrčkách“ směrem k silnici Novoměstská, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu – služebnosti vedení distribučního zařízení se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 18.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1202/2014/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č.20, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č.13, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č.22, umístěném v obytném domě č.p. 1976, na Brodské ulici č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Tomášem Balcarem. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 měsíců s tím, že v případě, že ze strany nájemkyně budou plněny povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu vyplývající, bude nájemní poměr prodlužován za stejných podmínek. V případě, že povinnosti ze smlouvy o nájmu bytu ze strany nájemkyně plněny nebudou, ukládá rada města majetkoprávnímu odboru učinit kroky směřující k vyklizení bytu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města  schvaluje uzavření Smlouvy o podnájmu prostor sloužící podnikání, která bude uzavřena mezi p. Hanou Roseckou, bytem Hamry nad Sázavou a p. Martou Lacinovou, Sázava. Smlouva bude uzavřena za stejných podmínek tak, jak jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Hanou Roseckou 17.02.2012.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1200/2014/Svob/taj

Podmínky a organizace výběrového řízení na obsazení funkce mediálního koordinátora

Rada města po projednání schvaluje podmínky a organizaci výběrového řízení na obsazení funkce mediálního koordinátora a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit výběrové řízení v souladu s předloženým materiálem.

Rada města jmenuje do výběrové komise  Janu Svobodovou,  PaedDr. Jaroslava Ptáčka, Stanislava Růžičku, Mgr. Romana Kratochvíla, Irenu Maňákovou, Ing. Jitku Svatošovou, Ing. Soňu Halámkovou, Ing. Jana Havlíka a 1 odborníka/ci na AC.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1203/2014/KŘ/ORUP

Zpracování digitálního povodňového plánu ORP vč. výstražného a informačního systému

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování digitálního povodňového plánu pro správní území ORP Žďár nad Sázavou včetně souvisejících technických zařízení (výstražné a informační systémy).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1204/2014/OS

Smlouvy – Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Podpora prorodinné politiky Žďár nad Sázavou pro rok 2014“ s Oblastní charitou Źďár nad Sázavou a s Kolpingovým dílem ČR Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1205/2014/OS

Smlouvy o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem Žďár nad Sázavou a příjemcem:

- Oblastní charita Žďár nad Sázavou

- Kolpingovo dílo České republiky Žďár nad Sázavou

- Občanská poradna Žďár  nad Sázavou

Rada města ukládá odboru sociálnímu sjednotit smluvní podmínky poskytovaných příspěvků v sociální oblasti pro rok 2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

17. Různé

Ústní zpráva/Star.

Rezignace a jmenování člena kulturní komise

Rada města bere na vědomí rezignaci člena kulturní kultury pana Vladimíra Slováka za SPOZ a jmenuje členem kulturní komise pana Jakuba Pustinu za SPOZ k datu 1.4.2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Stanovisko rady města k usnesení zastupitelstva města k problematice budovy  Bílý lev

Rada města na základě usnesení zastupitelstva města ukládá vedení města svolat jednání k problematice budovy  Bílý lev za účasti zastupitele Ing. Rudolfa Voráčka a  zástupce majitele nemovitosti. Problematika budovy Bílý lev bude zařazena na programu příští schůze rady města.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města